Početna stranica Početna stranica

Tasigna
nilotinib

UPUTSTVO ZA LEK


Tasigna, 200 mg, kapsula, tvrda

nilotinib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs  1. Kako čuvati lek Tasigna

    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek Tasigna posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


    Lek čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Ne koristiti pakovanje koje je oštećeno ili ima znake otvaranja.

    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Tasigna

Aktivna supstanca je: nilotinib

Jedna kapsula, tvrda sadrži 200 mg nilotiniba u obliku nilotinib-hidrohlorid, monohidrata.


Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule: laktoza, monohidrat; krospovidon; poloksamer 188; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.

Telo i kapa kapsule: želatin; titan-dioksid (E 171); gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172)


Mastilo za štampu A: šelak (E904); alkohol, dehidrirani; izopropilalkohol; butilalkohol; propilenglikol; amonijak, rastvor, koncentrovani; kalijum-hidroksid; gvožđe (III)-oksid, crveni (E 172); voda, prečišćena.


Mastilo za štampu B: šelak (E904); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); gvožđe(III)-oksid, crni (E172);

N-butilalkohol; voda, prečišćena; titan-dioksid (E171); propilenglikol (E1520); izopropilalkohol; industrijski metilovani alkohol.


Kako izgleda lek Tasigna i sadržaj pakovanja


Kapsula, tvrda.

Neprovidne, tvrde želatinske kapsule, veličine 0 svetložutog tela i kape, sa duž ose crveno odštampanim tekstom NVR TKI (štampa između kapice i tela nije definisana), punjene belim do žućkastim praškom.


Jedna složiva kartonska kutija (intermedijerno pakovanje) sadrži 7 PVC/PVDC-aluminijumska blistera sa po 4 kapsula, tvrdih (ukupno 28 kapsula, tvrdih).

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 4 složive kartonske kutije sa po 28 kapsula tvrdih (ukupno 112 kapsula tvrdih).

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Omladinskih Brigada 90 A, Beograd-Novi Beograd


Proizvođač

NOVARTIS PHARMA STEIN AG,

Schaffhauserstrasse, Stein, Švajcarska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Maj, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-02519-18-001 od 17.05.2019.


NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je ispravljeno u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00442- 2019-8-003 od 11.12.2019.