Početna stranica Početna stranica

Sobycor
bisoprolol

CENE

film tableta 30 po 2,5 mg

Veleprodaja: 100,40 din
Maloprodaja: 121,49 din
Participacija: 50,00 din

film tableta 30 po 5 mg

Veleprodaja: 142,80 din
Maloprodaja: 172,80 din
Participacija: 50,00 din

film tableta 30 po 10 mg

Veleprodaja: 248,70 din
Maloprodaja: 300,94 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Sobycor, 2,5 mg, film tablete


bisoprolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  1. Kako čuvati lek Sobycor


    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek Sobycor posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju (nakon “Važi do:”). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


    Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti. Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Sobycor

- Aktivna supstanca je bisoprolol-fumarat.

Jedna film tableta sadrži 2,5 mg bisoprolol-fumarata.

- Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna (E460); natrijum-skrob glikolat, tip A; povidon K30; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni i magnezijum-stearat (E572).

Film (obloga) tablete: hipromeloza (E464); makrogol 400; titan-dioksid (E171); talk (E553b). .


Kako izgleda lekSobycor i sadržaj pakovanja

Sobycor, 2,5 mg, film tablete:

Ovalne blago bikonveksne film tablete bele do skoro bele boje, sa podeonom linijom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je blister (OPA/Al/PVC//Al) sa 15 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 15 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03489-19-001 od 01.06.2020.