Početna stranica Početna stranica

Sertralin-Teva
sertralin

UPUTSTVO ZA LEK


∆ Sertralin-Teva, film tablete, 50 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 2 x 15 kom


∆ Sertralin-Teva, film tablete, 100 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 2 x 15 kom


Proizvođač: TEVA PHARMA, S.L.U.

C/ C, nº 4. Polígono Industrial Malpica, Zaragoza, 50016 Zaragoza,

Adresa:

Španija

Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

∆ Sertralin-Teva, film tablete, 50 mg

∆ Sertralin-Teva, film tablete, 100 mg INN: sertralin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


Šta je lek Sertralin-Teva i čemu je namenjen

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sertralin-Teva Kako se upotrebljava lek Sertralin-Teva

Moguća neželjena dejstva Kako čuvati lek Sertralin-Teva Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK SERTRALIN-TEVA I ČEMU JE NAMENJEN

  Sertralin-Teva sadrži aktivnu supstancu sertralin. Sertralin spada u grupu lekova koji se nazivaju selektivni inhibitori

  preuzimanja serotonina (SSRI); ovi lekovi se primenjuju u lečenju depresije i/ili anksioznih poremećaja.


  Sertralin-Teva se može primenjivati za lečenje:

  Depresije i prevenciju ponovnog javljanja depresije (kod odraslih). Socijalnog anksioznog poremećaja (kod odraslih).

  Post-traumatskog stresnog poremećaja (kod odraslih). Paničnog poremećaja (kod odraslih).

  Opsesivno-kompulzivnog poremećaja (kod odraslih i dece i adolescenata starosti od 6 do 17 godina).


  Depresija je kliničko oboljenje sa simptomima kao što su osećaj tuge, nemogućnost normalnog spavanja ili uživanja u životu kao što ste nekada mogli.

  Opsesivno-kompulzivni poremećaj i panični poremećaji su oboljenja povezana sa anksioznošću, sa simptomima kao što su stalna zaokupljenost određenim idejama (opsesijama) zbog kojih ponavljate rituale (kompulzije -prisilne radnje).


  Post-traumatski stresni poremećaj je stanje koje se javlja nakon veoma traumatičnog emocionalnog iskustva, i ima simptome slične onim kod depresije i anksioznosti. Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija) je oboljenje povezano sa anksioznošću. Karakterišu ga osećanja intenzivne anksioznosti ili uznemirenosti u društvenim okolnostima (na primer: razgovor sa strancima, govor pred grupama ljudi, konzumiranje hrane ili pića pred drugim osobama ili zabrinutost da ćete se osramotiti zbog svog ponašanja).

  Vaš lekar je odlučio da je ovaj lek podesan za lečenje Vašeg oboljenja. Ukoliko niste sigurni zašto ste dobili lek Sertralin-Teva pitajte Vašeg lekara.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek SERTRALIN-TEVA


  Lek Sertralin-Teva ne smete koristiti:

  Sertralin-Teva ne smete koristiti:

  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na sertralin ili bilo koji drugi sastojak leka Sertralin-Teva (za spisak pomoćnih supstanci videti odeljak 6. Ostale informacije).

  Ukoliko koristite ili ste koristili lekove koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze (MAOI, kao što su selegilin,

  moklobemid) ili lekove nalik MAOI (kao što je linezolid). Ukoliko prekinete lečenje sertralinom, morate sačekati najmanje nedelju dana da biste započeli terapiju sa MAOI. Nakon prekida lečenja sa MAOI, morate sačekati najmanje dve nedelje da biste mogli da započnete terapiju sertralinom.

  Ukoliko koristite drugi lek koji se naziva pimozid (lek za mentalne poremećaje kao što je psihoza).


  Kada uzimate lek Sertralin-Teva, posebno vodite računa:

  Lekovi ne odgovaraju uvek svakome. Pre nego što uzmete lek Sertralin-Teva, molimo Vas recite Vašem lekaru da li imate ili ste nekada imali bilo koje od navedenih stanja:

  Epilepsiju ili napade u anamnezi. Ukoliko imate napad, odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

  Ukoliko ste bolovali od manično-depresivne psihoze (bipolarnog poremećaja) ili shizofrenije. Ukoliko imate maničnu epizodu, odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

  Ukoliko imate ili ste ranije imali misli o samopovređivanju ili samoubistvu (videti dole - Misli o samoubistvu i pogoršanje Vaše depresije ili anksioznog poremećaja).

  Serotoninski sindrom. U retkim slučajevima ovaj sindrom se može javiti kada uzimate određene lekove u isto vreme kad i sertralin (za simptome videti odeljak 4. Moguća neželjena dejstva). Vaš lekar bi Vam saopštio da li ste u prošlosti bolovali od ovog sindroma.

  Ukoliko imate nizak nivo natrijuma u krvi, zbog toga što se nizak nivo natrijuma može javiti kao posledica terapije lekom Sertralin-Teva. Takođe, treba da kažete Vašem lekaru ukoliko uzimate određene lekove za hipertenziju (povišeni krvni pritisak), zbog toga što ovi lekovi takođe mogu uticati na nivo natrijuma u krvi.

  Primenjujte lek sa posebnom pažnjom ukoliko ste starija osoba zbog toga što kod Vas može postojati veći rizik od niskog nivoa natrijuma u krvi (videti gore).

  Oboljenje jetre; Vaš lekar može odlučiti da treba da uzimate manju dozu leka Sertralin-Teva.

  Dijabetes (šećerna bolest); nivo glukoze u krvi može biti izmenjen zbog leka Sertralin-Teva i može biti potrebno podešavanje doze Vaših lekova za dijabetes.

  Ukoliko ste imali poremećaje krvarenja ili ukoliko ste uzimali lekove koji razređuju krv (npr. acetilsalicilnu kiselinu ili varfarin) ili lekove koji mogu povećati rizik od krvarenja.

  Ukoliko ste dete ili adolescent mlađi od 18 godina. Sertralin-Teva se može primenjivati samo u lečenju dece i adolescenata starosti od 6 do 17 godina, koji boluju od opsesivno-kompulzivnog poremećaja . Ukoliko Vas leče zbog ovog poremećaja, Vaš lekar će želeti da pažljivo prati Vaše stanje (videti dole Upotreba kod dece i adolescenata).

  • Ukoliko dobijate terapiju elektrošokovima (elektrokonvulzivna terapija - ECT).


  Uznemirenost/akatizija:

  Primena sertralina povezana je sa nemirom i potrebom za kretanjem, često sa nemogućnošću mirnog sedenja ili stajanja (akatizija). Najveća mogućnost da dođe do pojave ovih simptoma je u toku prvih nekoliko nedelja terapije. Povećanje doze može biti štetno i ukoliko se kod Vas razviju ovakvi simptomi potrebno je da razgovarate sa Vašim lekarom.


  Reakcije usled prekida terapije:

  Neželjena dejstva povezana sa prekidom terapije (reakcije usled prekida terapije) su česta, naročito ukoliko je terapija naglo prekinuta (videti odeljak 3. Ako naglo prestanete da uzimate lek Sertralin-Teva, i odeljak 4. Moguća neželjena dejstva). Rizik od pojave simptoma prekida terapije zavisi od dužine trajanja terapije, doze i brzine kojom je doza smanjena. Ovi simptomi najčešće su blagi do umereni. Međutim, kod nekih pacijenata ovi simptomi mogu biti ozbiljni. Obično se javljaju u roku od prvih nekoliko dana nakon prekida terapije. Najčešće, ovi simptomi sami nestanu i povuku se u roku od 2 nedelje. Simptomi kod nekih pacijenata mogu trajati duže (23 meseca ili duže). Prilikom prekida terapije lekom sertralin preporučuje se postepeno smanjenje doze tokom perioda od nekoliko nedelja ili meseci, i uvek treba da razmotrite najbolji način za prekid terapije sa Vašim lekarom.


  Misli o samoubistvu i pogoršanje Vaše depresije ili anksioznog poremećaja:

  Ukoliko ste depresivni i/ili imate anksiozne poremećaje, nekad možete imati misli o samopovređivanju ili samoubistvu. Ovo se može pojačati kada započnete terapiju antidepresivima, zbog toga što ovim lekovima treba vremena da počnu da deluju, obično oko dve nedelje, ali nekada i duže.


  Veća je verovatnoća da ćete tako razmišljati:

  Ukoliko ste prethodno imali misli o samoubistvu ili samopovređivanju.

  Ukoliko ste mlada odrasla osoba. Informacije iz kliničkih ispitivanja pokazale su da postoji povećani rizik od suicidalnog ponašanja kod odraslih osoba mlađih od 25 godina sa psihijatrijskim stanjima a koje su lečene antidepresivima.

  Ukoliko u bilo kom trenutku imate misli o samopovređivanju ili samoubistvu, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili

  idite u bolnicu.

  Može Vam biti od pomoći da kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili da imate anksiozni poremećaj i zamolite ih da pročitaju ovo uputstvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu ukoliko misle da se Vaša depresija ili anksioznost pogoršavaju, ili ukoliko su zabrinuti zbog promena u Vašem ponašanju.


  Upotreba kod dece i adolescenata:

  Sertralin ne treba koristiti kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina, izuzev za pacijente sa opsesivno- kompulzivnim poremećajem. Kod pacijenata mlađih od 18 godina lečenih ovom grupom lekova postoji povećan rizik od pojave neželjenih dejstava, poput pokušaja samoubistva, misli o samopovređivanju ili samoubistvu (suicidalnih misli) i neprijateljskog ponašanja (uglavnom agresivnosti, suprotstavljanja i besa). Ipak, moguće je da lekar odluči da propiše Sertralin-Teva, pacijentu mlađem od 18 godina ukoliko je to u interesu pacijenta. Ukoliko Vam je lekar propisao lek Sertralin-Teva, i imate manje od 18 godina i želite da razgovarate o tome, molimo Vas kontaktirajte Vašeg lekara.

  Pored toga, ukoliko se bilo koji od gore navedenih simptoma pojavi ili pogorša dok uzimate lek Sertralin-Teva,, obavestite Vašeg lekara. Takođe, dugoročna bezbednost leka Sertralin-Teva u pogledu rasta, sazrevanja i učenja (kognitivnog razvoja), kao i razvoja ponašanja u ovoj starosnoj kategoriji još uvek nije dokazana.


  Primena drugih lekova

  Molimo Vas recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali druge lekove, uključujući one koji se izdaju bez lekarskog recepta.


  Neki lekovi mogu uticati na delovanje leka Sertralin-Teva, ili lek Sertralin-Teva može umanjiti efekat drugih lekova koji se uzimaju u isto vreme.

  Uzimanje leka SERTRALIN Teva zajedno sa sledećim lekovima može prouzrokovati ozbiljna neželjena dejstva Lekovi koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze (MAOI), kao što je moklobemid (primenjuje se za lečenje

  depresije) i selegilin (primenjuje se za lečenje Parkinsonove bolesti) i antibiotik linezolid.

  Ne primenjujte lek Sertralin-Teva zajedno sa ovim lekovima.

  Lekovi koji se koriste za lečenje mentalnih poremećaja kao što je psihoza (pimozid). Ne primenjujte lek Sertralin- Teva zajedno sa pimozidom.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ukoliko koristite sledeće lekove:

  Biljni lek koji sadrži kantarion (Hypericum perforatum). Efekti kantariona mogu trajati 1-2 nedelje. Proizvode koji sadrže aminokiselinu triptofan.

  Lekove koji se koriste za lečenje jakih bolova (npr. tramadol).

  Lekove koji se koriste u anesteziji ili terapiji hroničnog bola (fentanil). Lekove koji se koriste za lečenje migrena (npr. sumatriptan).

  Lek za razređivanje krvi (varfarin).


  Lekove za lečenje bolova/artritisa (nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL), kao što su ibuprofen, acetilsalicilna kiselina (aspirin)).

  Sedative (diazepam).

  Diuretike (lekove za izbacivanje tečnosti iz organizma). Lekove za lečenje epilepsije (fenitoin).

  Lekove za lečenje dijabetesa (tolbutamid).

  Lekove za lečenje pojačanog lučenja želudačne kiseline i čira (cimetidin). Lekove za lečenje manije i depresije (litijum).

  Druge lekove za lečenje depresije (kao što su amitriptilin, nortriptilin).

  Lekove za lečenje shizofrenije i drugih mentalnih poremećaja (kao što su perfenazin, levomepromazin i olanzapin). Lekove koji se koriste za regulisanje pulsa i srčanog ritma (kao što su flekainid, propafenon).


  Uzimanje leka Sertralin-Teva, sa hranom ili pićima

  Sertralin Teva tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

  Tokom uzimanja leka Sertralin Teva treba izbegavati konzumiranje alkohola.

  Lek Sertralin Teva ne treba da uzimate sa sokom od grejpfruta, s obzirom da može povećati nivo sertralina u Vašem telu.

  Primena leka Sertralin-Teva, u periodu trudnoće i dojenja

  Pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete bilo koji lek.

  Bezbednost primene sertralina kod trudnica nije u potpunosti ustanovljena. Sertralin ćete dobiti dok ste trudni samo ukoliko lekar smatra da je korist ovog leka za Vas veća od mogućeg rizika za fetus. Ukoliko ste žena u reproduktivnom periodu potrebno je da koristite pouzdanu metodu kontracepcije (kao što je kontraceptivna pilula) dok uzimate sertralin.


  Uverite se da Vaša babica i/ili lekar znaju da uzimate lek Sertralin Teva. Dok se primenjuju tokom trudnoće, naročito tokom poslednja 3 meseca trudnoće, lekovi kao što je Sertralin Teva mogu povećati rizik od pojave ozbiljnog stanja kod novorođenčeta koje se naziva perzistentna plućna hipertenzija novorođenčadi (PPHN), koja izaziva ubrzano disanje i plavičastu prebojenost kože deteta. Ovi simptomi se obično javljaju tokom prvih 24 sata nakon rođenja bebe. Ukoliko se ovo dogodi Vašem detetu, odmah kontaktirajte babicu i/ili lekara.

  Kod novorođenčeta se mogu javiti i sledeći simptomi, koji se obično ispolje 24 sata nakon porođaja: teškoće pri disanju

  plava prebojenost kože ili je dete previše toplo ili hladno poplavelost usana

  povraćanje ili otežano hranjenje

  premorenost, nemogućnost deteta da zaspi ili predugo plakanje ukočenost ili mlitavost mišića

  drhtavica, mišićni grčevi pojačane refleksne reakcije iritabilnost

  niska vrednost šećera u krvi.


  Ako se kod Vaše bebe, nakon porođaja, pojavi bilo koji od gore navedenih simptoma ili ako ste zabrinuti za zdravlje Vaše bebe, kontaktirajte lekara ili babicu koji će Vam dati savet kako da postupite.


  Postoje dokazi da sertralin prelazi u mleko dojilja. Sertralin treba koristiti kod dojilja samo ukoliko lekar


  smatra da korist premašuje svaki mogući rizik po novorođenče.


  Pojedini lekovi slični sertralinu mogu smanjiti kvalitet sperme kod životinja.

  Teoretski, ovo može imati uticaj na fertilitet, premda uticaj na fertilitet kod ljudi još uvek nije zapažen.


  Uticaj leka Sertralin-Teva, na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Psihotropni lekovi kao što je sertralin mogu uticati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Stoga, nemojte upravljati motornim vozilom ili rukovati mašinama dok ne ustanovite kako ovaj lek utiče na Vašu sposobnost da obavljate ove aktivnosti


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Sertralin-Teva

  Lek sadrži laktozu, monohidrat.

  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, jer se u njegovom sastavu nalazi laktoza.

 3. KAKO se upotrebljava lek SERTRALIN-TEVA


  Lek je namenjen odraslima.

  Lek je namenjen deci starosti 6 do 17 godina za terapiju opsesivno-kompulsivnog poremećaja. Uvek uzimajte lek Sertralin-Teva tačno onako kako Vam je rekao Vaš lekar.

  Lek Sertralin-Teva se može uzimati sa ili bez hrane. Uzmite Vaš lek jednom dnevno, ujutru ili uveče. Tablete treba progutati cele sa malo vode.


  Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza iznosi:


  Odrasle osobe


  Depresija i opsesivno-kompulzivni poremećaj

  Uobičajena doza za depresiju i opsesivno-kompulzivni poremećaj iznosi 50 mg/dnevno. Dnevna doza se može

  povećavati za po 50 mg u intervalima od najmanje jedne nedelje tokom niza nedelja. Maksimalna preporučena doza iznosi 200 mg dnevno.


  Panični poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj

  Za panični poremećaj, socijalni anksiozni poremećaj i post-traumatski stresni poremećaj terapiju treba započeti sa 25 mg/dnevno i povećati do 50 mg/dnevno nakon jedne nedelje.

  Dnevna doza se može povećavati za po 50 mg tokom niza nedelja. Maksimalna preporučena doza iznosi 200 mg

  dnevno.


  Deca i adolescenti

  Sertralin-Teva se može primenjivati samo kod dece i adolescenata obolelih od opsesivno-kompulzivnog poremećaja starosti od 6 do 17 godina.


  Opsesivno-kompulzivni poremećaj


  Deca starosti od 6 do 12 godina: Preporučena početna doza iznosi 25 mg dnevno. Nakon jedne nedelje, Vaš lekar može povećati dozu na 50 mg dnevno. Maksimalna doza iznosi 200 mg dnevno.


  Adolescenti starosti od 13 do 17 godina: Preporučena početna doza iznosi 50 mg dnevno. Maksimalna doza iznosi 200 mg dnevno.


  Ukoliko imate problema sa jetrom ili bubrezima, molimo Vas recite to Vašem lekaru i pratite uputstva lekara.


  Vaš lekar će Vam reći koliko dugo treba da uzimate ovaj lek. Ovo će zavisiti od prirode Vaše bolesti i koliko dobro reagujete na terapiju. Može biti potrebno da prođe nekoliko nedelja pre nego što se poboljšaju Vaši simptomi. Terapija depresije obično traje 6 meseci nakon poboljšanja.


  Ukoliko Vam je potrebna manja doza od 50 mg koristite dostupan lek manje jačine.


  Ako ste uzeli više leka Sertralin-Teva, nego što je trebalo

  Ukoliko slučajno uzmete previše leka Sertralin-Teva odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili idite do najbližeg odeljenja hitne pomoći. Uvek ponesite obeleženo pakovanje leka sa sobom, nezavisno od toga da li je u njemu ostalo leka ili ne. Simptomi predoziranja su pospanost, mučnina i povraćanje, ubrzani rad srca, drhtavica, nemir, vrtoglavica i, u retkim slučajevima, gubitak svesti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Sertralin-Teva

  Ukoliko zaboravite da uzmete dozu, nemojte uzeti propuštenu dozu. Samo uzmite narednu dozu u odgovarajuće

  vreme. Nemojte uzeti duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Sertralin-Teva

  Nemojte prestati da uzimate lek Sertralin-Teva ako Vam to nije rekao Vaš lekar. Pre nego što u potpunosti prestanete da uzimate leka Sertralin Teva, Vaš lekar će Vam postepeno smanjivati dozu ovog leka tokom nekoliko nedelja. Ukoliko iznenada prestanete da uzimate ovaj lek možete osetiti neželjena dejstva kao što su vrtoglavica, utrnulost, poremećaj sna, nemir ili anksioznost, glavobolje, mučnina, povraćanje i drhtavica. Ukoliko osetite bilo koje od ovih neželjenih dejstava, ili druga neželjena dejstva dok prestajete da koristite lek Sertralin Teva, molimo Vas razgovarajte sa Vašim lekarom.

  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, lek Sertralin Teva, može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Najčešće neželjeno dejstvo je mučnina. Neželjena dejstva zavise od doze i često nestanu ili se smanje sa nastavkom terapije.


  Odmah recite Vašem lekaru:

  Ukoliko osetite neki od ovih simptoma nakon što ste uzeli ovaj lek, jer ovi simptomi mogu biti ozbiljni:


  -Ukoliko dobijete težak osip na koži koji prouzrokuje pojavu plikova (eritema multiforme), a koji se može javiti u ustima i na jeziku. To mogu biti znaci oboljenja poznatog kao Stevens-Johnson-ov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza (TEN). U tom slučaju Vaš lekar će prekinuti terapiju.

  • -Alergijska reakcija ili alergija, koja može uključivati i simptome poput osipa na koži koji svrbi, problema sa disanjem, astmatičnog disanja, otoka očnih kapaka, lica ili usana.

  • -Ukoliko osetite nemir, zbunjenost, dobijete proliv, visoku temperaturu i povišen krvni pritisak, prekomerno se znojite i imate ubrzani rad srca. Ovo su simptomi serotoninskog sindroma. U retkim slučajevima, ovaj

   sindrom se može javiti kada uzimate određene lekove istovremeno sa sertralinom. Vaš lekar može odlučiti da prekine Vašu terapiju.

  • -Ukoliko se kod Vas javi žuta boja kože i očiju koja može ukazati na oštećenje jetre.

  • -Ukoliko imate simptome depresije sa idejama o samopovređivanju ili samoubistvu (suicidalne misli).

  • -Ukoliko počnete da osećate nemir i ne možete da sedite ili stojite mirno nakon što ste počeli da uzimate lek Sertralin- Teva. Ukoliko počnete da osećate nemir, recite to Vašem lekaru.

  • -Ukoliko imate epileptički napad.

  • -Ukoliko imate maničnu epizodu (videti odeljak 2. Kada uzimate lek Sertralin-Teva, posebno vodite računa). Sledeća neželjena dejstva zabeležena su u kliničkim ispitivanjima sa odraslim osobama.

   Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 od 100 pacijenata):

  • nesanica, vrtoglavica, pospanost, glavobolja, proliv, mučnina, suvoća usta, neuspešna ejakulacija, zamor.


   Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata):

  • zapaljenje grla, anoreksija, pojačan apetit,

  • depresija, čudan osećaj, noćne more, anksioznost, nemir, nervoza, smanjeno seksualno interesovanje, škrgutanje zubima,

  • trnci i žmarci, drhtavica, napetost u mišićima, poremećaj čula ukusa, nedostatak pažnje,

  • poremećaj vida, zvonjenje u ušima,

  • lupanje srca, naleti vrućine, zevanje,

  • bol u stomaku, povraćanje, zatvor, uznemiren želudac, gasovi,

  • osip, pojačano znojenje, bol u mišićima, seksualna disfunkcija, erektilna disfunkcija, bol u grudima.


   Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 1000 pacijenata):

  • bronhitis, kijavica,

  • halucinacije, osećaj prekomerne sreće, nedostatak brige, neuobičajeno (nenormalno) razmišljanje,

  • konvulzije (grčevi), nevoljne kontrakcije mišića, poremećaj koordinacije, preterano kretanje, amnezija, otupelost osećaja, poremećaj govora, vrtoglavica pri ustajanju, migrena,

  • bol u uhu, ubrzani rad srca, visok krvni pritisak, naleti vrućine,

  • otežano disanje, moguće zvižadanje u grudima, nedostatak daha, krvarenje iz nosa,

  • zapaljenje jednjaka, otežano gutanje, hemoroidi, pojačano lučenje pljuvačke, poremećaj jezika, podrigivanje,

  • oticanje očiju, ljubičaste fleke na koži, opadanje kose, hladan znoj, suva koža, koprivnjača,

  • osteoartritis, slabost mišića, bol u leđima, podrhtavanje mišića,

  • mokrenje u toku noći, nemogućnost mokrenja, pojačano mokrenje, povećanje učestalosti mokrenja, problemi sa mokrenjem,

  • vaginalno krvarenje, seksualna disfunkcija kod žena, nelagodnost, drhtavica, groznica, slabost, žeđ, smanjenje telesne mase, povećanje telesne mase.


   Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 10000 pacijenata):

  • problemi sa crevima, infekcija uha, karcinom, otečene žlezde, visok holesterol, nizak nivo šećera u krvi,

  • fizičke tegobe usled stresa ili emocija, zavisnost od lekova, psihotični poremećaj, agresija, paranoja, suicidalne misli, mesečarenje, prerana ejakulacija,

  • koma, neuobičajeni (nenormalni) pokreti, otežano kretanje, povećana osetljivost, senzorni poremećaj,

  • glaukom (povišen očni pritisak), problemi sa suznim žlezdama, tačke ispred očiju, dvostruki vid, oči osetljive na svetlost, krv u oku, proširene zenice,

  • srčani udar, usporeni rad srca, problemi sa srcem, loša cirkulacija u rukama i nogama, stezanje u grlu, ubrzano disanje, usporeno disanje, otežan govor, štucanje,

  • krv u stolici, bolna, osetljiva unutrašnjost usta, ulceracije (afte) na jeziku, poremećaj zuba, problem sa jezikom, ulceracije (afte) u ustima, poremećaj funkcije jetre,

  • plikovi na koži, osip na kosmatim delovima, promenjena tekstura kose, promenjen miris kože, poremećaj kosti, smanjeno mokrenje, inkontinencija (nemogućnost zadržavanja) urina, zadržavanje urina

  • prekomerno vaginalno krvarenje, suvoća vaginalnog područja, crveni, bolni penis, genitalni iscedak, produžena erekcija, iscedak iz dojke,

  • hernija (kila), ožiljak na mestu injekcije, smanjeno podnošenje leka, otežano hodanje, izmenjeni rezultati laboratorijskih testova, izmenjen sastav semene tečnosti, povreda, opuštanje krvnih sudova na kojima je obavljena intervencija.

  • Slučajevi suicidalnih ideja i suicidalnog ponašanja prijavljeni su tokom terapije sertralinom ili nedugo nakon prekida terapije (videti odeljak 2).


   U toku postmarketinškog praćenja sertralina, zabeležena su sledeća neželjena dejstva:

  • smanjen broj belih krvnih zrnaca, smanjenje broja krvnih pločica (ćelija koje omogućavaju zgrušavanje krvi), nizak nivo tireoidnih hormona, endokrini problem, nizak nivo natrijuma u krvi,

  • zastrašujući nenormalni snovi, suicidalno ponašanje,

  • problemi sa pomeranjem mišića (kao što je preterano kretanje, napetost u mišićima i otežano hodanje), nesvestica,

  • izmenjen vid, problemi sa krvarenjem (kao što je krvarenje iz nosa, krvarenje u želucu ili krv u urinu), zapaljenje pankreasa, ozbiljni problemi sa funkcijom jetre, žuta prebojenost kože i očiju (žutica),

  • edem kože, reakcija kože na sunčevo zračenje, svrab, bol u zglobovima, grčevi u mišićima, uvećanje dojki, neredovni menstrualni ciklusi, oticanje nogu, problemi sa zgrušavanjem krvi, mokrenje u snu i teška alergijska reakcija.


   Neželjena dejstva kod dece i adolescenata:

   Generalno, neželjena dejstva u kliničkim ispitivanjima sa decom i adolescentima bila su slična onim kod odraslih

   (videti gore). Najčešća neželjena dejstva kod dece i adolescenata bila su glavobolja, nesanica, proliv i mučnina.


   Simptomi koji se mogu javiti usled prekida terapije:

   Ukoliko iznenada prestanete da uzimate ovaj lek možete osetiti neželjena dejstva kao što su vrtoglavica, utrnulost, poremećaji sna, nemir ili anksioznost, glavobolje, mučnina, povraćanje i drhtavica (videti odeljak 3. Ako naglo prestanete da uzimate lek Sertralin Teva).


   Kod pacijenata koji uzimaju ovu vrstu lekova zabeležen je povišeni rizik od preloma kostiju.

   Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK SERTRALIN-TEVA


  Čuvati lek van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  Sertralin-Teva, film tableta 50 mg

  5 godina


  Sertralin-Teva, film tableta 100 mg 5 godina

  Ne koristiti lek Sertralin-Teva nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje

  Sertralin-Teva, film tableta 50 mg

  Gotov proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Sertralin-Teva, film tableta 100 mg

  Gotov proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Sertralin-Teva


Sertralin-Teva, film tablete, 50 mg: Sadržaj aktivne supstance:

Jedna film tableta sadrži 50 mg sertralina u obliku 55,95mg sertralin-hidrohlorida


Jezgro tablete: kroskarmeloza-natrijum

Silicijum, koloidni, bezvodni;

celuloza, mikrokristalna; kopovidon; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat;


FILM:

Opadry white Y-5-7068; polietilenglikol 400; hipromeloza 3CP; hidroksipropilceluloza;


titan-dioksid (E171); hipromeloza 50 CP


Sertralin-Teva, film tablete, 100 mg: Sadržaj aktivne supstance:

Jedna film tableta sadrži 100 mg sertralina u obliku 111,9mg sertralin-hidrohlorida


Jezgro tablete: kroskarmeloza-natrijum

Silicijum, koloidni, bezvodni;

celuloza, mikrokristalna; kopovidon; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat;


FILM:

Opadry white Y-5-7068; polietilenglikol 400; hipromeloza 3CP; hidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E171); hipromeloza 50 CP


Kako izgleda lek Sertralin-Teva, I sadržaj pakovanja


Sertralin-Teva, film tablete, 50 mg:

Sertralin-Teva, film tableta 50 mg: obložene tablete, bele boje, oblika kapsule, sa podeonom crtom sa jedne strane i oznakom 50 sa druge strane


Sertralin-Teva, film tablete, 100 mg:

Sertralin-Teva, film tableta 100 mg: obložene tablete, bele boje, oblika kapsule, sa podeonom crtom sa jedne strane i oznakom 100 sa druge strane


Pakovanje:


Sertralin-Teva, film tablete, 50 mg, 30x50mg:

blister od Al/PVC folije. U kutiji se nalaze dva blistera sa po 15 film tableta.


Sertralin-Teva, film tablete, 100 mg, 30x100mg

blister od Al/PVC folije. U kutiji se nalaze dva blistera sa po 15 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: TEVA Serbia d.o.o. Makenzijeva 24 Beograd


Proizvođač:

Teva Pharma S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:

Δ Lek se može izdavati samo uz lekarsi recept; moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti Broj i datum dozvole:


Sertralin-Teva, film tablete, 50 mg: 515-01-00158-13-002 od 11.09.2013.


Sertralin-Teva, film tablete, 100 mg: 515-01-00159-13-002 od 11.09.2013.