Početna stranica Početna stranica

Lenalidomid Zentiva
lenalidomid

UPUTSTVO ZA LEK


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 2,5 mg Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 5 mg Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 10 mg Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 15 mg Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 25 mg


lenalidomid


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lenalidomide Alvogen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lenalidomide Alvogen

 3. Kako se upotrebljava lek Lenalidomide Alvogen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lenalidomide Alvogen

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Lenalidomide Alvogen i čemu je namenjen Šta je Lenalidomide Alvogen

  Lek Lenalidomide Alvogen sadrži aktivnu supstancu lenalidomid. Ovaj lek pripada grupi lekova koji

  utiču na rad Vašeg imunog sistema.


  Za šta se koristi Lenalidomide Alvogen

  Lenalidomide Alvogen se koristi kod odraslih za lečenje multiplog mijeloma.


  Multipli mijelom


  Multipli mijelom je vrsta raka koja pogađa određenu vrstu belih krvnih zrnaca, nazvanih plazma ćelije. Ove ćelije se nakupljaju u koštanoj srži i nekontrolisano dele. Ovo može da ošteti kosti i bubrege.


  Multipli mijelom se obično ne može izlečiti. Međutim, znaci i simptomi bolesti mogu znatno da se smanje ili da nestanu na neko vreme. Ovo se naziva „odgovor”.


  Novodijagnostifikovan multipli mijelom – kod pacijenata koji su prošli transplantaciju koštane srži Lek Lenalidomide Alvogen se koristi sam kao terapija održavanja nakon odgovarajućeg oporavka posle transplantacije koštane srži.


  Novodijagnostifikovani multipli mijelom – kod pacijenata kod kojih nije moguća transplantacija koštane srži

  Lek Lenalidomide Alvogen se uzima sa drugim lekovima:

  • sa lekom protiv zapaljenja koji se zove deksametazon

  • sa hemioterapijskim lekom koji se zove melfalan i

  • sa imunosupresivnim lekom koji se zove prednizon.

   Ove druge lekove ćete primiti na početku lečenja, a zatim ćete nastaviti da uzimate samo lek Lenalidomide Alvogen.


   Ako imate 75 godina ili ste stariji, ili imate umerene do teške probleme sa bubrezima - lekar će to pažljivo da proveri pre nego što započnete lečenje.


   Multipli mijelom - kod pacijenata koji su prethodno lečeni

   Lek Lenalidomide Alvogen se uzima zajedno sa lekom protiv zapaljenja koji se zove deksametazon.


   Lek Lenalidomide Alvogen može da zaustavi pogoršanje znakova i simptoma multiplog mijeloma. Takođe se pokazalo da je primena leka odložila povratak multiplog mijeloma nakon lečenja.


   Kako Lenalidomide Alvogen deluje

   Lenalidomide Alvogen deluje tako što utiče na imunološki sistem i direktno napada ćelije raka. Deluje na više različitih načina:

   • zaustavljanjem razvoja ćelija raka

   • zaustavljanjem rasta krvnih sudova u tumorskom tkivu

   • stimulisanjem dela imunološkog sistema da napada ćelije raka.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lenalidomide Alvogen


  Lek Lenalidomide Alvogen ne smete uzimati:


  • ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite, jer se očekuje da će Lenalidomide Alvogen štetno delovati na nerođeno dete (videti u odeljku 2 „Trudnoća, dojenje i kontracepcija

   – informacije za žene i muškarce“).

   • ako možete da zatrudnite, osim ako ste preduzeli sve neophodne mere kako biste sprečili trudnoću (videti u odeljku 2 „Trudnoća, dojenje i kontracepcija – informacije za žene i muškarce“). Ako ste u stanju da zatrudnite, Vaš lekar će prilikom svakog propisivanja recepta zabeležiti da su preduzete neophodne mere i daće Vam tu potvrdu.

   • ako ste alergični (preosetljivi) na lenalidomid ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka naveden u odeljku 6. Ukoliko mislite da postoji mogućnost da ste alergični, obratite se svom lekaru za savet.


    Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzeti lek Lenalidomide Alvogen. Proverite sa vašim lekarom ako niste sigurni.


    Upozorenja i mere opreza


    Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što uzmete lek Lenalidomide Alvogen:

   • ako ste u prošlosti imali krvni ugrušak – imate povećan rizik od nastanka krvnog ugruška u venama i arterijama tokom lečenja


   • ako imate bilo kakve znakove infekcije, kao što je kašalj ili groznica


   • ako imate ili ste ikada imali virusnu infekciju, naročito infekciju izazvanu hepatitis B virusom, varičela virusom ili HIV-om. Ukoliko niste sigurni, pitajte Vašeg lekara. Lečenje lekom Lenalidomide Alvogen može da izazove ponovnu aktivaciju virusa, kod pacijenata koji su nosioci tog virusa, što će izazvati ponovnu pojavu infekcije. Vaš doktor bi trebalo da proveri da li ste ikada pre imali infekciju izazvanu hepatitis B virusom.


   • ako imate probleme sa bubrezima – lekar Vam tada može prilagoditi dozu leka Lenalidomide Alvogen


   • ako ste imali srčani udar, ako ste bilo kada imali krvni ugrušak ili ako pušite, imate povišeni krvni pritisak ili visok nivo holesterola


   • ako ste prilikom uzimanja talidomida (drugog leka koji se koristi za lečenje multiplog mijeloma) imali alergijsku reakciju kao što je osip, svrab, oticanje, vrtoglavica ili teškoće pri disanju.


   • ako ste u prošlosti imali kombinaciju bilo kojih od sledećih simptoma: osip na licu ili prošireni osip, crvenilo kože, visoku temperaturu, simptome nalik gripu, uvećane limfne čvorove (znakove teške kožne reakcije koja se naziva reakcija na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS), videti takođe odeljak 4 „Moguća neželjena dejstva“).


    Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, kažite to svom lekaru pre početka lečenja.


    Testovi i ispitivanja

    Pre i tokom terapije lekom Lenalidomide Alvogen bićete podvrgnuti redovnim analizama krvi jer Lenalidomide Alvogen može da izazove pad broja ćelija krvi koje pomažu u borbi protiv infekcija (bela krvna zrnca) i pomažu zgrušavanje krvi (krvne pločice).

    Lekar će od Vas zatražiti da uradite testove krvi:

   • pre terapije

   • svake nedelje tokom prvih 8 nedelja terapije

   • zatim bar jednom mesečno nakon toga.


    Vaš lekar može da proveri da li imate veliku ukupnu količinu tumora u telu, uključujući koštanu srž. Ovo može dovesti do stanja u kojem se tumori razgrađuju i prouzrokuju neuobičajene nivoe hemijskih supstanci u krvi, što može dovesti do oštećenja funkcije bubrega (ovo stanje se zove sindrom lize tumora).


    Vaš lekar će možda proveriti da li imate promene na koži kao što su crvene mrlje ili osip.


    Lekar će Vam možda prilagoditi dozu leka Lenalidomide Alvogen ili obustaviti terapiju u zavisnosti od rezultata testova krvi i Vašeg opšteg stanja. Ako Vam je dijagnoza postavljena nedavno, lekar će možda takođe proceniti lečenje prema Vašoj starosnoj dobi i drugim zdravstvenim stanjima koja već imate.


    Doniranje krvi

    Ne smete da donirate krv tokom terapije i još 1 nedelju nakon prestanka terapije.


    Deca i adolescenti

    Ne preporučuje se primena leka Lenalidomide Alvogen kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


    Stariji pacijenti i pacijenti koji imaju probleme sa bubrezima

    Ako imate 75 godina ili ste stariji ili imate umerene do teške probleme sa bubrezima – lekar će Vas pažljivo pregledati pre početka lečenja.


    Drugi lekovi i Lenalidomide Alvogen


    Obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ako uzimate, do nedavno ste uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta i biljne lekove. Ovo je potrebno zato što lek Lenalidomide Alvogen može da utiče na delovanje drugih lekova. Takođe, drugi lekovi mogu da utiču na delovanje leka Lenalidomide Alvogen.


    Posebno recite svom lekaru ili medicinskoj sestri, ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

   • neke lekove za sprečavanje trudnoće kao što su oralni kontraceptivi, pošto mogu prestati da deluju

   • neke lekove za lečenje srčanih problema - kao što je digoksin

   • neke lekove za razređivanje krvi - kao što je varfarin.


    Trudnoća, dojenje i kontracepcija – informacije za žene i muškarce Trudnoća

    Za žene koje uzimaju Lenalidomide Alvogen

    • Lek Lenalidomide Alvogen ne smete koristiti ako ste trudni, jer se očekuje da će biti štetan za nerođeno dete.

    • Ne smete da zatrudnite dok uzimate lek Lenalidomide Alvogen. Iz tog razloga, morate koristiti efikasne metode kontracepcije ako ste žena koja može da rađa (videti ispod deo „Kontracepcija”

     ).

    • Ukoliko zatrudnite tokom terapije lekom Lenalidomide Alvogen, morate prekinuti terapiju i odmah obavestiti svog lekara.


     Za muškarce koji uzimaju Lenalidomide Alvogen

    • Ako Vaša partnerka zatrudni dok Vi uzimate lek Lenalidomide Alvogen, morate odmah obavestiti svog lekara. Preporučuje se da Vaša partnerka zatraži lekarski savet.

    • Takođe, morate koristiti efikasne metode kontracepcije (videti ispod deo „Kontracepcija”).


     Dojenje

     Ne smete dojiti dok uzimate lek Lenalidomide Alvogen jer nije poznato da li se lek Lenalidomide Alvogen izlučuje u majčino mleko.


     Kontracepcija

     Za žene koje uzimaju Lenalidomide Alvogen

     Pre započinjanja lečenja, proverite sa svojim lekarom da li ste u stanju da zatrudnite, čak i ako mislite da to nije verovatno.

     Ako ste u stanju da zatrudnite

    • radićete test za utvrđivanje trudnoće pod nadzorom lekara (pre svake terapije, svake 4 nedelje tokom terapije i 4 nedelje nakon završetka terapije), osim u slučaju da je potvrđeno da su jajovodi prekinuti i zatvoreni kako bi se sprečio put jajnoj ćeliji do materice (podvezivanje jajovoda)

     OSIM TOGA

    • morate koristiti efikasnu metodu kontracepcije 4 nedelje pre terapije, tokom terapije i 4 nedelje nakon završetka terapije. Vaš lekar će Vas posavetovati o odgovarajućoj metodi kontracepcije.


   Za muškarce koji uzimaju Lenalidomide Alvogen

   Lenalidomid prolazi u ljudsku semenu tečnost. Ukoliko je Vaša partnerka trudna ili u stanju da zatrudni, a ne koristi efikasne metode kontracepcije, morate koristiti kondom tokom terapije i 1 nedelju nakon završetka terapije, čak i ako ste imali vazektomiju.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Nemojte da vozite ili rukujete mašinama ukoliko osećate ošamućenost, umor, pospanost, vrtoglavicu ili imate zamućen vid nakon što uzmete lek Lenalidomide Alvogen.


   Lek Lenalidomide Alvogen sadrži laktozu


   Lek Lenalidomide Alvogen sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

   Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 2,5 mg sadrži boju Allura red AC (E129) koja može izazvati alergijske reakcije.

   Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 5 mg sadrži boju Sunset yellow FCF (E110) koja može izazvati alergijske reakcije.

   Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 10 mg sadrži tartrazin (E102) , Sunset yellow FCF (E110) i boju

   Allura red AC (E129) koji mogu izazvati alergijske reakcije.

   Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 15 mg sadrži tartrazin (E102) i boju Allura red AC (E129) koja može izazvati alergijske reakcije.


 3. Kako se uzima lek Lenalidomide Alvogen


  Lek Lenalidomide Alvogen Vam mora dati lekar sa iskustvom u lečenju multiplog mijeloma.


  • Kada se Lenalidomide Alvogen koristi za lečenje multiplog mijeloma kod pacijenata koji su imali transplantaciju koštane srži, uzima se sam.

  • Kada se Lenalidomide Alvogen koristi u terapiji multiplog mijeloma kod pacijenata kod kojih ne može da se izvrši transplantacija koštane srži ili su imali druge terapije, uzima se u kombinaciji sa drugim lekovima (videti odeljak 1 „Šta je lek Lenalidomide Alvogen i čemu je namenjen“).


   Lek Lenalidomide Alvogen uvek uzimajte tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Ako uzimate lek Lenalidomide Alvogen u kombinaciji sa drugim lekovima, u uputstvima za te lekove potražite dodatne informacije o tome kako se koriste i kako deluju.


   Ciklus lečenja

   Lenalidomide Alvogen se uzima na određene dane tokom 4 nedelje (28 dana).

   • Svako razdoblje od 28 dana naziva se „ciklus lečenja“.

   • Zavisno od dana ciklusa uzimaćete jedan ili više lekova. Međutim, nekim danima nećete uzimati nijedan lek.

   • Nakon završetka svakog ciklusa od 28 dana, započećete novi „ciklus“ od sledećih 28 dana.


    Koliko leka Lenalidomide Alvogen uzeti

    Pre nego što započnete lečenje, lekar će Vam reći:

   • koliko leka Lenalidomide Alvogen treba da uzmete

   • koliko drugih lekova treba da uzmete u kombinaciji sa lekom Lenalidomide Alvogen, ako je potrebno

   • na koje dane ciklusa lečenja treba da uzmete svaki od tih lekova.


    Kako i kada uzeti Lenalidomide Alvogen

  • Kapsule progutajte cele, najbolje sa vodom.

  • Nemojte lomiti, otvarati ili žvakati kapsule. Ukoliko prašak iz polomljene kapsule leka Lenalidomide Alvogen dođe u kontakt sa kožom, odmah detaljno isperite kožu sapunom i vodom.

  • Kapsule se mogu uzeti sa hranom ili bez nje.

  • Lenalidomide Alvogen treba uzimati u otprilike isto vreme svakog dana određenog za uzimanje leka.


   Uzimanje leka

   Vađenje kapsule iz blistera:

   • da biste je istisnuli kroz foliju pritisnite je samo na jednom kraju

   • nemojte kapsulu pritiskati na sredini jer je tako možete slomiti.


    image


    Trajanje terapije lekom Lenalidomide Alvogen

    Lenalidomide Alvogen se uzima u terapijskim ciklusima, svaki ciklus traje 28 dana (pogledajte prethodni tekst „Ciklus lečenja”). Treba nastaviti cikluse lečenja sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete.


    Ako ste uzeli više leka Lenalidomide Alvogen nego što treba

    Ako ste uzeli više leka Lenalidomide Alvogen nego što Vam je propisano, odmah obavestite svog lekara.


    Ako ste zaboravili da uzmete lek Lenalidomide Alvogen

    Ako ste zaboravili da uzmete Lenalidomide Alvogen u uobičajeno vreme i

    • prošlo je manje od 12 sati: odmah uzmite kapsulu.

    • prošlo je vise od 12 sati: nemojte uzeti kapsulu. Uzmite sledeću kapsulu u uobičajeno vreme narednog dana.


   Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ozbiljna neželjena dejstva koja mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek (veoma često)

  Lenalidomide Alvogen može da smanji broj belih krvnih zrnaca koja se bore protiv infekcije, a takođe i broj krvnih ćelija koje pomažu zgrušavanje krvi (trombociti), što može dovesti do poremećaja krvarenja kao što su krvarenje iz nosa i nastanak modrica. Lenalidomide Alvogen takođe može uzrokovati nastanak krvnih ugrušaka u venama (tromboza).


  Iz tog razloga morate odmah obavestiti svog lekara ako osetite:

  • groznicu, jezu, bolno grlo, kašalj, rane u ustima ili bilo koje druge simptome infekcije, uključujući onu u krvotoku (tzv. sepsu)

  • krvarenje ili nastanak modrica koje nisu uzrokovane povredama

  • bol u grudima ili u nogama

  • nedostatak vazduha


   Ostala neželjena dejstva

   Važno je napomenuti da se kod malog broja pacijenata mogu razviti dodatne vrste raka i moguće je da primena leka Lenalidomide Alvogen može povećati taj rizik. Zato će Vaš lekar pažljivo proceniti korist i rizik terapije prilikom propisivanja leka Lenalidomide Alvogen.


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Pad broja crvenih krvnih zrnaca što može da izazove anemiju koja dovodi do umora i slabosti

  • Zatvor, proliv, mučnina, crvenilo kože, osipi, povraćanje, grčevi u mišićima, bolovi u mišićima, bol u kostima, bol u zglobovima, umor, generalizovano oticanje uključujući oticanje ruku i nogu

  • Groznica i simptomi nalik gripu uključujući groznicu, bol u mišićima, glavobolju, bol u uhu i jezu

  • Utrnulost, osećaj mravinjanja ili osećaj pečenja na koži, bolovi u šakama ili stopalima, vrtoglavica, drhtanje, poremećaj ukusa

  • Bol u grudima koji se širi u ruke, vrat, vilicu, leđa ili želudac, osećaj preznojavanja i nedostatka vazduha, mučnina ili povraćanje - to mogu biti simptomi srčanog udara (infarkta miokarda)

  • Smanjen apetit

  • Niski nivoi kalijuma u krvi

  • Bol u nogama (koji može biti simptom tromboze), bol u grudima ili nedostatak vazduha (što može biti simptom krvnih ugrušaka u plućima, što se zove plućna embolija)

  • Sve vrste infekcija

  • Infekcija pluća i gornjih disajnih puteva, nedostatak vazduha

  • Zamućen vid

  • Zamućenje oka (katarakta)

  • Problemi sa bubrezima

  • Promene nivoa proteina u krvi što može izazvati oticanje arterija (vaskulitis)

  • Porast nivoa šećera u krvi (dijabetes)

  • Glavobolja

  • Suva koža

  • Bol u trbuhu

  • Promene raspoloženja, teškoće sa spavanjem


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Infekcija sinusa oko nosa

  • Krvarenje iz desni, želuca ili creva

  • Povećanje bola, veličine tumora, crvenila oko tumora

  • Povećan krvni pritisak ili pad krvnog pritiska, spori, brzi ili nepravilni otkucaji srca

  • Tamna prebojenost kože

  • Kožne erupcije, pucanje kože, perutanje ili ljuštenje kože

  • Koprivnjača, svrab, pojačano znojenje, dehidratacija

  • Bolno zapaljenje usta, suva usta, otežano gutanje

  • Gorušica

  • Stvaranje mnogo veće ili mnogo manje količine urina nego što je uobičajeno (što može biti simptom oštećene funkcije bubrega), pojava krvi u urinu

  • Nedostatak vazduha, naročito u ležećem položaju (što može biti simptom srčane slabosti)

  • Otežano postizanje erekcije

  • Moždani udar (šlog), nesvestica

  • Mišićna slabost

  • Oticanje zglobova

  • Promene nivoa hormona štitaste žlezde u krvi, niski nivoi kalcijuma, fosfata ili magnezijuma u krvi

  • Depresija

  • Gluvoća

  • Abnormalni rezultati testova funkcije jetre

  • Poremećaj ravnoteže, otežano kretanje

  • Zujanje u ušima (tinitus)

  • Višak gvožđa u organizmu

  • Žeđ

  • Zbunjenost

  • Zubobolja

  • Gubitak telesne težine


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Krvarenje u lobanji

  • Problemi u cirkulaciji

  • Gubitak vida

  • Gubitak seksualne želje (libida)

  • Izlučivanje velikih količina urina sa bolom u kostima i slabošću, što mogu biti simptomi poremećaja bubrega (Fankonijev sindrom)

  • Bol u trbuhu, nadutost ili proliv, što mogu biti simptomi zapaljenja debelog creva (zvanog kolitis ili cekitis)

  • Mokrenje mnogo veće ili mnogo manje količine urina nego što je uobičajeno, što može biti simptom vrste oštećenja bubrega (zvane nekroza bubrežnih tubula)

  • Promena boje kože, osetljivost na sunčevu svetlost

  • Određene vrste tumora kože

  • Koprivnjača, osipi, oticanje očiju, usta ili lica, otežano disanje ili svrab, što mogu biti simptomi alergijske reakcije.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Ozbiljne alergijske reakcije koje mogu početi kao osip u jednom području, ali se šire na druga područja sa obimnim gubitkom kože po celom telu (Stevens-Johnson-ov sindrom i/ili toksična epidermalna nekroliza).

  • Sindrom lize tumora – metaboličke komplikacije koje se mogu javiti tokom terapije raka, a nekada i bez terapije. Ove komplikacije su izazvane raspadnim produktima izumirućih ćelija raka i mogu da uključuju sledeće: promene u hemijskom sastavu krvi; visok nivo kalijuma, fosfora, mokraćne kiseline i nizak nivo kalcijuma što posledično vodi do promena u funkcionisanju bubrega, promena u otkucajima srca, do epileptičkih napada i nekada smrti.


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

   • Iznenadan ili blag bol koji se pogoršava u gornjem delu trbuha i/ili leđa, koji se nastavlja nekoliko dana, a može biti praćen mučninom, povraćanjem, groznicom i ubrzanim pulsom. Ovo mogu biti simptomi zapaljenja pankreasa.

   • Zviždanje u grudima, nedostatak vazduha ili suvi kašalj, što mogu biti simptomi izazvani upalom tkiva pluća.

   • Žuta prebojenost kože, sluzokože ili očiju (žutica), bleda boja stolice, tamna obojen urin, svrab kože, osip, bol ili oticanje trbuha – ovo mogu biti simptomi oštećenja funkcije jetre (poremećaja rada jetre).

   • Primećeni su retki slučajevi razgradnje mišića (bol u mišićima, mišićna slabost ili oticanje) što može da dovede do problema sa bubrezima (rabdomioliza), a neki od njih su se javili kada se lenalidomid primenjivao sa statinom (vrsta lekova za snižavanje holesterola u krvi).

   • Stanje koje zahvata kožu, a uzrokovano je upalom malih krvnih sudova i praćeno bolom u zglobovima i temperaturom (leukocitoklastični vaskulitis).

   • Oštećenje zida želuca ili creva. Ovo može dovesti do veoma ozbiljne infekcije. Kažite svom lekaru ako imate jak bol u trbuhu, groznicu, mučninu, povraćanje, krv u stolici ili promene u radu creva.

   • Virusne infekcije, uključujući infekciju herpes zoster virusom (virusno oboljenje koje izaziva bolan osip kože sa plikovima) i ponovnu pojavu infekcije hepatitis B virusom (koja može izazvati žutu prebojenost kože i očiju, urin tamno braon boje, bol trbuha sa desne strane, povišenu telesnu temperaturu, osećaj mučnine i povraćanje).

   • Široko rasprostranjen osip, visoka telesna temperatura, povišeni enzimi jetre, poremećaji u rezultatima krvnih analiza (eozinofilija), uvećani limfni čvorovi i zahvaćenost drugih telesnih organa (reakcija na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS), poznata i kao sindrom preosetljivosti na lek). Prestanite da primenjujete lenalidomid ako dođe do pojave navedenih simptoma i obratite se lekaru ili odmah zatražite medicinsku pomoć. Videti takođe odeljak 2.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Lenalidomide Alvogen Čuvanje

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.

  Ne koristite lek Lenalidomide Alvogen posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji, blisteru i foliji,

  nakon oznake „Važi do”.

  Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek


Lenalidomide Alvogen, 2,5 mg, kapsule, tvrde:

Aktivna supstanca je lenalidomid. Jedna kapsula, tvrda sadrži 2,5 mg lenalidomida. Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule, tvrde: laktoza (videti odeljak 2), celuloza, mirkokristalna, kroskarmeloza-natrijum i magnezijum-stearat.

Sastav kapsule, tvrde: Boja Brilliant blue FCF (E133), Eritrozin (E127), boja Allura red AC (E129), Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); Titan-dioksid (E171), Želatin.

Mastilo za štampu: Šelak (E904), Propilenglikol (E1520), Amonijak, rastvor koncentrovani (E527), Gvožđe(III)-oksid, crni (E172) i Kalijum-hidroksid (E525).


Lenalidomide Alvogen, 5 mg, kapsule, tvrde:

Aktivna supstanca je lenalidomid. Jedna kapsula, tvrda sadrži 5 mg lenalidomida. Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule, tvrde: laktoza (videti odeljak 2), celuloza, mirkokristalna, kroskarmeloza-natrijum i magnezijum-stearat.

Sastav kapsule, tvrde: Boja Brilliant blue FCF (E133), Boja Sunset yellow FCF (E110), Gvožđe(III)- oksid, crveni (E172); Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); Titan-dioksid (E171), Želatin.

Mastilo za štampu: Šelak (E904), Propilenglikol (E1520), Amonijak, rastvor koncentrovani (E527), Gvožđe(III)-oksid, crni (E172) i Kalijum-hidroksid (E525).


Lenalidomide Alvogen, 10 mg, kapsule, tvrde:

Aktivna supstanca je lenalidomid. Jedna kapsula sadrži 10 mg lenalidomida. Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule, tvrde: laktoza (videti odeljak 2), celuloza, mirkokristalna, kroskarmeloza-natrijum i magnezijum-stearat.

Sastav kapsule, tvrde: Boja Brilliant blue FCF (E133), Boja Sunset yellow FCF (E110), Titan-dioksid (E171), Želatin.

Mastilo za štampu: Šelak (E904), Propilenglikol (E1520), Amonijak, rastvor koncentrovani (E527), Gvožđe(III)-oksid, crni (E172) i Kalijum-hidroksid (E525).


Lenalidomide Alvogen, 15 mg, kapsule, tvrde:

Aktivna supstanca je lenalidomid. Jedna kapsula sadrži 15 mg lenalidomida. Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule, tvrde: laktoza (videti odeljak 2), celuloza, mirkokristalna, kroskarmeloza-natrijum i magnezijum-stearat.

Sastav kapsule, tvrde: Boja Brilliant blue FCF (E133), Boja Allura red AC (E129), Tartrazin (E102), Gvožđe(III)-oksid, crni (E172), Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172), Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172), Titan- dioksid (E171),Želatin.

Mastilo za štampu: Šelak (E904), Propilenglikol (E1520), Amonijak, rastvor koncentrovani (E527), Gvožđe(III)-oksid, crni (E172) i Kalijum-hidroksid (E525).


Lenalidomide Alvogen, 25 mg, kapsule, tvrde:

Aktivna supstanca je lenalidomid. Jedna kapsula sadrži 25 mg lenalidomida. Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule, tvrde: laktoza (videti odeljak 2), celuloza, mirkokristalna, kroskarmeloza-natrijum i magnezijum-stearat.

Sastav kapsule, tvrde: Titan-dioksid (E171) i želatin.

Mastilo za štampu: Šelak (E904), Propilenglikol (E1520), Amonijak, rastvor koncentrovani (E527), Gvožđe(III)-oksid, crni (E172) i Kalijum-hidroksid (E525).


Kako izgleda lek Lenalidomide Alvogen i sadržaj pakovanja


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 2,5 mg

Kapsule veličine 4, tamnoplave neprovidne kape sa odštamapnom oznakom “LP“ crne boje i svetlonarandžastog neprovidnog tela sa odštamapnom oznakom “637“crne boje, napunjene belim praškom.


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 5 mg

Kapsule veličine 2, zelene neprovidne kape sa odštamapnom oznakom “LP“ crne boje i svetlosmeđeg neprovidnog tela sa odštampanom oznakom “638“ crne boje, napunjene belim praškom.


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 10 mg

Kapsule veličine 0, žute neprovidne kape sa odštampanom oznakom “LP“ crne boje i sivog neprovidnog tela sa odštampanom oznakom “639“ crne boje, napunjene belim praškom.


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 15 mg

Kapsule veličine 2, smeđe neprovidne kape sa odštamapanom oznakom “LP“ crne boje i sivog neprovidnog tela sa odštampanom oznakom “640“ crne boje, napunjene belim praškom.


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 25 mg

Kapsule veličine 0, bele neprovidne kape sa odštampanom oznakom “LP“ crne boje i belog neprovidnog tela sa odštampanom oznakom “642“ crne boje, napunjene belim praškom.

Unutrašnje pakovanje leka je PVC/ACLAR/aluminijumski blister koji sadrži 7 kapsula, tvrdih.


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 2,5 mg/5 mg

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister (7 kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 10 mg/15 mg/25 mg

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera (ukupno 21 kapsula, tvrda) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole Alvogen Pharma d.o.o.


Proizvođač

Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Poala PLA 3000, Malta


Pharmacare Premium Ltd

HHF003 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia BBG 3000, Malta


S.C Labormed – Pharma SA

44B Theodor Pallady Blvd

3rd District, 032266 Bucharest, Rumunija


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 2,5 mg: 515-01-04803-17-001 od 13.03.2019. godine Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 5 mg: 515-01-04804-17-001 od 13.03.2019. godine Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 10 mg: 515-01-04805-17-001 od 13.03.2019. godine Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 15 mg: 515-01-04806-17-001 od 13.03.2019. godine Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 25 mg: 515-01-04807-17-001 od 13.03.2019. godine


----------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLЈUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


 1. KLINIČKI PODACI Terapijske indikacije


  Multipli mijelom

  Lek Lenalidomide Alvogen kao monoterapija je indikovan kao terapija održavanja kod odraslih pacijenata sa novodijagnostikovanim multiplim mijelomom koji su bili podvrgnuti transplataciji autolognih matičnih ćelija.


  Lek Lenalidomide Alvogen, u kombinovanoj terapiji (videti odeljak „Doziranje i način primene”), indikovan je za lečenje odraslih pacijenata sa prethodno nelečenim multiplim mijelomom koji nisu prikladni za transplantaciju.


  Lek Lenalidomide Alvogen u kombinaciji sa deksametazonom je indikovan za lečenje multiplog mijeloma kod odraslih pacijenata koji su već primili najmanje jednu prethodnu terapiju.


  Doziranje i način primene


  Terapija lekom Lenalidomide Alvogen treba da bude pod nadzorom lekara sa iskustvom u lečenju kancera.


  Za sve dole opisane indikacije:

  • Doza se podešava na osnovu kliničkih i laboratorijskih nalaza („Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”)

  • Prilagođavanje doze tokom lečenja ili pri ponovnom započinjanju lečenja se preporučuje za terapiju trombocitopenije stepena 3 ili 4, neutropenije ili druge toksičnosti stepena 3 ili 4 za koje je procenjeno da su povezane sa lenalidomidom

  • U slučaju neutropenije, treba razomotriti primenu faktora rasta u terapiji pacijenata

  • Ukoliko je prošlo manje od 12 sati od propuštene doze, pacijent može da uzme dozu. Ukoliko je prošlo više od 12 sati od uobičajenog vremena propuštene doze, pacijent ne sme uzeti dozu, već treba da uzme narednu dozu u uobičajeno vreme narednog dana.


Doziranje


Novodijagnostifikovani multipli mijelom (NDMM)Kada broj neutrofila

Preporučeni tok lečenja

Padne na < 0,5 x 109/L

Privremeno prekinuti terapiju lenalidomidom

Vrati se na ≥ 0,5 x 109/L kada je neutropenija jedini

vidljivi znak toksičnosti

Nastaviti terapiju lenalidomidom početnom dozom jednom dnevno

Vrati se na ≥ 0,5 x 109/L kada su pored neutropenije

vidljivi i drugi znaci dozno-zavisne hematološke toksičnosti

Nastaviti terapiju lenalidomidom dozom -1 jednom dnevno

Svaki sledeći put padne na < 0,5 x 109/L

Privremeno prekinuti terapiju lenalidomidom

Vrati se na ≥ 0,5 x 109/L

Nastaviti terapiju lenalidomidom sledećom nižom dozom (doza -1, -2 ili -3) jednom dnevno. Ne primenjivati doze manje od 5 mg jednom dnevno.


U slučaju drugih toksičnosti stepena 3 ili 4, za koje se proceni da su povezane sa lenalidomidom, treba privremeno prekinuti terapiju i nastaviti je sledećom nižom dozom kada se toksičnost, prema mišljenju lekara, vrati na nivo ≤ 2. stepena.


U slučaju kožnog osipa stepena 2 ili 3 treba razmotriti privremeni prekid ili obustavljanje terapije lenalidomidom. U slučaju angioedema, osipa stepena 4, eksfolijativnog ili buloznog osipa ili ako se sumnja na Stevens-Johnson-ov sindrom (SJS), toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN) ili reakciju na lek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (engl. Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS)), terapija lenalidomidom se mora obustaviti i ne sme se nastaviti nakon prestanka ovih reakcija.


Posebne populacije


Pedijatrijska populacija

Lek Lenalidomide Alvogen se ne sme primenjivati kod dece i adolescenata, u periodu od rođenja pa do

 1. godine, iz bezbednosnih razloga (videti odeljak „Farmakodinamski podaci” iz Sažetka karakteristika leka).


  Stariji pacijenti

  Trenutno dostupni farmakokinetički podaci su opisani u odeljku 5.2. Lenalidomid je u kliničkim studijama primenjivan kod pacijenata sa multiplim mijelomom starosti do 91 godine (videti odeljak

  „Farmakodinamski podaci” iz Sažetka karakteristika leka).


  Budući da je kod starijih pacijenata veća verovatnoća da imaju smanjenu funkciju bubrega, treba pažljivo izabrati dozu i bilo bi poželjno pratiti bubrežnu funkciju.


  • Novodijagnostifikovani multipli mijelom: pacijenti koji ne ispunjavaju uslove za transplantaciju


   Pacijente sa novodijagnostikovanim multiplim mijelomom starosne dobi od 75 godina i starije treba pažljivo proceniti pre nego što se razmotri lečenje (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


   Za pacijente starije od 75 godina lečene lenalidomidom u kombinaciji sa deksametazonom, početna doza deksametazona iznosi 20 mg jedanput na dan, 1., 8., 15. i 22. dana svakog 28-dnevnog ciklusa.


   Ne predlaže se prilagođavanje doze kod pacijenata starijih od 75 godina koji su lečeni lenalidomidom u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom.


   Kod pacijenata sa novodijagnostikovanim multiplim mijelomom starosne dobi od 75 godina i starijih koji su primali lenalidomid, zabeležena je veća učestalost ozbiljnih neželjenih dejstava i neželjenih dejstava koja su vodila prekidu terapije.


   Pacijenti sa novodijagnostikovanim multiplim mijelomom stariji od 75 godina slabije su podnosili kombinovanu terapiju lenalidomidom u odnosu na mlađu populaciju pacijenata. Kod ovih pacijenata u većoj meri je obustavljana terapija zbog nepodnošenja lečenja (neželjenih događaja 3. i 4. stepena i ozbiljnih neželjenih događaja) u poređenju sa pacijentima mlađim od 75 godina.


  • Multipli mijelom: pacijenti sa najmanje jednom prethodnom terapijom

   Nije bilo značajne razlike u procentu pacijenata sa multiplim mijelomom starosne dobi od 65 godina ili starijih u grupi lenalidomid/deksametazon i grupi placebo/deksametazon. Nije primećena sveukupna razlika u bezbednosti ili efikasnosti između ovih pacijenata i mlađih pacijenata, ali se ne može isključiti veća predispozicija kod starijih pacijenata.


   Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega

   Lenalidomid se primarno izlučuje putem bubrega. Pacijenti sa većim stepenom oštećenja funkcije bubrega mogu slabije podnositi lečenje (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”). Zato je potrebno pažljivo odabrati dozu i savetuje se praćenje bubrežne funkcije.


   Kod pacijenata sa blago oštećenom funkcijom bubrega i multiplim mijelomom nije potrebno prilagođavanje doze. Sledeća prilagođavanja doze se preporučuju kod započinjanja terapije i tokom terapije kod pacijenata sa umereno ili ozbiljno oštećenom funkcijom bubrega ili u terminalnom stadijumu bubrežne bolesti.

   Nema iskustava iz ispitivanja faze III sa pacijentima u terminalnom stadijumu bubrežne bolesti (CLcr < 30 mL/min, potrebna dijaliza).


   • Multipli mijelom


    Funkcija bubrega (CLcr)

    Prilagođavanje doze

    (od 1. do 21. dana ponavljanih 28- dnevnih ciklusa)

    Umereno oštećenje funkcije bubrega (30 CLcr < 50 mL/min)

    10 mg jednom dnevno1

    Ozbiljno oštećenje funkcije bubrega

    (CLcr < 30 mL/min, bez potrebe za dijalizom)

    7,5 mg jednom dnevno2 15 mg svaki drugi dan

    Terminalni stadijum bubrežne bolesti (CLcr < 30 mL/min, potrebna dijaliza)

    5 mg jednom dnevno. Na dan dijalize, dozu treba primeniti nakon dijalize.

    1 Doza se može povećati na 15 mg jednom dnevno nakon 2 ciklusa ukoliko pacijent ne reaguje na terapiju i dobro podnosi terapiju.

    2 U državama gde je dostupna kapsula od 7,5 mg.


    Nakon započinjanja terapije lenalidomidom, dalje prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega treba da bude zasnovano na individualnom podnošenju terapije, kako je opisano u prethodnom tekstu.


    Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre

    Lenalidomid nije formalno ispitivan kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre i nema posebnih preporuka za doziranje.


    Način primene


    Oralna primena.

    Lenalidomide Alvogen kapsule treba uzimati u otprilike isto vreme svakog dana predviđenog za uzimanje leka. Kapsule se ne smeju otvarati, lomiti ili žvakati. Kapsule treba progutati cele, najbolje sa vodom, sa ili bez hrane.

    Pri vađenju kapsule iz blistera preporučuje se da se pritisne samo jedan kraj kapsule, čime se smanjuje rizik od deformacije ili lomljenja kapsule.


    Kontraindikacije


    • Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku

     „Lista pomoćnih supstanci”.

    • Trudnoća

    • Primena kod žena u reproduktivnom periodu, osim ako ispunjavaju sve uslove navedene u Programu prevencije trudnoće (videti odeljke „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Plodnost, trudnoća i dojenje”)


    Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


    Upozorenje vezano za trudnoću

    Lenalidomid je strukturno sličan talidomidu. Talidomid je poznat kao teratogena supstanca za čoveka, koja izaziva ozbiljne, životno ugrožavajuće urođene anomalije kod deteta. Lenalidomid je kod majmuna doveo do malformacija sličnih onima opisanih kod talidomida (videti odeljke „Plodnost, trudnoća i dojenje”i „Pretklinički podaci o bezbednosti leka” iz Sažetka karakteristika leka). Ukoliko se lenalidomid uzima tokom trudnoće, očekuje se teratogeni efekat lenalidomida kod ljudi.

    Svi pacijenti moraju da ispunjavaju uslove navedene u Programu prevencije trudnoće, osim ako postoji pouzdan dokaz da pacijentkinja nije u reproduktivnom periodu.


    Kriterijumi za žene koje ne mogu da rađaju

    Smatra se da pacijentkinja ili partnerka muškog pacijenta može da rađa, osim ako ispunjava barem jedan od navedenih kriterijuma:

  • Godine ≥ 50 i prirodna amenoreja ≥ 1 godine (amenoreja nakon terapije karcinoma ili tokom dojenja ne isključuje mogućnost rađanja).

  • Prevremena insuficijencija jajnika koju je potvrdio specijalista ginekologije

  • Prethodna bilateralna salpingo-ooforektomija ili histerektomija

  • XY genotip, Tarnerov sindrom, ageneza uterusa


   Savetovanje

   Lenalidomid je kontraindikovan kod žena u reproduktivnom periodu, osim ako se ispune svi sledeći zahtevi:

  • Žena razume kakav je očekivani teratogeni rizik za nerođeno dete

  • Žena razume potrebu za efikasnom kontracepcijom, bez prekida, 4 nedelje pre započinjanja terapije, tokom celokupnog trajanja terapije, kao i 4 nedelje nakon završetka terapije

  • Čak i ako žena koja može da rađa ima amenoreju, mora se pridržavati svih saveta o efikasnoj kontracepciji

  • Žena mora da bude sposobna da se pridržava mera za efikasnu kontracepciju

  • Žena je informisana i razume potencijalne posledice za trudnoću i potrebu da se brzo obrati lekaru ako postoji rizik od trudnoće

  • Žena razume potrebu započinjanja terapije čim joj se izda lenalidomid nakon negativnog testa na trudnoću

  • Žena razume potrebu i prihvata da bude podvrgnuta testovima za utvrđivanje trudnoće na svake 4 nedelje, osim u slučaju potvrđenog podvezivanja jajovoda

  • Žena potvrđuje da razume opasnosti i neophodne mere opreza povezane sa primenom lenalidomida.


   Kod muških pacijenata koji uzimaju lenalidomid, farmakokinetički podaci su pokazali da je lenalidomid prisutan u semenoj tečnosti u ekstremno niskim koncentracijama tokom terapije, te se ne može detektovati u semenoj tečnosti 3 dana nakon prestanka uzimanja supstance kod zdravih dobrovoljaca (videti odeljak „Farmakokinetički podaci” iz Sažetka karakteristika leka). Kao mera opreza i uzimajući u obzir posebne populacije kod kojih je vreme eliminacije produženo, kao što su pacijenti sa bubrežnim oštećenjem, svi muški pacijenti koji uzimaju lenalidomid moraju da ispune sledeće uslove:

  • Da razumeju očekivani teratogeni rizik ako stupaju u seksualne odnose sa trudnom ženom ili ženom koja može da rađa

  • Da razumeju potrebu da koriste kondom ukoliko imaju seksualne odnose sa trudnom ženom ili ženom koja može da rađa, a koja ne koristi efikasnu kontracepciju (čak i ako je muškarac imao vazektomiju), tokom terapije i još 1 nedelju nakon prekida doziranja i/ili prestanka terapije

  • Da razumeju da je potrebno odmah da obaveste svog lekara ako njihova partnerka zatrudni u toku njihovog lečenja ili kratko nakon prestanka uzimanja leka Lenalidomide Alvogen, kao i da se preporučuje da se partnerka uputi lekaru specijalisti za teratologiju ili lekaru sa iskustvom u teratologiji radi procene i savetovanja.


   Kod žena koje mogu da rađaju, lekar koji propisuje lek mora da osigura da:

  • se pacijentkinja pridržava uslova navedenih u Programu prevencije trudnoće, uključujući potvrdu o odgovarajućem nivou razumevanja

  • je pacijentkinja razumela prethodno navedene uslove.


   Kontracepcija

   Žene koje mogu da rađaju moraju koristiti jedan efikasan metod kontracepcije 4 nedelje pre početka terapije, tokom terapije i tokom 4 nedelje nakon završetka lečenja lenalidomidom, čak i u slučajevima prekida lečenja, osim ako se pacijentkinja obaveže na apsolutnu i neprekidnu apstinenciju koja će se potvrđivati mesečno. Ako za pacijentkinju nije utvrđena efikasna kontracepcija, pacijentkinju je potrebno uputiti odgovarajuće obučenom zdravstvenom radniku za savet o kontracepciji kako bi mogla da počne da je primenjuje.


   Sledeći primeri se mogu smatrati pogodnim metodama kontracepcije:

  • Implant

  • Intrauterini dostavni sistem sa levonorgestrelom

  • Depo preparati medroksiprogesteron-acetata

  • Sterilizacija podvezivanjem jajovoda

  • Seksualni odnos samo sa muškim partnerom koji je imao vazektomiju; vazektomija mora biti potvrđena dvema negativnim analizama sperme

  • Pilule za inhibiciju ovulacije koje sadrže samo progesteron (npr. dezogestrel)


Zbog povećanog rizika od venske tromboembolije kod pacijenata sa multiplim mijelomom koji uzimaju lenalidomid u kombinovanoj terapiji, i u manjoj meri kod pacijenata sa multiplim mijelomom i mijelodisplastičnim sindromima koji primaju monoterapiju lenalidomidom, ne preporučuju se kombinovane pilule za oralnu kontracepciju (takođe videti odeljak „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”). Ukoliko pacijentkinja trenutno koristi kombinovane oralne kontraceptive, treba da pređe na jedan od gore navedenih efikasnih metoda kontracepcije. Rizik od venske tromboembolije postoji narednih 4-6 nedelja nakon prekida kombinovane oralne kontracepcije. Efikasnost kontraceptivnih steroida može biti smanjena tokom istovremene terapije deksametazonom (videti odeljak „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”).


Implanti i intrauterini dostavni sistemi sa levonorgestrelom su udruženi sa povećanim rizikom od infekcije u momentu postavljanja i sa iregularnim vaginalnim krvarenjem. Potrebno je razmotriti profilaksu antibioticima, naročito kod pacijenata sa neutropenijom.


Intrauterini ulošci sa bakrom se generalno ne preporučuju usled povećanog rizika od infekcije u momentu postavljanja i zbog menstrualnog gubitka krvi, što može ugroziti pacijentkinju sa neutropenijom ili trombocitopenijom.


Testovi za utvrđivanje trudnoće

Prema lokalnoj praksi, kod žena koje mogu da rađaju, testovi za utvrđivanje trudnoće osetljivosti od najmanje 25 mIJ/mL, moraju se sprovesti pod medicinskim nadzorom kako je opisano u nastavku. Ovaj zahtev se odnosi i na žene koje mogu da rađaju, a apsolutno i kontinuirano apstiniraju. Idealno bi bilo da test za utvrđivanje trudnoće, propisivanje recepta i izdavanje leka budu istog dana. Izdavanje lenalidomida ženama koje mogu da rađaju trebalo bi da bude u roku od 7 dana od propisivanja leka od strane lekara specijaliste.


Pre početka lečenja

Test za utvrđivanje trudnoće pod medicinskim nadzorom treba sprovesti tokom konsultacija, u vreme kada se propisuje lenalidomid ili 3 dana pre posete lekaru ukoliko pacijentkinja koristi efikasnu kontracepciju barem 4 nedelje. Test treba da potvrdi da pacijentkinja nije trudna u trenutku započinjanja terapije lenalidomidom.

Nastavak i završetak lečenja

Test za utvrđivanje trudnoće pod medicinskim nadzorom treba ponavljati svake 4 nedelje, uključujući 4 nedelje nakon završetka terapije, osim u slučaju potvrđene sterilizacije podvezivanjem jajovoda. Ove testove za utvrđivanje trudnoće treba sprovesti na dan odlaska kod lekara po recept ili 3 dana pre posete lekaru.


Dodatne mere opreza

Pacijente bi trebalo uputiti da nikad ne daju ovaj lek drugoj osobi i da po završetku terapije sve neiskorišćene kapsule vrate svom farmaceutu.


Pacijenti ne smeju da doniraju krv tokom terapije ili tokom 1 nedelje nakon prestanka terapije lenalidomidom.


Edukativni materijali, ograničenja za propisivanje i izdavanje leka

Kako bi pomogli pacijentima da izbegnu izlaganje fetusa lenalidomidu, nosilac dozvole za lek će zdravstvenim radnicima obezbediti edukativni materijal koji će naglasiti upozorenja o očekivanoj teratogenosti lenalidomida, dati savet o kontracepciji pre početka terapije i dati smernice o potrebi za testiranjem na trudnoću.

Lekar koji propisuje lek mora informisati muške i ženske pacijente o očekivanom riziku od teratogenosti i strogim merama za prevenciju trudnoće, kako je to navedeno u Programu prevencije trudnoće, i dati im odgovarajući edukativni materijal za pacijente (brošura, kartica za pacijenta) i/ili neki drugi ekvivalentni dokument u skladu sa sadržajem kartica za pacijenta koje su odobrene na nacionalnom nivou. U saradnji sa nacionalnim regulatornim telom uveden je nacionalno kontrolisan sistem distribucije. Sistem kontrolisane distribucije uključuje upotrebu kartica za pacijente i/ili drugog ekvivalentnog dokumenta za kontrolu propisivanja i/ili izdavanja leka. Idealno bi bilo da test za utvrđivanje trudnoće, propisivanje recepta i izdavanje leka budu istog dana. Izdavanje lenalidomida ženama koje mogu da rađaju trebalo bi da bude u roku od 7 dana od propisivanja recepta i negativnog testa za utvrđivanje trudnoće sprovedenog pod medicinskim nadzorom.


Druga posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Infarkt miokarda

Kod pacijenata koji su primali lenalidomid prijavljen je infarkt miokarda, naročito kod onih sa prethodno poznatim faktorima rizika i u prvih 12 meseci kada se primenjivao u kombinaciji sa deksametazonom. Pacijente sa poznatim faktorima rizika, uključujući prethodnu trombozu, treba pažljivo pratiti i preduzeti mere kako bi se minimizirali svi promenljivi faktori rizika (npr. pušenje, hipertenzija i hiperlipidemija).


Venski i arterijski tromboembolijski događaji

Kod pacijenata sa multiplim mijelomom, kombinacija lenalidomida sa deksametazonom je udružena sa povećanim rizikom od venske tromboembolije (prvenstveno duboke venske tromboze i plućne embolije) i primećena je u manjem obimu u kombinaciji lenalidomida sa melfalanom i prednizonom.


Kod pacijenata sa multiplim mijelomom, mijelodisplastičnim sindromima i limfomom mantle ćelija, monoterapija lenalidomidom je bila udružena sa manjim rizikom od venske tromboembolije (prvenstveno duboke venske tromboze i plućne embolije), nego kod pacijenata sa multiplim mijelomom koji su lečeni kombinovanom terapijom sa lenalidomidom (videti odeljke „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija” i „Neželjena dejstva”).


Kod pacijentata koji imaju multipli mijelom, kombinovana terapija lenalidomida i deksametazona je povezana sa povećanim rizikom od arterijske tromboembolije (prvenstveno infarktom miokarda i

cerebrovaskularnim događajem), a primećena je u manjem obimu u kombinaciji lenalidomida sa melfalanom i prednizonom. Rizik od arterijske tromboembolije (ATE) je manji kod pacijenata sa multiplim mijelomom koji su lečeni samo lenalidomidom, nego kod pacijenata sa multiplim mijelomom koji su lečeni lenalidomidom u kombinovanoj terapiji.


Posledično, pacijente sa poznatim faktorima rizika za tromboemboliju, uključujući prethodnu trombozu, treba pažljivo pratiti. Treba pokušati da se minimiziraju svi promenljivi faktori rizika (npr. pušenje, hipertenzija i hiperlipidemija). Istovremena primena eritropoetskih lekova ili prethodna istorija tromboembolijskih događaja, takođe može povećati rizik od tromboze kod tih pacijenata. Stoga, eritropoetski lekovi ili drugi lekovi koji mogu povećati rizik od tromboze, kao što je hormonska supstituciona terapija, treba da se koriste uz oprez kod pacijenata sa multiplim mijelomom koji su na terapiji lenalidomidom i deksametazonom. Kod koncentracije hemoglobina iznad 12 g/dL, treba prekinuti primenu eritropoetskih lekova.


Pacijentima i lekarima se savetuje da obrate pažnju na znakove i simptome tromboembolije. Pacijente treba uputiti da se jave lekaru ako se kod njih jave simptomi kao što su otežano disanje, bol u grudima, oticanje ruku ili nogu. Preporučuju se profilaktički antitrombotički lekovi, naročito kod pacijenata sa dodatnim faktorima rizika za trombozu. Odluku o primeni antitrombotičkih profilaktičkih mera treba doneti na osnovu pažljive procene postojećih faktora rizika za svakog pacijenta ponaosob.


Ukoliko se kod pacijenta javi bilo koji tromboembolijski događaj, lečenje se mora prekinuti i započeti sa standardnom antikoagulantnom terapijom. Kada se pacijent stabilizuje na antikoagulantnoj terapiji i zbrinu komplikacije tromboembolijskog događaja, terapija lenalidomidom se može nastaviti početnom dozom nakon procene odnosa koristi i rizika. Pacijent treba da nastavi sa antikoagulantnom terapijom tokom lečenja lenalidomidom.


Neutropenija i trombocitopenija

Glavni toksični efekti koji limitiraju dozu lenalidomida su neutropenija i trombocitopenija. Kompletna krvna slika, uključujući leukocitnu formulu, broj trombocita, hemoglobin i hematokrit treba da se odrede na početku, svake nedelje prvih 8 nedelja terapije lenalidomidom, a zatim mesečno zbog moguće pojave citopenija. Kod pacijenata sa limfomom mantle ćelija, kontrolu treba sprovoditi svake 2 nedelje u 3. i 4. ciklusu, a zatim na početku svakog ciklusa. Može biti potrebno smanjenje doze lenalidomida (videti odeljak „Doziranje i način primene”).


U slučaju neutropenije, potrebno je razmotriti upotrebu faktora rasta u lečenju pacijenta. Pacijente treba posavetovati da odmah prijave febrilne epizode.

Pacijentima i lekarima se savetuje da obrate pažnju na znakove i simptome krvarenja, uključujući petehije i epistakse, naročito kod pacijenata koji istovremeno primaju lekove koji mogu povećati sklonost ka krvarenju (videti odeljak „Neželjena dejstva”, deo Hemoragijski poremećaji).


Potreban je oprez kod istovremene primene lenalidomida sa drugim mijelosupresivnim lekovima.U dve placebo-kontrolisane studije faze III, 353 pacijenta sa multiplim mijelomom je dobijalo kombinaciju lenalidomid/deksametazon, a 351 pacijent je dobijao kombinaciju placebo/deksametazon.


Najozbiljnija neželjena dejstva primećena češće u kombinaciji lenalidomid/deksametazon nego placebo/deksametazon kombinaciji su bila:

Ukupan bezbednosni profil lenalidomida kod pacijenata s limfomom mantle ćelija je zasnovan na podacima od ukupno 254 bolesnika uključenih u randomizovanoj, kontrolisanoj studiji faze II MCL-002 (videti odeljak „Farmakodinamski podaci” iz Sažetka karakteristika leka). Osim toga, u tabeli 3 prikazana su i neželjena dejstva iz dodatnog ispitivanja MCL-001.

Ozbiljna neželjena dejstva koja su u ispitivanju MCL-002 češće opažene (s razlikom od najmanje 2 postotna boda) kod pacijenata lečenih lenalidomidom u odnosu na pacijente koji su primali placebo bile su:


Terapija održavanja lenalidomidom nakon ASCT je udružena sa većom učestalošću neutropenije stepena 4 u poređenju sa terapijom održavanja placebom (32,1% naspram 26,7% [16,1% naspram 1,8% nakon početka terapije održavanja] u studiji CALGB 100104 i 16,4% naspram 0,7% u studiji IFM 2005-02). Neutropenija kao štetan neželjeni događaj nastao tokom terapije, dovela je do prekida terapije lenalidomidom kod 2,2% pacijenata u studiji CALGB 100104 i kod 2,4% pacijenata u studiji IFM 2005-

 1. Febrilna neutropenija stepena 4 je prijavljena sa sličnom učestalošću u grupi koja je primala terapiju održavanja lenalidomidom u poređenju sa grupama koje su bile na terapiji održavanja placebom u obe studije (0,4% naspram 0,5% [0,4% naspram 0,5% nakon početka terapije održavanja] u studiji CALGB 100104 i 0,3% naspram 0% u studiji IFM 2005-02.


  Terapija održavanja lenalidomidom nakon ASCT je udružena sa većom učestalošću trombocitopenije stepena 3 i 4 u poređenju sa terapijom održavanja placebom (37,5% naspram 30,3% [17,9% naspram 4,1% nakon početka terapije održavanja] u studiji CALGB 100104 i 13,0% naspram 2,9% u studiji IFM 2005-02.


  • Novodijagnostifikovani multipli mijelomom: pacijenti koji ne ispunjavaju uslove za transplantaciju, lečeni lenalidomidom u kombinaciji sa niskom dozom deksametazona


   Kombinacija lenalidomida sa niskom dozom deksametazona kod pacijenata sa novodijagnostifikovanim multiplim mijelomom udružena je sa manjom učestalošću neutropenije stepena 4 (8,5% za Rd i Rd18, u poređenju sa MPT(15%)). Febrilna neutropenija stepena 4 opažena je retko (0,6% za Rd i Rd18 u poređenju sa 0,7% za MPT).


   Kombinacija lenalidomida sa niskom dozom deksametazona kod pacijenata sa novodijagnostifikovanim multiplim mijelomom udružena je sa manjom učestalošću trombocitopenije stepena 3 i 4 (8,1% za Rd i Rd18) u poređenju za MPT(11%).


  • Novodijagnostifikovani multipli mijelomom: pacijenti koji ne ispunjavaju uslove za transplantaciju, lečeni lenalidomidom u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom


   Kombinacija lenalidomida sa melfalanom i prednizonom kod pacijenata sa novodijagnostifikovanim multiplim mijelomom udružena je sa većom učestalošću neutropenije stepena 4 (34,1% za MPR+R/MPR+p) u poređenju za MPp+p (7,8%). Opažena je veća učestalost febrilne neutropenije stepena 4 (1,7% za MPR+R/MPR+p u poređenju sa 0,0% za MPp+p).


   Kombinacija lenalidomida sa melfalanom i prednizonom kod pacijenata sa novodijagnostifikovanim multiplim mijelomom povezana je sa većom učestalošću trombocitopenije stepena 3 i stepena 4 (40,4% kod pacijenata lečenih kombinacijom MPR+R/MPR+p) u poređenju sa MPp+p(13,7%).


  • Multipli mijelom: pacijenti sa najmanje jednom prethodnom terapijom


   Kombinacija lenalidomida sa deksametazonom kod pacijenata sa multiplim mijelomom je udružena sa višom incidencom neutropenije stepena 4 (5,1 % kod pacijenata koji su dobijali lenalidomid/deksametazon u poređenju sa 0,6 % kod pacijenata koji su dobijali placebo/deksametazon). Epizode febrilne neutropenije stepena 4 su primećene retko (0,6 % kod pacijenata koji su dobijali lenalidomid/deksametazon u poređenju sa 0,0 % kod pacijenata koji su dobijali placebo/deksametazon).


   Kombinacija lenalidomida sa deksametazonom kod pacijenata sa multiplim mijelomom je udružena sa višom incidencom trombocitopenije stepena 3 i stepena 4 (9,9 % odnosno 1,4 % kod pacijenata koji su dobijali lenalidomid/deksametazon u poređenju sa 2,3 % odnosno 0,0 % kod pacijenata koji su dobijali placebo/deksametazon).


  • Pacijenti sa mijelodisplastičnim sindromima


   Kod pacijenata sa mijelodisplastičnim sindromima, lenalidomid je udružen sa višom incidencom neutropenije stepena 3 i 4 (74,6% kod pacijenata koji su dobijali lenalidomid u poređenju sa 14,9% pacijenata koji su dobijali placebo u studiji faze III). Epizode febrilne neutropenije stepena 3 i 4 su primećene kod 2,2% pacijenata lečenih lenalidomidom u poređenju sa 0,0% pacijenata koji su primali placebo. Lenalidomid je udružen sa višom incidencom trombocitopenije stepena 3 ili stepena 4 (37% kod pacijenata lečenih lenalidomidom u poređenju sa 1,5% kod pacijenata koji su primali placebo u studiji faze III).


  • Pacijenti sa limfomom mantle ćelija


Lečenje lenalidomidom kod pacijenata sa limfomom mantle ćelija povezano je s višom incidencom neutropenije stepena 3 ili 4 (43,7% kod pacijenata lečenih lenalidomidom u poređenju ss 33,7% pacijenata koji su dobijali placebo u studiji faze II). Epizode febrilne neutropenije stepena 3 ili 4 primećene su kod 6,0% pacijenata lečenih lenalidomidom u poređenju sa 2,4% pacijenata koji su primali placebo.


Venska tromboembolija

Povećan rizik od duboke venske tromboze i plućne embolije je povezan sa upotrebom lenalidomida u kombinaciji sa deksametazonom kod pacijenata sa multiplim mijelomom, a u manjem obimu kod pacijenata lečenih lenalidomidom u kombinaciji sa melfalanom i prednizonom ili kod pacijenata sa mijelodisplastičnim sindromima i limfomom mantle ćelija lečenih lenalidomidom kao monoterapijom (videti odeljak „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”).

Istovremena primena eritropoetskih lekova ili prethodna istorija duboke venske tromboze, takođe može povećati rizik od tromboze kod tih pacijenata.


Infarkt miokarda

Kod pacijenata koji su dobijali lenalidomid je prijavljen infarkt miokarda, naročito kod onih sa poznatim faktorima rizika.


Hemoragijski poremećaji

Hemoragijski poremećaji su navedeni u okviru nekoliko klasa sistema organa: poremećaji krvi i limfnog sistema; poremećaji nervnog sistema (intrakranijalno krvarenje); respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji (epistaksa); gastrointestinalni poremećaji (krvarenje desni, krvarenje hemoroida, rektalno krvarenje); poremećaji bubrega i urinarnog sistema (hematurija); povrede, trovanja i proceduralne komplikacije (kontuzija) i vaskularni poremećaji (ekhimoze).


Alergijske reakcije

Prijavljeni su slučajevi alergijskih reakcija/reakcija preosetljivosti. U literaturi je prijavljena mogućnost pojave ukrštene reakcije između lenalidomida i talidomida.


Ozbiljne reakcije na koži

Prijavljene su ozbiljne reakcije na koži, uključujući SJS, TEN i DRESS tokom primene lenalidomida. Pacijenti sa istorijom ozbiljnog osipa udruženog sa primenom talidomida ne smeju primati lenalidomid (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Drugi primarni maligniteti

U kliničkim ispitivanjima kod prethodno lečenih pacijenata sa mijelomom koji su dobijali lenalidomid/deksametazon u poređenju sa kontrolnim grupama, uglavnom obuhvataju karcinom bazalnih ćelija ili karcinom skvamoznih ćelija kože.


Akutna mijeloidna leukemija (AML)Polazne promenljive koje uključuju kompleksnu citogenetiku i TP53 mutaciju su povezane sa progresijom bolesti u AML kod pacijenata zavisnih od transfuzija i koji imaju deleciju 5q (videti odeljak

„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”). Procenjeni dvogodišnji kumulativni rizik od progresije bolesti u AML iznosio je 13,8% kod pacijenata sa izolovanom delecijom 5q u poređenju sa

17,3% kod pacijenata sa delecijom 5q i jednom dodatnom citogenetskom anomalijom, i 38,6% kod pacijenata sa kompleksnim kariotipom.

U naknadnoj analizi kliničkog ispitivanja lenalomida kod pacijenata koji su imali mijelodisplastični sindrom procenjena dvogodišnja stopa progresije u AML je bila 27,5% kod pacijenata sa pozitivnim IHC- p53 i 3,6% kod pacijenata sa negativnim IHC-p53 (p=0,0038). Kod pacijenata sa pozitivnim nalazom IHC-p53, niža stopa progresije bolesti u AML je primećena kod pacijenata kod kojih je postignut odgovor u odnosu na nezavisnost od transfuzije (11,1%) nego kod onih kod kojih nije bilo odgovora (34,8%).


Poremećaji funkcije jetre

Nakon stavljanja leka u promet prijavljena su sledeća neželjena dejstva (učestalost nepoznata): akutna insuficijencija jetre i holestaza (oba sa mogućim smrtnim ishodom), toksični hepatitis, citolitički hepatitis, mešoviti citolitički/holestatski hepatitis.


Rabdomioliza

Primećeni su retki slučajevi rabdomiolize, neki od njih kod primene lenalidomida sa statinima.


Poremećaji funkcije štitaste žlijezde

Prijavljeni su slučajevi hipotireoidizma i slučajevi hipertireoidizma (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” Poremećaji funkcije štitaste žlezde).


Reakcija razbuktavanja tumora i sindrom lize tumora

U ispitivanju MCL-002, reakcija razbuktavanja tumora nastala je u približno 10% pacijenata lečenih lenalidomidom u poređenju sa 0% pacijenata koji su primali placebo. Većina događaja nastala je u 1. ciklusu, svi su procenjeni kao događaji povezani sa lečenjem, a većina ih je bila 1. ili 2. stepena. Rizik od reakcije razbuktavanja tumora može postojati kod pacijenata sa visokim međunarodnim prognostičkim indeksom za limfom mantle ćelija (MIPI) u trenutku postavljanja dijagnoze ili s velikom tumorskom masom (najmanje jedna lezija s ≥ 7 cm najdubljeg dijametra) na početku. U ispitivanju MCL-002, sindrom lize tumora zabežen je kod po jednog pacijenta iz obe lečene grupe. U dodatnom ispitivanju MCL-001, reakciju razbuktavanja tumora imalo je približno 10% ispitanika; svi zabeleženi slučajevi bili 36 su 1. ili 2. stepena težine i za sve je procenjeno da su povezani s lečenjem. Većina događaja dogodila se u 1. ciklusu lečenja. U ispitivanju MCL-001 nisu zabeleženi slučajevi sindroma lize tumora (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Gastrointestinalni poremećaji

Tokom terapije lenalidomidom prijavljene su gastrointestinalne perforacije. Gastrointestinalne perforacije mogu dovesti to septičnih komplikacija i mogu biti povezane sa smrtnim ishodom.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje


Ne postoji specifično iskustvo u zbrinjavanju pacijenata kod kojih je došlo do predoziranja lenalidomidom, mada su u studijama raspona doza neki pacijenti bili izloženi dozama do 150 mg, a u studijama pojedinačne doze neki pacijenti su bili izloženi dozama do 400 mg. Glavni toksični efekti koji su limitirali dozu lenalidomida bili su uglavnom hematološki. U slučaju predoziranja savetuju se suportivne mere.


FARMACEUTSKI PODACI

Lista pomoćnih supstanci


Sadržaj kapsule, tvrde:

Laktoza

Celuloza, Mikrokristalna Kroskarmeloza-natrijum Magnezijum-stearat


Sastav kapsule, tvrde:


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 2,5 mg Boja Brilliant blue FCF (E133)

Eritrozin (E127)

Boja Allura red AC (E129) Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) Titan-dioksid (E171)

Želatin


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 5 mg Boja Brilliant blue FCF (E133)

Boja Sunset yellow FCF (E110) Gvožđe(III)-oksid, crni (E172) Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) Titan-dioksid (E171)

Želatin


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 10 mg Boja Brilliant blue FCF (E133)

Boja Allura red AC (E129) Tartrazin (E102)

Boja Sunset yellow FCF (E110) Titan-dioksid (E171)

Želatin


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 15 mg Boja Brilliant blue FCF (E133)

Boja Allura red AC (E129) Tartrazin (E102)

Gvožđe(III)-oksid, crni (E172) Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) Titan-dioksid (E171)

Želatin


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 25 mg Titan-dioksid (E171)

Želatin


Mastilo za štampu:


Šelak (E904) Propilenglikol (E1520)

Amonijak, rastvor koncentrovani (E527) Gvožđe(III)-oksid, crni (E172)

Kalijum-hidroksid (E525)


Inkompatibilnost Nije primenljivo. Rok upotrebe

Rok upotrebe 2 godine.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Unutrašnje pakovanje je PVC/ACLAR/aluminijumski blister koji sadrži 7 kapsula, tvrdih.


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 2,5 mg/5 mg

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister (7 kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.


Lenalidomide Alvogen, kapsula, tvrda, 10 mg/15 mg/25 mg

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera (ukupno 21 kapsula, tvrda) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Kapsule se ne smeju otvarati ni lomiti. Ukoliko prašak iz kapsule dođe u kontakt sa kožom, kožu treba odmah temeljno oprati vodom i sapunom. Ako lenalidomid dođe u kontakt sa sluznicama, treba ih temeljno isprati vodom.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.