Početna stranica Početna stranica

Strepsils bez šećera sa ukusom limuna
2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol

UPUTSTVO ZA LEK


Strepsils limun bez šećera, 1,2 mg/0,6 mg, lozenge

2,4-dihlorbenzilalkohol/amilmetakrezol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Strepsils limun bez šećera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils limun bez šećera

 3. Kako se uzima lek Strepsils limun bez šećera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Strepsils limun bez šećera

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Strepsils limun bez šećera i čemu je namenjen

  Lek Strepsils limun bez šećera sadrži dve aktivne supstance: 2,4-dihlorbenzilalkohol i amilmetakrezol i spada u grupu lekova koji se zovu antiseptici. Lek Strepsils limun bez šećera je namenjen za ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrela.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils limun bez šećera Lek Strepsils limun bez šećera ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na 2,4–dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Strepsils limun bez šećera. Lek ne treba davati deci mlađoj od 6 godina, zbog rizika od davljenja.

   Ukoliko se simptomi ne poboljšaju ili se pogoršaju tokom 3 dana od početka primene leka, konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Drugi lekovi i lek Strepsils limun bez šećera

   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

   Nisu poznate klinički značajne interakcije.


   Uzimanje leka Strepsils limun bez šećera sa hranom i pićima

   Nemojte uzimati hranu i tečnost neposredno nakon primene leka, jer se na taj način može ubrzati uklanjanje leka sa mesta dejstva, što može smanjiti efikasnost leka.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Ne preporučuje se upotreba leka Strepsils limun bez šećera, lozengi tokom trudnoće.

   Nije poznato da li se aktivne supstance leka ili njihovi metaboliti izlučuju u majčino mleko. Iz tog razloga se ne može isključiti rizik po novorođenče/odojče.

   Nije poznato da lek Strepsils limun bez šećera utiče na plodnost.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Ne postoji ili nije poznat uticaj leka Strepsils limun bez šećera na upravljanje vozilima ili rukovanje mašinama.


   Informacije o nekim sastojcima ovog leka


   • Ovaj lek sadrži maltitol, tečni i izomalt. Ukoliko Vam je lekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, obratite se lekaru pre upotrebe ovog leka. Mogu imati blag laksativni uticaj. Kalorijska vrednost maltitola (ili izomalta) je 2,3 kcal/g.

   • Ovaj lek sadrži arome koje u svom sastavu imaju benzilalkohol, citral, citronelol, d-limonen, geraniol i linalol, koji mogu uzrokovati alergijske reakcije.

   • Ovaj lek sadrži manje od 1 mmola natrijuma (23 mg) po dozi, odnosno suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se uzima lek Strepsils limun bez šećera

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Ovaj lek se preporučuje samo za kratkotrajnu upotrebu. Najmanju efektivnu dozu treba primenjivati tokom najkraćeg perioda potrebnog za kontrolu simptoma.


  Doziranje:


  Odrasli

  Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi u toku 24 sata.


  Pedijatrijska populacija:


  Adolescenti i deca starija od 6 godina

  Doziranje kao kod odraslih.


  Deca mlađa od 6 godina

  Lek Strepsils limun bez šećera nije prikladan za primenu kod dece mlađe od 6 godina, zbog rizika od davljenja.


  Starije osobe

  Nije neophodno smanjenje doza.


  Lek je namenjen za oromukozalnu upotrebu. Lozengu polako otapati u ustima.

  Ukoliko simptomi potraju, ne poboljšaju se ili se pogoršaju i nakon 3 dana od početka terapije, obratite se Vašem lekaru.

  Preporuka je da pacijenti ne uzimaju hranu i tečnost neposredno nakon primene leka, jer se na taj način može ubrzati uklanjanje leka sa mesta dejstva, što može smanjiti efikasnost leka.


  Ako ste uzeli više leka Strepsils limun bez šećera nego što treba


  Uzimanje veće doze može izazvati gastrointestinalne tegobe.

  Prestanite sa uzimanjem ovog leka i konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils limun bez šećera


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu, već nastavite sa uzimanjem lozengi na uobičajen način.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako imate bilo kakvu preosetljivost na ovaj lek, npr. svrab, osećaj peckanja, i/ili nelagodnost u usnoj duplji, teškoće pri disanju, otok lica, vrata, jezika ili grla i osip (ozbiljne alergijske reakcije), prestanite sa uzimanjem ovog leka i konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

  Navedena lista neželjenih dejstava uključuje ona koja su se javila pri kratkotrajnoj primeni 2,4- dihlorbenzilalkohola i amilmetakrezola u dozama dostupnim bez lekarskog recepta.

  Neželjena dejstva su grupisana prema klasi sistema organa i učestalosti ispoljavanja. Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  Poremećaji imunskog sistema: preosetljivost.

  Gastrointestinalni poremećaji: bol u stomaku, mučnina, osećaj nelagodnosti u usnoj duplji, koji se može ispoljiti kao iritacija u grlu, trnjenje i oticanje usana i bol u predelu jezika.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Strepsils limun bez šećera

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Ne smete koristiti lek Strepsils limun bez šećera posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Strepsils limun bez šećera

Aktivne supstance su 2,4-dihlorbenzilalkohol i amilmetakrezol.

Jedna lozenga sadrži 1,2 mg 2,4-dihlorbenzilalkohola i 0,6 mg amilmetakrezola.


image

Pomoćne supstance su: aroma limuna (sadrži benzilalkohol, citral, citronelol, d-limonen, geraniol i linalol); saharin-natrijum (E954); vinska kiselina; izomalt (E953); maltitol, tečni (E965).


Kako izgleda lek Strepsils limun bez šećera i sadržaj pakovanja


Okrugle lozenge bele do svetložute boje, karakterističnog ukusa na limun, sa utisnutom oznakom koja podseća na latinično slovo S u krugu, sa obe strane.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC/Al blister koji sadrži 8 lozengi.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 16 lozengi) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

NELT CO. DOO BEOGRAD, Maršala Tita 226B, Dobanovci, Surčin


Proizvođač

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

Nottingham, Nottingham Site, Thane Road, Velika Britanija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-02920-21-002 od 26.10.2022.