Početna stranica Početna stranica

Vitamin C
askorbinska kiselina

UPUTSTVO ZA LEK


Vitamin C, 1000 mg, šumeće tablete INN: askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vitamin C i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete Vitamin C

 3. Kako se uzima lek Vitamin C

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vitamin C

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Vitamin C i čemu je namenjen

  Lek Vitamin C, šumeće tablete sadrže 1000 mg askorbinske kiseline. Vitamin C je hidrosolubilni vitamin koji je neophodan za normalno odvijanje brojnih metaboličkih procesa u organizmu.


  Lek Vitamin C se koristi:

  • u prevenciji (sprečavanju pojave) i lečenju nedostatka vitamina C (skorbut);

  • kao dodatak ishrani u stanjima i bolestima sa povećanim potrebama za vitaminom C (ekstremni fizički napor, boravak u hladnim područjima, jednolična ishrana siromašna vitaminima, intenzivan stres, bakterijske infekcije i nazeb, rane i opekotine koje teško zarastaju, ateroskleroza i maligna oboljenja).


   Dužina primene leka Vitamin C, jačine 1000 mg treba da bude vremenski ograničena. Po prestanku stanja ili poboljšanju bolesti koje su dovele do potrebe za velikim dozama vitamina C, potrebno je da se terapija lekomVitamin C prekine i nastavi sa manjom dozom vitamina C, posle konsultacije sa Vašim lekarom.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vitamin C


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Vitamin C ne smete uzimati:


  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na askorbinsku kiselinu ili na neku od pomoćnih supstanci u preparatu (videti sastav leka u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza


   Veće doze leka Vitamin C od preporučenih treba sa oprezom da upotrebljavate ako:

  • imate bubrežne kamence (oksalatne) ili imate povećani rizik za pojavu ovih kamenaca;

  • imate ozbiljno oboljenje bubrega;

  • imate ozbiljno oboljenje jetre (naročito ciroza);

  • imate deficit enzima glukozo-6-fosfat dehidrogenaze;

  • bolujete od hemohromatoze (poremećaj metabolizma gvožđa koji dovodi do povećanog deponovanja gvožđa), sideroblastne i "srpaste" anemije ili talasemije;

  • ste na dijeti siromašnoj natrijumom;

  • bolujete od šećerne bolesti.


   Vitamin C u dozi od 1000 mg ne treba primenjivati kod dece, jer je njihova dnevna potreba više desetina puta manja i nema dokaza o efikasnosti i bezbednosti primene u ovoj populaciji.


   Drugi lekovi i Vitamin C


   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Pre upotrebe leka Vitamin C,konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko koristite sledeće lekove:

   • gvožđe - vitamin C povećava resorpciju gvožđa iz creva;

   • varfarin (lek protiv zgrušavanja krvi) - vitamin C može umanjiti njegovo dejstvo;

   • oralne kontraceptive (lekove za sprečavanje nastanka trudnoće) - vitamin C može povećati nivo estrogena u serumu i dovesti do pojave neželjenih dejstava;

   • lekove za šećernu bolest ( insulin ili oralne antidijabetike);

   • disulfiram (lek koji se koristi u lečenju alkoholizma), jer vitamin C stupa s njim u interakciju;

   • flufenazin (lek za lečenje psihijatrijskih bolesnika) - vitamin C smanjuje koncentraciju flufenazina u plazmi;

   • meksiletin (lek za lečenje poremećaja srčanog ritma) - velike doze vitamina C (preko 1 g) ubrzavaju eliminaciju meksiletina.


  Laboratorijski testovi


  Vitamin C (askorbinska kiselina) može da utiče na rezultate nekih laboratorijskih testova (npr. na određivanje glukoze u urinu, enzima jetre, bilirubina u krvi, gvožđa i feritina u plazmi, pH mokraće, mokraćne kiseline, oksalata, krvi u stolici (test okultnog krvarenja)).

  Iz tih razloga, bi trebalo, 48-72 sata pre izvođenja ovih testova da obustavite primenu vitamina C.


  Uzimanje leka Vitamin C sa hranom i pićima


  Lek Vitamin C uzmite uz obrok ili neposredno nakon obroka.


  Trudnoća i dojenje


  Ne preporučuje se primena velikih doza vitamina C u toku trudnoće i dojenja, budući da su efekti askorbinske kiseline na plod odnosno odojče nepoznati.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka da Vitamin C može da utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


  Lek Vitamin C kao pomoćnu supstancu sadrži sorbitol i natrijum


  Lek Vitamin C sadrži sorbitol, pomoćnu supstancu sa potvrđenim dejstvom. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Lek Vitamin C sadrži 297,74 mg natrijum po dozi. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata na kontrolisanoj natrijumskoj dijeti.


 3. Kako se uzima lek Vitamin C


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uzmite jednu šumeću tabletu dnevno, rastvorite je u čaši vode, i popijte uz jelo ili neposredno posle jela.


  Ako ste uzeli više leka Vitamin C nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Vitamin C od one koja Vam je preporučena, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vitamin C


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, ne nadoknađujte je tako što ćete duplirati sledeću dozu. Umesto toga, treba da nastavite sa uzimanjem leka, odnosno sledeće doze, kada je za to vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vitamin C


  Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.


  Lek Vitamin C se obično dobro podnosi. U retkim slučajevima mogu da se jave stomačne tegobe (mučnina , grčevi, nadutost) praćene prolivom.


  Ukoliko bolujete od hiperoksalurije (visok nivo oksalata u mokraći), lek Vitamin C ne smete da koristite jer pri primeni visokih doza može doći do povećanja nivoa oksalata u mokraći i formiranja oksalatnih bubrežnih kamenaca. Pojava bola u predelu bubrega, krvi u urinu i učestalog i bolnog mokrenja ukazuje na pojavu kamena u bubregu.


  Ako imate deficit glukozo-6-fosfat dehidrogenaze, visoke doze leka Vitamin C mogu dovesti do hemolize (razgradnje crvenih krvnih zrnaca).


  Moguća je pojava alergijske reakcije na vitamin C ili na neku od pomoćnih supstanci preparata. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom upustvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  web sajt:

  email: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Vitamin C

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece!


  Ne smete koristiti lek Vitamin C posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju nakon"Važi do:". Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30 ºC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vitamin C

Aktivna supstanca: 1 šumeća tableta sadrži 1000 mg askorbinske kiseline.

Pomoćne supstance su:


Kako izgleda lek Vitamin C i sadržaj pakovanja


Okrugle, hrapave tablete, bledožute do žute boje.


Unutrašnje pakovanje je kontejner za tablete od polipropilena (fiola) sa zatvaračem zelene boje od polietilena, punjenim desikantom.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan kontejner za tablete (sadrži 20 šumećih tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

SOKO ŠTARK D.O.O. BEOGRAD, Bulevar Peka Dapčevića 29, Beograd-Voždovac


Proizvođač:

HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Decembar, 2017.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-01804-17-001 od 14.12.2017.


Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00037-2018-8-002 od 01.02.2018.