Početna stranica Početna stranica

Nazopass
oksimetazolin

UPUTSTVO ZA LEKNazopass, 0,5 mg/mL, kapi za nos, rastvor oksimetazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nazopass i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nazopass

 3. Kako se uzima lek Nazopass

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nazopass

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Nazopass i čemu je namenjen

  Nazopass, kapi za nos, 0,5 mg/mL sadrže oksimetazolin. Oksimetazolin dovodi do lokalne vazokonstrikcije u nosu (dekongestivno delovanje) i na toj način smanjuje otok nazalne sluzokože


  Lek Nazopass kapi za nos, 0,5 mg/mL koristi se za brzo ublažavanje zapušenog nosa kod prehlade, alergijskog rinitisa i rinosinuzitisa.


  Dejstvo leka Nazopass, kapi za nos, 0,5 mg/mL počinje za nekoliko minuta i traje 6 do 8 sati. Nazopass, kapi za nos, 0,5 mg/mL su namenjene za odrasle i decu stariju od 12 godina.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nazopass Lek Nazopass, kapi za nos, 0,5 mg/mL ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na oksimetazolin ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ako imate zapaljenje ili oštećenja nosne sluzokože ili kože oko nozdrva uključujući suvu nosnu sluzokožu sa ili bez krusti;

  • ako imate neko kardiovaskularno oboljenje;

  • ako imate pojačanu funkciju štitne žlezde (hipertireoza);

  • ako imate povišen intraokularni pritisak (glaukom zatvorenog ugla);

  • ako imate uvećanu prostatu;

  • ako ste na terapiji inhibitorima monoamino oksidaze (MAO I), kao i tokom 14 dana od prestanka uzimanja ovih lekova;

  • ako imate konvulzije;

  • ako ste imali operaciju mozga (transfenoidalna hipofizektomija);

  • ako uzimate druge lekove iz grupe simpatomimetika sa indirektnim delovanjem: vazokonstriktore namenjene za dekongestiju nosa, bilo da se primenjuju oralno ili nazalno (fenilefrin, pseudoefedrin, efedrin) kao i metilfenidat, zbog rizika od vazokonstrikcije i/ili hipertenzije;

  • Kombinacija dva dekongestiva je kontraindikovana, bez obzira na način primene (oralno i/ili nazalno).


  Ovakva kombinacija nije opravdana, a može biti i opasna i može dovesti do grešaka u primeni lekova.


  Upozorenja i mere opreza


  Ne smete prekoračiti propisanu dozu.

  Lek ne treba koristiti duže od 5 uzastopnih dana kako ne bi došlo do rebound efekta, odnosno rinitisa izazvanog lekom.

  Ukoliko, nakon 3-5 dana simptomi i dalje traju ili ukoliko dođe do pogoršanja ili se pojave novi simptomi, treba prekinuti primenu leka i obratiti se lekaru.

  Ne treba koristiti kod dece mlađe od 12 godina.

  Za decu uzrasta od 6 do 12 godina pogodan je Nazopass za decu, kapi za nos 0,25 mg/mL.


  Ako imate povišeni krvni pritisak, bolesti srca, uključujući anginu pektoris, dijabetes, bolesti štitne žlezde, tumor nadbubrežne žlezde (feohromocitom) ili poremećaj funkcije jetre ili bubrega, posavetujte se sa lekarom pre upotrebe ovog leka.

  Primenu leka treba obustaviti nakon ispoljavanja simptoma: halucinacije, nemir, poremećaj sna.


  Lek Nazopass primenjujte sa oprezom ako ste na terapiji nekim od sledećih lekova:

  • fenotiazini ili triciklični antidepresivi (lekovi u terapiji psihičkih poremećaja ili depresije)

  • digitalis (lek u terapiji srčanih poremećaja)

  • beta blokatori (lek u terapiji srčanih poremećaja)

  • metildopa (lek u terapiji visokog krvnog pritiska)

  • drugi lekovi u terapiji visokog krvnog pritiska.


  Izbegavajte istovremenu primenu više preparata koji sadrže simpatikomimetike npr. i za oralnu i za lokalnu primenu (preparati za nos, oči). Ako niste sigurni o kojim se lekovima radi posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Drugi lekovi i Nazopass


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Pre primene leka Nazopass konsultujte se sa svojim lekarom ako uzimate neke od sledećih lekova:

  • triciklične antidepresive - istovremena primena može dovesti do porasta krvnog pritiska i poremećaja srčanog ritma;

  • beta blokatore, metildopu, druge antihipertenzivne lekove - oksimetazolin može smanjiti efikasnost ovih lekova;

  • bromokriptin (lek za lečenje Parkinsonove bolesti) – oksimetazolin može dovesti do povećane toksičnosti na kardiovaskularni sistem.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Primena leka Nazopass se ne preporučuje tokom trudnoće i dojenja. Ukoliko lekar proceni da je korist od primene leka veća od rizika za plod, lek Nazopass se može koristiti samo uz nadzor lekara.


  Nema podataka o uticaju primene leka Nazopass na plodnost.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Nije poznato da lek Nazopass, kapi za nos 0,5 mg/mL ima uticaj na sposobnost upravljanja vozilom ili mašinama.


  Lek Nazopass 0,5 mg/mL kapi za nos, rastvor, sadrži benzalkonijum hlorid.

  Benzalkonijum hlorid deluje kao iritans i može izazvati iritaciju nosne sluzokože.


 3. Kako se uzima lek Nazopass

  Uvek uzimajte ovaj lek onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Lek je namenjen za nazalnu primenu (za primenu u nos).


  image

  • Otvorite zatvarač bočice, skinite sigurnosni prsten, ponovo zatvorite jakim pritiskom da bi se otvorila kapaljka.


   Odrasli i deca starija od 12 godina:

   U svaku nozdrvu primeniti najviše jednu do dve kapi 2 do 3 puta dnevno. Nazopass, kapi za nos 0,5 mg/mL nije namenjen za decu mlađu od 12 godina.

   Ukoliko, nakon 3-5 dana simptomi i dalje traju, treba prekinuti primenu leka i obratiti se lekaru. Lek ne treba koristiti duže od 5 uzastopnih dana jer može doći do pojave rinitisa izazvanog lekom, odnosno pogoršanja simptoma.


   Ako ste uzeli više leka Nazopass nego što treba


   Ukoliko uzmete više leka nego što bi trebalo, potražite savet lekara ili idite do najbliže bolnice. Ponesite pakovanje sa sobom.


   Simptomi umerenog do teškog predoziranja mogu biti: proširene zenica, mučnina, groznica, cijanoza, spazam, ubrzan srčani rad, poremećaj srčanog ritma, povišen, krvni pritisak, otežano disanje i psihički poremećaji kao i pospanost, sniženje telesne temperature, usporen srčani rad, pad krvnog pritiska, šok i gubitak svesti.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Nazopass


   Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek, preskočite propuštenu dozu i uzmite narednu dozu u predviđeno vreme.


   Ako naglo prestanete da primenjujete lek Nazopass

   U retkim slučajevima može se pojaviti prolazni osećaj zapušenosti nosa.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  – osećaj pečenja i suvoća nosne sluznice, kijanje.


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • reakcije preosetljivosti (otok lica, usana, jezika, grla sa mogućim otežanim disanjem i gutanjem

  • angioedem, osip na koži, svrab);

  • ponovna pojava rinitisa izazvana lekom (rebound kongestija), krvarenje iz nosa.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • ekcitiranost, nemir, nesanica;

  • osećaj preskakanja srca (palpitacije), ubrzan rad srca (tahikardija);

  • povišen krvni pritisak.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): - uznemirenost, nesanica, zamor (pospanost, sedacija), glavobolja, halucinacije (uglavnom kod

   dece), konvulzije (posebno kod dece);

  • poremećaj srčanog ritma;

  • prestanak disanja kod odočadi i novoronđenčadi. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Nazopass

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja i dece.


  Ne smete koristiti lek Nazopass posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon („Važi do”). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: mesec dana kada se čuva u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Nazopass


Kako izgleda lek Nazopass i sadržaj pakovanja


Nazopass 0,5 mg/mL kapi za nos je bistar, bezbojan rastvor.


Unutrašnje pakovanje je plastična bočica (LDPE) sa (RR) zatvaračem sa 10 mL rastvora.

Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu od 10 mL rastvora i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O.BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd

Proizvođač

ALKALOID AD SKOPJE

Bulevar Aleksandar Makedonski 12 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole: 515-01-05097-16-001 od 11.10.2018.