Početna stranica Početna stranica

Verapamil Alkaloid
verapamil

CENE

film tableta blister, 30 po 40 mg

Veleprodaja: 68,00 din
Maloprodaja: 82,28 din
Participacija: 50,00 din

obložena tableta blister, 30 po 40 mg

Veleprodaja: 68,00 din
Maloprodaja: 82,28 din
Participacija: 50,00 din

obložena tableta blister, 30 po 80 mg

Veleprodaja: 92,30 din
Maloprodaja: 111,68 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 50 po 80 mg

Veleprodaja: 153,90 din
Maloprodaja: 186,22 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Verapamil Alkaloid 40 mg obložene tablete Verapamil Alkaloid 80 mg obložene tablete


verapamil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Verapamil Alkaloid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Verapamil Alkaloid

 3. Kako se uzima lek Verapamil Alkaloid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Verapamil Alkaloid

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Verapamil Alkaloid i čemu je namenjen

  Lek Verapamil Alkaloid sadrži verapamil hidrohlorid kao aktivnu supstancu. Ovaj lek pripada grupi lekova poznatih kao blokatori kalcijumovih kanala. Verapamil sprečava kalcijum da uđe u srčani mišić i mišiće krvnih sudova, kojima je potreban kako bi se kontrahovali i sužavali. Ovo dovodi do relaksacije srca i krvnih sudova, omogućava srcu da pumpa manju količinu krvi prilikom svakog otkucaja i smanjuje stepen srčanog rada (puls).


  Na ovaj način Verapamil Alkaloid može:

  • sprečiti ili redukovati pojavu angine (bol u grudima, vratu ili ruci povezan sa fizičkom aktivnošću ili stresom);

  • pomoći u lečenju nepravilnog srčanog ritma, preko usporavanja srčanog rada;

  • pomoći u redukciji visokog krvnog pritiska (hipertenzija).


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Verapamil Alkaloid Lek Verapamil Alkaloid ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na verapamil ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko je Vaš krvni pritisak izrazito nizak što je posledica ozbiljnih problema sa srcem (kao što je šok);

  • ukoliko imate slabost srca ili srčani blok drugog ili trećeg stepena (poremećaj sprovođenja signala kroz srce – uzrokuje veoma spor rad srca) ili električni poremećaj srca (pretkomorno treperenje) uzrokujući periode ubrzanog rada srca (Wolff-Parkinson-White sindrom ili Lown-Ganong- Levine sindrom);

  • ukoliko imate problem sa zaliscima srca ili sindrom bolesnog sinusnog čvora srca (neregularni srčani ritam) i nemate pejsmejker;

  • ukoliko se lečite injekcijama beta-blokatora;

  • ukoliko već uzimate lek koji sadrži ivabradin za lečenje određenih srčanih bolesti;

  • ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Verapamil Alkaloid obložene tablete, ukoliko:

  • ste bolovali od srčane slabosti, imali atrioventrikularni blok I stepena ili neregularni srčani ritam;

  • imate veoma nizak krvni pritisak;

  • ste nedavno imali srčani udar (infarkt miokarda);

  • imate smanjenu funkciju jetre ili bubrega;

  • imate oboljenje koje se manifestuje slabošću mišića (Mijastenija gravis , Lambert-Eaton- sindrom, Duchenne muskularna distrofija u naprednoj fazi)


   Drugi lekovi i Verapamil Alkaloid


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove ili neke od navedenih:

  • lekove za smanjenje krvnog pritiska, beta-blokatore npr. atenolol, metoprolol, propranolol;

  • alfa blokatore - prazosin i terazosin koji se koriste za smanjivanje krvnog pritiska ili za terapiju bolesti prostate;

  • lekove za visok krvni pritisak ili za terapiju nepravilnog srčanog rada (aritmija) kao što je flekanid, kvinidin, digoksin, digitoksin i dizopiramid;

  • teofilin, za probleme vezane sa disanjem;

  • lekove za terapiju epilepsije, npr. fenobarbital, karbamazepin, fenintoin;

  • lekove koju se upotrebljavaju za terapiju depresije (uključujući biljni proizvod kantariona), nervoza ili psihoza. Ovo uključujuče imipramin, buspiron i litijum;

  • gliburid, za terapiju šećerne bolesti;

  • midazolam, koji se koristi kao sedativ ili anestetik;

  • lekove za terapiju gihta, npr. kolhicin, sulfinpirazon;

  • doksorubicin za terapiju kancera;

  • cimetidin za terapiju gorušice ili čireva;

  • lekove za kontrolu reakcija imunog sistema npr. ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus. Oni se upotrebljavaju za sprečavanje odbacivanja transplantata;

  • lekove poznate kao „statini” koji se koriste za smanjenje vrednosti holesterola npr. simvastatin, lovastatin, atorvastatin;

  • almotriptan za lečenje migrene;

  • aspirin, nesteroidni antiinflamatorni lek (NSAIL) protiv bolova i zapaljenja;

  • ivabradin, koristi se za lečenje srčanih oboljenja;

  • rifampicin, koristi se za lečenje tuberkuloze i drugih oblika infekcija;

  • eritromicin, klaritromicin i telitromicin, koriste se za lečenje određenih tipova infekcija;

  • ritonavir, za lečenje HIV-a;

  • dabigatran (lek koji sprečava formiranje krvnih ugrušaka). Posavetujte se sa lekarom pre nego što uzmete bilo koji lek.


   Obavestite Vašeg hirurga ili stomatologa da uzimate lek Verapamil Alkaloid ukoliko se planira operacija jer može uticati na anestetik koji se koristi.


   Uzimanje leka Verapamil Alkaloid sa hranom, pićima i alkoholom


   Nemojte uzimati lek Verapamil Alkaloid sa sokom od grejpfruta, jer utiče na resorpciju leka. Ovo se ne javlja sa drugim voćnim sokovima kao što su sok od narandže, jabuke ili paradajza.

   Nemojte piti alkoholna pića dok uzimate ovaj lek. Može se javiti povećanje neželjenih dejstava leka Verapamil Alkaloid.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Ne savetuje se upotreba leka Verapamil Alkaloid tokom trudnoće i dojenja, osim ako Vas lekar nije tako posavetovao.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Tokom terapije lekom Verapamil Alkaloid sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama može biti smanjena. Verapamil kod nekih ljudi može da izazove vrtoglavicu i zamor. Ovo se naročito može javiti na početaku terapije, kada se jedan lek menja drugim ili kada se istovremeno sa verapamilom konzumira alkohol.


   Lek Verapamil Alkaloid sadrži laktozu i saharozu.


   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Verapamil Alkaloid


  Uvek uzimajte ovaj lek onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doza leka Verapamil Alkaloid zavisi od stanja koje se leči. Uobičajene doze su:

  Odrasli

  Angina, uključujući i Prinzmetal-ovu anginu:

  Uobičajena doza je 80 mg - 120 mg leka Verapamil Alkaloid 3-4 puta dnevno. Kod nekih pacijenata doze od 80 mg tri puta dnevno mogu biti efikasne u lečenju angine u naporu.


  Nepravilni otkucaji srca ili nepravilan ritam:

  Uobičajena doza je 40 mg do 120 mg Verapamil Alkaloid 3-4 puta dnevno, u zavisnosti od težine bolesti.


  Hipertenzija (visok krvni pritisak):

  Uobičajena doza je 40 mg do 120 mg Verapamil Alkaloid 3-4 puta dnevno. Kod dugotrajnog doziranja dnevna doza ne sme preći 480 mg.


  Ako imate utisak da lek Verapamil Alkaloid deluje veoma jako ili slabo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Deca do 14 godina starosti (samo u slučajevima oštećene srčane funkcije)

  Odojčad i deca do 2 godine:

  Šema doziranja ne postoji, lečenje treba sprovoditi samo u bolnicama. Deca uzrasta od 3 do 6 godina

  Doze 40 do 120 mg leka verapamil-hidrohlorida podeljene u dve do tri pojedinačne doze, koriste se za lečenje dece uzrasta od 3 do 6 godina.

  Deca uzrasta od 6-14 godina

  Preporučena doza je 80 do 360 mg verapamil-hidrohlorida dnevno, primenjeno u 2- 3 pojedinačne doze.

  Ne postoje iskustva o primeni leka kod dece u drugim indikacijama.


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre

  Za pacijente sa oštećenom funkcijom jetre se preporučuju niže doze na početku terapije, u zavisnosti od stepena oštećenja funkcije jetre i ozbiljnosti bolesti koja se leči lekom (npr. hipertenzivna kriza, aritmija)


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega

  Prilagođavanje doze nije potrebno kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega.


  Doziranje kod odraslih pacijenata

  Doziranje kod odraslih pacijenata (>65 godina) mora se sprovoditi sa oprezom na osnovu individualnog odgovora na verapamil.


  Način primene


  Za oralnu upotrebu.

  Verapamil ne treba uzimati sa sokom od grejpfruta (pogledajte odeljak 4.5). Tablete treba uzimati u toku ili ubrzo nakon obroka sa malo tečnosti.


  Ako ste uzeli više leka Verapamil Alkaloid nego što treba


  Ako ste uzeli više leka Verapamil Alkaloid nego što je trebalo, odmah potražite medicinsku pomoć. Sa sobom treba da ponesete i kutiju leka. Lekar će odrediti mere koje treba da se preduzimaju u zavisnosti od težine intoksikacije/predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Verapamil Alkaloid


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je uskoro vreme za sledeću dozu, nemojte uzeti zaboravljenu dozu, samo uzmite sledeću dozu na vreme.

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Verapamil Alkaloid


  Nemojte prekidati terapiju lekom Verapamil Alkaloid bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom. Ukoliko imate dodatnih pitanja koja se odnose na ovaj lek, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Lek uzimajte tačno onako kako je lekar propisao.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ukoliko osetite neka od sledećih retkih neželjenih dejstava, odmah se obratite Vašem lekaru:

  • žuta prebojenost kože ili beonjača, groznicu ili nelagodnost u stomaku. Ovo su znaci da Vaša jetra ne funkcioniše kao što je uobičajeno;

  • lupanje srca, bolove u grudima prvi put, ili učestalije bolove u grudima, otečene zglobove, tople i bolne šake i stopala;

  • neočekivano sviranje u grudima, otežano disanje, otečena usta, usne ili jezik, pad krvnog pritiska ili težak osip na koži. Ovo su znakovi teške alergijske reakcije (anafilakse).


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • vrtoglavica

  • glavobolja

  • usporen rad srca

  • crvenilo

  • nizak krvni pritisak

  • konstipacija i bol u stomaku

  • mučnina

  • otok stopala ili zglobova


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • nepravilan ili ubrzan rad srca

  • bol u stomaku

  • zamor


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • pospanost

  • osećaj peckanja i bockanja na koži

  • tremor (nevoljno podrhtavanje)

  • zujanje u ušima (tinitus)

  • povraćanje

   • pojačano znojenje


   Ostala neželjena dejstva (nepoznato – ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  • alergijske reakcije

  • poremećaj pokreta

  • paraliza

  • epileptični napadi

  • povišen nivo kalijuma u krvi

  • nervoza

  • vrtoglavica

  • srčani udar

  • srčana slabost

  • nepravilan rad srca

  • crvenilo lica ili vrata usled širenja krvnih sudova

  • proširenje malih arterija u nogama, rukama, retko na licu, ušima, ili kolenima izazivajući osećaj povećane temperature i crvenila

  • stezanje u grudima i otežano disanje

  • stomačna nelagodnost

  • otok gingive koji se spušta preko zuba

  • otok očnih kapaka, usana, jezika i grla praćeni kožnim osipom

  • osip

  • gubitak kose (alopecija)

  • svrab kože

  • krvni izlivi na koži

  • promene na koži u vidu crvenih tački koje mogu biti pojedinačne ili spojene u plake

  • koprivnjača

  • bol u zglobovima i/ili mišićima i slabost mišića

  • oštećena funkcija bubrega

  • impotencija

  • povećanje grudi kod muškaraca

  • veća vrednost od normalne vrednosti prolaktina (ženski hormon) u krvi koji uzrokuje stvaranje mleka u grudima

  • povećanje vrednosti enzima jetre Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Verapamil Alkaloid

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Verapamil Alkaloid posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Verapamil Alkaloid

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-skrobglikolat (tip A); talk; magnezijum-stearat; hidroksipropilceluloza.

Obloga tablete: povidon; makrogol 6000; titan-dioksid (E171); saharoza; akacija, sušena raspršivanjem; talk; Boja Quinoline yellow Al lake (E104) CI 47005; Opaglos white 6000.

Kako izgleda lek Verapamil Alkaloid i sadržaj pakovanja Verapamil Alkaloid su žute, sjajne, bikonveksne obložene tablete. Verapamil Alkaloid 40 mg obložene tablete

Unutrašnje pakovanje: Al/ PVC blister. Svaki blister sadrži 15 obloženih tableta.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera sa po 15 obloženih tableta (ukupno 30 obloženih tableta) i Uputstvo za lek.


Verapamil Alkaloid 80 mg obložene tablete

Unutrašnje pakovanje: Al/PVC blister. Svaki blister sadrži 15 obloženih tableta.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera sa po 15 obloženih tableta (ukupno 30 obloženih tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd, Republika Srbija;

mesto proizvodnje ALKALOID D.O.O. BEOGRAD Pančevački put br.38, Beograd, Republika Srbija


ALKALOID AD Skopje

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovaeu leka mora jasno da označi onaj EAN kod onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka tj. da navede samo EAN kod tog proizvođača a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Verapamil Alkaloid 40 mg obložene tablete: 515-01-04562-17-001 od 26.11.2018

Verapamil Alkaloid 80 mg obložene tablete: 515-01-04563-17-001 od 26.11.2018.