Početna stranica Početna stranica

Vaxzevria
vakcina protiv COVID 19 (rekombinantni ChAdOx1-S adenovirusni vektor)

UPUTSTVO ZA LEK


Vaxzevria, suspenzija za injekciju

vakcina protiv COVID 19 (rekombinantni ChAdOx1–S adenovirusni vektor)


image

Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Hitno potražite pomoć lekara ako primetite pojavu simptoma teške alergijske reakcije. Takve reakcije mogu uključivati kombinaciju bilo kojih od sledećih simptoma:


Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite direktno putem nacionalnog sistema za prijavljivanje neželjenih reakcija: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), internet stranica: i navedite broj serije (batch/Lot) primenjene vakcine, ako je dostupan. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.


 1. Kako čuvati lek Vaxzevria


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra odgovorni su za čuvanje ove vakcine i pravilno zbrinjavanje neiskorišćene vakcine. Sledeće informacije o čuvanju, roku upotrebe, primeni, rukovanju kao i odlaganju namenjene su zdravstvenim radnicima.


  Ne sme se primeniti vakcina Vaxzevria posle isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici nakon: „EXP:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u frižideru (2 °C – 8 °C).

  Ne zamrzavati.

  Bočice čuvati u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Od trenutka otvaranja bočice (prvog uvođenja igle) vakcinu treba upotrebiti tokom 6 sati, kada se čuva na temperaturama do 30 °C. Nakon ovog perioda, bočica se mora baciti. Ne sme se vraćati u frižider. Kao alternativa, otvorena bočica može se čuvati u frižideru (2 °C – 8 °C) tokom najviše 48 sati ako se odmah vrati u frižider nakon svakog uvođenja igle.


  Bočica se mora baciti ako je suspenzija promenila boju ili ako se primete vidljive čestice. Ne sme se mućkati.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vaxzevria

Jedna doza (0,5 mL) sadrži najmanje 2,5 × 108 infektivnih jedinica ChAdOx1-S* rekombinantnog adenovirusa šimpanze koji kodira SARS-CoV-2 Spike glikoprotein.

*Proizvedeno u genetski modifikovanim humanim embrionalnim HEK-293 ćelijama bubrega tehnologijom rekombinantne DNK.


Ovaj lek sadrži genetski modifikovane organizme (GMOs).


Pomoćne supstance su: L-histidin; L-histidin-hidrohlorid, monohidrat; magezijum-hlorid, heksahidrat; polisorbat 80 (E 433); etanol, bezvodni; saharoza; natrijum-hlorid; dinatrijum-edetat, dihidrat; voda za injekcije (vidite odeljak 2, Lek Vaxzevria sadrži natrijum i alkohol (etanol)).


Kako izgleda lek Vaxzevria i sadržaj pakovanja

Suspenzija je bezbojna do blago braon obojena, bistra do blago neprovidna sa pH vrednošću od 6,6.


Bočica sa 8 doza

 1. mL suspenzije u bočici sa 8 doza (prozirno staklo tipa I) zatvorenoj čepom (elastomerni čep sa aluminijskom kapicom i flip-off poklopcem). Jedna bočica sadrži 8 doza od 0,5 mL.

  Spoljašanje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 10 višedoznih bočica i Uputstvo za lek.


  Bočica sa 10 doza

 2. mL suspenzije u bočici sa 10 doza (prozirno staklo tipa I) zatvorenoj čepom (elastomerni čep sa aluminijskom kapicom i flip-off poklopcem). Jedna bočica sadrži 10 doza od 0,5 mL.

Spoljašanje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 10 višedoznih bočica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO ASTRAZENECA UK LIMITED BEOGRAD

Milutina Milankovića 1i, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač

ASTRAZENECA NIJMEGEN B.V.

Lagelandseweg 78 Nijmegen, Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

Vaxzevria, suspenzija za injekcije, 10 x 4 mL (8 doza): 515-01-04735-21-001 od 18.03.2022.

Vaxzevria, suspenzija za injekcije, 10 x 5 mL (10 doza): 515-01-04736-21-001 od 18.03.2022.


Za ovaj lek je izdata „uslovna dozvola za lek”, na period od 12 meseci. To znači da se očekuju dodatni podaci o ovom leku.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije će najmanje jednom godišnje procenjivati nove informacije o ovom leku i ažuriraće Upustvo za lek ukoliko je neophodno.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Za čuvanje i odlaganje, videti odeljak 5. Kako čuvati lek Vaxzevria.


Sledjivost


Kako bi se poboljšala sledjivost bioloških lekova, naziv i broj serije primenjene vakcine potrebno je jasno evidentirati.


Uputstva za rukovanje i primenu


Ovom vakcinom treba da rukuje zdravstveni radnik primenjujući aseptičnu tehniku kako bi se osigurala sterilnost svake doze.


Vakcinu treba vizuelno pregledati kako bi se uočile čestice ili promena boje suspenzije pre nego što se primeni. Vakcina Vaxzevria je bezbojna do blago braon obojena, bistra do blago neprovidna suspenzija sa pH vrednošću od 6,6.

Odbaciti bočicu ako se primeti promena boje ili čestice u suspenziji. Ne mućkati. Ne rastvarati suspenziju.


Vakcina ne treba da se meša u istom špricu sa bilo kojom drugom vakcinom ili lekom.


Vakcinacija vakcinom Vaxzevria sastoji se od dve odvojene doze od 0,5 mL. Druga doza treba se primeniti između 4 i 12 nedelje nakon prve doze. Osobe koje su primile prvu dozu vakcine Vaxzevria, treba da prime i drugu dozu iste vakcine kako bi kompletirali vakcinaciju.


Jedna doza vakcine od 0,5 mL se uvlači u špric za injekciju koji se daje intramuskularno, po mogućnosti u deltoidni mišić nadlaktice. Koristite novu iglu za primenu, kada je to moguće.


Normalno je da tečnost ostane u bočici nakon povlačenja poslednje doze. Višak punjenja je uključen u svaku bočicu kako bi se osiguralo da se može isporučiti 8 doza (bočica od 4 mL) ili 10 doza (bočica od 5 mL) od 0,5 mL. Ne mešajte višak vakcine iz više bočica. Bacite neiskorišćenu vakcinu.


Odlaganje


Svaka neiskorišćena vakcina ili otpadni material mora se odložiti u skladu sa lokalnim vodičem za farmaceutski otpad. U slučaju prolivanja, zahvaćene površine treba dezinfikovati virucidnim sredstvima koja deluju protiv adenovirusa.