Početna stranica Početna stranica

Percarnil Combo
perindopril, indapamid

UPUTSTVO ZA LEK


Percarnil Combo, 10mg/2,5mg, film tablete


perindopril tosilat/indapamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


 1. Šta je lek Percarnil Combo i čemu je namenjen


  Lek Percarnil Combo je kombinacija dve aktivne supstance, perindoprila i indapamida. Radi se o antihipertenzivnom leku, odnosno leku koji se koristi u terapiji povišenog krvnog pritiska (hipertenzije). Lek Percarnil Combo se propisuje pacijentima koji već dobijaju perindopril u dozi od 10 mg i indapamid u dozi od 2,5 mg u odvojenim tabletama a umesto toga, ti pacijenti mogu da dobijaju jednu tabletu leka Percarnil Combo koja sadrži oba sastojka.


  Perindopril pripada grupi lekova koji se zovu ACE inhibitori. Oni deluju tako što šire krvne sudove i na taj način olakšavaju srcu da pumpa krv kroz njih. Indapamid je diuretik. Diuretici povećavaju količinu urina koju proizvode bubrezi. Međutim, indapamid se razlikuje od ostalih diuretika, jer samo neznatno povećava količinu proizvedenog urina. Svaki od aktivnih sastojaka smanjuje krvni pritisak, a obe komponente deluju zajedno tako što regulišu Vaš krvni pritisak.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Percarnil Combo Lek Percarnil Combo ne smete uzimati:

  • ako ste alergični na perindopril, indapamid ili bilo koji drugi sastojak ovog leka (naveden u odeljku 6),

  • ako ste alergični na bilo koji drugi ACE inhibitor ili sulfonamid,

  • ako ste imali simptome kao što su zviždanje u grudima, oticanje lica ili jezika, intenzivan svrab ili ozbiljan kožni osip posle terapije drugim ACE inhibitorima, ili ste Vi ili bilo koji član Vaše porodice imali ove simptome u drugim okolnostima (stanje koje se zove angioedem),

  • ako imate dijabetes (šećernu bolest) ili oštećenu funkciju bubrega, a lečite se lekom za snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren,

  • ako imate teško oboljenje jetre ili patite od stanja koje se zove hepatička encefalopatija (oštećenje funkcije mozga),

  • ako imate teško oštećenje bubrega ili ste na dijalizi,

  • ako imate niskuvrednost kalijuma u krvi,

  • ako se sumnja da imate nelečenu dekompenzovanu slabost srca (značajno zadržavanje vode u organizmu, otežano disanje),

  • ako ste trudni više od 3 meseca (takođe je bolje izbegavati upotrebu leka Percarnil Combo u ranoj trudnoći - videti odeljak „Trudnoća i dojenje"),

  • ako dojite.

  • ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, lek koji se koristi za lečenje jednog tipa dugotrajne (hronične) slabosti srca kod odraslih, obzirom da je u tom slučaju rizik od angioedema (nagli otok u predelu grla) povećan.


   Upozorenja i mere opreza

   Porazgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Percarnil Combo:

  • ako imate stenozu aorte (suženje glavnog krvnog suda koji vodi krv iz srca) ili hipertrofičnu kardiomiopatiju (bolest srčanog mišića) ili stenozu bubrežne arterije (suženje krvnog suda koji snabdeva bubreg krvlju),

  • ako imate srčanu insuficijenciju ili bilo koji drugi problem sa srcem,

  • ako imate problema sa bubrezima,

  • ako imate problema sa jetrom,

  • ako imate kolagenu bolest (bolesti kože) kao što su sistemski eritemski lupus ili skleroderma,

  • ako imate aterosklerozu (otvrdnjavanje arterija),

  • ako imate hiperparatireoidizam (prekomerno aktivna paratiroidna žlezda),

  • ako imate giht,

  • ako imate dijabetes (šećernu bolest)

  • ako ste na dijeti sa ograničenim unosom soli ili koristite zamene za so koje sadrže kalijum,

  • ako uzimate litijum ili diuretike koji štede kalijum (spironolakton, triamteren) ili nadoknade kalijuma pošto njihovu upotrebu sa lekom Percarnil Combo treba izbegavati (videti odeljak "Drugi lekovi i Percarnil Combo"),

  • ako ste starija osoba,

  • ako ste imali reakcije fotosenzitivnosti,

  • ako imate teške alergijske reakcije sa otokom lica, usana, usta, jezika ili grla koje mogu da izazovu otežano gutanje ili disanje (angioedem). One mogu da se jave u bilo kom momentu tokom tretmana. Ukoliko se kod Vas razviju takvi simptomi, odmah treba da prestanete da uzimate terapiju i javite se lekaru,

  • ako uzimate neki od sledećih lekova koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska:

   • blokator receptora za angiotenzin II (ARB) (lekovi poznati kao "sartani": na primer valsartan, telmisartan, irbesartan itd.), a naročito ako imate probleme sa bubrezima uzrokovane dijabetesom

   • aliskiren

    Vaš lekar može da proverava funkciju Vaših bubrega, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma u Vašoj krvi u redovnim intervalima. Videti takođe informacije u odeljku "Lek Percarnil Combo ne smete uzimati"

  • ako uzimate neki od sledećih lekova rizik od pojave angioedema može biti povećan:

   • racekadotril, lek koji se koristi za lečenje proliva; lekove koji se koriste za sprečavanje odbacivanja presađenih organa kao i lekove za rak (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus),

   • vildagliptin, lek koji se koristi za lečenje dijabetesa.


  • ako ste crne rase s obzirom da možete biti izloženi većem riziku od angioedema a ovaj lek može biti manje efikasan u snižavanju Vašeg krvnog pritiska nego kod pacijenata drugog etničkog porekla,

  • ako ste na hemodijalizi visoko propusnim membranama,

  • ako osetite smanjenje vida ili bol u očima. To mogu biti simptomi nakupljanja tečnosti u vaskularnom sloju oka (horoidalni izliv) ili povećanje pritiska u vašem oku i može se desiti

   u roku od nekoliko sati do nedelja od uzimanja leka Percarnil Combo. To može dovesti do trajnog gubitka vida, ako se ne leči. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamide, možete biti pod većim rizikom od razvoja ove bolesti.


   Angioedem

   Angioedem (teška alergijska reakcija sa otokom lica, usana, jezika ili grla sa otežanim gutanjem ili disanjem) prijavljivan je kod pacijenata lečenih ACE inhibitorima, uključujući i lek Percarnil Combo. Do toga može da dođe u bilo kom momentu tokom terapije. Ukoliko se kod Vas razviju takvi simptomi, odmah treba da prestanete da uzimate terapiju i javite se lekaru, Videti odeljak 4.


   Obavezno obavestite svog lekara ukoliko mislite da ste trudni (ili da biste mogli da budete trudni). Upotreba leka Percarnil Combo se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne sme se uzimati ukoliko ste trudni više od 3 meseca, jer on može ozbiljno da naškodi Vašoj bebi ako se uzima u ovom periodu (videti odeljak „Trudnoća, dojenje i plodnost").


   Kada uzimate lek Percarnil Combo o tome treba da obavestite svog lekara ili medicinsko osoblje:

   • ako treba da se podvrgnete anesteziji i/ili hirurškoj intervenciji,

   • ako ste imali proliv, povraćanja ili bili dehidrirani,

   • ako treba da se podvrgnete dijalizi ili LDL aferezi (uklanjanje holesterola iz krvi pomoću aparata),

   • ako treba da se podvrgnete terapijskom procesu desenzitizacije kako bi se smanjilo dejstvo alergije na ujed pčele ili ose,

   • ako treba da se podvrgnete medicinskim testovima koji zahtevaju primenu jodiranih kontrastnih sredstava (supstance koje omogućavaju vidljivost organa kao što su bubrezi ili želudac, na rendgenskom snimku),

   • ako imate promene vida ili bol u jednom ili oba oka dok uzimate lek Percarnil Combo. To bi mogao da bude znak razvoja glaukoma, povećanog pritiska u Vašem oku (očima). Terapiju lekom Percarnil Combo treba da prekinete i potražite pomoć lekara.

   Sportisti treba da budu svesni da lek Percarnil Combo sadrži aktivnu supstancu (indapamid) koja može da da pozitivnu reakciju na doping testu.


   Deca i adolescenti

   Lek Percarnil Combo ne treba davati deci i adolescentima.


   Drugi lekovi i lek Percarnil Combo

   Recite svom lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste do skoro uzimali neke lekove ili ćete možda uzimati bilo koji drugi lek, uključujući i lekove koji se nabavljaju bez recepta.


   Lek Percarnil Combo treba izbegavati sa:

   • litijumom (koristi se za lečenje manije ili depresije),

   • aliskirenom (lekom koji se koristi za lečenje hipertenzije), ukoliko nemate dijabetes ili probleme sa bubrezima,

   • nadoknadama kalijuma (uključujući i zamene za so), diureticima koji štede kalijum i drugim lekovima koji mogu da povećaju količinu kalijuma u Vašoj krvi (npr. trimetoprim, kotrimoksazol za infekcije izazvane bakterijama, ciklosporin, imunosupresivni lek koji se koristi za sprečavanje odbacivanja transplantiranih organa i heparin, lek koji se koristi za sprečavanje nastajanja ugrušaka,

   • estramustinom (koristi se za lečenje raka),

   • drugim lekovima koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska: inhibitorima angiotenzin- konvertujućeg enzima i blokatorima receptora za angiotenzin.


    Drugi lekovi mogu uticati na dejstvo leka Percarnil Combo. Vaš lekar će možda morati da Vam promeni dozu i/ili preduzme druge mere opreza. Obavezno recite svom lekaru ako uzimate bilo koji od sledećih lekova, a da to može da zahteva posebnu pažnju:

   • druge lekove za lečenje visokog krvnog pritiska, uključujući blokatore receptora angiotenzina II (ARB) ili aliskiren (videti takođe informacije u odeljcima "Lek Percarnil Combo ne smete uzimati " i "Upozorenja i mere opreza"), ili diuretike (lekove koji povećavaju količinu urina koju proizvode bubrezi),

   • lekove koji štede kalijum, koji se koriste u lečenju srčane insuficijencije: eplerenon i spironolakton u dozama između 12,5 i 50 mg na dan.

   • anestetike,

   • jodirana kontrastna sredstva

   • moksifloksacin, sparfloksacin (antibiotici: lekovi koji se koriste za lečenje infekcije)

   • metadon (koristi se za lečenje zavisnosti),

   • prokainamid (koristi se za lečenje nepravilnih otkucaja srca),

   • alopurinol (koristi se za lečenje gihta),

   • mizolastin, terfenadin ili astemizol (antihistaminici za polensku groznicu ili alergije),

   • kortikosteroide koji se koriste za lečenje različitih stanja, uključujući tešku astmu i reumatoidni artritis,

   • imunosupresive koji se koriste za lečenje autoimunih poremećaja ili posle transplantacije kako bi se sprečilo odbacivanje organa (npr. ciklosporin, takrolimus),

   • injekcije eritromicina (antibiotik)

   • halofantrin (koristi se za lečenje nekih oblika malarije),

   • pentamidin (koristi se za lečenje zapaljenja pluća),

   • zlato u vidu injekcija (koristi se za lečenje reumatoidnog poliartritisa),

   • vinkamin (koristi se za lečenje simptomatskih kognitivnih poremećaja kod starije populacije, uključujući gubitak pamćenja),

   • bepridil (koristi se za lečenje angine pektoris),

   • sultoprid (koristi se za lečenje psihoza),

   • lekove koji se koriste kod problema sa srčanim ritmom (pr. hinidin, hidrohinidin, disopiramid, amjodaron, sotalol),

   • cisaprid, difemanil (koriste se za lečenje želudačnih i digestivnih problema).

   • digoksin ili druge srčane glikozide (za lečenje srčanih problema),

   • baklofen (koristi se za lečenje mišićne ukočenosti koja se javlja kod bolesti kao što je multipla skleroza),

   • lekove za lečenje šećerne bolesti kao što su insulin i metformin,

   • kalcijum, uključujući suplemente kalcijuma

   • stimulantne laksative (npr. sena),

   • nesteroidne antiinflamatorne lekove (npr. ibuprofen) ili visoke doze salicilata (npr. aspirin),

   • injekcije amfotericina B (koristi se za lečenje teških gljivičnih infekcija),

   • lekove za lečenje mentalnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost, shizofrenija... (npr. triciklične antidepresive, neuroleptike),

   • tetrakozaktid (za lečenje Kronove bolesti).

   • vazodilatatore, uključujući nitrate (lekove koji šire krvne sudove kojima protiče krv),

   • lekove za lečenje niskog krvnog pritiska, šoka i astme (npr. efedrin, noradrenalin ili adrenalin),

   • lekove koji se najčešće koriste za lečenje proliva (racekadotril) ili da bi se sprečilo odbacivanje transplantiranih organa (sirolimus, everolimus, temsirolimus i druge lekove koji pripadaju klasi mTOR inhibitora). Videti odeljak "Upozorenja i mere opreza"


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili ako planirate trudnoću, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća

   Vaš lekar će Vam normalno savetovati da prekinete da uzimate lek Percarnil Combo pre nego što ostanete trudni ili čim saznate da ste trudni i savetovaće Vam da umesto leka Percarnil Combo uzmete drugi odgovarajući lek. Upotreba leka Percarnil Combo se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne sme se uzimati nakon prvog tromesečja trudnoće, pošto može ozbiljno da naškodi Vašoj bebi ukoliko se lek koristi posle trećeg meseca trudnoće.


   Dojenje

   Lek Percarnil Combo ne smeju da uzimaju majke koje doje, a Vaš lekar može da odabere neku drugu terapiju za Vas ukoliko želite da dojite, posebno ukoliko je Vaša beba tek rođena ili je rođena pre vremena.

   Odmah se obratite svom lekaru.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Percarnil Combo obično ne utiče na budnost, ali kod pojedinih pacijenta mogu da se jave različite reakcije, poput omaglice i slabosti koje su u vezi sa sniženjem krvnog pritiska. Ukoliko se to dogodi, Vaša sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama može da bude smanjena.


   Lek Percarnil Combo sadrži laktozu

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Lek Percarnil Combo sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po tableti, odnosno može se reći da on suštinski ne sadrži natrijum.


 3. Kako se uzima lek Percarnil Combo


  Ovaj lek uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar rekao. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza je jedna tableta dnevno. Preporučljivo je da tabletu uzmete ujutru, pre obroka. Tabletu progutajte sa čašom vode.


  Ako ste uzeli više leka Percarnil Combo nego što treba

  Ako ste uzeli previše tableta, odmah se javite najbližoj hitnoj službi ili svom lekaru. Najverovatnija posledica predoziranja je sniženje krvnog pritiska. Ukoliko dođe do izrazitog sniženja krvnog pritiska

  (udruženog sa mučninom, povraćanjem, grčevima, omaglicom, pospanošću, mentalnom konfuzijom, promenom količine urina koju proizvode bubrezi), može vam pomoći da legnete sa podignutim nogama.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Percarnil Combo

  Važno je da uzimate svoj lek svakog dana jer je redovna terapija efikasnija. Međutim, ukoliko ste zaboravili da uzmete neku dozu leka Percarnil Combo sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Percarnil Combo

  Budući da je terapija hipertenzije obično doživotna, treba da porazgovarate sa svojim lekarom pre nego što prestanete da uzimate ovaj lek.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za upotrebu ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i bilo koji drugi lek i lek Percarnil Combo može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


  Prestanite da uzimate ovaj lek i odmah se obratite svom lekaru ukoliko se kod Vas javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava koja mogu da budu ozbiljna:


  • Teška omaglica ili nesvestica zbog niskog krvnog pritiska (česta neželjena dejstva) (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek),

  • Bronhospazam (stezanje i zviždanje u grudima i kratak dah (povremena neželjena dejstva) (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek),

  • Otok lica, usana, usta, jezika ili grla, otežano disanje (angioedem) (Videti odeljak 2 "Upozorenja i mere opreza"), (povremena neželjena dejstva) (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek),

  • Teške kožne reakcije, uključujući multiformni eritem (osip na koži koji obično počinje crvenim mrljama na licu, rukama i nogama) ili intenzivan osip na koži, koprivnjača, crvenilo kože širom tela, teški svrab, plikovi, ljuštenje ili otok kože, zapaljenje sluzokože (Stevens Johnson-ov sindrom) ili druge alergijske reakcije (Veoma retka neželjena dejstva) (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).

  • Kardiovaskularni poremećaji (nepravilni otkucaji srca, angina pektoris (bol u grudima, vilici ili leđima koji je javlja pri fizičkom naporu), srčani udar) (veoma retka neželjena dejstva) (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).

  • Slabost ruku ili nogu ili problemi sa govorom, koji mogu da budu znak mogućeg moždanog udara (veoma retka neželjena dejstva) (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).

  • Zapaljenje pankreasa koje može da izazove ozbiljan bol u stomaku i leđima praćen veoma lošim stanjem pacijenta (veoma retka neželjena dejstva) (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).

  • Žuta prebojenost kože i očiju(žutica) koja može da bude znak zapaljenja jetre (veoma retka neželjena dejstva) (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).

  • Nepravilanritam srca opasan po život (nepoznata učestalost),

  • Oboljenje mozga izazvano oboljenjem jetre (hepatična encefalopatija) (nepoznata učestalost).


   Po opadajućoj učestalosti, neželjena dejstva mogu da uključuju:


   • Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): kožne reakcije kod pacijenata sa predispozicijom za alergijske i astmatične reakcije, glavobolja, omaglica, vrtoglavica, trnci, poremećaji vida, tinitus (osećaj šuma u ušima), kašalj, kratak dah (dispneja), gastrointestinalni poremećaji (mučnina, povraćanje, bol u stomaku, poremećaj

    ukusa, dispepsija ili otežano varenje, proliv, zatvor), alergijske reakcije (kao što je osip na koži, svrab), grčevi, osećaj umora,

   • Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): promene raspoloženja, poremećaji sna, koprivnjača, purpura (crvene tačkice na koži), plikovi, problemi sa bubrezima, impotencija, znojenje, prekomerna količina eozinofila (jedne vrste belih krvnih ćelija), promena laboratorijskih parametara: visok nivo kalijuma u krvi koji je reverzibilan nakon prekida primene leka, nizak nivo natrijuma, somnolencija, nesvestica, palpitacije (svesni ste da Vaše srce kuca), tahikardija (ubrzani otkucaji srca), hipoglikemija (veoma nizak nivo šećera u krvi) kod pacijenata sa dijabetesom, vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova), suva usta, reakcije fotosenzitivnosti (povećana osetljivost kože na sunce), artralgija (bol u zglobovima), mijalgija (bol u mišićima), bol u grudima, malaksalost, periferni edem, povišena temperatura, povišen nivo uree u krvi, povišen kreatinin u krvi, padovi.

   • Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): pogoršanje psorijaze, promene laboratorijskih parametara: povišen nivo enzima jetre, visok nivo bilirubina u serumu, umor.

   • Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): konfuzija, eozinofilna pneumonija (redak tip zapaljenja pluća), rinitis (zapušen nos ili curenje nosa), teški problemi sa bubrezima, promene vrednosti analiza krvi, kao što je smanjen broj belih i crvenih krvnih zrnaca, snižen hemoglobin, smanjen broj trombocita, visok nivo kalcijuma u krvi, abnormalna funkcija jetre.

   • Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): izmenjeni nalazi na EKG-u, promene laboratorijskih parametara: nizak nivo kalijuma, visok nivo mokraćne kiseline i visoka vrednost šećera u krvi, smanjenje vida ili bol u očima zbog visokog pritiska

   • (mogući znaci nakupljanja tečnosti u vaskularnom sloju oka (horoidalni izliv) ili akutni

   • glaukom zatvorenog ugla), kratkovidost (miopija), zamućen vid, oslabljen vid, diskoloracija , utrnulost i trnci u prstima ruku i nogu (Raynaud-ov fenomen). Ukoliko patite od sistemskog eritemskog lupusa (jednog tipa sistemske kolagene bolesti), stanje se može pogoršati.


    Mogu da se jave poremećaji krvi, bubrega, jetre ili pankreasa kao i promene laboratorijskih parametara (analiza krvi). Vaš lekar će možda morati da obavlja analize Vaše krvi kako bi pratio Vaše stanje.


    Prijavljivanje neželjenih reakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka.

    Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    website:

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Percarnil Combo


  Lek čuvati van vidokruga i domašaja dece!

  Ovaj lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji i etiketi na bočici iza oznake „Važi do:“ (EXP). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati u dobro zatvorenom kontejneru radi zaštite od vlage. Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Percarnil Combo

Jezgro tablete:

laktoza, monohidrat, kukuruzni skrob, natrijum-hidrogenkarbonat, skrob, preželatinizovan (kukuruzni), povidon K30, magnezijum-stearat,

Film:

polivinil alkohol, delimično hidrolizovan, titan-dioksid E171, makrogol 3350 i talk


Kako izgleda lek Percarnil Combo i sadržaj pakovanja


Percarnil Combo 10 mg/2,5 mg su bele, okrugle, bikonveksne film tablete prečnika oko 10 mm bez bilo kakve oznake sa jedne ili druge strane.


Ove tablete su dostupne u polipropilenskim kontejnerima za tablete sa polietilenskim čepovima sa 30 tableta.

Beli neprozirni polipropilenski (PP) kontejner za tablete sa neprozirnim polietilenskim (PE) čepom i ugrađenim desikantom, opremljen polietilenskim reduktorom protoka sa indikatorom integriteta pakovanja koji sadrži 30 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan kontejner za tablete i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD


Đorđa Stanojevića 12, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-05165-19-001 od 16.11.2021.