Početna stranica Početna stranica

Perjeta
pertuzumab

UPUTSTVO ZA LEKPerjeta, 420 mg/14 mL, koncentrat za rastvor za infuziju pertuzumab


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Perjeta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Perjeta

 3. Kako se primenjuje lek Perjeta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Perjeta

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Perjeta i čemu je namenjen

  Lek Perjeta sadrži aktivnu supstancu pertuzumab i koristi se za lečenje odraslih pacijenata sa rakom dojke:

  • kada se utvrdi da je rak dojke “HER2-pozitivan” – Vaš lekar će Vas testirati na to.

  • kada se rak proširio na druge delove tela kao što su pluća ili jetra (metastazirao), a ranije nije lečen antikancerskim lekovima (hemioterapijom) ili drugim lekovima koji se vezuju za HER2 receptor, ili ako se rak ponovo vratio u dojku pošto je prethodno lečen.

  • kada se rak nije proširio do drugih delova tela i terapija će se primeniti pre hirurške intervencije (terapija pre operacije se zove neoadjuvantna terapija)

  • kada se karcinom nije proširio do drugih delova tela i terapija će se primeniti nakon hirurške intervencije (terapija nakon operacije se zove adjuvantna terapija)


   Uz lek Perjeta primaćete i trastuzumab i lekove koji se zovu hemioterapija. Informacije o ovim lekovima date su u Uputstvima za lek koja se nalaze u njihovim pakovanjima. Zamolite Vašeg lekara ili medicinsku sestru da Vam pruže informacije o ovim drugim lekovima.


   Kako deluje lek Perjeta


   Lek Perjeta spada u grupu lekova koji se nazivaju “monoklonska antitela”. Lek Perjeta se vezuje za specifične ciljne molekule u Vašem organizmu i za ćelije raka.


   Lek Perjeta prepoznaje i vezuje se za receptor 2 humanog epidermalnog faktora rasta (HER2). HER2 je veoma zastupljen na površini nekih ćelija raka i stimuliše njihov rast. Kada se lek Perjeta veže za HER2 na ćeliji raka može da uspori ili zaustavi njihov rast ili da ih uništi.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Perjeta Lek Perjeta ne smete primati:

  • Ako ste alergični (preosetljivi) na pertuzumab, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Ako niste sigurni, pre nego što primite lek Perjeta, obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri.


   Upozorenja i mere opreza

   Terapija lekom Perjeta može da utiče na srce. Pre nego što primite lek Perjeta, razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom:

  • ako ste ikada imali problema sa srcem (kao što je srčana slabost, terapija zbog ozbiljnih nepravilnosti srčanog ritma, nekontrolisani visoki krvni pritisak, nedavni srčani udar), rad Vašeg srca će biti proveren pre i tokom lečenja lekom Perjeta i Vaš lekar će obaviti neke analize da vidi da li Vam srce radi kako treba.

  • ako ste ikada imali problema sa srcem tokom prethodne terapije trastuzumabom.

  • ako ste ikada primali hemioterapijski lek iz klase antraciklina, npr. doksorubicin ili epirubicin – ovi lekovi mogu da oštete srčani mišić i povećaju rizik od srčanih problema prilikom primene leka Perjeta.


   Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), pre nego što primite lek Perjeta, razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom. Videti odeljak 4 „Ozbiljna neželjena dejstva“ za više detalja o znacima problema sa srcem na koje treba obratiti pažnju.


   Reakcije na infuziju


   Tokom terapije mogu da se jave reakcije na infuziju, alergijske ili anafilaktičke (teže alergijske) reakcije.

   Vaš lekar ili medicinska sestra će Vas kontrolisati da vide da li ima neželjenih dejstava tokom Vaše infuzije i 30 do 60 minuta posle nje. Ako se razvije neka ozbiljna reakcija, Vaš lekar će možda obustaviti lečenje

   lekom Perjeta. Videti odeljak 4 “Ozbiljna neželjena dejstva” za dodatne informacije o reakcijama na infuziju na koje treba posebno obratiti pažnju tokom infuzije i posle nje.


   Febrilna neutropenija (mali broj belih krvnih zrnaca praćen povišenom telesnom temperaturom)

   Kada se lek Perjeta primenjuje uz druge lekove protiv raka (trastuzumab i hemioterapiju), može doći do smanjenja broja belih krvnih zrnaca i pojave povišene telesne temperature. Ako imate zapaljenje digestivnog trakta (npr. zapaljenje sluzokože u ustima ili proliv) možda će verovatnoća da će se razviti ovo neželjeno dejstvo biti veća.


   Proliv

   Terapija lekom Perjeta može izazvati težak proliv. Proliv je stanje u kome Vaše telo stvara vodenastiju stolicu nego obično. Ako dobijete težak proliv u toku primene Vaše antikancerske terapije, obratite se Vašem lekaru. Lekar Vam može propisati terapiju protiv proliva i prekinuti terapiju lekom Perjeta dok se proliv ne stavi pod kontrolu.


   Deca i adolescenati

   Lek Perjeta ne treba primenjivati kod pacijenata mlađih od 18 godina jer nema informacija o tome kako deluje u ovoj uzrasnoj grupi.


   Drugi lekovi i lek Perjeta

   Obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Trudnoća i dojenje


   Pre nego što započnete ovu terapiju, morate obavestiti Vašeg lekara ili medicinsku sestru ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Oni će Vas uputiti u to koje su koristi i rizici za Vas i Vašu bebu ako primate lek Perjeta tokom trudnoće.


  • Odmah obavestite Vašeg lekara ako zatrudnite tokom terapije lekom Perjeta ili u prvih 6 meseci nakon prestanka ove terapije.

  • Pitajte Vašeg lekara da li smete da dojite tokom i nakon terapije lekom Perjeta.


   Lek Perjeta može da naškodi nerođenoj bebi. Tokom terapije lekom Perjeta i još 6 meseci nakon prestanka terapije morate da koristite efektivnu kontracepciju. Razgovarajte sa Vašim lekarom o tome koja bi kontracepcija bila najbolja za Vas.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Nije verovatno da će lek Perjeta uticati na Vašu sposobnost da upravljate vozilima ili rukujete mašinama. Međutim, ako dobijete bilo kakvu reakciju na infuziju, alergijsku ili anafilaktičku reakciju, sačekajte dok se svi simptomi ne povuku pre nego što počnete da upravljate vozilima ili rukujete mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek Perjeta

  Lek Perjeta će Vam davati lekar ili medicinska sestra u bolnici ili klinici.

  • Primenjuje se infuzijom kap po kap u venu (spora intravenska infuzija) jednom na svake tri nedelje.

  • Količina leka koju ćete primiti i trajanje infuzije razlikuju se za prvu dozu i naredne doze.

  • Broj infuzija koje ćete primiti zavisiće od toga kako budete odgovorili na terapiju i da li primate terapiju pre ili nakon hirurške intervencije (neoadjuvantna ili adjuvantna terapija) ili za bolest koja se proširila.

  • Lek Perjeta se primenjuje uz druge lekove protiv raka (trastuzumab i hemioterapiju).

   Za prvu infuziju:

  • Primićete 840 mg leka Perjeta tokom 60 minuta. Vaš lekar ili medicinska sestra će kontrolisati da li se pojavljuju neželjena dejstva tokom Vaše infuzije i još 60 minuta posle nje.

  • Primićete i trastuzumab i hemioterapiju.


   Za sve naredne infuzije, ako prvu infuziju dobro podnesete:

  • Primićete 420 mg leka Perjeta tokom 30 do 60 minuta. Vaš lekar ili medicinska sestra će kontrolisati da li se pojavljuju neželjena dejstva tokom Vaše infuzije i još 30 do 60 minuta posle nje.

  • Primićete i trastuzumab i hemioterapiju.


   Za dodatne informacije o doziranju trastuzumaba i hemioterapije (koji takođe mogu da izazovu neželjene reakcije), molimo da pročitate informacije date u Uputstvu za ove lekove. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim lekovima, obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri.


   Ako ste zaboravili da primite lek Perjeta

   Ako zaboravite ili ako propustite termin kada Vam je zakazano da primite lek Perjeta, zakažite novi termin, što je pre moguće. Ako je od Vaše prethodne posete prošlo 6 ili više nedelja dobićete veću dozu leka Perjeta, odnosno 840 mg.


   Ako naglo prestanete da primate lek Perjeta

   Nemojte prestati da primate ovaj lek dok se prethodno ne posavetujete sa Vašim lekarom. Važno je da dobijete sve infuzije koje su preporučene.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ozbiljna neželjena dejstva

  Odmah obavestite lekara ili medicinsku sestru ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:

  • Veoma težak ili uporan proliv (7 ili više stolica dnevno).

  • Smanjenje broja ili mali broj belih krvnih zrnaca (što se vidi u analizi krvi), sa ili bez povišene telesne temperature, što može povećati rizik za nastanak infekcije.

  • Reakcije na infuziju sa simptomima koji mogu biti blaži ili teži, a što može da uključi mučninu, povišenu telesnu temperaturu, drhtavicu, umor, glavobolju, gubitak apetita, bol u zglobovima i mišićima i nalete vrućine.

  • Alergijske i anafilaktičke reakcije (teške alergijske reakcije) sa simptomima koji mogu da obuhvataju oticanje lica i grla, uz otežano disanje.

  • Srčani problemi (srčana slabost) sa simptomima koji mogu da uključuju kašalj, nedostatak vazduha i oticanje (zadržavanje tečnosti) u nogama ili rukama.

  • Sindrom lize tumora (stanje koje se može desiti kada ćelije raka brzo umiru, uzrokujući time promene u nivoima minerala i metabolita u krvi što pokazuju rezultati analiza krvi). Simptomi mogu uključivati: probleme sa bubrezima (slabost, nedostatak vazduha, umor i zbunjenost), probleme sa srcem (treperenje srca - ubrzani ili usporeni otkucaji srca), epileptični napadi, povraćanje ili proliv i trnjenje usta, ruku i stopala.


   Odmah obavestite lekara ili medicinsku sestru ako primetite bilo koje od gore navedenih neželjenih dejstava.


   U ostala neželjena dejstva spadaju:


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Proliv

  • Gubitak kose

  • Mučnina ili umor

  • Osip

  • Zapaljenje organa za varenje (npr. ranice u ustima)

  • Smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca – vidi se u rezultatima analize krvi

  • Bol u zglobovima ili mišićima, mišićna slabost

  • Otežano pražnjenje creva

  • Smanjen apetit

  • Gubitak osećaja ukusa ili izmenjeni osećaj ukusa

  • Povišena telesna temperatura

  • Otečeni skočni zglobovi ili drugi delovi tela zbog toga što Vaše telo zadržava previše vode

  • Nesanica

  • Naleti vrućine

  • Osećaj slabosti, utrnulost, trnci ili peckanje, uglavnom u stopalima i nogama

  • Krvarenje iz nosa

  • Kašalj

  • Gorušica

  • Suva koža sa aknama ili svrab

  • Problemi sa noktima

  • Bol u grlu, crvenilo, bol ili curenje iz nosa, simptomi slični gripu ili povišena telesna temperatura

  • Pojačano suzenje

  • Povišena telesna temperatura povezana sa opasno niskim nivoima jedne vrste belih krvnih zrnaca (neutrofili)

  • Bol u telu, rukama, nogama i trbuhu

  • Nedostatak vazduha

  • Vrtoglavica


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Osećaj utrnulosti, peckanja ili trnci u stopalima ili šakama; oštar probadajući, pulsirajući ili žareći bol; osećaj bola uzrokovan nečim što ne bi trebalo biti bolno, kao što je blagi dodir; smanjena sposobnost osećanja temperaturnih promena (toplo ili hladno); gubitak ravnoteže ili koordinacije

  • Zapaljenje korena nokta gde se spaja nokat sa kožom

  • Stanje u kome je narušena funkcija leve komore srca, što može, ali ne mora da bude praćeno simptomima


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Simptomi u grudnom košu kao što su suvi kašalj ili nedostatak vazduha (mogući znaci intersticijalne plućne bolesti, stanja oštećenja tkiva oko plućnih alveola)

  • Tečnost oko pluća što izaziva otežano disanje


  Ako nakon prekida terapije lekom Perjeta primetite bilo koje od gore navedenih simptoma, odmah se obratite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri obavestite ih da ste bili na terapiji lekom Perjeta.


  Ako osetite bilo koji od gore navedenih simptoma pošto se terapija lekom Perjeta prekine, treba odmah da razgovarate sa Vašim lekarom i obavestite ga da ste prethodno primali terapiju lekom Perjeta.


  Neka neželjena dejstva koja dobijete mogu da budu posledica samog raka dojke. Ako primate lek Perjeta istovremeno uz trastuzumab i hemioterapiju neka od neželjenih dejstava mogu da budu izazvana i ovim lekovima.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

  Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Perjeta


  Lek Perjeta se čuva u bolnici ili na klinici i za to su zaduženi zdravstveni radnici. Uslovi čuvanja su sledeći:

  • Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  • Ne smete koristiti ovaj lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i nalepnici na bočici nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  • Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8 °C).

  • Ne zamrzavati.

  • Čuvati bočicu u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti (videti odeljak 6).

  • Nemojte da koriste ovaj lek ukoliko sadrži čestice ili je neodgovarajuće boje.


   Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Perjeta


Kako izgleda lek Perjeta i sadržaj pakovanja

Lek Perjeta je koncentrat za rastvor za infuziju.

Bistra do blago opalescentna, bezbojna do bledo žuta tečnost.


Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla (hidrolitičke otpornosti tip I), zatvorena gumenim čepom (butil guma) i aluminijumskim zatvaračem sa sigurnosnim plastičnim poklopcem, koja sadrži 14 mL koncentrata za rastvor za infuziju.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 14 mL koncentrata za rastvor za infuziju i Uputstvo za lek..

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

ROCHE D.O.O. BEOGRAD

Milutina Milankovića 11a Beograd

Proizvođač:

 1. HOFFMANN-LA ROCHE LTD, Wurmisweg, Kaiseraugst, Švajcarska


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

  Jun, 2019.


  Režim izdavanja leka:

  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:

  515-01-02562-18-001 od 11.06.2019.


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


  Terapijske indikacije


  Rani stadijum karcinoma dojke

  Lek Perjeta je indikovan za upotrebu u kombinaciji sa trastuzumabom i hemioterapijom za:

  • neoadjuvantno lečenje odraslih pacijenata sa HER2-pozitivnim, lokalno uznapredovalim, zapaljenskim ili karcinomom dojke u ranom stadijumu sa visokim rizikom od recidiva (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka)

  • adjuvantno lečenje odraslih pacijenata sa ranim stadijumom HER2 pozitivnog karcinoma dojke sa visokim rizikom od recidiva (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka)


   Metastatski karcinom dojke

   Lek Perjeta je indikovan za upotrebu u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom kod odraslih pacijenata sa HER2-pozitivnim metastatskim ili lokalno uznapredovalim neresektabilnim karcinomom dojke koji ranije nisu primali anti-HER2 terapiju, niti hemioterapiju za svoju metastatsku bolest.


   Doziranje i način primene


   Lek Perjeta sme da se uvodi u terapiju samo pod nadzorom lekara iskusnog u primeni antikancerskih lekova. Lek Perjeta sme da daje samo stručan zdravstveni radnik koji je osposobljen za reagovanje u slučaju pojave anafilakse i u okruženju u kome je odmah na raspolaganju kompletna oprema za reanimaciju.


   Doziranje

   Pacijenti kod kojih se primenjuje lek Perjeta moraju imati HER2-pozitivni tumorski status, koji se definiše kao imunohistohemijski skor (engl. immunohistochemistry, IHC) 3+ i/ili koeficijent ≥ 2,0 po in situ hibridizaciji (ISH) što se procenjuje validiranim testom.


   Da bi se obezbedili tačni i reproducibilni rezultati, testiranje se mora sprovesti u specijalizovanoj laboratoriji, koja može da obezbedi validaciju postupka testiranja. Za kompletna uputstva o tome kako se radi ovaj test i kako se tumače njegovi rezultati, molimo da pročitate Uputstvo za upotrebu validiranih testova na HER2.


   Preporučena inicijalna udarna doza pertuzumaba iznosi 840 mg i daje se u vidu intravenske infuzije u trajanju od 60 minuta; posle toga se na svake tri nedelje doza održavanja od 420 mg daje u vidu intravenske infuzije u trajanju od 30 do 60 minuta. Nakon završetka svake infuzije, preporučuje se period posmatranja u trajanju od 30 do 60 minuta. Period posmatranja treba da bude završen pre bilo koje naredne infuzije trastuzumaba ili hemioterapije (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

   Lek Perjeta i trastuzumab treba da se primene jedan za drugim, a ne da se mešaju u istoj infuzionoj kesi. Lek Perjeta i trastuzumab mogu da se daju po bilo kom redosledu. Kada se daje uz lek Perjeta, preporuka je da se prati tronedeljni režim primene trastuzumaba kao:

   • Intravenska infuzija sa inicijalnom dozom trastuzumaba od 8 mg/kg telesne mase, praćena dozom održavanja od 6 mg/kg telesne mase na svake tri nedelje ili

   • Kao fiksna subkutana doza trastuzumaba (600 mg) injekcijom, svake tri nedelje bez obzira kolika je telesna masa pacijenta.


    Kod pacijenata koji primaju taksan, lek Perjeta i trastuzumab treba primeniti pre taksana.


    Kada se daje uz lek Perjeta, primena docetaksela se može započeti u dozi od 75 mg/m2, a nakon toga povećati do 100 mg/m2 u zavisnosti od izabranog režima i podnošenja inicijalne doze. Alternativno, docetaksel se može davati u dozi od 100 mg/m2 na svake 3 nedelje od početka, ponovo u zavisnosti od izabranog režima. Ako se koristi režim zasnovan na karboplatinu, preporučena doza docetaksela je 75 mg/m2 tokom čitave terapije (bez povećavanja doze). Kada se primenjuje uz lek Perjeta kao adjuvantna terapija, preporučena doza paklitaksela je 80 mg/m2 jednom nedeljno tokom 12 nedeljnih ciklusa.


    Kod pacijenata koji primaju režim zasnovan na antraciklinu, lek Perjeta i trastuzumab treba primeniti nakon završetka čitavog režima sa antraciklinom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


    Metastatski karcinom dojke


    Lek Perjeta treba primeniti u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom. Terapija lekom Perjeta i trastuzumabom se može nastaviti do progresije bolesti ili pojave nesavladive toksičnosti, čak i ako se lečenje docetakselom obustavi.


    Rani stadijum karcinoma dojke


    U neoadjuvantnom lečenju, lek Perjeta treba da se primenjuje u 3 do 6 ciklusa zajedno sa trastuzumabom i hemioterapijom, kao deo kompletnog režima za lečenje ranog karcinoma dojke (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


    U adjuvantnom lečenju, lek Perjeta treba da se primenjuje u kombinaciji sa trastuzumabom ukupno godinu dana (do 18 ciklusa, ili recidiva bolesti ili nesavladive toksičnosti, šta god se javi prvo) kao deo kompletnog režima za lečenje karcinoma dojke u ranom stadijumu i bez obzira na vreme obavljanja hirurške intervencije. Lečenje bi trebalo da uključuje standardnu hemioterapiju zasnovanu na antraciklinu i/ili taksanu. Lek Perjeta i trastuzumab treba uvesti 1. dana prvog ciklusa koji uključuje taksan i treba nastaviti s njihovom primenom čak i ako se hemioterapija obustavi.


    Odložene ili propuštene doze


    Preporuke o odloženim ili propuštenim dozama date su u Tabeli 1.

    Tabela 1. Preporuke o odloženim i propuštenim dozama


    Vreme između dve uzastopne infuzije

    Lek Perjeta

    trastuzumab

    IV

    SC

    < 6 nedelja

    Doza od 420 mg pertuzumaba treba da se primeni što je pre moguće. Nemojte čekati do sledeće planirane doze. Nakon toga pratite iniciјalno planirani raspored doziranja.

    Doza od 6 mg/kg trastuzumaba treba da se

    i.v. primeni što je pre moguće. Nemojte čekati do sledeće planirane doze. Nakon toga pratite iniciјalno planirani raspored doziranja.

    Fiksna doza od 600 mg trastuzumaba treba da se

    s.c. primeni što je pre moguće. Nemojte čekati do sledeće planirane doze.


    ≥ 6 nedelja

    Inicijalnu dozu od 840 mg pertuzumaba treba ponovo primeniti kao 60- minutnu infuziju,

    praćenu dozom održavanja od 420 mg

    i.v. svake tri nedelje.

    Inicijalnu dozu od 8 mg/kg trastuzumaba treba ponovo i.v. primeniti u periodu od oko 90 minuta, praćenu dozom održavanja od 6 mg/kg i.v. svake tri nedelje.


    Promena doze


    Za lek Perjeta ili trastuzumab se ne preporučuje smanjenje doze. Za detalje u pogledu trastuzumaba, pogledajte Sažetak karakteristika leka za trastuzumab.


    Pacijenti mogu da nastave sa terapijom tokom perioda reverzibilne mijelosupresije izazvane hemioterapijom, ali ih treba pažljivo pratiti da se tokom ovog vremena uoče sve komplikacije neutropenije. Za promene doze docetaksela i drugih hemioterapijskih lekova, pročitajte odgovarajući Sažetak karakteristika leka.


    Ako se terapija trastuzumabom obustavi, treba obustaviti i terapiju lekom Perjeta.


    Disfunkcija leve komore


    Lek Perjeta i trastuzumab treba obustaviti na najmanje 3 nedelje u slučaju pojave znakova i simptoma kongestivne srčane insuficijencije. Lek Perjeta treba obustaviti ako se potvrdi simptomatska srčana insuficijencija (za više detalja videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


    Pacijenti sa metastatskim karcinomom dojke


    Pacijenti treba da imaju pred-terapijsku vrednost ejekcione frakcije leve komore (engl. left ventricular ejection fraction, LVEF) od 50%. Lek Perjeta i trastuzumab treba obustaviti na najmanje 3 nedelje radi:


   • smanjenja vrednosti LVEF na manje od 40%


   • vrednost LVEF od 40%-45% uz smanjenje od ≥ 10% ispod pred-terapijske vrednosti.


    Lek Perjeta i trastuzumab mogu ponovo da se uvedu ako se vrednost LVEF oporavi do vrednosti od > 45% ili 40-45% uz razliku od < 10% ispod pred-terapijskih vrednosti.


    Pacijenti sa karcinomom dojke u ranom stadijumu


    Pacijenti treba da imaju pred-terapijsku vrednost ejekcione frakcije leve komore (LVEF) od 55% (50% nakon završetka antraciklinske komponente hemioterapije, ako se daje). Lek Perjeta i trastuzumab treba obustaviti na najmanje 3 nedelje radi:


   • smanjenja vrednosti LVEF na manje od 50% uz smanjenje od 10% ispod pred-terapijskih vrednosti.


    Lek Perjeta i trastuzumab mogu ponovo da se uvedu ako se vrednost LVEF oporavi do vrednosti od 50% ili do razlike od < 10% ispod pred-terapijskih vrednosti.


    Stariji pacijenti


    Nisu zabeležene uopštene razlike u efikasnosti i bezbednosti leka Perjeta kod pacijenata starosti 65 i <65 godina, sa izuzetkom dijareje koja je imala veću incidencu kod pacijenata ≥65 godina. Za populaciju

    pacijenata starijeg životnog doba ≥ 65 godina nije neophodno nikakvo prilagođavanje doze. Za pacijente

    > 75 godina dostupni podaci su ograničeni.


    Oštećenje funkcije bubrega


    Nije neophodno prilagođavanje doze pertuzumaba kod pacijenata sa blagim ili umerenim oštećenjem funkcije bubrega. Ne mogu se dati preporuke za doziranje kod pacijenata sa teškim bubrežnim oštećenjem zbog ograničenosti raspoloživih podataka o farmakokinetici (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


    Oštećenje funkcije jetre


    Bezbednost i efikasnost leka Perjeta nisu ispitivani kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre. Ne mogu se dati posebne preporuke za doziranje.


    Pedijatrijska populacija


    Bezbednost i efikasnost leka Perjeta nisu ustanovljeni kod pacijenata mlađih od 18 godina. Primena leka Perjeta nije relevantna u pedijatrijskoj populaciji u indikaciji karcinoma dojke.


    Način primene


    Lek Perjeta se primenjuje intravenskom infuzijom. Ne sme se primenjivati u vidu brze intravenske injekcije niti bolusa. Za uputstva za razblaživanje leka Perjeta pre svake primene, videti odeljke Inkompatibilnost i Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


    Za inicijalnu primenu preporučuje se da trajanje infuzije bude 60 minuta. Ako pacijent prvu infuziju dobro podnese, naredne infuzije mogu da traju od 30 minuta do 60 minuta (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


    Reakcije na infuziju


    Brzina infuzije se može usporiti ili se ona može potpuno obustaviti ako pacijent razvije reakciju na infuziju (videti odeljak Neželjena dejstva). Infuzija se može nastaviti kada se simptomi potpuno povuku. Terapija koja uključuje kiseonik, beta agoniste, antihistaminike, brza i.v. primena tečnosti i antipiretika može takođe da pomogne da se ovi simptomi ublaže.


    Reakcije preosetljivosti/anafilaksa


    Infuziju treba odmah i trajno prekinuti ako pacijent manifestuje reakciju gradusa 4 po NCI-CTCAE klasifikaciji (anafilaksa), bronhospazam ili sindrom akutnog respiratornog distresa (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


    Kontraindikacije


    Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


    Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


    Praćenje bioloških lekova


    U cilju poboljšanja praćenja bioloških lekova, treba jasno zabeležiti ime i broj serije datog leka.


    Disfunkcija leve komore (uključujući i kongestivnu srčanu insuficijenciju)

    Smanjenje vrednosti LVEF se beleži uz primenu lekova koji blokiraju aktivnost HER2, što uključuje i lek Perjeta. Incidenca simptomatske disfunkcije leve komore u sistoli (LVD) [kongestivna srčana insuficijencija] bila je veća kod pacijenata lečenih lekom Perjeta u kombinaciji sa trastuzumabom i hemioterapijom u poređenju sa lečenjem trastuzumabom i hemioterapijom. Pacijenti koji su ranije primali antracikline ili radioterapiju u predelu grudnog koša mogu biti pod većim rizikom od smanjenja vrednosti LVEF. U većini slučajeva, simptomatska srčana insuficijencija prijavljena u okviru adjuvantne terapije, bila je kod pacijenata koji su primali hemioterapiju zasnovanu na antraciklinu (videti odeljak Neželjena dejstva).


    Lek Perjeta nije ispitivan kod sledećih pacijenata: koji imaju vrednost LVEF pre početka ove terapije < 50%; koji imaju kongestivnu srčanu insuficijenciju u anamnezi (CHF); kojima se vrednost LVEF smanjila na

    < 50% tokom prethodne adjuvantne terapije trastuzumabom; ili sa stanjima koja mogu da oslabe funkciju leve komore kao što su nekontrolisana hipertenzija, nedavni infarkt miokarda, teška srčana aritmija koja iziskuje terapiju ili kumulativno prethodno izlaganje antraciklinu do > 360 mg/m2 doksorubicina ili sličnih lekova.


    Potrebno je da se vrednost LVEF proceni pre uvođenja leka Perjeta i u redovnim intervalima tokom terapije lekom Perjeta (npr. jednom tokom neoadjuvantnog lečenja i na svakih 12 nedelja u adjuvantnom lečenju ili lečenju metastaza) da se obezbedi da vrednost LVEF ostane u granicama normalnih vrednosti. Ako se vrednost LVEF smanji kako je navedeno u odeljku Doziranje i način primene i ne popravi se, ili čak ako se dodatno pogorša prilikom naredne procene, treba ozbiljno razmisliti o potpunom prekidu terapije lekom Perjeta i trastuzumabom, osim ako se ne smatra da korist za konkretnog pacijenta nije veća od rizika.


    Pre upotrebe leka Perjeta sa antraciklinima treba pažljivo razmotriti rizik od srčanih problema i proceniti rizik u odnosu na medicinske potrebe svakog pacijenta ponaosob. Na osnovu farmakološkog dejstva agenasa koji ciljaju HER2 i antraciklina, može se očekivati da rizik od kardiološke toksičnosti bude veći prilikom istovremene primene leka Perjeta i antraciklina nego kada se koriste jedan za drugim.


    Sekvencijalna primena leka Perjeta (u kombinaciji sa trastuzumabom i taksanom) procenjena je nakon primene epirubicina ili doksorubicina kao komponenti mnogih režima zasnovanih na antraciklinu u

    studijama APHINITY i BERENICE. Ipak, dostupni su samo ograničeni podaci o bezbednosti za istovremenu upotrebu leka Perjeta i antraciklina. U studiji TRYPHAENA, lek Perjeta je primenjivan istovremeno sa epirubicinom, kao deo FEC (5-fluorouracil, epirubicin, ciklofosfamid) režima (videti odeljke Neželjena dejstva i Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka). Lečeni su samo pacijenti koji nisu prethodno primali hemioterapiju i oni su primili niske kumulativne doze epirubicina (do 300 mg/m2). U ovoj studiji, kardiološka bezbednost bila je slična onoj koja je zabeležena kod pacijenata koji su dobijali isti režim uz jedinu razliku što je lek Perjeta primenjivan sekvencijalno (nakon FEC hemioterapije).


    Reakcije na infuziju


    Lek Perjeta se dovodi u vezu sa pojavom reakcija na infuziju (videti odeljak Neželjena dejstva). Preporučuje se pažljivo opserviranje pacijenata tokom i još 60 minuta posle prve infuzije i tokom i još 30-60 minuta posle narednih infuzija leka Perjeta. Ako dođe do značajne reakcije na infuziju, tu infuziju treba usporiti ili prekinuti i primeniti odgovarajuću medicinsku terapiju. Pacijente treba proceniti i pažljivo opservirati sve

    dok se svi znakovi i simptomi potpuno ne povuku. Trajno obustavljanje terapije treba razmotriti kod pacijenata koji su imali teške reakcije na infuziju. Ova klinička procena treba da se bazira na težini prethodnih reakcija i odgovoru na primenjenu terapiju za saniranje neželjene reakcije (videti odeljak Doziranje i način primene).


    Reakcije preosetljivosti/anafilaksa


    Pacijente treba pažljivo pratiti zbog pojave reakcija preosetljivosti. U kliničkim studijama sa lekom Perjeta (videti odeljak Neželjena dejstva), primećeni su slučajevi teške preosetljivosti, uključujući i anafilaksu.

    Lekovi za terapiju takvih reakcija, kao i oprema za hitne slučajeve, treba da bude odmah na raspolaganju.

    Lek Perjeta treba trajno obustaviti ako pacijent manifestuje reakciju preosetljivosti gradusa 4 po NCI- CTCAE (anafilaksa), bronhospazam ili sindrom akutnog respiratornog distresa (videti odeljak Doziranje i način primene).


    Febrilna neutropenija


    Pacijenti koji su na terapiji lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom su u povećanom riziku od febrilne neutropenije u poređenju sa pacijentima koji primaju placebo, trastuzumab i docetaksel, posebno tokom prva 3 ciklusa terapije (videti odeljak Neželjena dejstva).U kliničkoj studiji CLEOPATRA kod pacijenata sa metastatskim karcinomom dojke, najniži broj neutrofila je bio sličan kod pacijenata koji su primali lek Perjeta i kod onih koji su primali placebo. Veća incidenca febrilne neutropenije kod pacijenata koji su primali lek Perjeta je bila povezana sa većom incidencom mukozitisa i dijareje kod tih pacijenata. Treba razmotriti simptomatsku terapiju mukozitisa i dijareje. Po obustavi primene docetaksela nije zabeležen nijedan slučaj febrilne neutropenije.


    Dijareja


    Lek Perjeta može izazvati tešku dijareju. Dijareja je najčešća tokom istovremene primene sa terapijom taksanom. Stariji pacijenti (> 65 godina) mogu biti pod većim rizikom za pojavu dijareje nego mlađi pacijenti (< 65 godina). Dijareju treba lečiti u skladu sa standardnom praksom i smernicama. Treba razmotriti ranu intervenciju primenom loperamida, nadoknadom tečnosti i elektrolita, naročito kod starijih pacijenata, kao i u slučaju teške ili dugotrajne dijareje. Treba razmotriti prekid terapije pertuzumabom ukoliko se stanje pacijenta ne poboljša. Kad se dijareja stavi pod kontrolu, terapija pertuzumabom se može nastaviti.


    Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


    Nisu zabeležene nikakve farmakokinetičke (FK) interakcije između pertuzumaba i trastuzumaba, ili između pertuzumaba i docetaksela u jednoj pod-studiji sa 37 pacijenata u randomizovanoj, pivotalnoj studiji CLEOPATRA sa metastatskim karcinomom dojke. Uz to, u populacionoj FK analizi, nisu nađeni dokazi o interakcijama između pertuzumaba i trastuzumaba, ili između pertuzumaba i docetaksela. Odsustvo interakcije lekova je potvrđeno farmakokinetičkim podacima iz studija NEOSPHERE i APHINITY.


    Pet studija je ispitivalo dejstvo pertuzumaba na FK istovremeno davanih citotoksičnih agenasa, docetaksela, paklitaksela, gemcitabina, kapecitabina, karboplatina i erlotiniba. Nisu nađeni dokazi o FK interakcijama između pertuzumaba i bilo kog od navedenih agenasa. Farmakokinetika pertuzumaba u ovim ispitivanjima bila je slična kao i u ispitivanjima kada je ovaj lek primenjivan sam.


    Plodnost, trudnoća i dojenje


    Kontracepcija


    Žene u reproduktivnom periodu treba da koriste delotvornu kontracepciju dok primaju lek Perjeta i još 6 meseci pošto prime poslednju dozu pertuzumaba.


    Trudnoća


    Podaci o primeni pertuzumaba kod trudnica su ograničeni.

    Ispitivanja na životinjama su pokazala reproduktivnu toksičnost (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka).

    Ne preporučuje se primena leka Perjeta tokom trudnoće i kod žena u reproduktivnom periodu koje ne koriste kontracepciju.


    Dojenje

    Budući da se humani IgG izlučuje u majčino mleko, a nije poznato koliki je potencijal da se pertuzumab resorbuje i naškodi odojčetu, treba doneti odluku da se dojenje obustavi ili da se terapija obustavi, uzimajući u obzir korist od dojenja za dete i korist od terapije lekom Perjeta za ženu (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


    Plodnost


    Kod životinja nisu rađene konkretne studije da se ispita dejstvo pertuzumaba na fertilitet. U ispitivanjima toksičnosti ponovljenih doza sprovedenim na cinomolgus majmunima nisu mogli da se izvedu definitivni zaključci o neželjenim efektima na muške reproduktivne organe. Nisu zabeležene nikakve neželjene reakcije kod polno zrelih ženki cinomolgus majmuna izloženih pertuzumabu (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka u Sažetku karakteristika leka).


    Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


    Na osnovu zabeleženih neželjenih dejstava, lek Perjeta nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Pacijentima koji budu imali reakciju na infuziju treba savetovati da ne upravljaju vozilima i rukuju mašinama dok se ovi simptomi potpuno ne povuku.


    Neželjena dejstva


    Sažetak bezbednosnog profila


    Bezbednost leka Perjeta ispitivana je na preko 6000 pacijenata, u ispitivanjima faze I, II i III kod pacijenata sa različitim vrstama maligniteta koji su lek Perjeta uglavnom primali u kombinaciji sa drugim antineoplastičnim lekovima. Ove studije obuhvataju pivotalna ispitivanja CLEOPATRA (n=808), NEOSPHERE (n=417), TRYPHAENA (n=225) i APHINITY (n=4804) [objedinjeno prikazani u Tabeli 2]. Bezbednost leka Perjeta po pravilu je bila dosledna u studijama, iako su se incidenca i najčešće neželjene reakcije na lek (engl. Adverse Drug Reactions, ADR) menjali zavisno od toga da li je lek Perjeta primenjivan kao monoterapija ili istovremeno sa drugim antineoplastičnim lekovima.


    Tabelarni prikaz neželjenih reakcija


    Tabela 2 daje sažeti prikaz ADR iz grupa lečenih lekom Perjeta u sledećim pivotalnim kliničkim ispitivanjima:

  • CLEOPATRA, u kome je lek Perjeta primenjivana u kombinaciji sa docetakselom i trastuzumabom kod pacijenata sa metastatskim karcinomom dojke (n=453)

  • NEOSPHERE (n=309) i TRYPHAENA (n=218) u kojima je lek Perjeta neoadjuvantno primenjivan u kombinaciji sa trastuzumabom i hemioterapijom kod pacijenata sa lokalno uznapredovalim, zapaljenskim ili karcinomom dojke u ranom stadijumu

  • APHINITY, u kojoj je lek Perjeta adjuvantno primenjivan u kombinaciji sa trastuzumabom i hemioterapijom zasnovanom na antraciklinu, koja nije zasnovana na antraciklinu ili koja sadrži taksan kod pacijenata sa karcinomom dojke u ranom stadijumu (n=2364)


Pored toga, ADR prijavljene tokom post-marketinškog praćenja uvrštene su u Tabelu 2. Budući da je u ovim ispitivanjima lek Perjeta bio korišćen sa trastuzumabom i hemioterapijom, teško je utvrditi uzročni odnos nekog neželjenog događaja sa konkretnim lekom.


Dole su navedene ADR korišćenjem termina koje za sisteme klasa organa (SOC) preporučuje MedDRA i po sledećim kategorijama učestalosti:

Veoma često (≥ 1/10) Često (≥ 1/100 do < 1/10)

Povremeno ( ≥ 1/1000 do < 1/100) Retko (≥ 1/10000 do < 1/1000) Veoma retko (< 1/10000)

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

U okviru svake kategorije učestalosti i SOC, ADR su prikazane opadajućoj ozbiljnosti.


Najčešće ADR (30%) iz ovih objedinjenih podataka bile su dijareja, alopecija, mučnina, umor, neutropenija i povraćanje. Najčešće ADR gradusa 3-4 prema NCI-CTCAE (≥10%) bile su neutropenija i febrilna neutropenija.


Tabela 2 Sažeti prikaz ADR kod pacijenata lečenih lekom Perjeta u kliničkim ispitivanjima^ i tokom post-marketinškog praćenja leka††


Klasa sistema organa

Veoma često

Često

Povremeno

Retko

Infekcije i infestacije

Nazofaringitis

Paronihija

Infekcije gornjih disajnih puteva

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Febrilna neutropenija* Neutropenija Leukopenija Anemija

Poremećaji imunskog sistema


Reakcija na infuziju°°

Preosetljivost° Preosetljivost na lek°

Anafilaktička reakcija°

Sindrom oslobađanja citokina°°

Poremećaji metabolizma i ishrane

Smanjeni apetit

Sindrom lize tumora††

Psihijatrijski poremećaji

Insomnija

Poremećaji nervnog sistema

Periferna neuropatija Glavobolja Disgeuzija

Periferna senzorna neuropatija Vrtoglavica

Parestezije

Poremećaji oka

Povećana lakrimacija

Kardiološki poremećaji

Disfunkcija leve komore**

Kongestivna srčana insuficijencija**

Vaskularni poremećaji

Naleti vrućine

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Kašalj Epistaksa Dispneja

Intersticijalna bolest pluća

Pleuralna efuzija

Gastrointestinalni poremećaji

Dijareja Povraćanje Stomatitis Mučnina Konstipacija Dispepsija

Bol u abdomenu


Klasa sistema organa

Veoma često

Često

Povremeno

Retko

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Alopecija Osip

Poremećaji noktiju Pruritus

Suvoća koža

Poremećaji mišićno- koštanog sistema i vezivnog tkiva

Mijalgija Artralgija

Bol u ekstremitetima

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Zapaljenje sluznice


Periferni edem Pireksija

Umor Astenija


Drhtavica Bol

Edem

^ Tabela 2 pokazuje objedinjene podatke iz sveukupnog perioda terapije u studiji CLEOPATRA (data cutoff 11 februar 2014; medijana broja ciklusa za lek Perjeta bila je 24) i iz perioda neoadjuvantne terapije u studiji NEOSPHERE

(medijana broja ciklusa za lek Perjeta bila je 4, u svim grupama) i TRYPHAENA (medijana broja ciklusa za lek Perjeta bila je 3 – 6 u svim grupama) i za period lečenja u studiji APHINITY (medijana broja ciklusa za lek Perjeta bila je 18).


* Uključujući i ADR sa fatalnim ishodom.

**Za ukupni period lečenja u ove 4 studije. Incidenca disfunkcije leve komore i kongestivne srčane insuficijencije odražavaju preferirane termine MedDRA prijavljene u pojedinačnim studijama.

° Reakcije preosetljivosti/anafilaksa zasnivaju se na grupi termina.

°° Reakcija na infuziju uključuje čitav spektar različitih termina unutar vremenskog razdoblja, videti dole „Opis odabranih neželjenih reakcija“.

†† ADR prijavljene tokom post-marketinškog praćenja leka


Opis odabranih neželjenih reakcija


Disfunkcija leve komore (LVD)

U pivotalnom ispitivanju CLEOPATRA sa metastatskim karcinomom dojke, incidenca disfunkcije leve komore tokom studije, bila je veća u placebo-kontrolisanoj grupi nego u grupi koja je primala lek Perjeta (8,6% i 6,6%, tim redom). Incidenca simptomatske disfunkcije leve komore je takođe bila niža u grupi pacijenata koji su primali lek Perjeta (1,8% u placebo-kontrolisanoj grupi nasparam 1,5% u grupi koja je primala lek Perjeta) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


U neoadjuvantnoj studiji NEOSPHERE, u kojoj su pacijenti primali 4 ciklusa leka Perjeta kao neoadjuvantnu terapiju, učestalost disfunkcije leve komore (tokom ukupnog perioda terapije) je bila veća u grupi pacijenata lečenih lekom Perjeta u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom (7,5%) u odnosu na grupu pacijenata lečenih trastuzumabom i docetakselom (1,9%). Primećen je jedan slučaj simptomatske disfunkcije leve komore u grupi lečenoj lekom Perjeta i trastuzumabom.

U neoadjuvantnoj studiji TRYPHAENA, incidenca disfunkcije leve komore (tokom ukupnog perioda lečenja) bila je 8,3% u grupi lečenoj lekom Perjeta sa trastuzumabom i FEC (5-fluorouracil, epirubicin, ciklofosfamid), a nakon toga lekom Perjeta uz trastuzumab i docetaksel; 9,3% u grupi lečenoj lekom Perjeta

u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom nakon FEC protokola i 6,6% u grupi lečenoj lekom Perjeta u kombinaciji sa TCH (docetaksel, karboplatin i trastuzumab) protokolom. Incidenca simpotomatske disfukcije leve komore (kongestivna srčana insuficijencija) bila je 1,3% u grupi lečenoj lekom Perjeta u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom nakon FEC protokola (ovo isključuje pacijenta kod kojeg se javila simptomatska disfunkcija leve komore tokom lečenja FEC protokolom pre primene leka Perjeta u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom), kao i 1,3% pacijenata u grupi lečenih lekom Perjeta u kombinaciji sa TCH. Ni kod jednog pacijenta iz grupe lečenih lekom Perjeta u kombinaciji sa

trastuzumabom i FEC, a zatim lekom Perjeta u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom nije se javila simptomatska disfunkcija leve komore.


U neoadjuvantnom periodu BERENICE kliničke studije incidenca simptomatske disfunkcije leve komore NYHA klase III/IV (kongestivna srčana insuficijencija prema klasifikaciji NCI-CTCAE v.4) iznosila je 1,5% u grupi lečenoj zgusnutim dozama (engl. dose dense) doksorubicina i ciklofosfamida (AC režim) a nakon toga lekom Perjeta uz trastuzumab i paklitaksel, dok niko od pacijenata (0%) nije imao simptomatsku disfunkciju leve komore u grupi lečenoj FEC režimom nakon čega je usledila primena leka Perjeta u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom. Incidenca asimptomatske disfunkcije leve komore

(smanjenje vrednosti ejekcione frakcije prema verziji 4 NCI-CTCAE klasifikacije) iznosila je 7% u grupi lečenoj zgusnutim (engl. dose dense) AC režimom, nakon čega je usledila primena leka Perjeta sa trastuzumabom i paklitakselom i 3,5% u grupi lečenoj FEC režimom, nakon čega je usledila primena leka Perjeta sa trastuzumabom i docetakselom.


U studiji APHINITY, incidenca simptomatske srčane insuficijencije (NYHA klasa III ili IV) sa smanjenjem vrednosti LVEF od najmanje 10% od početne vrednosti i do <50% bila je <1% (0,6% pacijenata lečenih lekom Perjeta naspram 0,3% pacijenata koji su dobijali placebo). Od pacijenata koji su imali simptomatsku srčanu insuficijenciju, 46,7% pacijenata lečenih lekom Perjeta i 57,1% pacijenata koji su dobijali placebo se oporavilo (definisano kao dva uzastopna merenja vrednosti LVEF veća od 50%) prilikom preseka podataka. Većina događaja prijavljena je kod pacijenata koji su lečeni antraciklinom. Asimptomatski ili blago simptomatski (NYHA klasa II) padovi vrednosti LVEF od najmanje 10% od početne vrednosti i do <50% prijavljeni su kod 2,7% pacijenata lečenih lekom Perjeta i 2,8% pacijenata lečenih placebom, od kojih se 79,7% pacijenata lečenih lekom Perjeta i 80,6% pacijenata koji su dobijali placebom oporavilo prilikom preseka podataka.


Reakcije na infuziju

Reakcija na infuziju u pivotalnim kliničkim ispitivanjima bila je definisana kao svaki događaj koji je prijavljen kao preosetljivost, anafilaktička reakcija, akutna reakcija na infuziju ili sindrom oslobađanja citokina tokom infuzije ili na sam dan infuzije. U pivotalnom kliničkom ispitivanju CLEOPATRA, inicijalna doza leka Perjeta davana je dan pre trastuzumaba i docetaksela da bi se omogućilo ispitivanje reakcija koje su povezane sa lekom Perjeta. Prvog dana, kada je primenjivan samo lek Perjeta, sveukupna učestalost reakcija na infuziju iznosila je 9,8% u grupi koja je primala placebo i 13,2% u grupi koja je primala Perjetu, gde je većina ovih reakcija na infuziju bila blaga ili umerena. Najčešće reakcije na infuziju (≥ 1,0%) u grupi koja je primala lek Perjeta bile su pireksija, jeza/drhtavica, umor, astenija, preosetljivost i povraćanje.


Tokom drugog ciklusa, kada su svi lekovi primenjeni istog dana, najčešće reakcije na infuziju u grupi koja je primala lek Perjeta (1,0%) bile su umor, disgeuzija, preosetljivost na lek, mijalgija i povraćanje (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.).


U neoadjuvantnim i adjuvantnim ispitivanjima, lek Perjeta primenjivan je istog dana kao i druge studijske terapije, u svim ciklusima. Reakcije na infuziju javile su se kod 18,6%-25,0% pacijenata prvog dana primene leka Perjeta (u kombinaciji sa trastuzumabom i hemioterapijom). Vrsta i težina događaja su bile u skladu sa onim zabeleženim u CLEOPATRA studiji u ciklusima kad je lek Perjeta bio primenjen istog dana kao i trastuzumab i docetaksel, i većina reakcija je po težini bila blaga ili umerena.


Reakcije preosetljivosti/anafilaksa

U pivotalnom kliničkom ispitivanju CLEOPATRA kod metastatskog karcinoma dojke, sveukupna učestalost događaja preosetljivosti/anafilakse koji su prijavljeni od strane istraživača tokom celokupnog terapijskog perioda iznosila je 9,3% u grupi koja je primala placebo i 11,3% u grupi koja je primala lek Perjeta, od čega su 2,5% bile gradusa 3, a 2,0% gradusa 4 po klasifikaciji NCI-CTCAE. Sveukupno, kod 2 pacijenta u grupi koja je primala placebo i 4 pacijenta u grupi koja je primala lek Perjeta zabeleženi su događaji koje su istraživači opisali kao anafilaksu (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Sve zajedno, većina reakcija preosetljivosti bile su blage ili umerene težine, i nakon terapije su se povukle. Na osnovu izmena u ispitivanoj terapiji, procenjeno je da je najveći broj tih reakcija bio posledica primene infuzije docetaksela.

U neoadjuvantnim i adjuvantnim ispitivanjima, reakcije preosetljivosti/anafilaktički događaji su bili u skladu sa onim zabeleženim u CLEOPATRA studiji. U NEOSPHERE studiji, kod dva pacijenta u grupi lečenoj lekovima Perjeta i docetaksel javila se anafilaksa. U ispitivanjima TRYPHAENA i APHINITY, sveukupna učestalost preosetljivosti/anafilakse je bila najveća u grupi lečenoj lekom Perjeta i TCH (13,2% odnosno 7,6%) od kojih su 2,6% odnosno 1,3% događaja bili NCI-CTCAE gradusa 3-4.


Febrilna neutropenija

U pivotalnom kliničkom ispitivanju CLEOPATRA, većina pacijenata u obe terapijske grupe bar jednom je imala leukopenijski događaj (63,0% pacijenata u grupi koja je primala lek Perjeta i 58,3% pacijenata u grupi koja je primala placebo), od čega su većina bili neutropenijski događaji (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Febrilna neutropenija zabeležena je kod 13,7% pacijenata koji su primali lek Perjeta i 7,6% pacijenata koji su primali placebo. U obe terapijske grupe, procenat pacijenata koji su imali febrilnu neutropeniju bio je najveći u prvom ciklusu terapije, a potom je postepeno opadao. Povećana incidenca febrilne neutropenije zabeležena je kod pacijenata azijskog porekla u obe terapijske grupe, više nego kod pacijenata drugih rasa i iz drugih geografskih regiona. Uz pacijente iz Azije, febrilna neutropenija bila je češća u grupi koja je primala lek Perjeta (25,8%) nego u grupi koja je primala placebo (11,3%).


U ispitivanju NEOSPHERE, 8,4% pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom imalo je febrilnu neutropeniju, u poređenju sa 7,5% pacijenata lečenih trastuzumabom i docetakselom. U TRYPHAENA ispitivanju, febrilna neutropenija se javila kod 17,1% pacijenata lečenih neoadvujantno lekom Perjeta i TCH, odnosno 9,3% pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom nakon primene FEC protokola. U ispitivanju TRYPHAENA, inacidenca ferilne neutropenije je bila veća kod pacijenata koji su primali šest ciklusa leka Perjeta u poređenju sa pacijenatima koji su dobijali tri ciklusa leka Perjeta, nezavisno od primljene hemioterapije. Kao u CLEOPATRA ispitivanju, veća incidenca neutropenije, i febrilne neutropenije je bila primećena među pacijentima azijskog porekla u poređenju sa ostalim pacijenatima iz oba neoadjuvanvtna ispitivanja. U ispitivanju NEOSPHERE, kod 8,3% pacijenata azijskog porekla lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom javila se febrilna neutropenija, u poređenju sa 4,0% pacijenata azijskog porekla koji su lečeni neoadjuvantno trastuzumabom i docetakselom.


U ispitivanju APHINITY, febrilna neutropenija se javila kod 12,1% pacijenata lečenih lekom Perjeta i 11,1% pacijenata lečenih placebom. Kao i u ispitivanjima CLEOPATRA, TRYPHAENA i NEOSPHERE, veća incidenca febrilne neutropenije u ispitivanju APHINITY zabeležena je među pacijentima iz Azije lečenim lekom Perjeta u poređenju sa drugim rasama (15,9% pacijenata lečenih lekom Perjeta i 9,9% pacijenata koji su dobijali placebo).


Dijareja

U pivotalnom ispitivanju CLEOPATRA kod metastatskog karcinoma dojke, dijareja je zabeležena kod 68,4% pacijenata koji su primali lek Perjeta i 48,7 pacijenata koji su primali placebo (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Većina ovih događaja bili su blage do umerene težine i javili su se u prvih nekoliko ciklusa terapije. Incidenca dijareje gradusa 3-4 po klasifikaciji NCI-CTCAE bila 9,3% kod pacijenata koji su primali lek Perjeta u poređenju sa 5,1% kod pacijenata koji su primali placebo.

Medijana trajanja najduže ovakve epizode bila je 18 dana kod pacijenata koji su primali lek Perjeta, a 8 dana kod pacijenata koji su primali placebo. Kod slučajeva dijareje, zabeležen je dobar odgovor na proaktivni pristup anti-dijarejalnom terapijom.


U ispitivanju NEOSPHERE, dijareja se javila kod 45,8% pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom u poređenju sa 33,6% pacijenata lečenih trastuzumabom i docetakselom. U ispitivanju TRYPHAENA, dijareja se javila kod 72,3% pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta i TCH, odnosno 61,4% pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom nakon primenjenog FEC protokola. U obe studije većina događaja je bila blage do umerene težine.


U ispitivanju APHINITY, veća incidenca dijareje prijavljena je u grupi lečenoj lekom Perjeta (71,2%) u poređenju sa grupom lečenom placebom (45,2%). Dijareja gradusa ≥ 3 prijavljena je kod 9,8% pacijenata u grupi lečenoj lekom Perjeta naspram 3,7% u grupi koja je dobijala placebo. Većina prijavljenih događaja bila

je gradusa 1 ili 2 po težini. Najveća incidencija dijareje (svih gradusa) prijavljena je tokom perioda ciljane terapije+hemioterapija taksanom (61,4% pacijenata u grupi lečenoj lekom Perjeta naspram 33,8% pacijenata u grupi koja je dobijala placebo). Incidenca dijareje bila je mnogo manja nakon prekida hemioterapije, i javljala se kod 18,1% pacijenata u grupi lečenoj lekom Perjeta naspram 9,2% pacijenata u grupi koja je dobijala placebo u periodu post-hemioterapijske ciljane terapije.


Osip

U pivotalnom ispitivanju CLEOPATRA kod metastatskog karcinoma dojke, osip se javio kod 51,7% pacijenata koji su primali lek Perjeta, odnosno kod 38,9% pacijenata koji su primali placebo. Većina ovih događaja bili su gradusa težine 1 i 2, javljali su se u prva dva ciklusa i reagovali su na standardne terapije kao što su lokalna ili oralna terapija za akne.


U ispitivanju NEOSPHERE, osip se javio kod 40,2% pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom u poređenju sa 29,0% pacijenata lečenih tratuzumabom i doceteksalom. U ispitivanju TRYPHAENA, osip se javio kod 36,8% pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta i TCH odnosno 20,0% pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom nakon primene FEC protokola. Incidenca osipa je bila veća kod pacijenata koji su primali šest ciklusa leka Perjeta u poređenju sa pacijenatima koji su primali tri ciklusa leka Perjeta, nezavisno od primenjene hemioterapije.


U ispitivanju APHINITY, neželjeni događaj osip javio se kod 25,8% pacijenata u grupi lečenoj lekom Perjeta naspram 20,3% pacijenata u grupi koja je dobijala placebo. Većina događaja osipa bili su gradusa 1 ili 2.


Laboratorijska odstupanja

U pivotalnom ispitivanju CLEOPATRA kod metastaskog karcinoma dojke, incidenca neutropenije gradusa 3-4 po klasifikaciji NCI-CTCAE v.3 bila je skoro ista u obe terapijske grupe (86,3% pacijenata koji su primali lek Perjeta i 86,6% pacijenata koji su primali placebo, uključujući i neutropenije gradusa 4 zabeležene kod 60,7% pacijenata koji su primali lek Perjeta i 64,8% pacijenata koji su primali placebo).


U ispitivanju NEOSPHERE, incidenca neutropenije NCI-CTCAE v.3 gradusa 3-4 bila je 74,5% kod pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom u poređenju sa 84,5% kod pacijenata lečenih trastuzumabom i docetakselom, uključujući 50,9% i 60,2% neutropenija gradusa 4, tim redom. U ispitivanju TRYPHAENA, incidenca neutropenije NCI-CTCAE v.3 gradusa 3-4 bila je 85,3% kod pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta i TCH, odnosno 77,0% kod pacijenata lečenih neoadjuvantno lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom nakon primene FEC protokola, koji uključuju 66,7% i 59,5% neutropenije gradusa 4, tim redom.


U ispitivanju APHINITY, incidenca neutropenije gradusa 3-4 po klasifikaciji NCI-CTCAE v. 4 bila je 40,6% kod pacijenata lečenih lekom Perjeta, trastuzumabom i hemioterapijom u poređenju sa 39,1% kod pacijenata lečenih placebom, trastuzumabom i hemioterapijom, uključujući 28,3% odnosno 26,5% sa neutropenijom gradusa 4.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje


Nije utvrđena maksimalna podnošljiva doza pertuzumaba. U kliničkim studijama nisu ispitivane pojedinačne doze veće od 25 mg/kg (1727 mg).


U slučaju predoziranja, pacijenti se moraju pažljivo opservirati da se uoče znaci ili simptomi neželjenih reakcija i da se uvede odgovarajuća simptomatska terapija.


Lista pomoćnih supstanci


Sirćetna kiselina, glacijalna; L-Histidin;

Saharoza; Polisorbat 20; Voda za injekcije.


Inkompatibilnost


Za razblaživanje leka Perjeta ne sme se koristiti rastvor glukoze (5%) jer lek Perjeta postaje fizički i hemijski nestabilan u takvim rastvorima.


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Rok upotrebe


Neotvorena bočica 2 godine.


Razblažen rastvor

Hemijska i fizička stabilnost razblaženog rastvora pokazana je za period od 24 sata na temperaturi od 30°C. Sa mikrobiološke tačke gledišta, ovaj lek treba da se upotrebi odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja nakon razblaživanja i uslovi čuvanja su odgovornost korisnika i ne treba da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2ºC do 8ºC, osim ukoliko se razblaživanje ne izvrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati bočicu u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


Za uslove čuvanja nakon razblaživanja ovog leka, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla (hidrolitičke otpornosti tip I), zatvorena gumenim čepom (butil guma) i aluminijumskim zatvaračem sa sigurnosnim plastičnim poklopcem, koja sadrži 14 mL koncentrata za rastvor za infuziju.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 14 mL koncentrata za rastvor za infuziju i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Lek Perjeta ne sadrži antimikrobne konzervanse. Prema tome, mora se voditi računa da se očuva sterilnost pripremljenog rastvora za infuziju, koji treba da pripremi stručni zdravstveni radnik.


Lek Perjeta je namenjen samo za jednokratnu upotrebu.


Bočica se ne sme mućkati. Sav sadržaj od 14 mL koncentrata leka Perjeta iz bočice treba izvući i razblažiti u PVC ili ne-PVC poliolefinskoj kesi za infuziju, koja sadrži 250 mL rastvora za infuziju natrijum-hlorida

9 mg/mL (0,9%). Posle razblaživanja, jedan mL rastvora treba da sadrži približno 3,02 mg pertuzumaba (840 mg/278 mL) za inicijalnu dozu za koju su potrebne dve bočice leka, odnosno približno 1,59 mg pertuzumaba (420 mg/264 mL) za dozu održavanja za koju je potrebna jedna bočica leka. Ovu kesu za infuziju treba pažljivo okrenuti naopako da se rastvor pomeša tako da se izbegne stvaranje pene.


Lekove za parenteralnu primenu pre upotrebe treba vizuelno pregledati na prisustvo čestica i promenu boje. Rastvor se ne sme koristiti ukoliko se uoče čestice ili promena boje. Infuziju treba primeniti odmah nakon pripreme (videti odeljak Rok upotrebe).


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.


Lek Perjeta je kompatibilan sa kesama za infuziju od polivinilhlorida (PVC) ili ne-PVC poliolefina, uključujući i polietilen.