Početna stranica Početna stranica

Heparin Panpharma
heparin-natrijum

UPUTSTVO ZA LEK


Heparin Panpharma, rastvor za injekciju, 25000 i.j./5mL, Pakovanje:ukupno 10 kom, bočica staklena, 10 x 5 mL Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Panpharma, u saradnji sa Rotexmedica GmbH Fougeres, Zi du Clairay, Francuska -

Adresa:

Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau, Nemačka

Podnosilac zahteva: LICENTIS DOO

Adresa: Vojvode Stepe 18, 11040 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Heparin Panpharma, 25000 i.j./5mL, rastvor za injekciju INN heparin-natrijum

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Heparin Panpharma i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Heparin Panpharma

 3. Kako se upotrebljava lek Heparin Panpharma

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Heparin Panpharma

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Heparin Panpharma I ČEMU JE NAMENJEN


  Ovaj lek pripada grupi lekova koji se zovu antikoagulansi, oni utiču na način zgrušavanja krvi. Koristi se u terapiji:

  • Upala vena (flebitis) i plućne embolije (embolija je iznenadno začepljenje krvnih sudova krvnim ugruškom)

  • Srčanog udara ili terapije srčanog udara

  • Određenih arterijskih začepljenja

  • Određenih poremećaja koagulacije (zgrušavanja krvi)

   Koristi se i za sprečavanje nastanka arterijskih začepljenja i stvaranja krvnih ugrušaka u krvotoku tokom operacije srca ili dijalize (kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEKHeparin Panpharma


  Lek Heparin Panpharma ne smete koristiti:

  Lek Heparin Panpharma ne treba da uzimate ako:

  • Znate da ste alergični na heparin ili neki od sastojaka leka (videti odeljak 6),

  • Ranije poznati slučajevi pada broja trombocita izazvan heparinom (trombociti su deo krvi i važni su za zgrušavanje krvi),

  • Imate poremećaj u zgrušavanju krvi

  • Imate posekotine ili povrede sklone krvarenju,

  • Imate moždana krvarenja


   Ovaj lek sadrži benzilalkohol i ne sme se koristiti kod prevremeno rođenih beba i novorođenčadi (1 bočica sadrži 50 mg benzil alkohola).

   Tokom terapije heparinom ne sme se primenjivati epiduralna ili spinalna anestezija.


   Lek Heparin Panpharma ne treba da uzimate u sledećim slučajevima, osim po preporuci lekara:

  • U toku prva tri dana nakon moždanog udara. Ako postoji i moždano krvarenje ovaj lek se ne sme koristiti.

  • Visok krvni pritisak koji nije pod kontrolom,

  • Većina endokarditisa (zapaljenja opne srca i srčanih zalistaka)


   Kada uzimate lek Heparin Panpharma, posebno vodite računa:

   Preporučuje se naročit oprez:

   Zbog rizika od mogućeg krvarenja potrebno je pažljivo praćenje lečenja kod sledećih stanja:

  • Ranije poznati gastrointestinalni čir

  • Oboljenja oka ( retine)

  • Nakon operacije na mozgu ili kičmenoj moždini

  • Lumbalne punkture

   Tokom lečenja ovim lekom potrebno je ponovljeno uzimanje krvi radi redovne kontrole broja trombocita. Ovo je neophodno pošto, voma retko, može doći do značajnog pada broja trombocita tokom terapije heparinom (videti odeljak “Moguća neželjena dejstva”).

   U tom slučaju potrebno je prekinuti primenu heparina i pojačati nadzor pošto se mogu javiti ozbiljne komplikacije, naročito tromboza (ugrušci koji začepljuju venu ili arteriju).


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

   Ne preporučuje se upotreba sledećih lekova u kombinaciji sa heparinom:

  • Aspirin (koristi se protiv bolova i povišene temperature)

  • Antiinflamatorni lekovi (lekovi NSAIL grupe)

  • Dekstran


  Ipak, ukoliko primate ovu terapiju kao predostrožnost od mogućeg srčanog udara, Vaš lekar će vam možda propisati i istovremenu primenu aspirina u odgovarajućoj dozi.


  Uzimanje leka Heparin Panpharma sa hranom ili pićima


  /


  Primena leka Heparin Panpharma u periodu trudnoće i dojenja


  Ukoliko je neophodno, Vaš lekar može odlučiti da vam da terapiju heparinom u toku trudnoće. Epiduralna anestezija se u tom slučaju ne može primeniti, naročito ne u toku porođaja.


  Uticaj leka Heparin Panpharma na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Heparin Panpharma


  Ovaj lek sadrži 27 mg natrijuma po bočici. To treba uzeti u obzir samo kod pacijenata koji se strogo pridržavaju načina ishrane sa niskim sadržajem natrijuma.

  Ovaj lek sadrži približno 50 mg benzil alkohola i može da izazove toksične reakcije i alergijske reakcije kod novorođenčadi i dece starosti do 3 godine.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Heparin Panpharma

  Doziranje

  Koncentracija ovog rastvora heparina je 5 000 i.j./mL. Treba da znate da svi preparati heparina nisu iste koncentracije.

  Uobičajena primena ovog leka je na neki od sledećih načina:

  • Kontinuirana primena električnim špricem

  • Početak terapije sa dozom od 50 i.j./kg direktnim intravenskim putem kao brza (bolus) injekcija

  • Početna doza heparina, primenjena električnim špricem je 20 i.j./kg/sat. Ovu dozu nakon toga treba prilagoditi prema laboratorijskim nalazima.


  • Laboratorijske rezultate treba pratiti najmanje jednom dnevno. Prate se APTT (vrednost aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena koja meri vreme koagulacije) ili nivo heparina u krvi.

  • Ako se terapija heparinom zamenjuje nekim drugim oralnim antikoagulansom, primenu heparina treba nastaviti još nekoliko dana uporedo sa primenom oralnog antikoagulansa. Ovaj period je neophodan kako bi drugi lek počeo da deluje i da rezultati testa vremena zgrušavanja krvi budu zadovoljavajući.

  U nekim slučajevima potrebno je drugačije doziranje: vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu.

  Način primene

  INTRAVENSKA PRIMENA.

  Ovaj lek ne treba davati intramuskularnim putem.

  Trajanje terapije

  Vaš lekar će odrediti dužinu lečenja.

  Ako ste uzeli više leka Heparin Panpharma nego što je trebalo


  Malo je verovatno da ćete dobiti veću dozu nego što bi trebalo. Krvarenje može biti znak slučajnog predoziranja, u slučaju da se to dogodi odmah obavestite bolničko osoblje o tome.

  Ukoliko je neophodno, dejstvo heparina se može neutralisati intravenskom primenom prikladne doze protamina.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Heparin Panpharma


  /


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Heparin Panpharma


  /


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi i Heparin Panpharma može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Primećena su sledeća neželjena dejstva:

  • Krvarenja različitog intenziteta: morate odmah obavestiti bolničko osoblje. Ova krvarenja mogu biti ubrzana postojanjem povreda podložnih krvarenju, oslabljenom funkcijom bubrega i/ili primenom određenih lekova

  • Pad broja trombocita koji može biti značajan u nekim slučajevima. Zato je neophodno redovno laboratorijsko praćenje.

  • Retko, ozbiljne kožne reakcije na mestu primene infuzije.

  • Lokalna ili generalna alergijska reakcija Ostalo:

  • Porast nivoa odrđenih enzima jetre u krvi,

  • Porast nivoa određenih belih krvnih zrnaca (eozinofila) praćen osipom na koži,

  • U izuzetnim slučajevima: gubitak kose, bolne i dugotrajne erekcije,

  • Veoma retko: neuobičajene vrednosti elektrolita u krvi (porast vrednosti kalijuma, metabolička acidoza), naročito kod pacijenata sa dijabetesom ili oslabljenom funkcijom bubrega.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Heparin Panpharma

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte koristiti lek Heparin Panpharma nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Rok upotrebe 5 godina Čuvanje

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Heparin Panpharma


Aktivnasupstanca: heparin-natrijum

1 mL rastvora za injekciju sadrži heparina 5000 i.j. u obliku heparin-natrijuma. 5 mL rastvora za injekciju sadrži heparina 25000 i.j. u obliku heparin-natrijuma.


Pomoćne supstance: Benzil alkohol Natrijum-hlorid

Natrijum hidroksid ili hlorovodonična kiselina

Voda za injekcije


Kako izgleda lek HEPARIN PANPHARMA i sadržaj pakovanja


Lek Heparin Panpharma je rastvor za injekciju. Ovaj rastvor je bistar, bezbojan do svetložut. 5 mL rastvora u bočici od stakla tipa II sa čepom (hlorobutil).

Kutije sa 1 ili 10 bočica.

Na tržištu ne moraju da se nalaze sve veličine pakovanja.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

LICENTIS DOO

Vojvode Stepe 18

11040 Beograd

Srbija

Proizvođač:

Panpharma, u saradnji sa

Rotex Medica GmbH Arzneimittelwerk

Bunsenstrasse 4

22946 Trittau

Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Heparin

Panpharma, rastvor

za injekciju,

10 x (25000i.j./5mL): 515-01-1738-12-001 od 21.05.2013.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije


Ovaj proizvod je standardni heparin koji se naziva nefrakcionisani heparin. On je indikovan za:Međutim, kada se koristi antidot, neophodno je uzeti u obzir njegova potencijalna neželjena dejstva.

U slučaju masivne oralne ingestije heparina u principu se ne očekuju nikakve ozbiljne posledice, obzirom na veoma malu gastrointestinalnu apsorpciju ovog leka.


Inkompatibilnost


Obzirom da nisu sprovedene studije kompatibilnosti, ovaj lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Videti odeljak 4.2 (doziranje i način primene). Nema posebnih zahteva.