Početna stranica Početna stranica

Triapin
ramipril, felodipin

UPUTSTVO ZA LEK


Triapin, 5 mg/5 mg, tablete sa produženim oslobađanjem ramipril/felodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Triapin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Triapin

 3. Kako se uzima lek Triapin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Triapin

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Triapin i čemu je namenjen

  Lek Triapin sadrži dve aktivne supstance: felodipin i ramipril.

  • Ramipril pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima, ili kratko ACE inhibitori. Deluje tako što zaustavlja stvaranje materija koje dovode do porasta krvnog pritiska čineći krvne sudove relaksiranim i proširenim.

  • Felodipin spada u grupu lekova, poznatih pod nazivom anatagonisti kalcijuma. Deluje tako što čini krvne sudove relaksiranim i proširenim. To pomaže u snižavanju Vašeg krvnog pritiska.

   Lek Triapin se upotrebljava za snižavanje visokog krvnog pritiska, koji se još zove i hipertenzija. Ako imate visok krvni pritisak, povećana je verovatnoća da ćete imati probleme kao što su bolest srca, oboljenje bubrega i moždani udar. Terapija hipertenzije se sprovodi sa ciljem da se Vaš krvni pritisak snizi i tako smanji rizik od pojave ovih oboljenja.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Triapin Lek Triapin ne smete uzimati:

  • Ako ste alergični na ramipril ili bilo koji drugi ACE inhibitor, felodipin ili bilo kog drugog kalcijumskog antagonistu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • Ako ste ikada doživeli ozbiljnu alergijsku reakciju koja se naziva angioedem. Znaci ovakve reakcije uključuju svrab, koprivnjaču (urtikarija), promene crvene boje na šakama, stopalima i u grlu, oticanje jezika i grla, otok oko očiju i otok usana, otežano disanje i gutanje. U tom slučaju, uzimanje leka Triapin moglo bi da poveća opasnost od znatno ozbiljnijih napada ovog tipa.

  • Ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/ valsartan, lek koji se koristi za lečenje dugotrajne (hronične) insuficijencije srca kod odraslih.

  • Ako imate neko ozbiljno oboljenje srca, uključujući srčanu slabost, opstrukciju u srcu, nestabilnu anginu, stanje poznato kao atrioventrikularni blok II i III stepena, ako ste ikada imali srčani napad (infarkt miokarda) ili moždani udar (poremećaj protoka krvi u mozgu).

  • Ako imate teško oboljenje bubrega

  • Ako ste na dijalizi

  • Ako imate ozbiljno oboljenje jetre

  • Ako ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili ako dojite (videti odeljak „Trudnoća i dojenje“ u nastavku)

  • Ako imate dijabetes ili oštećenu funkciju bubrega i uzimate lekove za lečenje krvnog pritiska koji sadrže aliskiren.

   Nemojte uzimati ovaj lek u koliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. U koliko niste sigurni, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Triapin.

   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Triapin ako:

  • imate probleme sa bubrezima, dijabetes melitus ili uzimate lekove koji podižu nivo kalijuma. Vaš lekar Vas može uputiti da obavite uobičajene analize krvi, posebno testove koji se odnose na određivanje koncentracije kalijuma u krvi

  • uzimate lekove ili imate oboljenje koje dovodi do snižavanja nivoa natrijuma u Vašoj krvi. Vaš lekar Vas može uputiti da obavite uobičajene analize krvi, posebno testove koji se odnose na određivanje koncentracije natrijuma u krvi, pogotovu ako ste starije životne dobi

  • uzimate lekove koji mogu da povećaju rizik za pojavu angioedema, ozbiljnih alergijskih reakcija, kao što su mTOR inhibitori (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus), vildagliptin, inhibirori neprilizina (kao što je racekadotril) ili sakubitril/valsartan. Za sakubitril/valsartan, videti odeljak „Lek Triapin ne smete uzimati“.

  • imate problem sa bubrežnim arterijama

  • imate suženje glavnog krvnog suda koji vodi iz srca (aortna stenoza) ili oboljenje srčanog mišića (hipertrofična kardiomiopatija)

  • imate bilo koji drugi problem sa srcem

  • bolujete od sistemskog eritemskog lupusa ili skleroderme

  • imate oboljenje jetre

  • bićete pod dejstvom anestezije ili Vam predstoji hirurška intervencija

  • uzimate lekove koji snižavaju broj određenih ćelija krvi

  • ste pripadnik crne rase, jer lek Triapin može imati slabije dejstvo na Vaš krvni pritisak i ispoljiti više neželjenih dejstava

  • Vam predstoji terapija u cilju smanjenja reakcije (alergije) na ubod pčele ili ose (desenzitizacija)

  • Ste na terapiji na kojoj se Vaša krv tretira van tela kao što je „afereza lipoproteina male gustine”

  • Ako Vam otiču desni što može biti znak gingivitisa ili periodontitisa. Pažljivo održavanje dentalne higijene može biti neophodno kako bi se izbegli dodatni problemi sa desnima, kao što su stanja u kome dolazi do uvećanja desni

  • Ako uzimate bilo koji od sledećih lekova koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska:

   • blokatore receptora angiotenzina II (ARB) (takođe poznati kao sartani, npr. valsartan, telmisartan, irbesartana), posebno ako imate problema sa bubrezima zbog dijabetesa

   • aliskiren

    Vaš lekar će možda morati redovno da prati rad Vaših bubrega, krvni pritisak i nivo elektrolita (npr. kalijuma) u krvi.

    Takođe pogledati informacije u odeljku "Lek Triapin ne smete uzimati".

    Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Triapin.

    Drugi lekovi i Triapin

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ovo je zbog toga što lek Triapin može uticati na dejstvo drugih lekova, kao i što drugi lekovi mogu uticati na dejstvo leka Triapin.

    Ukratko, obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate ili ste lečeni bilo kojim od navedenih lekova u nastavku:

  • sakubitril/ valsartan – lekovi za lečenje dugotrajne (hronične) slabosti srca (videti odeljak

   „Lek Triapin ne smete uzimati“).

  • lekovi za snižavanje povišenog krvnog pritiska (antihipertenzivi), uključujući lekove koji sadrže aliskiren, i drugi lekovi koji dovode do snižavanja krvnog pritiska (nitrati, antipsihotici, narkotici i anestetici)

  • lekovi u terapiji HIV infekcije

  • prokainamid – koristi se za lečenje poremećaja srčanog ritma

  • tablete za izbacivanje vode (diuretici) koje mogu dovesti do povišenja koncentracije kalijuma u krvi, kao što su amilorid, spironolakton, triamteren

  • heparin - koji se daje za sprečavanje zgrušavanja krvi

  • litijum - koji se upotrebljavaju u terapiji manija, depresija i manično-depresivnih poremećaja

  • fenitoin, karbamazepin i barbiturati. Ovi lekovi se obično koriste za lečenje epilepsije, grčeva i konvulzija, a barbiturati se upotrebljavaju i kao tablete za spavanje

  • teofilin – lek koji se koristi za lečenje astme

  • simpatikomimetici kao što su adrenalin, noradrenalin ili epinefrin (lekovi koji deluju na srce i krvne sudove)

  • eritromicin, itrakonazol, ketokonazol - za lečenje infekcija

  • rifampicin – za lečenje tuberkuloze

  • alopurinol – lek za lečenje gihta

  • nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) – upotrebljavaju se za ublažavanje bola i zapaljenja

  • imunosupresivni lekovi – upotrebljavaju se u lečenju reumatoidnog artritisa ili nakon transplantacije organa

  • takrolimus – lek koji se daje da bi sprečio organizam da odbaci transplantirani organ, kao što su bubreg ili jetra

  • sirolimus, everolimus (za prevenciju odbacivanja grafta)

  • racekadotril (koristi se da zaustavi dijareju)

  • temsirolimus (lek u terapiji kancera)

  • citostatici – lekovi koji se koriste u terapiji kancera

  • insulin, glibenklamid, metformin, vildagliptin i drugi lekovi koji se koriste za lečenje šećerne bolesti

  • glukokortikoidi („steroidi“)

  • kalijumove soli

  • trimetoprim sam ili u kombinaciji sa sulfametoksazolom kod infekcija

  • kantarion

   Vaš lekar će možda morati da promeni dozu lekova i/ ili preduzme druge mere opreza:

  • Ako uzmete blokatore receptora angiotenzina II (ARB) ili aliskiren (videti takođe odeljke "Lek Triapin ne smete uzimati" i " Upozorenja i mere opreza").

   U koliko niste sigurni da li se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Triapin.


   Uzimanje leka Triapin sa hranom ili pićima

  • Uzimanje leka dok konzumirate alkohol može pojačati dejstvo leka

  • Ne preporučuje se uzimanje leka sa sokom od grejpfruta

  • Povećana količina soli u ishrani može smanjiti dejstvo leka

  • Tabletu treba uzeti na prazan stomak ili posle laganog obroka.

   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Nemojte uzimati lek Triapin:

  • ako ste trudni, možda ćete zatrudneti ili mislite da ste trudni, jer može da naškodi Vašem detetu.

  • ako dojite ili planirate da dojite, zbog toga što se male količine leka mogu naći u majčinom mleku

   Ako zatrudnite ili mislite da ste zatrudneli, prekinite uzimanje leka Triapin i odmah se obratite lekaru.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Nakon uzimanja leka Triapin možete da osećate vrtoglavicu ili nesvesticu. U tom slučaju nemojte upravljati vozilom, niti rukovati alatima i mašinama.

   Triapin sadrži laktozu i ricinusovo ulje

   Lek Triapin sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

   Triapin sadrži hidrogenizovano ricinusovo ulje – mogu se javiti grčevi u stomaku i dijareja.


 3. Kako se uzima lek Triapin


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Lek Triapin je namenjen za upotrebu kod odraslih – nemojte ga davati deci.

  Primena leka

  • Lek Triapin se primenjuje oralno

  • Tablete se uzimaju našte ili nakon laganog obroka

  • Tablete progutajte cele sa dovoljnom količinom tečnosti ( pola čaše vode ili nekog drugog napitka). Nemojte lomiti, mrviti ili žvakati tablete

  • Nemojte uzimati lek Triapin sa sokom od grejpfruta ili alkoholom.

   Koliko leka uzeti

  • Uobičajena početna doza je jedna tableta leka Triapin jednom dnevno.

  • Kasnije Vam lekar može propisati veću dozu.

  • Maksimalna preporučena doza je jedna tableta leka Triapin jednom dnevno.

  • Ako koristite lekove za izbacivanje vode (diuretike), lekar može da smanji dozu diuretika ili da ih privremeno ukine kada počnete terapiju lekom Triapin.

   Upotreba kod dece

   Nemojte upotrebljavati lek Triapin kod dece.

   Ako ste uzeli više leka Triapin nego što treba

   Ako ste uzeli više od propisane doze, odmah se obratite svom lekaru ili se uputite u najbližu medicinsku ustanovu. Pakovanje leka ponesite sa sobom, da bi lekar znao koji ste lek uzeli. Može se dogoditi da osetite vrtoglavicu ili nesvesticu zbog pada krvnog pritiska.

   Ako ste zaboravili da uzmete lek Triapin

   Ako ste zaboravili da uzmete svoju dozu leka i setili se tokom istog dana:

  • uzmite je čim se setite

  • sledećeg dana uzmite svoju uobičajenu dozu leka Triapin.

   Ako ste zaboravili da uzmete svoju dozu, a setili ste se tek sledećeg dana:

   • uzmite samo svoju uobičajenu dozu leka Triapin

   • ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu

   Ako naglo prestanete da uzimate lek Triapin

   Uzimajte lek Triapin dok Vam lekar ne kaže da prestanete. Nemojte prestajati sa uzimanjem leka samo zato što se osećate bolje, jer ako prestanete krvni pritisak Vam može ponovo postati povišen.

   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Prestanite sa uzimanjem leka Triapin i odmah se obratite lekaru ukoliko primetite pojavu bilo kog od ozbiljnih neželjenih dejstava navedenih u nastavku teksta– možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.

  • Otok lica, usana ili grla koji otežava disanje i gutanje, kao i osip i svrab. Ovo mogu biti znaci ozbiljne alergijske reakcije na Triapin.

  • Ozbiljne kožne reakcije uključujući osip, ulceracije u ustima, pogoršanje prethodno postojećeg kožnog oboljenja, crvenilo, pojava plikova ili odvajanja delova kože (Stivens-Johnson-ov sindrom, toksička epidermalna nekroliza ili eritema multiforme).

   Odmah obavestite svog lekara ako:

  • Vam srce kuca ubrzano, nepravilno ili imate osećaj lupanja srca (palpitacije), bol u grudima, osećaj stezanja u grudima ili se jave ozbiljniji problemi kao što je srčani ili moždani udar.

  • imate kratak dah ili kašalj-ovo mogu biti znaci problema sa plućima

  • pojavljuju Vam se modrice lakše nego inače, krvarite duže nego što je uobičajeno, imate bilo kakvo krvarenje (npr. krvarenje desni), pojavljuju Vam se ljubičaste mrlje ili čirevi na koži ili Vam se infekcije javljaju češće nego ranije, imate bol u grlu i povišenu telesnu temperaturu, osećate se umorno, ošamućeno i imate vrtoglavicu ili ste bledi. Ovo mogu biti znaci problema vezanih za krv i koštanu srž.

  • jak bol u stomaku koji može zračiti u leđa. Ovo može biti znak pankreatitisa (zapaljenje pankreasa)

  • povišenu telesnu temperaturu, groznicu, gubitak apetita, bol u stomaku, generalno se ne osećate dobro, žutu prebojenost kože i očiju (žutica). Ovo mogu biti znaci problema sa jetrom kao što je hepatitis (zapaljenje jetre) ili oštećenja jetre.

   Ostala neželjena dejstva

   Molimo Vas da obavestite svog lekara ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.

   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Otečenost ruku i nogu. Ovo može biti znak da Vaše telo zdržava više vode nego obično

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Glavobolja ili osećaj umora

   • Osećate vrtoglavicu. Češće će se desiti kada tek počnete da uzimate lek Triapin ili kod prelaska na jaču dozu

   • Nesvestica, hipotenzija (nizak krvni pritisak), posebno kada se brzo zaustavite ili brzo ustanete iz sedećeg položaja

   • Crvenilo

   • Suv nadražajni kašalj, zapaljenje sinusa (sinusitis) ili bronhitis, kratak dah

   • Bol u želucu ili stomaku, dijareja, loše varenje, mučnina

   • Osip koji može biti u nivou ili iznad nivoa kože

   • Bol u grudima

   • Grčevi ili bol u mišićima

   • Analize koje pokazuju povećanje količine kalijuma u Vašoj krvi

    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Problemi sa ravnotežom (vrtoglavica)

   • Svrab ili neuobičajeni osećaji na koži kao što su utrnulost, golicanje, bockanje, peckanje ili grebanje (parestezija)

   • Gubitak ili promena osećaja ukusa

   • Problemi sa spavanjem

   • Osećate se depresivno, anksiozno, nervozniji ste nego inače ili ste uznemireni

   • Zapušen nos, otežano disanje ili pogoršanje astme

   • Otok creva (intestinalni angioedem) kojga prate znaci kao što je bol u stomaku, povraćanje i dijareja

   • Gorušica, opstipacija (zatvor) ili suva usta

   • Mokrite češće nego inače

   • Znojite se više nego obično

   • Pojačan ili smanjen apetit (anoreksija)

   • Ubrzan ili nepravilan rad srca

   • Zamagljen vid

   • Bol u zglobovima

   • Groznica

   • Impotencija kod muškaraca, smanjenje seksualne želje kod muškaraca i žena

   • Povećan broj određenih belih krvnih ćelija (eozinofilija)

   • Analize krvi koje pokazuju promene u radu Vaše jetre, pankreasa ili bubrega

    Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Osećate se nesigurno ili konfuzno

   • Crven i otečen jezik

   • Ozbiljno ljuštenje ili perutanje kože, grudvast osip koji svrbi

   • Problemi sa noktima (npr. otpadanje noktiju)

   • Osip ili pojava modrica po koži

   • Pojava čireva na koži i hladni ekstremiteti

   • Crvene, otečene, vodnjikave oči koje svrbe

   • Poremećaj sluha i zvonjenje u ušima

   • Osećaj slabosti

   • Analize krvi koje pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih ćelija, belih krvnih ćelija ili krvnih pločica ili količine hemoglobina

   • Smanjenje seksualne moći kod muškaraca i žena

    Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Povećana osetljivost na sunčevu svetlost

   • Blagi otok ili krvarenje desni

   • Analize krvi pokazuju povišen nivo šećera u Vašoj krvi

    Ostala zabeležena neželjena dejstva:

    Molimo Vas da obavestite svog lekara ako bilo koje od ispod navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.

   • Teškoće sa koncentracijom

   • Otok usne duplje

   • Analize krvi koje pokazuju suviše mali broj krvnih ćelija

   • Analize krvi koje pokazuju niži nivo natrijuma nego što je uobičajeno

   • Koncentrovan urin (tamno prebojen), osećaj kao da ste bolesni, grčevi u mišićima, napadi konfuzije koji mogu biti posledica neadekvatnog lučenja ADH (antidiuretičkog hormona)

   • Prsti na rukama i nogama menjaju boju kada Vam je hladno, a zatim peckaju ili bole kada ih zagrejete (Raynaud-ov fenomen)

   • Uvećanje grudi kod muškaraca

   • Usporene ili neodgovarajuće reakcije

   • Osećaj žarenja, peckanja

   • Promena čula mirisa

   • Opadanje kose

   Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije

   Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   Fax: +381 (0)11 3951 131

   Website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. Kako čuvati lek Triapin

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Ne smete koristiti lek Triapin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Triapin

  Aktivne supstance: Jedna tableta sadrži 5 mg felodipina i 5 mg ramiprila. Pomoćne supstance:

  • Celuloza, mikrokristalna

  • Hidroksipropilceluloza

  • Hipromeloza

  • Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)

  • Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172)

  • Laktoza, bezvodna

  • Makrogol 6000

  • Makrogolglicerolhidroksistearat

  • Skrob, kukuruzni preželatinizovan

  • Parafin, sintetički

  • Propilgalat

  • Natrijum-aluminosilikat

  • Natrijum-stearilfumarat

  • Titan-dioksid (E171)

Kako izgleda lek Triapin i sadržaj pakovanja

Crveno-smeđa, okrugla, bikonveksna, tableta sa produženim oslobađanjem, sa utisnutom oznakom

H

image

na jednoj i 5 na drugoj strani, prečnika oko 9 mm.

OE

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC blister koji sadrži 14 tableta sa produženim oslobađanjem. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD,

Španskih boraca 3/VI, Beograd - Novi Beograd

Proizvođač:

CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS PRIVATE CO. LTD.,

Levai utca 5., Veresegyhaz, Mađarska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar, 2019.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-04411-18-001 od 06.09.2019.