Početna stranica Početna stranica

Gelofusine
sukcinilovani želatin, natrijum-hlorid

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Gelofusine, rastvor za infuziju, 40 g/L+ 7,01 g/L, boca lastična 10x500mL Gelofusine,rastvorzainfuziju,40g/L+7,01g/L,kesa plastična20x500mL Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: B.Braun Melsungen AG


Adresa: Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Nemačka


Podnosilac zahteva: B. Braun Adria RSRB d.o.o.


Adresa: Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Gelofusine, rastvor za infuziju, 40 g/L + 7,01 g/L INN

Sukcinilovani želatin, natrijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gelofusine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gelofusine

 3. Kako se upotrebljava lek Gelofusine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gelofusine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GELOFUSINE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Gelofusine je takozvani zamenik za plazmu. To znači da nadoknađuje tečnost izgubljenu iz cirkulacije.


  Lek Gelofusine se koristi za nadoknadu krvi i telesne tečnosti izgubljene usled, na primer, operacije, nesreće ili opekotine. Može da se kombinuje sa transfuzijom krvi, ako je neophodno.


  Takođe može da se koristi za popunjavanje volumena cirkulišuće krvi tokom upotrebe kardio-pulmonalne mašineili veštačkog bubrega.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GELOFUSINE

  Lek Gelofusine ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na želatin ili neki od sastojaka leka Gelofusine


  • ako je volumen krvi u cirkulaciji preveliki


  • ako imate previše tečnosti u organizmu


  • ako imate značajno povećan razik od krvarenja, jer vam je zgrušavanje krvi ozbiljno poremećeno


  • ako imate ozbiljnih srčanih problema


   Kada uzimate lek Gelofusine, posebno vodite računa:


   Molimo Vas obavestite Vašeg doktora


   • ako imate problema sa srcem ili bubrezima jer primena velikih količina tečnosti putem intravenske infuzije može da utiče na ove organe


   • ako bolujete od neke alergijske bolesti kao što je astma, jer možete biti pod većim rizikom od alergijske reakcije.


   Svi zamenici za plazmu nose mali rizik od alergijskih reakcija koje su uglavnom blage ili umerene, ali mogu u veoma retkim slučajevima da postanu ozbiljne. Smatra se da se takve reakcije češće javljaju kod pacijenata sa poznatim alergijskim stanjima, kao što je astma. Zbog toga ćete biti pod strogom kontrolom zdravstvenog radnika, posebno na početku infuzije.


   Primena drugih lekova


   Upozorite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali drugelekove uključujući lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Primena leka Gelofusine u periodu trudnoće i dojenja


   Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre primene bilo kog leka.


   Trudnoća

   Ako ste trudni, molimo Vas obavestite Vašeg lekara. Lekar Vam može dati ovaj lek tokom trudnoće i tada će mogući rizici i koristi biti pažljivo procenjeni.


   Dojenje

   Ako dojite, molimo Vas obavestite Vašeg doktora. Nije poznato da li lek Gelofusine prelazi u majčino mleko. Vaš lekar će Vam dati ovaj rastvor sa oprezom ako dojite.


   Uticaj leka Gelofusine na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nije primenljivo. Lek Gelofusine se obično daje nepokretnim pacijentima u kontrolisanim uslovima (npr. hitna terapija, akutna terapija u bolnici ili dnevnoj bolnici), a to isključuje mogućnost vožnje i upotrebe mašina.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GELOFUSINE


  Lek Gelofusine se daje intravenski, tj. kapanjem u venu.


  U slučaju infuzije pod pritiskom, sav vazduh mora biti odstranjen iz kontejnera i sistema za infuziju pre primene rastvora.


  Količina i trajanje infuzije zavisiće od količine krvi ili tečnosti koje ste izgubili i Vašeg stanja.


  Postoji veoma malo iskustvo sa primenom ovog leka u dece. Lekar će sa posebnim oprezom odrediti dozu za Vaše dete. Dete će dobiti ovaj lek samo ako lekar smatra da je primena neophodna za njegov oporavak, i terapija će biti veoma pažljivo praćena.


  Tokom terapije, lekar će sprovesti testove (krvi i krvnog pritiska na primer) i doza leka Gelofusine će biti podešena prema Vašim potrebama.


  Ako ste uzeli više leka Gelofusine nego što je trebalo


  Predoziranje lekom Gelofusine može dovesti do prevelikog povećanja volumena tečnosti u cirkulaciji i .promene u nivou soli (elektrolita) u krvi.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni navedenog leka, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Gelofusine može uzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne ispoljavaju kod svih. Moguća neželjena dejstva su nabrojana prema učestalosti, primenom sledećih termina:

  Povremeno: mogu da se jave kod 1-10 pacijenata od 1000 pacijenata koji primaju lek


  Retko: mogu da se jave kod 1-10 pacijenata od 10000 pacijenata koji primaju lek


  Veoma retko: mogu da se jave kod manje od 1 pacijenta od 10000 pacijenata koji primaju lek

  Sledeća neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Ako se javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, prestanite da koristite ovaj lek i konsultujte lekara odmah:


  Retko se mogu javiti: alergijske reakcije svih stepena ozbiljnosti Veoma retko se mogu javiti: teške alergijske reakcije koje uključuju

  • iznenadno crvenilo lica i vrata

  • oticanje lica i grla

  • pad krvnog pritiska

  • otežano disanje

  • alergijski šok


   Ukoliko se jave alergijske reakcije, postoje utvrđene terapijske metode koje će Vaš lekar odmah primeniti.


   Ostala neželjena dejstva:

   Povremeno se mogu javiti:

  • kratkotrajan osećaj mučnine ili bola u stomaku

  • kratkotrajno blago povećanje telesne temperature


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite pojavu neželjenog dejstva koje nije navedeno u ovom Uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK GELOFUSINE


  Čuvati dalje od domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Gelofusine posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnom i unutrašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati. Ne koristite lek Gelofusine ako primetite

  • zamućenje ili diskoloraciju rastvora


  • curenje kontejnera.


   Prethodno otvoren ili delimično korišćen lek Gelofusine treba baciti. Delimično iskorišćene kese ne treba ponovo da se povezuju sa infuzionim sistemom.


   Proizvod se mora upotrebiti odmah po otvaranju.


   Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


   Šta sadrži lek Gelofusine


  • Aktivne supstance su sukcinilovani (modifikovani tečni) želatin i natrijum-hlorid


   1000 mL rastvora sadrži:

   Sukcinilovani (modifikovani tečni) želatin Natrijum-hlorid


   40,0 g

   7,01 g


   Sadržaj elektrolita:

   Natrijum 154 mmol/L

   Hlorid 120 mmol/L


  • Ostali sastojci su voda za injekcije, hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH) i natrijum-hidroksid (za podešavanje pH).


   Kako izgleda lek Gelofusine i sadržaj pakovanja

   Lek Gelofusine je rastvor za infuziju, koji se primenjuje intravenskim putem (kapanjem u venu). To je bistar, bezbojan ili blago žuto obojen sterilan rastvor.


   Lek Gelofusine je pakovan u:

  • boce od polietilena niske gustine (Ecoflac) od 500 mL, dostupne u pakovanjima od 10 boca

  • kese od polipropilena (Ecobag) 500 mL, dostupne u pakovanjima od 20 kesa Spoljnje pakovanje je kartonska kutija.

Nosilac dozvole i Proizvođač

B. Braun Adria RSRB d.o.o. Đorđa Stanojevića 14,

11000 Beograd, Srbija


B. Braun Melsungen AG, Carl Braun Strasse 1

34212 Melsungen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Gelofusine, rastvor za infuziju, 40 g/L + 7,01 g/L,,boca plastična10x500mL 515-01-00989-13-001 od 04.03.2014 .

Gelofusine, rastvor za infuziju, 40 g/L+ 7,01 g/L, kesa plastična,20x500mL 515-01-00993-13-001 od 04.03.2014.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima: Terapijske indikacije

Gelofusine se primenjuje kao koloidna zamena za plazmu u sledećim situacijama:


u pakovanju od 20 u kartonskoj kutiji.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Upotrebiti odmah nakon otvaranja. Neiskorišćeni sadržaj otvorenog pakovanja treba odbaciti. Nema specijalnih zahteva kod odlaganja neiskorišćenog leka.

Koristiti samo ako je rastvor bistar, bezbojan ili svetlo žute boje i ako su pakovanje i zatvarač neoštećeni. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.