Početna stranica Početna stranica

Idacio
adalimumab

UPUTSTVO ZA LEK


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Idacio, 40 mg/0,8 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

adalimumab


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

imate teške srčane smetnje (videti odeljak Upozorenja i mere opreza).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Idacio. Alergijske reakcije

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): smanjenje broja belih krvnih ćelija, crvenih krvnih ćelija i krvnih pločica.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. Kako čuvati lek Idacio

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Idacio posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem ili unutrašnjem pakovanju nakon oznake „Važi do“ ili „EXP“..Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati.


  Čuvati napunjeni injekcioni pen u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Alternativni način čuvanja:

  Kada je potrebno (npr. kada putujete) lek Idacio se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) najduže 14 dana - obavezno ga zaštitite od svetlosti.

  Nakon što napunjeni špric izvadite iz frižidera radi čuvanja na sobnoj temperaturi, napunjeni špric morate iskoristiti u roku od 14 dana ili ga baciti, čak i ukoliko ga kasnije vratite u frižider.


  Trebalo bi da zabeležite datum kada ste prvi put izvadili pen iz frižidera, kao i datum nakon kojeg bi trebalo baciti lek.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Idacio

Upoznajte se sa Vašim Idacio napunjenim injekcionim špricem


image

Pre upotrebe:


Kapica igle


Prozirno kućište za špric


Klip šprica

Nalepnica (Idacio, doza, rok trajanja)


Telo za ubrizgavanje


Dugme za ubrizgavanjeNakon upotrebe:


image

image

image

Kapica igle


Igla


Produžen štitnik Završna pozicija klipaKORAK 1 Pripremite se za injekciju


U svakoj kutiji leka idacio, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu se nalaze dva pena.


  1. Pripremite čistu, ravnu površinu, kao što je sto ili kuhinjska radna površina u dobro osvetljenom prostoru.


  2. Dodatno će Vam biti potrebno (Slika A)

   • Alkoholni tupfer (nalazi se u kutiji)

   • Pamučna vata ili gaza

   • Korpa za odlaganje oštrog otpada.

    Otvorite korpu za otpatke tako da bude spremna za upotrebu.


    image

    Slika A


  3. Izvucite kutiju iz frižidera (Slika B)

   imageSlika B

  4. Proverite rok trajanja na strani kutije (Slika C)   image

   MM/YYYY


   Slika C

   Upozorenje: Ne koristiti ukoliko je rok upotrebe istekao


  5. Izvucite pen iz originalne kutije:

   • Sa dva prsta uhvatite za deo na kome je nalepnica

    image

   • Povucite pen ravno na gore i izvan pakovanja (Slika D).


    Slika D Stavite pen na ravnu površinu.


    image

  6. Preostali pen ostavite u originalnoj kutiji i vratite u frižider (Slika E).


   Slika E

   Pogledajte informacije o čuvanju za uputstva o čuvanju neiskorišćenog pena.


  7. Ostavite pen 30 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se lek ugrejao (Slika F).

image

Ubrizgavanje hladnog leka može biti bolno.


Slika F


Upozorenje: Nemojte grejati pen na bilo koji drugi način, kao što su mikrotalasna, vruća voda ili direktno izlaganje suncu.

Upozorenje: Nemojte uklanjati kapicu igle dok niste spremni da ubrizgate lek. KORAK 2 Operite ruke

2.1 Dobro operite ruke sapunom i vodom (Slika G) i osušite ih. Upozorenje: Upotreba rukavica ne zamenjuje potrebu za pranjem ruku.

imageSlika G

KORAK 3 Proverite napunjeni injekcioni pen


  1. Proverite prozirno kućište za špric da biste bili sigurni:

   • Da je tečnost bistra, bezbojna i bez čestica (Slika H)

   • Da stakleni špric nije napukao ili nije polomljen (Slika H)Prozirno kućište za špric

image

Slika HUpozorenje: Nemojte koristiti pen ukoliko se u tečnosti nalaze čestice, ili ukoliko je zamućena ili obojena, ili ukoliko vidite bilo kakve znake oštećenja.


  1. Proverite nalepnicu kako biste bili sigurni:

   • Da je ime leka na penu Idacio (Slika I)

   • Da rok trajanja nije istekao (Slika I)    image

    MM/YYYY


    Slika I


    Upozorenje: Nemojte koristiti pen ako:

   • Ime na penu nije Idacio.

   • Je rok trajanja istekao.

Ukoliko je tako, bacite pen u korpu za odlaganje oštrog otpada i kontaktirajte zdravstvenog radnika. KORAK 4 Izaberite mesto ubrizgavanja

  1. Izaberite mesto ubrizgavanja (Slika J) na:

   • Vrhu butina.

   • Abdomenu (ubrizgavati bar 5 centimetara dalje od pupka).

    imageSlika J

  2. Izaberite drugo mesto (bar 2,5 centimetara dalje od prethodnog mesta ubrizgavanja) svaki put kako biste smanjili crvenilo, iritaciju ili druge probleme na koži.

Upozorenje: Nemojte ubrizgavati na bolnim mestima, mestima sa modricama, koja su crvena, očvrsnula, sa ožiljcima ili sa strijama.

Upozorenje: Ukoliko imate psorijazu, nemojte ubrizgavato u lezije ili u crvene, guste, povišene ili ljuskaste mrlje.


KORAK 5 Očistite mesto ubrizgavanja


image

5.1 Obrišite kožu na mestu ubrizgavanja alkoholnim tupferom kako biste je očistili (Slika K) Upozorenje: nemojte duvati ili dirati mesto ubrizgavanja nakon što ga očistite.


Slika K KORAK 6 Ubrizgajte injekciju

  1. Uklonite kapicu igle

   image

   • Držite pen uspravno i skinite kapicu igle (Slika L).


    Slika L Možete videte kapi tečnosti na vrhu igle.

   • Bacite kapicu igle.

    Upozorenje: Nemojte uvrtati kapicu. Upozorenje: Nemojte vraćati kapicu na pen.


  2. Držanje napunjenog injekcionog pena

   • Držite napunjeni injekcioni pen tako da možete da vidite prozirno kućište za špric.

    image

   • Namestite palac iznad (ali ga nemojte dodirivati) žutog injekcionog dugmeta (Slika M)


    Slika M

   • Postavite napunjeni injekcioni pen pod uglom od 90° u odnosu na kožu (Slika N)    Pre ubrizgavanja

    image

    Slika N

   • Pritisnite i držite napunjeni injekcioni pen čvrsto na koži dok se sigurnosni štitnik potpuno ne pritisne.

    image

    Ovo će otključati dugme za ubrizgavanje (Slika O)


    Slika O


    Pre ubrizgavanja


  3. Primena injekcije

   • Pritisnite dugme za ubrizgavanje (Slika P)

    Čućete glasan klik, što znači da je ubrizgavanje započeto.

   • Nastavite da držite čvrsto pen.

   • POSMATRAJTE klip šprica kako biste bili sigurni da se pomera skroz do dna (Slika P).


    image

    Slika P


    Nakon ubrizgavanja

    Napomena: Ne odvajajte pen od kože sve dok se klip ne pomeri na dole do kraja i dok se sva tečnost ne ubrizga.

   • Kada se klip šprica pomeri do dna i kada prestane da se pomera, nastavite da držite pen u istom položaju još 5 sekundi.

    image

   • Odvojite pen od kože (Slika Q)


    Slika Q

    Upozorenje: Ukoliko imate bilo kakvih problema, kontaktirajte zdravstvenog radnika ili farmaceuta.


    image

  4. Ukoliko na mestu ubrizgavanja ima krvi ili tečnosti, kožu nežno pritisnite vatom ili gazom (Slika R).


Slika R


Korak 7 Bacite pen


image

  1. Korišćeni pen bacite u korpu za odlaganje oštrog otpada odmah nakon upotrebe (Slika S).


   Slika S


   Upozorenje: Korpu za odlaganje oštrog otpada držite dalje od domašaja dece. Upozorenje: Nemojte bacati pen u kućni otpad.

   Ukoliko nemate korpu za odlaganje oštrog otpada, možete koristiti korpu za kućni otpad:

   • Koja je napravljena od čvrste plastike,

   • Koja može biti zatvorena poklopcem otpornim na bušenje koji će sprečiti oštre ivice da izađu,

   • Koja je usptavna i stabilna,

   • Koja ne curi,

   • Koja je pravilno obeležena da upozori na opasan otpad unutar korpe.

  2. Kada je korpa za odlaganje oštrog otpada skoro puna, treba da pratite lokalna uputstva za pravilno odlaganje korpe koja sadrži oštri otpad.

Nemojte reciklirati korišćenu korpu za odlaganje oštrog otpada. KORAK 8 Beležite ubrizgavanja

image

8.1 Kako biste zapamtili kada i gde da ubrizgate narednu injekciju, trebalo bi da beležite datume i mesta ubrizgavanja Vaših injekcija (Slika T).


Slika T