Početna stranica Početna stranica

Donepezil Sandoz
donepezil

UPUTSTVO ZA LEK


Donepezil Sandoz , film tablete, 5 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Donepezil Sandoz , film tablete, 10 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Lek S.A.


Adresa: Domaniewska 50C, 02-672 Varšava, Poljska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Donepezil Sandoz 5 mg film tableta

Donepezil Sandoz 10 mg film tableta


donepezil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Donepezil Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Donepezil Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Donepezil Sandoz

Aktivna supstanca je: donepezil-hidrohlorid. Donepezil Sandoz 5 mg film tableta

Jedna film tableta sadrži 5 mg donepezil-hidrohlorida.

Donepezil Sandoz 10 mg film tableta

Jedna film tableta sadrži 10 mg donepezil-hidrohlorida.


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete

Celuloza, mikrokristalna Laktoza, monohidrat Skrob, kukuruzni Magnezijum-stearat


Film (obloga) tablete Polivinilalkohol

Talk

Titan-dioksid (E171) Makrogol/PEG 3350 Lecitin

Donepezil Sandoz 10 mg: gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek Donepezil Sandoz i sadržaj pakovanja


Donepezil Sandoz 5 mg film tableta

Bele, okrugle film tablete, bez podeone linije,prečnika 7.1mm ± 0.3mm.


Donepezil Sandoz 10 mg film tableta

Žute, okrugle film tablete sa podeonom linijom, prečnika 9.1mm ± 0.3mm.. Film tableta se može podeliti na jednake polovine.


U kartonskoj kutiji se nalazi 4 PVC/Al blister sa po 7 film tableta (ukupno 28 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač: Lek S.A.

Domaniewska 50C, 02-672 Varšava, Poljska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; moguć uticaj leka na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ∆ Donepezil Sandoz, film tableta, 28 x (5mg): 515-01-0648-12-001 od 22.05.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ∆ Donepezil Sandoz, film tableta, 28 x (10mg): 515-01-0649-12-001 od 22.05.2013.