Početna stranica Početna stranica

Betadine
povidon

CENE

1 g/100 mL, rastvor za grgljanje

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 270,01 din
Participacija: 0,00 din

200 mg vagitorije

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 460,01 din
Participacija: 0,00 din

7,5 g/100 mL; rastvor za kožu

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 530,01 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Betadine; 7,5 g/100 mL; rastvor za kožu


povidon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Betadine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Betadine

 3. Kako se primenjuje lek Betadine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Betadine

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Betadine i čemu je namenjen

  Lek Betadine sadži aktivnu supstancu povidon-jod koja spada u grupu antiseptika i dezinficijenasa. Iz povidon-jod kompleksa, jod se postepeno oslobađa delujući protiv širokog spektra patogenih uzročnika: bakterija, gljivica, virusa, protozoa i spora.

  Lek Betadine (povidon jod) je antiseptik širokog spektra delovanja za lokalnu primenu. Betadine rastvor za kožu 7,5% koristi se za preoperativnu dezinfekciju ruku hirurga i drugog osoblja iz sale kao i za dezinfekciju mesta na kome će biti hirurški rez u predstojećem operativnom zahvatu(preoperativna priprema pacijenta).


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Betadine Lek Betadine ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na povidon-jod ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko imate pojačanu funkciju štitaste žlezde (hipertireoidizam) ili druge poremećaje funkcije štitaste žlezde;

  • ukoliko imate kožno oboljenje dermatitis herpetiformis – Duhring;

  • pre i neposredno nakon radio-terapije radioaktivnim jodom (sve do završetka ove terapije);

  • kod novorođenčadi sa malom telesnom masom na rođenju (ispod 1500 g).


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite Betadine rastvor za kožu. Treba izbegavati redovnu ili produženu primenu kod pacijenata:

  • sa poremećajima štitaste žlezde,

  • koji su na terapiji litijumom,

  • sa bubrežnom slabošću (bubrežna insuficijencija),

  • sa oštećenjem funkcije jetre.


   Zbog rizika od hipertireoidizma (pojačana funkcija štitaste žlezde), primenu ovog leka treba izbegavati:

  • kod odojčadi do 6 meseci,

  • kod starijih pacijenata,

  • ako ste skloni pojavi hipertireoidizma (pojačana funkcija štitaste žlezde) ili ste se lečili od hipertireoidizma ili bolesti štitaste žlezde,

  • kod primene duže od 5 dana ili na većim površinama kože,

  • ako imate otok u predelu štitaste žlezde (gušavost sa više nodusa-čvorića u tkivu štitaste žlezde).


   U ovakvim slučajevima, lekar treba pažljivo da prati eventualnu pojavu ranih znakova i simptoma razvoja hipertireoidizma 3 meseca po prekidu primene ovog leka i ako je potrebno, da prati funkciju štitaste žlezde. Kod dece do 6 meseci, posle nanošenja leka Betadine rastvor za kožu, treba proveravati funkciju štitaste žlezde.

   U slučaju pojave hipotireoidizma (smanjena funkcija štitaste žlezde) odmah se mora sprovesti lečenje hormonima štitaste žlezde, sve do normalizacije rada ove žlezde.


   Ne sme se dozvoliti da odojče unese ovaj lek preko usta.


   Drugi lekovi i lek Betadine


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Kažite Vašem lekaru ili farmaceutu ako ste koristili ili koristite:

   • druge preparate za lečenje rana,

   • druga sredstva za dezinfekciju kože,

   • neke antiseptike, jer može doći do tamne prebojenosti kože na mestu primene,

   • litijum (redovno ili tokom dužeg vremena).


   Istovremena primena leka Betadine i enzimskih preparata za lečenje rana, dovodi do slabljenja dejstva enzimskih komponenti oba leka. Do ovoga dolazi i kod istovremene primene sa vodonik- peroksidom i taurolidinom, kao i sa sredstvima za dezinfekciju koja sadrže srebro.

   Lek Betadine se ne sme primeniti istovremeno ili neposredno posle primene sredstava za dezinfekciju koja sadrže živu, jer može doći do pojave hemijskih opekotina.

   Lek Betadine se ne sme koristiti istovremeno sa ili neposredno posle primene antiseptika na bazi oktenidina na istim ili okolnim delovima kože, jer se na njima može javiti tamna prebojenost.


   Kod istovremene terapije litijumom treba izbegavati redovnu primenu leka Betadine, jer može doći do pojačanja hipotireoidnog dejstva (smanjenje lučenja hormona štitaste žlezde) oba leka.

   Usled dejstva povidon-joda, kada se primenjuje lek Betadine može doći do lažno-pozitivnih rezultata laboratorijskih testova (između ostalih, jedna vrsta testa za određivanje hemoglobina i glukoze u stolici ili urinu).

   Tokom primene povidon-joda, može doći do smetnji u snimanju štitaste žlezde skenerom, u određivanju joda vezanog za proteine i u dijagnostičkim procedurama sa radioaktivnim jodom. Primena povidon-joda može da onemogući planiranu terapiju radioaktivnim jodom.

   Po prestanku terapije povidon-jodom, neophodno je sačekati najmanje 1-2 nedelje pre sprovođenja narednog snimanja štitaste žlezde skenerom.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.


   Lek Betadine se koristi uz krajnji oprez u trudnoći i u periodu dojenja, i to isključivo posle pažljive procene Vašeg lekara.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Betadine nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek Betadine

  Preoperativna primena kod osoblja u sali:

  a) Šake i podlaktice treba nakvasiti vodom , a zatim 1 kafenu kašiku (5mL) Betadine

  rastvora 7,5% treba sipati na dlanove i razmazati na obe ruke i podlaktice. Bez dodavanja još vode, sve predele treba trljati oko pet minuta. Može se koristiti sterilna četka ukoliko je potrebno (kako bi se dezinfikovali nokti). Naknadno, malo vode treba dodati da bi se razvila obilna pena;

  na kraju isprati tekućom vodom.

  b) Pranje se završava ribanjem sa drugih 5 mL Betadine rastvora 7,5 % na isti način.


  Preoperativna primena kod pacijenata

  Nakon što je oblast na koži obrijana, treba je nakvasiti vodom i naneti Betadine rastvor za

  kožu (1 mL je dovoljno da prekrije 50 do 75 cm3). Za razvoj pene treba protrljati sterilnom gazom i ribati oko pet minuta. Ispirati sterilnom gazom natopljenom čistom vodom. Predeo se može obojiti povidon-jod rastvorom i pustiti da se osuši.


  Primena kod dece

  Lek Betadine, rastvor za kožu 7,5% se kod novorođenčadi mora primenjivati sa posebnim oprezom. Potrebno je vršiti kontrolu funkcije štitaste žlezde kod ove grupe pacijenata. Lek Betadine, rastvor za kožu 7,5% se ne sme primenjivati kod novorođenčadi sa malom telesnom masom na rođenju (ispod 1500 g).


  Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

  Za primenu kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega videti odeljak 2.


  Ako ste primenili više leka Betadine nego što treba


  Nakon slučajnog oralnog unosa velike količine povidon-joda, hitno se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Simptomi akutnog trovanja jodom mogu se ispoljiti u vidu bolova u stomaku, grčeva, mučnine, povraćanja, proliva, smanjenog sadržaja tečnosti u organizmu (dehidracije), pada krvnog pritiska (koji perzistira), tendencije ka kolapsu, zapaljenja dela grkljana, povećane sklonosti ka krvarenju (koje se ispoljava na sluzokožama i prisustvom krvi u urinu), pomodrele kože, oštećenja funkcije bubrega, osećaja bockanja i peckanja u rukama i nogama, povišene telesne temperature i nakupljanja tečnosti u plućima. Posle dugotrajnog unosa većih količina joda, mogu se javiti hipertireoidizam (pojačana funkcija štitaste žlezde), ubrzani rad srca, nemir, drhtanje i glavobolja.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji primenjuju ovaj lek.


  Neželjena dejstva su predstavljena prema sledećim kategorijama učestalosti:


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • preosetljivost u vidu reakcija preosetljivosti na koži (svrab, crvenilo, plikovi ili slično);

  • crvenilo stopala kod bolesti perifernih arterija.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • anafilaktičke reakcije;(alergijska reakcija praćena oticanjem lica, usana, usta, sa otežanim disanjem i gutanjem, osipom po koži ili svrabom);

  • pojačana funkcija (hiperfunkcija) štitaste žlezde kod pacijentkinja koje su tome sklone.


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • smanjena funkcija (hipofunkcija) štitaste žlezde,

  • poremećaj ravnoteže elektrolita,

  • povećana kiselost krvi (metabolička acidoza);

  • bubrežna slabost (bubrežna insuficijencija);

  • poremećaj gustine krvi (poremećaj osmolarnosti seruma);

  • hemijske opekotine kože, termičke opekotine. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

   Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Betadine

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.

  Ne smete koristiti lek Betadine posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Nakon prvog otvaranja, lek čuvati na temperaturi do 25S, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Betadine


Kako izgleda lek Betadine i sadržaj pakovanja

Betadine rastvor za kožu je bistar rastvor, crvenosmeđe boje, mirisa na jod. Unutrašnje pakovanje: Boca od polietilena, bele boje, sa polietilenskim zatvaračem.

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje pakovanje. Na bocu je zakačena plastična kesica sa Uputstvom za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD Skopje

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija u saradnji sa MUNDIPHARMA AG, St. Alban-Rheinweg 74,

Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00294-18-002 od 11.02.2019.