Početna stranica Početna stranica

Averidon
risperidon

CENE

film tableta blister, 20 po 2 mg

Veleprodaja: 273,10 din
Maloprodaja: 330,45 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 30 po 2 mg

Veleprodaja: 409,70 din
Maloprodaja: 495,74 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Averidon, 2 mg, film tableta risperidon


Pžljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Averidon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Averidon

 3. Kako se primenjuje lek Averidon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Averidon

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Averidon i čemu je namenjen

  Lek Averidon pripada grupi lekova koji se nazivaju „antipsihotici“.


  Lek Averidon se koristi za lečenje:

  • Shizofrenija-stanje u kome Vam se može desiti da vidite, čujete ili osećati stvari kojih nema, da verujete u stvari koje nisu istinite ili da se osećate neuobičajeno sumnjičavo ili zbunjeno.

  • Manija-kada se možete osećati veoma uzbuđeno, ushićeno, usplahireno, imate pojačan osećaj zadovoljstva ili ste preterano aktivni. Manija se javlja u okviru bolesti koja se se zove "bipolarni poremećaj".

  • Kratkotrajna terapija (do 6 nedelja) dugotrajne agresije kod osoba sa Alchajmerovom demencijom, koje su pokušale da naškode sebi ili drugima . Pre ovoga, trebalo bi koristiti alternativne terapije (bez lekova).

  • Kratkotrajna terapija (do 6 nedelja) dugotrajne agresije kod dece sa smanjenim intelektualnim sposobnostima (uzrasta od najmanje 5 godina) i adolescenata sa poremećajem ponašanja.


   Lek Averidon može ublažiti simptome Vaše bolesti i sprečiti vraćanje simptoma


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Averidon

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Lek Averidon ne smete uzimati:Ako ste zaboravili da uzmete lek Averidon


Sledeća neželjena reakcija je uočena tokom primene uz kombinaciju sa lekom paliperidon (lek koji je veoma sličan risperidonu), pa se mogu očekivati i tokom primene leka Averidon: značajno ubrzan srčani rad pri stajanju (nakon ustajanja).


Dodatni neželjeni efekti kod dece i adolescenata


Generalno, očekivano je da neželjene reakcije kod dece budu slične neželjenim dejstvima kod odraslih osoba.

Sledeće neželjene reakcije su prijavljene češće kod dece i adolescenata (5 do 17 godina) u odnosu na odrasle osobe: osećaj pospanost, oslabljena pažnja, zamor, glavobolja, pojačan apetit, povraćanje, uobičajeni simptomi prehlade, začepljenost nosa, bol u stomaku, vrtoglavica, kašalj, groznica (povećana temperatura), tremor (podrhtavanje), proliv i inkontinencija (gubitak kontrole) mokrenja.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i memdicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

vebsajt:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Averidon

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Averidon posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju („Važi do”).Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoči u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Averidon

Aktivna supstanca:

Jedna film tableta sadrži: 2 mg risperidona. Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat,

celuloza, mikrokristalna, kroskarmeloza-natrijum,

silicijum dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum-stearat


Film obloga:

Opadry White 03F28342 hipromeloza,

makrogol 6000, titan-dioksid, talk,

Sunset yellow 85 (E 110)


Kako izgleda lek Averidon i sadržaj pakovanja


Film tablete.

Okrugle, bikonveksne film tablete, svetlo narandžaste boje sa podeonom linijom na jednoj strani. Podeona linija služi samo da olakša lomljenje tablete, radi lakšeg gutanja, a ne za podelu na jednake doze.

.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-AL blister.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 10 film tableta, (ukupno 20 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

AVE PHARMACEUTICAL D.O.O. BEOGRAD,

Ustanička 17, Beograd


Proizvođač:

AVE PHARMACEUTICAL D.O.O. BEOGRAD,

Ustanička 17, Beograd, Republika Srbija;

mesto proizvodnje: AVE PHARMACEUTICAL D.O.O. , Tehnološki Park, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-05226-16-001 od 03.01.2018.