Početna stranica Početna stranica

PALO SALA
palonosetron

UPUTSTVO ZA LEK


PALO SALA, 250 mikrograma/5 mL, rastvor za injekciju palonosetron


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer on sadrži informacije koje su važne za Vas.


Deca i adolescenti:

Česte neželjene reakcije (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


Obavestite svog lekara ako primetite bilo koje od gore navedenih neželjenih dejstava.

Prijava neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

websajt:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. Kako čuvati lek PALO SALA

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek PALO SALA posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Za jednokratnu primenu, nakon prvog otvaranja lek treba odmah upotrebiti i odbaciti svu neiskorišćenu količinu rastvora.


  Neupotrebljeni lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljeni lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.

 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek PALO SALA

-Aktivna supstanca je: palonosetron (u obliku palonosetron-hidrohlorida).


1 mL rastvora za injekciju sadrži 50 mikrograma palonosetrona (u obliku palonosetron-hidrohlorida). 1 bočica sa 5 mL rastvora za injekciju sadrži 250 mikrograma palonosetrona (u obliku palonosetron- hidrohlorida).


Pomoćne supstance su: D-manitol; dinatrijum-edetat; natrijum-citrat, dihidrat; limunska kiselina, monohidrat; voda za injekcije.


Kako izgleda lek PALO SALA i sadržaj pakovanja


Rastvor za injekciju. Bistar, bezbojan rastvor.

Unutrašnje pakovanje je bočica od stakla (tipa I hidrolitičke otpornosti tipgrupe I) sa čepom od silikonizovane hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom sa belim polipropilenskim poklopcem. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica rastvora za injekciju (1 x 5 mL) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: FARMIX DOO BEOGRAD, Koče Kapetana 36, Beograd

Proizvođač: LABORATORIO REIG JOFRE S.A., c/Gran Capita 10, Sant Joan Despi (Barselona), Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Februar, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi


Broj i datum dozvole:

515-01-01170-18-001 оd 10.02.2022.

<------------------------------------------------------------------------------------------------> SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Lek PALO SALA je indikovan za primenu kod odraslih osoba za:


Doziranje i nači primene


Lek PALO SALA se primenjuje pre primene hemioterapije. Ovaj lek treba da primeni zdravstveni radnik pod odgovarajućim medicinskim nadzorom.


Doziranje

Odrasli

250 mikrograma palonosetrona u vidu pojedinačne intravenske bolus injekcije primenjuje se približno 30 minuta pre početka hemioterapije. Lek PALO SALA treba davati tokom 30 sekundi.


Efikasnost leka PALO SALA u prevenciji mučnine i povraćanja izazvanih visoko emetogenom hemioterapijom može se povećati primenom kortikosteroida pre hemioterapije.


Stariji pacijenti

Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih pacijenata.


Pedijatrijska populacija

Deca i adolescenti (uzrasta od 1 meseca do17 godina)

Doza od 20 mikrograma/kg palonosetrona (maksimalna ukupna doza ne sme da prelazi 1500 mikrograma) daje se u vidu jedne intravenske infuzije u trajanju od 15 minuta, sa početkom približno 30 minuta pre hemioterapije.


Bezbednost i efikasnost primene leka kod dece mlađe od 1 meseca nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka. Postoje ograničeni podaci o primeni palonosetrona za prevenciju mučnine i povraćanja kod dece mlađe od 2 godine.


Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre.


Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega.

Za sada nema podataka da li je potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata u terminalnoj fazi oboljenja bubrega, koji su na hemodijalizi.

Način primene

Za intravensku upotrebu.

Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Kako palonosetron može produžiti vreme prolaska sadržaja kroz debelo crevo, pacijente koji u istoriji bolesti imaju konstipaciju ili su sa znacima subakutne crevne opstrukcije treba pratiti posle primene leka.

Zabeležena su dva slučaja konstipacije sa fekalnom impakcijom koja su zahtevala hospitalizaciju, a koja su povezana sa primene 750 mikrograma palonosetrona.


Pri svim dozama u kojima je ispitivan,, palonosetron nije doveo do klinički značajnog produženja QTc intervala. Specifična detaljna studija QT/QTc je sprovedena kod zdravih dobrovoljaca da bi se dobili konačni podaci o uticaju palonosetrona na QT/QTc (videti odeljak 5.1)


Međutim, kao i kod drugih 5-HT3 antagonista potreban je oprez kod primene palonosetrona kod pacijenata koji imaju ili kod kojih je verovatno da će doći do produženja QT interval. To uključuje pacijente sa ličnom ili porodičnom anamnezom produženja QT interval, poremećajem elektrolitnog statusa, kongestivnom srčanom insuficijencijom, bradiaritmijama, poremećajima provodljivosti, kao i pacijente koji primenjuju antiaritmike ili druge lekove koji produžavaju QT interval ili dovode do poremeća elektrolitnog statusa.

Hipokalemiju i hipomagnezemiju treba korigovati pre primene antagonista 5–HT3.


Bilo je izveštaja o razvoju serotoninskog sindroma tokom primene antagonista 5-HT3 antagonista, bilo samih ili u kombinaciji sa drugim serotonergičkim lekovima, uključujući selektivne inhibitore ponovnog preuzimanja serotonina (engl. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) i inhibitore ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina (engl. serotonin noradrenaline reuptake inhibitors, SNRI).

Preporučuje se odgovarajuće praćenje pacijenta zbog moguće pojave simptoma sličnih serotoninskom sindromu.


Lek PALO SALA ne treba koristiti u prevenciji ili lečenju mučnine i povraćanja u danima nakon hemioterapije, ako nije povezana sa primenom druge hemioterapije.


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po bočici, tj. u suštini ne sadrži natrijum.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Palonosetron se najvećim delom metaboliše preko CYP2D6, uz neznatno učešće CYP3A4 i CYP1A2 izoenzima. Na osnovu in vitro studija, palonosetron pri klinički relevantnim koncentracijama ne inhibira niti indukuje citohrom P450 izoenzime.


Hemioterapijski lekovi

Rezultati pretkliničkih studija pokazuju da palonosetron ne inhibira antitumorsku aktivnost pet ispitivanih hemioterapijskih lekova (cisplatin, ciklofosfamid, citarabin, doksorubicin i mitomicin C).


Metoklopramid

Kliničkom studijom nije utvrđeno ispoljavanje značajne farmakokinetičke interakcije između pojedinačne intravenske doze palonosetrona i koncentracije oralnog metoklopramida u stanju ravnoteže, koji je CYP2D6 inhibitor.


CYP2D6 induktori i inhibitori

Rezultati populacione famakokinetičke analize ukazuju da istovremena primena palonosetrona i CYP2D6 induktora (deksametazon i rifampicin) ili inhibitora (amjodaron, celekoksib, hlorpromazin, cimetidin, doksorubicin, fluoksetin, haloperidol, paroksetin, hinidin, ranitidin, ritonavir, sertralin ili terbinafin) nema značajnijeg uticaja na klirens palonosetrona.

Kortikosteroidi

Istovremena primena palonosetrona i kortikosteroida je bezbedna.


Serotonergički lekovi (npr. SSRI i SNRI)

Bilo je izveštaja o razvoju serotoninskog sindroma nakon istovremene primene antagonista 5-HT3 i drugih serotonergičkih lekova (uključujući selektivne inhibitore ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI) i inhibitore ponovnog preuzimanja serotonina i noradrenalina (SNRI)).


Drugi lekovi

Istovremena primena palonosetrona i analgetika, antiemetika, spazmolitika i antiholinergika je bezbedna.


Plodnost, trudnoća i dojenja


Trudnoća

Nema kliničkih podaka o izloženosti palonosetronu tokom trudnoće. Studije na životinjama ne ukazuju na direktne ili indirektne štetna dejstva na trudnoću, embrionalno/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj. Iz studija na životinjama dostupni su samo ograničeni podaci o prolasku palonosetrona kroz placentu (videti odeljak 5.3).

Nema iskustava sa primenom palonosetrona u trudnoći, tako da palonosetron ne treba davati trudnicama, osim ukoliko lekar proceni da je neophodno.


Dojenje

S obzirom na to da nema podataka o izlučivanju palonosetrona u majčino mleko, tokom terapije ovim lekom treba prekinuti dojenje.


Plodnost

Nema podataka o uticaju palonosetrona na plodnost.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Nisu sprovedene studije uticaja palonosetronana sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Kako palonosetron može izazvati vrtoglavicu, pospanost ili zamor, pacijenta treba upozoriti da je potreban oprez pri vožnji ili rukovanju mašinama.


Neželjena dejstva


Tokom kliničkih ispitivanja ovog leka primenjenog u dozi od 250 mikrograma kod ukupno 633 pacijenta, najčešće uočene neželjene reakcije za koje je moguće da su povezane sa primenom leka PALO SALA bile su glavobolja (9%) i konstipacija (5%).


Tokom kliničkih studija uočene neželjene reakcije, procenjene kao moguće ili verovatno povezane sa primenom leka PALO SALA, klasifikovane su kao česte (≥1/100 do <1/10) ili povremene (≥1/1000 do

<1/1000).

Veoma retke (<1/10000) neželjene reakcije su prijavljene u postmarketinškom periodu.

U okviru svake podele po učestalosti, neželjene reakcije su navedene prema opadajućoj ozbiljnosti.


Klasa sistema organa

Česte neželjene reakcije

(≥1/100 do <1/10)

Povremene neželjene reakcije

(≥1/1000 do <1/100)

Veoma retke neželjene reakcijeo

(<1/10000)

Poremećaj imunskog sistema

Preosetljivost, anafilaksa, anafilaktičke/anafilaktoid ne reakcije i šok

Poremećaji metabolizma i ishrane

Hiperkalijemija, poremećaj metabolizma, hipokalcemija, hipokalemija, anoreksija, hiperglikemija, smanjenje apetita

Psihijatrijski poremećaji

Anksioznost, euforično raspoloženje

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja, vrtoglavica

Pospanost, nesanica, parestezija, hipersomnija, periferna senzorna neutropatija

Poremećaji oka

Iritacija oka, ambliopatija

Poremećaji uha i labirinta

Kinetoza, tinitus

Kardiološki poremećaji

Tahikardija, bradikardija, ekstrasistole, ishemija miokarda, sinusna tahikardija, sinusna aritmija, supraventrikularne ekstrasistole

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija, hipertenzija, promena boje vena, proširenje vena

Respiratorni, torakalni i medijstinalni poremećaji

Štucanje

Gastrointestinalni poremećaji

Konstipacija, diareja

Dispepsija, bol u abdomenu, bol u gornjem delu abdomena, suvoća usta, flatulencija

Heopatobilijarni poremećaji

Hiperbilirubinemija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Alergični dermatitis, pruritični osip (osip praćen svrabom)

Poremećaji mišićno- koštanog sistema i vezivnog tkiva

Artralgija

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Retencija urina, glikozurija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Astenija, pireksija, zamor, osećaj vrućine, simptomi slini gripu

Reakcije na mestu primene injekcije*

Ispitivanja

Porast nivoa transaminaza, produžen QTc interval na EKG-u

°Iz postmarketinškog iskustva

*Uključuje osećaj žarenja, induraciju, nelagodnost i bol


Pedijatrijska populacija

Tokom pedijatrijskih kliničkih ispitivanja, za prevenciju akutne mučnine i povraćanja usled primene visoko emetogene ili umereno emetogene hemioterapije, 402 pacijenta su primila pojedinačnu dozu palonosetrona (3, 10 ili 20 mikrograma/mL). Sledeće česte i povremene neželjene reakcije su prijavljene tokom primene palonosetrona, nijedna sa učestalošću >1%:


Klasa sistema organa

Česte neželjene reakcije (≥1/100 i <1/10)

Povremene neželjene reakcije

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja

Vrtoglavica, diskinezija

Kardiološki poremećaji

Produženje QT interval na elektrokardiogramu, poremećaj provodljivosti, sinusna tahikardija

Respiratorni, torakalni i medistanijalni poremećaji

Kašalj, dispneja, epistaksa

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Alergijski dermatitis, pruritus, kožni poremećaj, urtikarija

Opšti poremećaji i rekacije na mestu primene

Pireksija, bol na mestu primene infuzije, reakcija na mestu primene infuzije, bol


Neželjene reakcije su procenjene kod pedijatrijskih pacijenata koji su primali palonosetron do 4 hemioterapijska ciklusa


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicnska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.

U kliničkim studijama kod odraslih pacijenata primenjivane su doze do najviše 6 mg. U grupi koja je primala najveću dozu primećena je slična incidence neželjenih reakcija kao kod odraslih grupa. Nisu zabeležene dozvo-zavisne neželjene reakcije. Ukoliko dođe do predoziranja palonosetronom, što je malo verovatno, treba primeniti opšte mere i smptomatsku terapiju. Iako primena dijalize kod predoziranja palonosetronom nije ispitivana, zbog velikog volumena distribucije leka malo je verovatno da je efektivna,.


Pedijatrijska populacija

U kliničkim studijama kod pedijatrijskih pacijenata nije zabeležen nijedan slučaj predoziranja.

Lista pomoćnih supstanci

D-manitol; Dinatrijum-edetat ;

Natrijum-citrat, dihidrat; Limunska kiselina, monohidrat; Voda za injekcije.


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


2 godine.


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja


Nakon prvog otvaranja, lek treba odmah upotrebiti, a neiskorišćen rastvor treba odbaciti.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je bočica od stakla (hidrolitičke otpornosti tip I) sa čepom od silikonizovane hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom sa belim polipropilenskim poklopcem.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica rastvora za injekciju (1 x 5 mL) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Za jednokratnu primenu, svu neiskorišćenu količinu rastvora treba odbaciti.


Svu neiskorišćenu količinnu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.