Početna stranica Početna stranica

Rowiren
ruzmarin (Rosmarinus officinalis L.), etarsko ulje

UPUTSTVO ZA LEKRowiren


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rowiren i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Rowiren

 3. Kako se primenjuje lek Rowiren

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rowiren

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Rowiren i čemu je namenjen


  Lek Rowiren koji sadrži etarsko ulje ruzmarina je tradicionalni biljni lek namenjen za primenu kod odraslih za olakšavanje blagog bola u mišićima i zglobovima i lakših poremećaja periferne cirkulacije (sa simptomima kao što su hladne noge).


  Ovaj lek je tradicionalni biljni lek za primenu u navedenim indikacijama, koje su zasnovane isključivo na iskustvu iz dugotrajne upotrebe.

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Rowiren Lek Rowiren ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na etarsko ulje ruzmarina ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • na oštećenu ili iritiranu kožu


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Rowiren.


  Ako se za vreme upotrebe leka simptomi pogoršaju ili traju duže od 4 nedelje, potrebno je da se posavetujete sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Prekinite primenu ako se pojavi crvenilo, iritacija ili suva koža.


  Ako se uz bolne zglobove pojavi oticanje zglobova, crvenilo ili temperatura, obratite se svom lekaru.


  Obratite se svom lekaru ako već imate neki od dole navedenih simptoma ili ako su se neki od tih simptoma pojavili za vreme primene leka:

  • zapaljenje kože ili tvrdo područje pod kožom

  • čir na nogama

  • uz naglo oticanje jedne ili obe noge primetite da jedna ili obe noge postaju crvene ili vruće ili da imate problema sa srcem ili bubrezima

  • jak bol u nozi u stanju mirovanja


  Izbegavajte kontakt sa očima. Krem se ne sme primeniti blizu sluznice. Ako slučajno progutate krem, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

  Deca i adolescenti

  Zbog nedostatka odgovarajućih podataka ne preporučuje se primena kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Drugi lekovi i lek Rowiren

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Kada se primenjuju istovremeno, lekovi mogu uticati jedan na drugi. Za lek Rowiren nema zabeleženih interakcija.


  Trudnoća i dojenje

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.


  Zbog nedostatka odgovarajućih podataka, primena leka Rowiren u periodu trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Rowiren nema ili ima zanemariv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa mašinama.


  Lek Rowiren sadrži cetilalkohol i stearilalkohol

  Može uzrokovati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).


 3. Kako se primenjuje lek Rowiren


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Pre prve upotrebe, probušite tubu tako što ćete okrenuti čep i zavrteti ga prema dole da biste probili zaštitnu membranu na tubi.


  Odrasli i stariji

  Nanesite približno 3 – 6 cm krema 2 do 3 puta dnevno na zahvaćeno područje i lagano umasirajte u kožu. Količina primenjenog krema zavisi od područja koje se leči.

  Operite ruke pre i posle primene krema.

  Primenjujte krem onoliko puta koliko je navedeno u Uputstvu za lek.


  Ako Vam se za vreme upotrebe leka simptomi pogoršaju ili traju duže od 4 nedelje, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Dermalna primena.


  Primena kod dece i adolescenata

  Zbog nedostatka odgovarajućih podataka primena kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina se ne preporučuje.


  Ako ste primenili više leka Rowiren nego što treba

  Nije zabeležen ni jedan slučaj predoziranja.

  Ako slučajno nanesete previše krema, možete ga obrisati maramicom.


  Ako ste zaboravili da primenite lek Rowiren

  Ako ste zaboravili da primenite lek Rowiren u pravo vreme, primenite ga čim se setite, a zatim nastavite sa primenom kao i obično.

  Ne primenjujte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Može se javiti preosetljivost (alergijske reakcije), kao što je dermatitis ili astma. Učestalost nije poznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Rowiren


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Krem treba upotrebiti u roku od 12 meseci nakon prvog otvaranja.


  Ne smete koristiti lek Rowiren posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon “EXP:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rowiren

1 g krema sadrži 100 mg etarskog ulja ruzmarina (Rosmarinus officinalis L.).


Ostali sastojci su: trigliceridi, srednje dužine lanca; oktildodekanol; etanol (96%); glicerol (85%); cetilalkohol i stearilalkohol, emulgator (tip A); glicerolmonostearat 40-55; trometamol; dimetikon; karbomeri i voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Rowiren i sadržaj pakovanja

Beli, sjajni krem sa karakterističnim mirisom etarskog ulja ruzmarina.


Aluminijumska tuba koja je sa unutrašnje strane obložena epoksi-fenolnom smolom i zatvorena HDPE zatvaračem sa navojem.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Milutina Milankovića 11b, Beograd – Novi Beograd


Proizvođač:

MEDIS, FARMACEVTSKA DRUŽBA, D.O.O, Brnčičeva ulica 3, Ljubljana-Črnuče, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno u


Oktobar, 2017.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-04185-16-001 od 26.10.2017.