Početna stranica Početna stranica

Panadol Baby
paracetamol

UPUTSTVO ZA LEK


Panadol Baby, 120 mg/5 mL, oralna suspenzija paracetamol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Panadol Baby i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Panadol Baby

 3. Kako se uzima lek Panadol Baby

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panadol Baby

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Panadol Baby i čemu je namenjen

  Lek Panadol Baby sadrži paracetamol koji je analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (smanjuje povišenu telesnu temperaturu).

  Lek Panadol Baby, oralna suspenzija ublažava bolove pri nicanju zuba, zubobolju i bolove u grlu i smanjuje povišenu telesnu temperaturu koja često prati prehladu, grip i druge dečje infektivne bolesti (kao što su ovčije boginje, veliki kašalj, male boginje i zauške).


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Panadol Baby Lek Panadol Baby ne smete davati detetu:

  • Ako je dete alergično na paracetamol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • Ukoliko dete uzima bilo koji drugi lek koji sadrži paracetamol


   Upozorenja i mere opreza


  • Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što svom detetu date ovaj lek ukoliko Vaše dete:ima probleme sa jetrom ili bubrezima,

  • je neuhranjeno

  • je prevremeno rođeno i mlađe je od 3 meseca.

  • ima tešku infekciju s obzirom da ovo može povećati rizik od metaboličke acidoze. Znaci metaboličke acidoze uključuju:

   • duboko, ubrzano, otežano disanje

   • mučninu, povraćanje

   • gubitak apetita

    Odmah se obratite lekaru ukoliko se kod Vašeg deteta javi kombinacija ovih simptoma


    Drugi lekovi i Panadol Baby


    Obavestite lekara ili farmaceuta ukoliko Vaše dete uzima, donedavno je uzimalo ili će možda uzimati bilo koje druge lekove.


    Pre primene leka Panadol Baby, potrebno je da se obratite Vašem lekaru ukoliko Vaše dete:

  • koristi metoklopramid ili domperidon (za lečenje mučnine i povraćanja) ili koristi holestiramin (za sniženje nivoa holesterola u krvi)

  • koristi varfarin ili druge lekove za sprečavanje zgrušavanja krvi,


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek


   Možete koristiti ovaj lek u periodu dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Panadol Baby nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Panadol Baby sadrži maltitol (E965) i sorbitol (E420). U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


   Sadrži azorubin koji može izazvati alergijske reakcije.

   Sadrži parahidroksibenzoate, koji mogu izazvati alergijske reakcije, čak i odložene.


 3. Kako se primenjuje lek Panadol Baby


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Proverite u tabeli ispod koliko leka da koristite.

  Lek Panadol Baby je namenjen isključivo za oralnu upotrebu. Potrebno je da mućkate bocu najmanje 10 sekundi pre upotrebe leka.

  Ne davati više leka nego što je navedeno u tabeli.

  Ne primenjivati istovremeno sa drugim lekovima koji sadrže paracetamol. Uvek koristiti najnižu efikasnu dozu, koja olakšava simptome.


  Uzrast: 2-3 meseca

  Doza

  1. Povišena telesna temperatura nakon imunizacije


  2,5 mL; ako je potrebno nakon 4-6 h dati drugu dozu.

  2. Drugi uzroci bola i groznice samo ukoliko je:

  • telesna masa preko 4 kg

  • dete rođeno nakon 37 nedelja

  • Lek ne treba primenjivati kod beba mlađih od 2 meseca

  • Ne primenjivati više od dve doze leka

  • Lek primenjivati u intervalu od najmanje 4 sata između doza

  • Ukoliko je potrebno primeniti više od dve doze, konsultovati lekara ili farmaceuta.


  Doziranje paracetamola kod dece starije od 3 meseca


  Starost deteta

  Doza

  Broj davanja (u 24 h)

  3-6 meseci

  2,5 mL

  4 puta

  6-24 meseca

  5 mL

  4 puta

  2-4 godine

  7,5 mL

  4 puta

  4-8 godina

  10 mL

  4 puta

  8-10 godina

  15 mL

  4 puta

  10-12 godina

  20 mL

  4 puta


  Maksimalno je dozvoljena primena 4 doze na 24 časa

  Lek primenjivati u intervalu od najmanje 4 sata između doza.

  Lek Panadol Baby se ne sme primenjivati kod dece duže od 3 dana bez lekarskog nadzora.


  Lek se ne sme davati deci mlađoj od 2 meseca, osim uz savet lekara. Preporučena doza se ne sme prekoračiti.

  Ukoliko se simptomi ne poboljšaju u roku od 3 dana, konsultujte se sa lekarom.

  Dugotrajna upotreba leka bez lekarskog nadzora može biti štetna. Ovaj lek treba upotrebljavati samo ukoliko je to zaista neophodno.


  Unutar svakog pakovanja se nalazi oralni špric (zapremine 8 mL) od polietilena sa klipom svetloplave boje od polistirena, sa naznačenim podeocima od 0,5 mL.

  Ako ste uzeli više leka Panadol Baby nego što treba


  U slučaju predoziranja odmah potražite pomoć lekara jer postoji rizik od trajnog oštećenja funkcije jetre. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


  Prestanite da uzimate lek i obratite se lekaru ili farmaceutu ukoliko se kod Vas ili Vašeg deteta jave neka od navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva:

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Aalergijske reakcije na koži (poput osipa po koži ili svraba, ponekad praćene otežanim disanjem i otokom usana, jezika, grla ili lica - angioedem), kao i veoma teške reakcije na koži (u vidu rasprostanjenog osipa, praćenog crvenilom, povećanom telesnom temperaturom, groznicom, nastankom plikova i ljuštenjem - Stivens-Džonson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza);

  • Problem sa disanjem – kod pacijenata koji su pri primeni aspirina ili drugih lekova za lečenje zapaljenja i bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi) već imali problem sa disanjem;

  • Trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica, što se može ispoljiti u vidu nastanka modrica ili krvarenja);

  • Poremećaj funkcije jetre.


   Drugi neželjeni efekti mogu uključiti ozbiljno smanjenje broja belih krvnih zrnaca, što može dovesti do povećanog rizika od infekcije.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Panadol Baby

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Panadol Baby posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i boci nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Panadol Baby

Aktivna supstanca jeparacetamol.

5 mL oralne suspenzije Panadol Baby sadrži 120 mg paracetamola.


Pomoćne supstance su: jabučna kiselina; azorubin (E122); ksantan guma; maltitol, tečni; prirodno-sintetska aroma jagode; sorbitol; sorbitol, 70% m/v rastvor, kristališući; limunska kiselina, bezvodna; mešavina natrijum parabena: Natrijum-metilparahidroksibenzoat; Natrijum-etilparahidroksibenzoat; Natrijum- propilparahidroksibenzoat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Panadol Baby i sadržaj pakovanja


Lek Panadol Baby je viskozna suspenzija ružičaste boje, sa vidljivim belim kristalima.


Unutrašnje pakovanjeleka je staklena boca smeđe boje (hidrolitičke otpornosti III) 100 mL, zatvorena sa sigurnosnim zatvaračem koji je sa unutrašnje strane obložen slojem od polietilena niske gustine (LDPE). Kao sredstvo za doziranje u složivu kartonsku kutiju smešten je oralni špric (zapremine 8 mL) od polietilena sa klipom svetloplave boje od polistirena, sa naznačenim podeocima od 0,5 mL.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena boca i oralni špric sa Uputstvom za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač: Nosilac dozvole:

GLAXOSMITHKLINE D.O.O. BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

Omladinskih brigada 88, Beograd


Proizvođač:

FARMACLAIR - HEROUVILLE SAINT CLAIR, 440 Avenue du General de Gaulle, Herouville Saint- Clair, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-03475-18-001 od 26.07.2019.