Početna stranica Početna stranica

Midazolam Kalceks
midazolam

UPUTSTVO ZA LEK


Midazolam Kalceks, rastvor za injekciju/infuziju 5 mg/mL

Midazolam Kalceks, rastvor za injekciju/infuziju 15 mg/3 mL


midazolam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Midazolam Kalceks i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Midazolam Kalceks

 3. Kako se primenjuje lek Midazolam Kalceks

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Midazolam Kalceks

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. .Šta je lek Midazolam Kalceks i čemu je namenjen


  Lek Midazolam Kalceks sadrži aktivnu supstancu midazolam koja pripada grupi lekova koji se nazivaju benzodiazepini. To je lek sa kratkotrajnim dejstvom koji se koristi za izazivanje sedacije (stanje smirenosti, pospanosti ili spavanja) i ublažava anksioznost i mišićnu napetost.


  Ovaj lek se koristi za:

  • Sedaciju uz očuvanu svest (smirenost i pospanost dok ste u budnom stanju) kod odraslih i dece.

  • Sedaciju u jedinicama intezivne nege kod odraslih i dece.

  • Anesteziju kod odraslih samostalno ili kao sedativna komponenta, kada se koristi sa drugim lekovima za održavanje anestezije.

  • Premedikaciju (stanje smirenosti, pospanosti ili spavanja pre uvođenja u anesteziju) kod odraslih i dece.

 2. .Šta treba da znate pre nego što primite lek Midazolam Kalceks Lek Midazolam Kalceks ne smete primati:

Sedativna komponenta u kombinovanoj anesteziji

Odrasli

Midazolam se može primenti kao sedativna komponenta u kombinovanoj anesteziji bilo u vidu dodatnih intermitentnih malih i.v. doza (opseg između 0,03 i 0,1 mg/kg) ili u vidu kontinuirane infuzije i.v. midazolama (opseg između 0,03 i 0,1 mg/kg) obično u kombinaciji sa analgeticima. Doze i intervali između doza se razlikuju u zavisnosti od individualne reakcije pacijenta.

Kod odraslih osoba starijih od 60 godina, slabih pacijenata ili pacijenata sa hroničnim oboljenjima, potrebne su niže doze održavanja.


Sedacija u jedinici intenzivne nege

Željeni nivo sedacije se postiže postepenom titracijom midazolama posle čega sledi kontinuirana infuzija ili intermitentni bolus, u zavisnosti od kliničkih potreba, fizičkog stanja, starosti i lekova koji se istovremeno primenjuju (videti odeljak: „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija” u Sažetku karakteristika leka).


Odrasli:

Udarna i.v. doza: 0,03 do 0,3 mg/kg treba davati polako uz postepeno povećanje. Svako povećanje od 1 do 2,5 mg treba ubrizgavati tokom 20 do 30 sekundi, a između treba pustiti da prođe 2 minuta. Kod pacijenata sa hipovolemijom, vazokonstrikcijom ili hipotermijom, udarnu dozu treba smanjiti ili izostaviti. Kada se midazolam primenjuje sa jakim analgeticima, treba prvo primeniti analgetike, tako da se sedativni efekat midazolama bezbedno titrira počev od maksimalnog intenziteta sedacije izazvane analgetikom.


Intravenska (i.v.) doza održavanja: doze mogu da se kreću od 0,03 do 0,2 mg/kg/h. Kod pacijenata sa hipovolemijom, vazokonstrikcijom ili hipotermijom, dozu održavanja treba smanjiti. Nivo sedacije treba redovno procenjivati. Kod dugotrajne sedacije može se razviti tolerancija, pa može biti neophodno povećanje doze.


Pedijatrijska populacija

Novorođenčad i deca uzrasta do 6 meseci

Midazolam treba primeniti u vidu kontinuirane i.v. infuzije, počevši sa 0,03 mg/kg/h (0,5 ikrograma/kg/min) kod novorođenčadi gestacione starosti ≤ 32 nedelje ili 0,06 mg/kg/h (1 mikrogram/kg/min) kod novorođenčadi gestacione starosti > 32 nedelje, i dece uzrasta do 6 meseci.

Intravenske udarne doze se ne preporučuju kod prevremeno rođene dece, novorođenčadi i dece uzrasta do 6 meseci, već umesto toga infuzija može da bude brža tokom prvih nekoliko sati kako bi se postigla terapijska koncentracija u plazmi. Brzinu infuzije treba pažljivo i više puta procenjivati, posebno posle prva 24 sata tako da može da se primeni najniža efektivna doza i smanji mogućnost akumulacije leka.

Potrebno je pažljivo praćenje brzine respiracije i saturacije kiseonikom.


Deca uzrasta iznad 6 meseci

Kod intubiranih pedijatrijskih pacijenata i pedijatrisjkih pacijenata na mehaničkoj ventilaciji, inicijalnu dozu od 0,05 do 0,2 mg/kg i.v. treba primeniti polako tokom najmanje 2-3 minuta kako bi se postigao željeni klinički efekat. Midazolam se ne sme primenjivati u vidu brzih intravenskih doza. Posle udarne doze sledi kontinuirana i.v. infuzija u dozi od 0,06 do 0,12 mg/kg/h (1 do 2 mikrograma/kg/min). Brzina infuzije se može povećati ili smanjiti (generalno za 25% inicijalne ili svake sledeće brzine infuzije), po potrebi ili se može primeniti dopunska i.v. doza midazolama kako bi se pojačao ili održao željeni efekat.

Pri započinjanju infuzije midazolama kod hemodinamski kompromitovanih pacijenata, uobičajenu udarnu dozu treba titrirati uz mala postepena povećanja, a stanje pacijenta treba pratiti zbog hemodinamske nestabilnosti, npr. hipotenzije. Ovi pacijenti su takođe osetljivi na dejstvo midazolama na respiratornu depresiju, i oni iziskuju pažljivo praćenje brzine respiracije i zasićenosti kiseonikom.

Kod prevremeno rođene dece, novorođenčadi i dece čija je telesna masa manja od 15 kg, rastvori midazolama u koncentracijama višim od 1 mg/mL se ne preporučuju. Veće koncentracije treba razblažiti do 1 mg/mL.

Primena kod posebih grupa pacijenata

Oštećenje funkcije bubrega

Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina < 30 mL/min), primena midazolama može biti praćena izraženijom i produženom sedacijom, koja može uključivati klinički značajnu respiratornu i kardiovaskularnu depresiju. Midazolam se zato mora pažljivo dozirati kod ovih pacijenata i potrebna je titracija doze za postizanje željenog efekta (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka). Kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom (klirens kreatinina ˂ 10mL/min), farmakokinetika slobodnog midazolama nakon pojedinačne i.v, doze slična je kao kod zdravih dobrovoljaca. Međutim, nakon produžene infuzije u jedinicama intenzivne nege, srednje vreme trajanja sedativnog dejstva kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom je bilo značajno veće, najverovatnije zbog nagomilavanja 1’-hidroksimidazolam glukuronida (videti odeljke: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka).


Oštećenje funkcije jetre

Oštećenje funkcije jetre smanjuje klirens i.v. midazolama sa posledičnim povećanjem terminalnog poluvremena eliminacije. Zbog toga klinički efekti kod pacijenata sa oštećenje funkcije jetre mogu biti jači i produženi. Potrebnu dozu treba smanjiti i uspostaviti stalno praćenje vitalnih znakova (videti odeljak:

„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Videti prethodno, kao i odeljak : „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka.


FARMACEUTSKI PODACI

Lista pomoćnih supstanci Hlorovodonična kiselina, koncentrovana; Natrijum-hlorid;

Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH); Voda za injekcije.


Inkompatibilnost


Ne razblaživati Midazolam Kalceks ampule sa proizvodom Macrodex 6% u glukozi.

Ne mešati sadržaj Midazolam Kalceks ampula sa alkalnim injekcijama. Midazolam se taloži u prisustvu natrijum- bikarbonata.

Ovaj lek se ne sme mešati sadrugim lekovima, osim onih koji su navedeni u odeljku: „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom) ”.


Rok upotrebe


4 godine

Lek upotrebiti odmah nakon otvaranja.


Rok upotrebe nakon razblaživanja:

Pripremljeni rastvor ostaje fizički i hemijski stabilan tokom 24 sata na 25oC ili 3 dana na 2oC-8 oC sa sledećim infuzionim rastvorima: natrijum-hlorid 0,9%, glukoza 5% i 10% Ringerov i Hartmanov rastvor. Sa mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba primeniti odmah. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnka, i ne bi smeli biti duži od 24 sata na temperaturi od 2-8 oC, osim ako je rastvaranje/razblaživanje izvršeno u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Ampule čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.

Za uslove čuvanja posle razblaživanja videte odeljak: „Rok upotrebe”.


Priroda i sadržaj pakovanja


Midazolam Kalceks 5 mg/mL

Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena ampula zapremine 1 mL (hidrolitičke otpornosti tip I, Ph. Eur), sa plavim i zelenim prstenom i one point cut crvenom tačkom za otvaranje ampula.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 plastična blistera (PVC uloška za ampule) sa po 5 ampula i Uputstvo za lek.


Midazolam Kalceks 15 mg/3 mL

Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena ampula zapremine 5 mL (hidrolitičke otpornosti tip I, Ph. Eur), sa plavim i zelenim prstenom i one point cut crvenom tačkom za otvaranje ampula.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 plastična blistera (PVC uloška za ampule) sa po 5 ampula i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Potvrđena je kompatibilnost sa sledećim infuzionim rastvorima:

u koncentraciji 0,7 mg / mL i 0,015 mg / mL.


Za intravensku infuziju sadržaj ampule treba rastvoriti sa jednim od prethodno pomenutih rastvora u odnosu 15 mg midazolama na 100-1000 mL infuzionogbrastvora.

Midazolam Kalceks ampule su za jednokratnu upotrebu. Pre upotrebe ampule je potrebno vizuelno proveriti. Upotrebiti samo bistar rastvor bez prisustva čestica.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.