Početna stranica Početna stranica

Synopen
hloropiramin

UPUTSTVO ZA LEK


Synopen, 20 mg/2 mL, rastvor za injekciju

hloropiramin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

U anafilaktičkom šoku, primena leka Synopen ne sme odložiti primenu adrenalina. Treba obratiti pažnju na mogućnost sedacije, naročito kod starijih pacijenata.

Deca i stariji pacijenti su osetljiviji na sedativne efekte antihistaminika pa kod njih Synopen, rastvor za

injekciju, treba primenjivati sa oprezom.


Potreban je oprez prilikom primene leka Synopen, rastvor za injekciju, kod težih srčanih pacijenata.


Lek Synopen, rastvor za injekciju, treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa epilepsijom, kao i kod pacijenata sa glaukomom zatvorenog ugla, retencijom urina, hiperplazijom prostate, hipertenzijom, bronhitisom, bronhiektazijama, astmom, oštećenjem jetre, tireotoksikozom i piloroduodenalnom opstrukcijom.

Usled moguće inhibicije histaminskog odgovora u koži, hloropiramin može prouzrokovati lažno negativne rezultate kožnih proba na ekstrakte alergena.


Lek Synopen sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, odnosno suštinski je bez natrijuma.


Pedijatrijska populacija

Primena leka Synopen kod dece se ne preporučuje, osim u slučaju po život opasnih alergijskih reakcija.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Pri istovremenoj upotrebi alkohola, barbiturata, sedativa, atropina ili ostalih depresora centralnog nervnog sistema sa hloropiraminom, depresivni efekat na CNS može biti pojačan. Hloropiramin inhibira metabolizam fenitoina što može uzrokovati toksičnost fenitoina.

MAO inhibitori pojačavaju antiholinergički efekat hloropiramina (videti odeljak Kontraindikacije).


Plodnost, trudnoća i dojenje

Lek Synopen se može koristiti u toku trudnoće samo ukoliko je njegova primena neophodna. Primena leka Synopen, rastvor za injekciju, je kontraindikovana kod majki koje doje.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Usled sedativnog efekta, prilikom primene leka Synopen psihofizičke sposobnosti su oslabljene, pa zato za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje vozilima, ni rukovanje mašinama.


Neželjena dejstva


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): agranulocitoza, leukopenija, hemolitička anemija i trombocitopenija.


Poremećaji imunskog sistema

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): fotoosetljivost, osip i retke reakcije preosetljivosti.


Poremećaji nervnog sistema

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): depresija CNS-a sa efektima poput blage pospanosti do dubokog sna, iscrpljenosti, vrtoglavice i poremećaja koordinacije.

Povremeno se može javiti paradoksalna stimulacija CNS-a, posebno kod dece.


Poremećaji oka

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): zamućen vid.

Kardiološki poremećaji

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): hipotenzija.


Gastrointestinalni poremećaji

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): mučnina, povraćanje, dijareja, konstipacija, suva usta.


Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): mišićna slabost.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Simptomi predoziranja nakon sistemske primene hloropiramina kod odraslih su posledica depresije centralnog nervnog sistema (pospanost, koma, konvulzije, respiratorni arest ili kardiovaskularni kolaps) dok su kod dece pretežno posledica stimulacije centralnog nervnog sistema (uzbuđenost, ataksija, tremor, konvulzije, psihoze, halucinacije, hiperpireksija).

Terapija je simptomatska i suportivna. Konvulzije se suzbijaju diazepamom i u slučaju hipotenzije primenjuju se vazopresori, a po potrebi kiseonik i infuzije.


Lista pomoćnih supstanci

Hlorovodonična kiselina/natrijum-hidroksid za podešavanje pH Voda za injekcije.


Inkompatibilnost

Nije primenljivo.


Rok upotrebe

5 godina.

Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri čuvanju

Lek čuvati na temperaturi do 25 °C.

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje leka je ampula od bezbojnog stakla, I hidrolitičke grupe.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 PVC uloška sa po 5 ampula i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.