Početna stranica Početna stranica

Lemtrada
alemtuzumab

UPUTSTVO ZA LEKLemtrada, 12 mg/1,2 mL, koncentrаt zа rаstvor zа infuziju

alemtuzumab


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lemtrada i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Lemtrada

 3. Kako se primenjuje lek Lemtrada

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lemtrada

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Lemtrada i čemu je namenjen

  Lemtrada sadrži aktivnu supstancu alemtuzumab, koji se upotrebljava za lečenje onog oblika multiple skleroze (MS) kod odraslih osoba, koju nazivamo relapsno-remitentna multipla skleroza (RRMS). Lemtrada ne može da izleči multiplu sklerozu, ali može da smanji broj relapsa multiple skleroze. Takođe, može da pomogne da se uspori napredak nekih znakova i simptoma multiple skleroze ili da ih ukloni. U kliničkim ispitivanjima pacijenti koji su lečeni lekom Lemtrada imali su smanjen broj relapsa te je kod njih postojala manja verovatnoća pogoršanja onesposobljenosti u poređenju sa pacijentima koji su lečeni injekcijama beta- interferona više puta nedeljno.

  Lemtrada se koristi ako bolujete od multiple skleroze koja je jako aktivna uprkos tome što ste primili bar jedan lek za multiplu sklerozu ili ako imate multiplu sklerozu koja brzo napreduje.

  Šta je multipla skleroza?

  Multipla skleroza je autoimunska bolest koja utiče na centralni nervni sistem (mozak i kičmenu moždinu). Kod multiple skleroze imunski sistem greškom napada zaštitni sloj (mijelin) oko nervnih vlakana, što uzrokuje zapaljenje. Kada zapaljenje uzrokuje simptome, to se često naziva "napadom" ili "relapsom".

  Pacijenti sa RRMS-om doživljavaju relapse nakon kojih slede periodi oporavka.

  Koji će se simptomi javiti zavisi od toga koji deo centralnog nervnog sistema zahvata bolest. Šteta koju Vaš nervni sistem pretrpi tokom tog zapaljenja može biti privremena, ali sa napretkom bolesti oštećenja se mogu nakupiti i postati trajna.

  Kako Lemtrada deluje

  Lemtrada deluje tako što ograničava napade Vašeg imunskog sistema na nervni sistem.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Lemtrada Lek Lemtrada ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na alemtuzumab ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6.)

  • ako ste inficirani virusom humane imunodeficijencije (HIV).

  • ako bolujete od ozbiljne infekcije

  • ako imate bilo koje od sledećih stanja:

   • druge autoimunske bolesti osim multiple skleroze

   • nekontrolisan visok krvni pritisak

   • rascep krvnih sudova koji snabdevaju mozak u istoriji bolesti

   • moždani udar u istoriji bolesti

   • srčani udar ili bol u grudima u istoriji bolesti

   • poremećaj krvarenja u istoriji bolesti


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Lemtrada. Nakon ciklusa lečenja lekom Lemtrada, može da postoji povećan rizik od razvoja drugih autoimunskih stanja ili ozbiljnih infekcija. Važno je da razumete te rizike i kako da prepoznate njihovu pojavu. Dobićete Karticu za pacijenta i Vodič za pacijenta sa dodatnim informacijama. Važno je da tokom lečenja i 4 godine nakon poslednje infuzije leka Lemtrada sa sobom nosite Karticu za pacijenta, jer se neželjena dejstva mogu pojaviti i više godina nakon lečenja. Kada budete podvrgnuti lečenju, čak i ako se ne radi o lečenju multiple skleroze, pokažite lekaru Karticu za pacijenta.

  Pre nego što započnete lečenje lekom Lemtrada, Vaš lekar će da uradi analize krvi. Te analize se sprovode kako bi se utvrdilo da li možete da uzimate lek Lemtrada. Vaš lekar će takođe hteti da isključi postojanje određenih zdravstvenih stanja ili poremećaja pre nego što započnete lečenje lekom Lemtrada.

  • Autoimunske bolesti

  Lečenje lekom Lemtrada može povećati rizik od razvoja autoimunskih bolesti. To su bolesti kod kojih imunski sistem greškom napada vlastito telo. Informacije o nekim specifičnim bolestima koje su primećene kod obolelih od multiple skleroze lečenih lekom Lemtrada navedene su u nastavku.

  Autoimunske bolesti mogu da se pojave i više godina nakon lečenja lekom Lemtrada. Zbog toga je potrebno sprovoditi redovne analize krvi i mokraće još 4 godine nakon poslednje infuzije. Analize su potrebne čak i ako se osećate dobro i ako su Vam simptomi multiple skleroze pod kontrolom. Osim toga, postoje određeni znakovi i simptomi na čiju pojavu bi trebalo da obratite pažnju. Osim toga, te bolesti mogu da se pojave i

  posle 4 godine pa je zbog toga potrebno nastaviti sa obraćanjem pažnje na znakove i simptome, čak i nakon što više ne bude potrebe za sprovođenjem mesečne kontrole krvi i mokraće. Pojedinosti o znakovima i simptomima kao i analizama i merama koje treba da sprovoditi opisane su u odeljcima 2. i 4. - autoimunske bolesti.

  Više korisnih informacija o navedenim autoimunskim bolestima (i analizama za njihovo otkrivanje) možete pronaći u Vodiču za pacijente koji se leče lekom Lemtrada.

  • Stečena hemofilija A

   Kod pacijenata se povremeno razvijao poremećaj krvarenja uzrokovan antitelima koja su usmerena protiv faktora VIII (protein potreban za normalno zgrušavanje krvi) koji se zove stečena hemofilija A. Ovo stanje mora da se dijagnostifikuje i leči odmah. Simptomi stečene hemofilije A opisani su u odeljku 4.

  • Imunska trombocitopenijska purpura (ITP)

   Često se kod pacijenata razvio poremećaj krvarenja poznat kao imunska trombocitopenijska purpura (ITP), koju uzrokuje niska koncentracija trombocita u krvi. Ovaj poremećaj treba rano

   dijagnostikovati i lečiti, jer u suprotnom bi efekat mogao biti ozbiljan ili čak sa smrtnim ishodom. Znakovi i simptomi ITP-a opisani su u odeljku 4.

  • Bolest bubrega (poput anti-GBM bolesti)

   Retko su se kod pacijenata javljale autoimunske tegobe povezane sa bubrezima, poput bolesti sa antitelima na glomerularnu bazalnu membranu (anti-GBM bolesti). Znakovi i simptomi bolesti bubrega opisani su u odeljku 4. Ako se ne leči, može dovesti do slabosti bubrega, zbog čega će biti potrebna dijaliza ili transplantacija, što može dovesti i do smrtnog ishoda.

  • Poremećaji štitaste žlezde

   Vrlo često se kod pacijenata javio autoimunski poremećaj štitaste žlezde koji je uticao na njenu sposobnost stvaranja ili kontrole hormona važnih za metabolizam.

   Lek Lemtrada može uzrokovati različite vrste poremećaja štitaste žlezde, uključujući:

   • povećanu aktivnost štitaste žlezde (hipertireozu), kod koje štitasta žlezda stvara previše hormona

   • smanjenu aktivnost štitaste žlezde (hipotireozu), kod koje štitasta žlezda ne stvara dovoljno hormona.

  Znakovi i simptomi poremećaja štitaste žlezde opisani su u odeljku 4.

  Ukoliko se kod Vas razvije poremećaj štitaste žlezde, u većini slučajeva ćete do kraja života morati da uzimate lekove za kontrolu poremećaja štitaste žlezde, a u nekim slučajevima će štitasta žlezda morati da bude odstranjena.

  Vrlo je važno da se poremećaj štitaste žlezde pravilno leči, posebno ako zatrudnite nakon što ste uzimali lek Lemtrada. Poremećaj štitaste žlezde koji se ne leči može da naškodi nerođenom detetu ili mu može naškoditi nakon rođenja.

  • Zapaljenje jetre

   Neki pacijenti su razvili zapaljenje jetre nakon primene leka Lemtrada. Zapaljenje jetre može da se dijagnostifikuje na osnovu analiza krvi koje ćete redovito sprovoditi nakon lečenja lekom Lemtrada. Obavestite Vašeg lekara ukoliko se kod Vas razvije jedan ili više od navedenih simptoma: mučnina, povraćanje, bol u stomaku, umor, gubitak apetita, žuta boja kože ili očiju, tamna mokraća ili ako lakše dolazi do krvarenja ili nastanka modrica nego što je to uobičajeno.

  • Ostale autoimunske bolesti

  Povremeno su se kod pacijenata javljale autoimunske bolesti koje deluju na crvene krvne ćelije ili bele krvne ćelije. Ove bolesti se mogu dijagnostikovati na osnovu analiza krvi koje ćete redovno sprovoditi nakon lečenja lekom Lemtrada. Ako se razvije neka od tih bolesti, lekar će Vam to reći i preduzeti odgovarajuće mere za lečenje.

  • Reakcije na infuziju

   Kod većine pacijenata lečenih lekom Lemtrada javiće se neželjena dejstva tokom infuzije ili 24 sata nakon nje. Lekar će Vam dati druge lekove kako bi pokušao da umanji reakcije na infuziju (videti odeljak 4. - reakcije na infuziju).

  • Druge ozbiljne reakcije koje se javljaju nedugo nakon primene infuzije leka Lemtrada

   Neki pacijenti su doživeli ozbiljne ili životno ugrožavajuće reakcije nakon primene infuzije leka Lemtrada, uključujući krvarenje u plućima, srčani udar, moždani udar ili rascep krvnih sudova koji snabdevaju mozak. Reakcije se mogu javiti nakon bilo koje doze tokom ciklusa lečenja. U većini slučajeva reakcije su se javljale unutar 1-3 dana nakon primene infuzije. Lekar će pratiti vitalne znake, uključujući krvni pritisak, pre i tokom infuzije. Odmah potražite pomoć ako imate neki od sledećih simptoma: poteškoće sa disanjem, bol u grudima, opuštanje mišića lica, nagle teške glavobolje, slabost u jednoj strani tela, poteškoće sa govorom ili bol u predelu vrata.

  • Hemofagocitna limfohistiocitoza

   Lečenje lekom Lemtrada može povećati rizik od prekomerne aktivacije belih krvnih ćelija povezane sa zapaljenjem (hemofagocitna limfohistiocitoza), koja može dovesti do smrtnog ishoda ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme. Ako doživite više simptoma kao što su groznica, otečene žlezde, pojava modrica ili osip na

   koži, odmah se obratite Vašem lekaru.

  • Infekcije

   Kod pacijenata lečenih lekom Lemtrada postoji veći rizik od razvoja ozbiljne infekcije (videti odeljak 4. -

   infekcije). Generalno, infekcije se mogu lečiti standardnim lekovima.

   Kako bi smanjila mogućnost razvoja infekcije, lekar će proveriti da li možda drugi lekovi koje uzimate utiču na Vaš imunski sistem. Zbog toga je važno da obavestite Vašeg lekara o svim lekovima koje uzimate.

   Isto tako, recite Vašem lekaru ako bolujete od ozbiljne infekcije pre početka lečenja lekom Lemtrada, zbog koje lekar treba da odloži lečenje sve dok se infekcija ne izleči.

   Pacijenti lečeni lekom Lemtrada imaju veći rizik od razvoja infekcije herpesom (npr. mali plikovi na usnama). Uopšteno, ukoliko je pacijent u prošlosti imao infekciju herpesom, sada ima povećan rizik od razvoja druge infekcije. Ujedno je moguće razviti infekciju herpesom prvi put. Preporučuje se da Vam lekar propiše lekove koji smanjuju mogućnosti razvoja infekcije herpesom, koje treba da uzimate onih dana kada primate terapiju lekom Lemtrada, kao i mesec dana nakon terapije.

   Osim toga, moguće su i infekcije koje mogu dovesti do poremećaja na cerviksu (grliću materice). Zbog toga se preporučuje da se kod svih pacijentkinja jednom godišnje uradi skrining, kao što je bris cerviksa. Vaš lekar će Vam objasniti koje će analize biti potrebne.

   Kod pacijenata koji su na terapiji lekom Lemtrada prijavljene su infekcije virusom zvanim citomegalovirus. Najviše slučajeva dogodilo se u prva 2 meseca od početka lečenja alemtuzumabom. Odmah se obratite Vašem lekaru ako se pojave simptomi infekcije kao što su groznica ili otečene žlezde.

   Kod pacijenata lečenih lekom Lemtrada zabeležene su infekcije uzrokovane virusom zvanim Epstein- Barr virus (EBV), uključujući i slučajeve teškog zapaljenja jetre. Ako se pojave simptomi infekcije kao što su groznica, otečene žlezde ili umor, odmah se obratite lekaru.

   Pacijenti lečeni lekom Lemtrada imaju veći rizik od razvoja infekcija uzrokovanih listerijom (bakterijska infekcija uzrokovana uzimanjem kontaminirane hrane). Infekcija uzrokovana listerijom može izazvati ozbiljnu bolest, uključujući meningitis, ali se može lečiti odgovarajućim lekovima. Da biste izbegli ovaj rizik, ne treba da konzumirate termički neobrađeno ili nedovoljno termički obrađeno meso, meke sireve i nepasterizovane mlečne proizvode dve nedelje pre, tokom i najmanje mesec dana nakon lečenja lekom Lemtrada.

   Zabeleženi su slučajevi pneumonitisa (zapaljenje plućnog tkiva) kod pacijenata lečenih lekom Lemtrada. Većina slučajeva se dogodila tokom prvog meseca lečenja lekom Lemtrada. Treba da prijavite Vašem lekaru simptome kao što su kratak dah, kašalj, zviždanje, bol ili osećaj stezanja u grudima i iskašljavanje krvi, jer oni mogu biti uzrokovani pneumonitisom.

   Ako živite u području u kojem je česta tuberkuloza, rizik da dobijete tuberkulozu može biti povećan. Vaš lekar će organizovati skrining na tuberkulozu.

   Ako ste nosilac infekcije hepatitisom B ili hepatitisom C (koji utiču na jetru), potreban je poseban oprez pre započinjanja terapije lekom Lemtrada, jer nije poznato može li lečenje da dovede do aktivacije hepatitisa koji bi zatim mogao da ošteti jetru.

  • Zapaljenje žučne kese

   Lek Lemtrada može povećati šansu da dobijete zapaljenje žučne kese. Ovo može biti ozbiljno zdravstveno stanje koje može biti opasno po život. Trebalo bi da obavestite Vašeg lekara ako imate simptome kao što su bol ili nelagodnost u stomaku, groznica, mučnina ili povraćanje.

  • Prethodno dijastikovan karcinom

   Ako Vam je u prošlosti bio dijagnostikovan karcinom, molimo obavestite svog lekara o tome.

  • Vakcine

  Nije poznato da li utiče lek Lemtrada na Vaš odgovor na vakcine. Ako niste primili sve standardne obavezne vakcine, Vaš lekar će razmotriti da li treba da ih primite pre lečenja lekom Lemtrada. Vaš lekar će posebno razmotriti vakcinaciju protiv ovčjih boginja ukoliko ih niste preležali. Potrebno je da sve vakcine koje morate, primite najmanje 6 nedelja pre početka ciklusa lečenja lekom Lemtrada.

  Ako ste nedavno primili lek Lemtrada, NE smete primiti određene vrste vakcina (žive virusne vakcine). Deca i adolescenti

  Lek Lemtrada nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, jer nije ispitivan kod pacijenata sa multiplom sklerozom mlađih od 18 godina.

  Drugi lekovi i Lemtrada

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove (uključujući sve vakcine ili biljne lekove).

  Osim leka Lemtrada, postoje drugi lekovi (uključujući one za multiplu sklerozu ili za lečenje drugih bolesti) koji mogu da deluju na imunski sistem i samim tim na Vašu sposobnost borbe protiv infekcija. Ako primenjujete takav lek, lekar može da zatraži da prekinete sa upotrebom tog leka pre početka lečenja lekom Lemtrada.

  Trudnoća, dojenje i plodnost Trudnoća

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Žene u reproduktivnom periodu moraju da primenjuju efikasnu kontracepciju tokom svakog ciklusa lečenja i 4 meseca nakon svakog ciklusa lečenja.

  Ako zatrudnite nakon lečenja lekom Lemtrada i tokom trudnoće dođe do poremećaja štitaste žlezde, potreban je dodatni oprez. Poremećaji štitaste žlezde mogu biti štetni za dete (pogledajte odeljak 2. Upozorenja i mere opreza- autoimunske bolesti).

  Dojenje

  Nije poznato da li se lek Lemtrada može preneti na dete putem majčinog mleka, ali takva mogućnost postoji. Preporučuje se prekid dojenja tokom svakog ciklusa lečenja lekom Lemtrada i tokom 4 meseca nakon svakog ciklusa lečenja. Međutim, s obzirom na to da je majčino mleko korisno (jer može da pomogne u zaštiti bebe

  od infekcija), razgovarajte sa svojim lekarom ako planirate da dojite. Vaš lekar će Vas posavetovati o tome šta je ispravno za Vas i Vaše dete.

  Plodnost

  Lek Lemtrada se u telu može detektovati tokom i do 4 meseca nakon ciklusa lečenja. Nije poznato da li će lek Lemtrada imati uticaj na plodnost u tom periodu. Razgovarajte sa Vašim lekarom ako razmišljate o tome da ostanete u drugom stanju. Nema dokaza da lek Lemtrada ima uticaja na plodnost kod muškaraca.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Mnogi pacijenti doživeli su neželjena dejstva za vreme ili 24 sata nakon infuzije leka Lemtrada, a neka od njih, npr. vrtoglavica, mogu upravljanje vozilima i mašinama da učine nebezbednim. Ako do toga dođe, prekinite sa tim aktivnostima dok se ne budete osećali bolje.


  Lek Lemtrada sadrži kalijum i natrijum

  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol kalijuma (39 mg) po infuziji, tj. suštinski je bez kalijuma. Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po infuziji, tj. suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se primenjuje lek Lemtrada

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  U prvom ciklusu lečenja primaćete jednu infuziju na dan tokom 5 dana (1. ciklus), a godinu dana kasnije primaćete jednu infuziju na dan tokom 3 dana (2. ciklus).

  Između ta dva ciklusa nećete biti lečeni lekom Lemtrada. Dva ciklusa lečenja mogu smanjiti aktivnost multiple skleroze (MS) do 6 godina.

  Neki pacijenti, ukoliko imaju simptome ili znakove multiple skleroze nakon početna dva ciklusa, mogu primiti jedan ili dva dodatna ciklusa terapije koji se sastoje od jedne infuzije na dan tokom 3 dana. Ovi dodatni ciklusi mogu se primeniti dvanaest ili više meseci nakon prethodnog lečenja.

  Maksimalna dnevna doza je jedna infuzija.

  Lek Lemtrada ćete prima u obliku infuzije u venu. Svaka infuzija trajaće približno 4 sata. Dva ciklusa terapije mogu da smanje aktiviranje MS do 6 godina. Praćenje i redovne analize moraju se obavljati još 4 godine nakon poslednje infuzije zbog mogućih neželjenih dejstava.

  image

  Da biste bolje razumeli trajanje efekta lečenja i dužinu potrebnog perioda praćenja, pogledajte dijagram u nastavku.


  image

  POČETNO LEČENJE SA DVA CIKLUSA DODATNI CIKLUSI LEČENJA PREMA POTREBI*  Kontinuirano praćenje tokom 4 godine nakon završetka poslednjeg lečenja  Ispitivanje koje je pratilo pacijente tokom 6 godina nakon prve infuzije (ciklus 1) je pokazalo kako većina pacijenata ne zahteva dalje lečenje nakon 2 početna ciklusa lečenja


  Praćenje nakon lečenja lekom Lemtrada

  Nakon primene leka Lemtrada, moraćete da obavljate redovne analize kako bi sva moguća neželjena dejstva mogla da se pravovremeno dijagnostikuju i leče. Te analize se moraju sprovoditi tokom 4 godine nakon poslednje infuzije, a opisane su u odeljku 4. - Najvažnija neželjena dejstva.

  Ako ste primili više leka Lemtrada nego što treba

  Kod pacijenata koji su slučajno primili previše leka Lemtrada u jednoj infuziji javile su se ozbiljne reakcije, poput glavobolje, osipa, niskog krvnog pritiska ili ubrzanih otkucaja srca. Doze veće od preporučenih mogu prouzrokovati ozbiljnije ili dugotrajnije reakcije na infuziju (videti odeljak 4.) ili jači uticaj na imunski sistem. Lečenje se sastoji od prekida primene leka Lemtrada i lečenja tih simptoma.


  Ako ste zaboravili da primite lek Lemtrada

  Nije velika verovatnoća da ćete propustiti dozu s obzirom na to da Vam je daje zdravstveni radnik. Usprkos tome, molimo imajte na umu da u slučaju da propustite dozu, ne smete da je nadoknadite istog dana kao i planiranu dozu.

  U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se svom lekaru.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Najvažnija ozbiljna neželjena dejstva su autoimunske bolesti opisane u odeljku 2., koje obuhvataju sledeće:

  • Stečena hemofilija A (vrsta poremećaja krvarenja) (povremeno neželjeno dejstvo – može da se javi kod najviše 1 na 100 pacijenata): može da se manifestuje kao spontano stvaranje modrica, krvarenja iz nosa, bolni ili otečeni zglobovi, druge vrste krvarenja ili krvarenje iz posekotine kojem treba duže nego obično da se zaustavi.

  • ITP (imunska trombocitopenijska purpura-poremećaj krvarenja) (često neželjeno dejstvo – može da se javi kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): može se manifestovati kao male, mestimične crvene, ružičaste ili ljubičaste tačkice na koži, lako stvaranje modrica; krvarenje iz posekotine koje se teško zaustavlja; obilnije, duže ili češće menstruacije nego obično; krvarenje između dve menstruacije; krvarenje iz desni ili nosa koje je novo ili treba duže nego obično da se zaustavi; ili iskašljavanje krvi.

  • poremećaji bubrega (retka neželjena dejstva – mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): mogu se manifestovati kao krv u mokraći (mokraća može biti crvena ili boje čaja), ili kao oticanje nogu ili stopala. Takođe je moguće oštećenje pluća, što će rezultirati iskašljavanjem krvi.


   Ako primetite bilo koji od navedenih znakova ili simptoma poremećaja krvarenja ili bubrega, odmah nazovite svog lekara kako biste mu prijavili simptome. Ako Vaš lekar nije dostupan, morate odmah potražiti medicinsku pomoć.

  • poremećaji štitaste žlezde (veoma česta neželjena dejstva – mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): mogu se manifestovati kao pojačano znojenje; neobjašnjivo smanjenje ili povećanje telesne mase; oticanje očiju; nervoza; ubrzani otkucaji srca; osećaj hladnoće; pogoršanje umora; ili novonastali zatvor.

  • poremećaji crvenih i belih krvnih ćelija (retka neželjena dejstva – mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): dijagnostikuju se na osnovu krvnih analiza.


   Sva ova ozbiljna neželjena dejstva mogu da se pojave i više godina nakon što primite lek Lemtrada. Ako primetite bilo koji od navedenih znakova ili simptoma, odmah nazovite svog lekara i obavestite ga o tome. Takođe ćete redovno morati da obavljate analize krvi i mokraće kako bi se omogućilo pravovremeno lečenje u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih stanja.

   Sažetak analiza koje ćete obavljati radi otkrivanja autoimunskih bolesti:


   Analiza

   Kada?

   Koliko dugo?

   Analize krvi

   (za dijagnostikovanje svih prethodno

   navedenih važnih ozbiljnih neželjenih dejstava)

   Pre početka lečenja i svakog meseca nakon lečenja

   Do 4 godine nakon poslednje infuzije leka Lemtrada

   Analize mokraće (dodatne analize za dijagnostikovanje poremećaja rada bubrega)

   Pre početka lečenja i svakog meseca nakon lečenja

   Do 4 godine nakon poslednje infuzije leka Lemtrada

   Nakon tog perioda, ako imate simptome ITP-a, poremećaja rada bubrega ili štitaste žlezde, Vaš lekar će sprovesti više analiza. Morate da nastavite sa praćenjem pojave znakova i simptoma neželjenih dejstava nakon više od četiri godine, kao što je detaljno opisano u Vašem vodiču za pacijenta, te morate i dalje sa sobom da nosite karticu za pacijenta.

   Još jedno neželjeno dejstvo je povećan rizik od infekcija (pogledajte u nastavku informacije o tome koliko često se kod pacijenata javljaju infekcije). U većini slučajeva su blage, ali se mogu razviti i ozbiljne infekcije.


   Odmah obavestite svog lekara ako primetite neki od sledećih znakova infekcije

   • groznicu i/ili jeza

   • otečene žlezde

   Da bi se smanjio rizik od određenih infekcija, lekar će možda razmotriti primenu vakcine protiv ovčjih boginja i/ili drugih vakcina za koje smatra da su Vam potrebne (pogledajte odeljak 2: Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lemtrada - vakcine). Lekar Vam takođe može propisati lek za herpes (pogledajte odeljak 2: Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lemtrada - infekcije).

   Najčešće neželjena dejstva su reakcije na infuziju (pogledajte u nastavku informacije o tome koliko se često javljaju kod pacijenata), koje se mogu pojaviti u toku primanja infuzije ili u prvih 24 sata nakon nje. U većini slučajeva su one blage, no moguće su i neke ozbiljne reakcije. Povremeno je moguća pojava alergijskih reakcija.

   Da bi pokušao da ublaži reakcije na infuziju, lekar će Vam dati lekove (kortikosteroide) pre svake od prve 3 infuzije u sklopu ciklusa lečenja lekom Lemtrada. Za ograničavanje navedenih reakcija mogu se dati i drugi lekovi, i to pre infuzije ili kada se pojave simptomi. Osim toga, bićete pod nadzorom tokom infuzije i 2 sata po njenom završetku. U slučaju ozbiljnih reakcija, infuzija se može usporiti ili čak prekinuti.

   Više informacija o navedenim događajima molimo potražite u Vodiču za pacijente koji se leče lekom Lemtrada.

   Neželjena dejstva koja se mogu javiti su sledeća:

   Veoma česta (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Reakcije na infuziju, koje se mogu javiti tokom ili unutar 24 sata nakon infuzije: promene u brzini otkucaja srca, glavobolja, osip, osip po telu, groznica, koprivnjača, jeza, svrab, crvenilo lica i vrata, umor, mučnina

   • Infekcije: infekcije disajnih puteva, kao što su prehlade i infekcije sinusa, zapaljenje mokraćnih puteva, infekcije herpesom

   • Smanjen broj belih krvnih ćelija (limfocita, leukocita, neutrofila)

   • Poremećaji tiroidne žlezde kao što su povećane ili snižena aktivnost štitaste žlezde.

    Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

    • Reakcije na infuziju, koje se mogu javiti tokom ili unutar 24 sata nakon infuzije: loše varenje, nelagodnost u grudima, bol, vrtoglavica, izmenjeno čulo ukusa, tegobe sa spavanjem, otežano disanje ili kratak dah, nizak krvni pritisak, bol na mestu infuzije

     • Infekcije: kašalj, infekcija uha, bolest nalik gripu, bronhitis, zapaljenje pluća, gljivična infekcija usta ili vagine, ovčje boginje, groznica (herpes) na usnama, otečene ili uvećane žlezde, prehlada, infekcija herpes zosterom, infekcija zuba

     • povećan broj belih krvnih ćelija kao što su neutrofili, eozinofili (različite vrste belih krvnih

      zrnaca), anemija, smanjenje procenta crvenih krvnih zrnaca, lako ili prekomerno dobijanje modrica ili krvarenje, oticanje limfnih čvorova

     • prekomeran imunski odgovor

     • bol u leđima, vratu ili u rukama ili nogama, bol u mišićima, grčevi u mišićima, bol u zglobovima, bolna usta ili grlo

     • zapaljenje usta/desni/jezika

     • opšti osećaj nelagodnosti, slabost, povraćanje, proliv, bol u stomaku, stomačni grip, štucanje

     • poremećaj vrednosti testova jetre

     • gorušica

     • nepravilnosti koje se mogu pokazati tokom analiza: krv ili proteini u urinu, usporeni otkucaji srca, neredovni ili nepravilni otkucaji srca, visok krvni pritisak, poremećena funkcija bubrega, bela krvna zrnca u urinu

     • kontuzija

     • relaps multiple skleroze

     • drhtanje, gubitak osećaja, osećaj bockanja ili žarenja

     • prekomerno aktivna ili premalo aktivna štitasta žlezda, antitela štitaste žlezde ili gušavost (oticanje štitaste žlezde u vratu)

     • oticanje ruku i/ili nogu

     • poremećaj vida, konjuktivitis, bolesti oka povezani sa poremećajima tiroidne žlezde

     • osećaj nesigurnosti ili gubitka ravnoteže, migrena

     • osećaj uznemirenosti, depresija

     • preobilna, dugotrajna ili neredovna menstruacija

     • akne, crvenilo kože, prekomerno znojenje, promena boje kože, kožne lezije, dermatitis

     • krvarenja iz nosa, modrice

     • gubitak kose

     • astma

     • bol u mišićima i kostima, nelagodnost u grudima.

      Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 od 100 pacijenata koji uzimaju lek):

     • Infekcije: stomačni grip, zapaljenje desni, gljivična infekcija nokta, zapaljenje krajnika, akutni sinusitis, bakterijska infekcija kože, pneumonitis, infekcija citomegalovirusom

     • atletsko stopalo

     • poremećaj nalaza vaginalnog brisa

     • pojačanje svih čula, senzorni poremećaji kao što su mravinjanje, peckanje i bol, tenziona glavobolja,

     • dupla slika

     • bol u uhu

     • otežano gutanje, iritacija grla, produktivni kašalj

     • smanjenje telesne mase, povećanje telesne mase, smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, povećanje koncentracije glukoze u krvi, povećanje veličine crvenih krvnih zrnaca

     • zatvor, refluks kiseline, suva usta

     • rektalno krvarenje

     • krvarenje iz desni

     • smanjen apetit

     • plikovi, noćno znojenje, oticanje lica, ekcem

     • ukočenost, osećaj nelagodnosti u udovima

     • kamen u bubregu, izlučivanje ketonskih tela urinom, bolest bubrega

     • oslabljen /slab imunski sistem

     • tuberkuloza

     • zapaljenje žučne kese sa ili bez stvaranja žučnih kamenaca

     • bradavice

     • autoimunski poremećaj kod kog se javlja krvarenje (stečena hemofilija A).

      Retka (mogu da se jave kod kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

     • preterana aktivacija belih krvnih zrnaca povezana sa zapaljenjem (hemofagocitna limfohistiocitoza)

      Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

     • listerioza/ meningitis uzrokovan listerijom

     • krvarenje u plućima

     • srčani udar

     • moždani udar

     • rascepi u karotidnim ili vertebralnim arterijama (krvni sudovi koji snabdevaju mozak)

     • infekcije uzrokovane virusom poznatim kao Epstein-Barr virus

     Pokažite Karticu za pacijenta i ovu Uputstvo za lek svakom lekaru koji učestvuje u Vašem lečenju, a ne samo Vašem neurologu.

     Ove informacije možete pronaći u Kartici za pacijenta i u Vodiču za pacijente koje Vam je dao lekar. Prijavljivanje neželjenih reakcija

     Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


     Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

     Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

     website:

     e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Lemtrada

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Lemtrada posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i nalepnici bočice nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi od 2°do 8°C u frižideru, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Razblažen rastvor

  Fizička i hemijska stabilnost je dokazana do 8h na temperaturi od 2°-8°C. Sa mikrobiološkog gledišta lek treba primeniti odmah. Ako se ne primeni odmah, način korišćenja i uslovi čuvаnjа pre upotrebe su odgovornost korisnika, i rastvor ne treba držati duže od 8 sаti nа temperaturi +2°C do +8°C zaštićen od svetlosti.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Lemtrada

Aktivna supstanca je alemtuzumab.

1 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 10 mg alemtuzumaba. Jedna bočica od 1,2 mL sadrži 12 mg alemtuzumaba (10 mg/mL).

Pomoćne supstance su: dinatrijum-hidrogenfosfat, dihidrat (E339); dinatrijum-edetat, dihidrat; kalijum-hlorid (E508); kalijum-dihidrogenfosfat (E340); polisorbat 80 (E433); natrijum-hlorid i voda za injekcije.

Kako izgleda lek Lemtrada i sadržaj pakovanja

Lemtrada je bistar, bezbojan do bledožut rastvor.

Unutrašnje pakovanje leka je bočica od providnog stakla (tip I) koja sadrži 1,2 mL rastvora za koncentrat za infuziju, sa čepom od butil gume i aluminijumskom kapicom i plastičnom flip-off zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna staklena bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD

Španskih boraca 3/VI, Beograd - Novi Beograd

Proizvođači:

GENZYME LIMITED 37 Hollands Road, Haverhill, Velika Britanija ili

GENZYME IRELAND LIMITED, IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irska


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2020.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-03975-19-001 od 09.06.2020.

Drugi izvori informacija

Kao pomoć u edukaciji pacijenata o mogućim neželjenim dejstvima i uputstvima o tome šta treba uraditi u slučaju pojave određenih neželjenih dejstava, dostupni su sledeći materijali za minimizaciju rizika:

 1. Kartica s upozorenjima za pacijenta: Pacijent je mora pokazati drugim zdravstvenim radnicima, kako bi oni znali da taj pacijent prima lek Lemtrada

 2. Vodič za pacijenta: Za dodatne informacije o autoimunskim reakcijama i infekcijama te ostale informacije

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Sledeće informacije namenjene su samo zdravstvenim radnicima: Informacije o minimizaciji rizika – autoimunska stanja

  • Veoma je važno da pacijent razume svoju obvezu da sprovodi periodične analize (tokom 4 godine nakon poslednje infuzije), čak i ako nema simptoma i ako je multipla skleroza pod kontrolom.

  • Zajedno sa pacijentom morate isplanirati i sprovoditi periodične kontrole.

  • Ako se toga ne pridržavaju, pacijentima je možda potrebno dodatno savetovanje, kako bi se naglasili rizici propuštanja zakazanih kontrolnih analiza.

  • Morate kontrolisati nalaze njihovih analiza i pažljivo pratiti moguću pojavu simptoma neželjenih dejstava.

  • Zajedno sa pacijentom pregledajte Vodič za pacijente koji se leče lekom Lemtrada i Uputstvo o leku. Podsetite pacijenta da pripazi na pojavu simptoma povezanih sa autoimunskim stanjima i da potraži pomoć lekara u slučaju bilo kakvih pitanja.

   Dostupni su i edukacijski materijali za zdravstvene radnike:

  • Vodič o leku Lemtrada za zdravstvene radnike

  • Modul za obuku o leku Lemtrada

  • Kontrolna lista za lekara koji propisuje lek Lemtrada Za više informacija pročitajte Sažetak karakteristika leka.

   Informacije o pripremi leka Lemtrada za primenu i praćenje pacijenta

  • Pacijenti moraju da prime premedikaciju kortikosteroidima neposredno pre primene infuzije leka Lemtrada tokom prva 3 dana svakog ciklusa lečenja. Može se razmotriti i premedikacija antihistaminicima i/ili antipireticima pre primene leka Lemtrada.

  • Svi pacijenti moraju tokom lečenja i 1 mesec nakon njega da primenjuju oralni lek protiv herpesa. U kliničkim ispitivanjima su pacijenti dobijali aciklovir u dozi od 200 mg dva puta na dan ili ekvivalent.

  • Treba sprovesti sve početne analize i skrininge, kako je opisano u odeljku 4. Sažetka karakteristika leka.

  • Bočicu pre primene treba vizuelno pregledati kako bi se utvrdilo da li sadrži čestice i da li je promenila boju. Nemojte primeniti koncentrat ako sadrži čestice ili ako je promenio boju. NEMOJTE DA TRESETE BOČICE PRE UPOTREBE.

  • Za intravensku primenu izvucite 1,2 mL leka Lemtrada iz bočice u špric primenom aseptičke tehnike. Ubrizgajte lek u 100 mL rastvora za infuziju natrijum hlorida od 9 mg/mL (0,9%) ili u 100 mL rastvora za infuziju glukoze (5%). Nežno okrenite infuzijsku kesicu kako biste promešali rastvor. Neophodan oprez kako bi se osigurala sterilnost pripremljenog rastvora.

  • Primenite lek Lemtrada rastvor za infuziju intravenskom infuzijom u trajanju od približno 4 sata.

  • Drugi lekovi se ne smeju mešati sa lekom Lemtrada rastvorom za infuziju niti istovremeno primenjivati istom intravenskom linijom.

  • Zbog mogućeg rizika od mikrobiološke kontaminacije, preporučuje se da lek upotrebite odmah nakon rastvaranja. Ako se ne koristi odmаh, zа način korišćenja i uslove čuvаnjа pre upotrebe, odgovorni su korisnici, i rastvor ne treba držati duže od 24 sаtа nа temperature od 2 °C do 8 °C zaštićeno od svetlosti.

  • Treba se pridržavati postupaka za pravilno rukovanje i odlaganje. Neiskorišćen lek ili otpadni materijal treba uništiti u skladu sa lokalnim propisima.

  • Nakon svake infuzije pacijenta treba pratiti tokom 2 sata zbog moguće pojave reakcija na infuziju. Po potrebi se može uvesti odgovarajuće simptomatsko lečenje - videti Sažetka karakteristika leka. Mesečne analize za autoimunske bolesti treba sprovoditi još 4 godine nakon poslednje infuzije. Za dalje informacije pročitajte Vodič o leku Lemtrada za zdravstvene radnike ili pročitajte Sažetak karakteristika leka dostupan na web stranici Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.