Početna stranica Početna stranica

Strepsils plus
2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, lidokain

CENE

1,2 mg/0,6 mg/10 mg, lozenge

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 667,75 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Strepsils plus, 1,2 mg/0,6 mg/10 mg, lozenge

2,4-dihlorbenzilalkohol/amilmetakrezol/lidokain


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Strepsils plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils plus

 3. Kako se uzima lek Strepsils plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Strepsils plus

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Strepsils plus i čemu je namenjen

  Lek Strepsils plus sadrži aktivne supstance: 2,4 – dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol i lidokain-hidrohlorid, monohidrat. Supstance 2,4-dihlorbenzilalkohol i amilmetakrezol spadaju u grupu lekova koji se zovu antiseptici, a lidokain je lokalni anestetik.


  Lek je namenjen za ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrela, uključujući i bolove kod zapaljenja grla.

  Lek Strepsils plus, lozenge, namenjen je odraslima i deci starijoj od 12 godina.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils plus Lek Strepsils plus ne smete uzimati:


  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na 2,4 – dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, lidokain ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • Prethodne alergije na lokalne anestetike amidnog tipa.

  • Ukoliko ste bolovali ili se sumnja da bolujete od retkog poremećaja krvi koji se zove methemoglobinemija.

  • Ukoliko bolujete od astme ili bronhospazma (suženje disajnih puteva).

  • Ukoliko ste mlađi od 12 godina


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Strepsils plus.

   Konsultovati se sa lekarom ukoliko simptomi infekcije usne duplje i ždrela traju duže od 3 dana ili se javi povišena telesna temperatura ili glavobolja.


   Ne sme se prekoračiti preporučena doza.


   Drugi lekovi i lek Strepsils plus


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

   S obzirom na to da u sastav leka ulazi aktivna supstanca lidokain, moguće je da ovaj lek može uticati na primenu drugih lekova, ili na njega može uticati primena drugih lekova. Međutim, s obzirom na to da se lek primenjuje lokalno, smatra se da ove interakcije imaju malu mogućnost da postanu značajne.


   Neželjena dejstva oralno primenjenog lidokaina se mogu povećati kada se lek uzima u kombinaciji sa sledećim lekovima:

   • Eritromicin

   • Itrakonazol

   • Cimetidin

   • Fluvoksamin

   • Beta blokatori

   • Ostali lekovi koji se koriste u terapiji aritmija (npr. meksiletin)


   Uzimanje leka Strepsils plus sa hranom, pićima i alkoholom


   Preporuka je da pacijenti ne uzimaju hranu i tečnost neposredno nakon primene leka, jer se na taj način može ubrzati uklanjanje leka sa mesta dejstva, što može smanjiti efikasnost leka.

   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća:

   Ne preporučuje se upotreba leka Strepsils plus lozengi tokom trudnoće, osim pod nadzorom lekara.


   Dojenje:

   Lidokain i njegovi metaboliti se izlučuju u majčino mleko, ali u terapeutskoj dozi leka se ne očekuje uticaj na novorođenče/odojče.

   Nije poznato da li se 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol ili njegovi metaboliti izlučuju u majčino mleko.

   Rizik po novorođenče/odojče se ne može isključiti. Kao mera predostrožnosti, preporučuje se izbegavanje upotrebe leka Strepsils plus lozengi tokom dojenja, osim pod nadzorom lekara.


   Plodnost:

   Nije poznato da lek Strepsils plus utiče na plodnost.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Strepsils plus nema ili nije poznat uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka


   Ovaj lek sadrži 0,98 g glukoze i 1,52 g saharoze po lozengi i to treba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


   Ovaj lek sadrži veoma malu koncentraciju glutena (iz pšeničnog skroba), tako da se može smatrati da je lek bez glutena i malo je verovatno da će uzrokovati probleme ako pacijent ima celijakiju.

   Jedna lozenga sadrži najviše 19,60 mikrograma glutena.


   Ako imate alergiju na pšenicu (što je stanje koje je različito od celijaklije) ne smete koristiti ovaj lek. Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma.

   Ovaj lek sadrži arome koje u sastavu sadrže anizil alkohol, d-limonen i linalol, koji mogu izazvati alergijske reakcije.


   Ovaj lek sadrži sulfite (sumpor-dioksid (E220) koji je prisutan u glukozi, tečnoj) koji retko izazivaju ozbiljne reakcije preosetljivosti i bronhospazam.


 3. Kako se uzima lek Strepsils plus

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Primenjivati najmanju efektivnu dozu tokom najkraćeg perioda neophodnog za kontrolu simptoma. Odrasli

  Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2-3 sata, ali najviše 8 lozengi tokom 24 časa. Pedijatrijska populacija

  Deca uzrasta od 12 i više godina

  Doziranje kao kod odraslih.

  Deca mlađa od 12 godina

  Lek se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 12 godina


  Starije osobe:

  Nije neophodno smanjenje doza.


  Način primene

  Lek je namenjen za oromukozalnu upotrebu. Lek polako otapati u ustima.


  Nemojte uzimati hranu i tečnost neposredno nakon primene leka, jer se na taj način može ubrzati uklanjanje leka sa mesta dejstva, što može smanjiti efikasnost leka.


  Nemojte prekoračiti navedenu dozu.

  Preporučuje se upotreba najduže 3 dana. Ukoliko simptomi traju i nakon 3 dana od početka terapije, obratite se Vašem lekaru (videti odeljak “Upozorenja i mere opreza”).


  Ako ste uzeli više leka Strepsils plus nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Uzimanje veće doze može izazvati snažnu anesteziju gornjeg dela gastrointestinalnog trakta. Terapija je simptomatska.

  Međutim, intoksikacija lidokainom može rezultirati jakom hipotenzijom, asistolom, bradikardijom, apneom, konvulzijama, komom, srčanim zastojem, respiratornim zastojem i smrću.

  Terapija potencijalno toksičnog predoziranja bi trebalo da bude simptomatska i suportivna i sprovodi se pod nadzorom lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils plus


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Navedena lista neželjenih dejstava povezanih sa upotrebom leka Strepsils plus, data je u nastavku: Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  Poremećaji krvi i limfnog sistema: methemoglobinemija.

  Poremećaji imunskog sistema: preosetljivost.

  Gastrointestinalni poremećaji: bol u stomaku, mučnina, osećaj nelagodnosti u usnoj duplji.

  Poremećaji kože i potkožnog tkiva: osip.


  Ako imate bilo kakvu preosetljivost na ovaj lek, npr. osip, bol u stomaku, mučninu ili nelagodnost u usnoj duplji, teškoće pri disanju, otok lica, vrata, jezika ili grla i osip (ozbiljne alergijske reakcije), prestanite sa uzimanjem ovog leka i konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem

  neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Strepsils plus


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Ne smete koristiti lek Strepsils plus posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Strepsils plus


Aktivne supstance su 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol i lidokain-hidrohlorid, monohidrat.

Jedna lozenga sadrži 1,2 mg 2,4-dihlorbenzilalkohola, 0,6 mg amilmetakrezola i 10 mg lidokain-hidrohlorid, monohidrata.

Pomoćne supstance su: vinska kiselina; saharin-natrijum; levomentol; etarsko ulje pitome nane (sadrži d- limonen); etarsko ulje zvezdastog anisa (sadrži anizil alkohol, d-limonen i linalol); boja Quinoline yellow (E 104); boja Indigo carmine (E132); saharoza, tečna; glukoza, tečna (sadrži sumpor-dioksid (E220) i pšenični skrob).


Kako izgleda lek Strepsils plus i sadržaj pakovanja


Bledo plavo-zelene, okrugle lozenge, karakterističnog ukusa, sa utisnutom oznakom koja podseća na latinično slovo S u krugu, sa obe strane.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC//Al blister koji sadrži 12 lozengi.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 24 lozenge) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

NELT CO DOO BEOGRAD,

Maršala Tita 226 B, Dobanovci, Surčin


Proizvođač

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

Nottingham, Nottingham Site, Thane Road, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-02917-21-001 od 20.07.2022.