Početna stranica Početna stranica

Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže
paracetamol, fenilefrin

UPUTSTVO ZA LEKTantumgrip sa ukusom crvene pomorandže, 600 mg/10 mg, prašak za oralni rastvor

paracetamol/fenilefrin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže

 3. Kako se uzima lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže i čemu je namenjen

  Lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže sadrži kombinaciju aktivnih supstanci, paracetamola i fenilefrin-hidrohlorida.


  Paracetamol ublažava bolove, uključujući glavobolju (analgetik) i snižava povišenu telesnu temperaturu (antipiretik).

  Fenilefrin-hidrohlorid je nazalni dekongestiv koji otklanja zapušenost nosa (nazalnu kongestiju) i olakšava disanje.

  Lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže se koristi za ublažavanje simptoma prehlade i gripa, uključujući ublažavanje bolova kao što je bol u grlu, glavobolja, nazalna kongestija i snižavanje povišene telesne temperature.


  Morate se obratiti svom lekaru ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije nakon 3 dana upotrebe leka.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže

  Kao i drugi lekovi i lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže možda ne odgovara svim pacijentima.

  Lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na paracetamol, fenilefrin-hidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6),

  • ako imate ozbiljno oboljenje srca,

  • ako imate visok krvni pritisak (hipertenziju)

  • ako imate pojačanu funkciju štitaste žlezde (hipertireoidizam),

  • ako uzimate ili ste u poslednjih 14 dana uzimali lekove koji se koriste za lečenje depresije (inhibitore monoaminooksidaze, MAOI),

  • ako koristite druge simpatomimetičke dekongestivne (lekove za ublažavanje simptoma zapušenog nosa),

  • ako imate uvećanu prostatu,

  • ako imate feohromocitom.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže:

   • ako imate Raynaud-ov sindrom (loša periferna cirkulacija zbog čega su prsti na rukama ili nogama bledi i modri ili šećernu bolest (diabetes mellitus),

   • ako imate teško oštećenje funkcije jetre ili bubrega,

   • ako imate necirotičnu bolest jetre (oboljenje jetre koje nije povezano sa promenama u strukturi jetre),

   • ako imate glaukom zatvorenog ugla,

   • ako imate fenilketonuriju.


    Drugi lekovi i lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

    Nemojte uzimati ovaj lek zajedno sa drugim lekovima koji sadrže paracetamol.


    Istovremena primena leka Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže sa nekim lekovima može dovesti do interakcija. To se može dogoditi kada uzimate:

   • beta-blokatore, lekove za lečenje povišenog krvnog pritiska, ili vazodilatatore (lekove koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska, bolova u nogama zbog problema sa cirkulacijom ili Raynaud-ovog sindroma),

   • triciklične antidepresive (lekove koji se koriste za lečenje depresije) ili ostale dekongestive

   • lekove za lečenje holesterola u krvi (holestiramin),

   • lekove za lečenje mučnine i povraćanja (metoklopramid ili domperidon),

   • lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (varfarin i drugi kumarini)

   • lekove za lečenje srčanih oboljenja (digoksin i kardiotonični glikozidi).


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže ne treba da koriste pacijenti sa preeklampsijom u anamnezi.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže sadrži saharozu i glukozu:

   Jedna kesica leka Tantumgrip sadrži 2000,0 mg saharoze i 33,25 mg glukoze. Ukoliko Vam je lekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


   Lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže sadrži natrijum:

   Jedna kesica leka Tantumgrip sadrži 135,8 mg natrijuma (glavni sastojak kuhinjske soli), što odgovara 6,8% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa natrijuma u ishrani za odraslu osobu.


 3. Kako se uzima lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje

  Odrasli i deca uzrasta 16 godina i starija:

  Jedna kesica leka na 4 do 6 sati. Nemojte uzeti više od 4 kesice tokom 24 sata.


  Deca mlađa od 16 godina: Ovaj lek se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 16 godina.


  Način primene leka

  Sadržaj kesice rastvorite u čaši tople ali ne ključale vode uz mešanje do potpunog rastvaranja. Ako je potrebno zasladite po ukusu i odmah popijte.


  Ako ste uzeli više leka Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže nego što treba

  Odmah potražite savet Vašeg lekara ako ste uzeli više leka Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže, čak i ako se osećate dobro, zbog rizika od odloženog, ozbiljnog oštećenja jetre. Ako uzmete previše ovog leka možete imati simptome kao što su vrtoglavica, palpitacije (osećaj lupanja srca), bol u stomaku, visok krvni pritisak sa glavoboljom, bledilo, mučnina ili povraćanje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu leka.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi i ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ukoliko Vam se jave poteškoće sa disanjem, gušenje, otok usana, jezika i/ili lica, osip na koži (reakcije preosetljivosti ili alergijske reakcije) prestanite da uzimate ovaj lek i odmah zatražite medicinsku pomoć.


  Tokom uzimanja ovog leka mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • prijavljeni su slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • alergijske reakcije (kao što su kožni osipi);

  • poremećaji krvi, kao što su trombocitopenija (smanjenje broja trombocita zbog koje se može javiti pojačana sklonost krvarenju ili pojavljivanju modrica), pancitopenija (smanjenje broja svih krvnih ćelija), agranulocitoza, leukopenija ili neutropenija (smanjenje broja belih krvnih ćelija zbog čega lakše dolazi do infekcija);

  • gastrointestinalni poremećaji, kao što su nelagodnost u stomaku, povraćanje i mučnina;

  • poteškoće prilikom mokrenje (naročito kod muškaraca). Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja: pripremljen rastvor se mora upotrebiti odmah.


  Ne smete koristiti lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji leka nakon “Važi do:”.

  Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže

Jedna kesica sadrži:

Aktivne supstance: 600 mg paracetamola i 10 mg fenilefrin-hidrohlorida (što odgovara 8,2 mg fenilefrina ). Pomoćne supstance: saharoza; limunska kiselina, bezvodna; natrijum-citrat; kukuruzni skrob; natrijum- ciklamat; saharin-natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; askorbinska kiselina; aroma crvene pomorandže; prašak kurkumin 5% P-WD (sadrži kurkumin E 100 i glukozni sirup).


Takođe, pogledajte odeljak "Lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže sadrži saharozu, glukozu i natrijum ".


Kako izgleda lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže i sadržaj pakovanja

Lek Tantumgrip sa ukusom crvene pomorandže je žut prašak, nehomogen, lako pokretljiv sa ukusom pomorandže.

Unutrašnje pakovanje je termički zavarena višeslojna kesica (papir/Al/PE-EVA). Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 kesica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

BONIFAR DOO NOVI BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd


Proizvođač:

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO (A.C.R.A.F.) S.P.A.

Via Vecchia del Pinocchio, 22, Ancona, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2023.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-01619-21-001 od 07.02.2023.