Početna stranica Početna stranica

Fulvestrant Sandoz
fulvestrant

UPUTSTVO ZA LEK


Fulvestrant Sandoz, 250mg/5mL, rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom špricu fulvestrant


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fulvestrant Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Fulvestrant Sandoz

 3. Kako se primenjuje lek Fulvestrant Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fulvestrant Sandoz

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Fulvestrant Sandoz i čemu je namenjen

  Lek Fulvestrant Sandoz sadrži aktivnu supstancu fulvestrant, koja pripada grupi blokatora estrogena. Estrogeni, jedna vrsta ženskih polnih hormona, mogu u nekim slučajevima biti uključeni u rast raka dojke.


  Lek Fulvestrant Sandoz se koristi bilo:

  • samostalno, kod žena nakon menopauze, za lečenje jedne vrste raka dojke koji se zove rak dojke pozitivan na estrogenski receptor, a koji je lokalno uznapredovao ili se proširio na druge delove tela (metastatski rak), ili

  • u kombinaciji s palbociklibom, za lečenje žena sa jednom vrstom raka dojke koji se zove rak dojke pozitivan na hormonski receptor i negativan na receptor ljudskog epidermalnog faktora rasta 2, a koji je lokalno uznapredovao ili se proširio na druge delove tela (metastatski rak). Žene koje još nisu ušle u menopauzu biće lečene sa još jednim lekom, koji se zove agonist hormona koji otpušta luteinizirajući hormon (LHRH).


   Kada se lek Fulvestrant Sandoz daje u kombinaciji s palbociklibom, važno je da takođe pročitate i uputstvo o leku za palbociklib. Ako imate bilo kakvih pitanja o palbociklibu, obratite se svom lekaru.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Fulvestrant Sandoz Lek Fulvestrant Sandoz ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na fulvestrant ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • ako ste trudni ili dojite

  • ako imate teških problema sa jetrom.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom, ili medicinskom sestrom pre nego što primenite Fulvestrant Sandoz ako se nešto od navedenog odnosi na Vas:


  • problem sa bubrezima ili jetrom

  • nizak broj krvnih pločica (koje pomažu pri zgrušavanju krvi) ili poremećaji krvarenja

  • ranije tegobe s krvnim ugrušcima

  • osteoporoza (gubitak gustoće kostiju)

  • alkoholizam


  Deca i adolescenti

  Lek Fulvestrant Sandoz nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Drugi lekovi i lek Fulvestrant Sandoz

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili biste mogli uzeti bilo koje druge lekove.

  Naročito je važno da obavestite lekara ako uzimate antikoagulanse (lekove za sprečavanje zgrušavanja krvi).


  Primena leka Fulvestrant Sandoz sa hranom i pićima

  Nije primenjivo.


  Trudnoća i dojenje

  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Ne smete koristiti lek Fulvestrant Sandoz ukoliko ste trudni. Ukoliko možete da zatrudnite, morate koristiti efektivnu kontracepciju dok ste na terapiji lekom Fulvestrant Sandoz i tokom 2 godine nakon Vaše poslednje doze.


  Ne smete dojiti dok ste na terapiji lekom Fulvestrant Sandoz.

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Ne očekuje se da bi lek Fulvestrant Sandoz mogao da utiče na Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilima ili rukujete mašinama. Međutim, ako se osećate umorno nakon primene leka, nemojte da upravljate motornim vozilima ili rukujete mašinama.


  Lek Fulvestrant Sandoz sadrži etanol.

  Ovaj lek sadrži 12vol% etanola (alkohol), odnosno do 1000 mg po dozi, što odgovara 20 mL piva ili 8 mL vina po dozi. Štetno je za osobe koje boluju od alkoholizma. Sadržaj alkohola treba uzeti u obzir prilikom primene kod pacijenata sa visokim rizikom, kao što su pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre ili epilepsijom.


  Lek Fulvestrant Sandoz sadrži benzilalkohol.

  Ovaj lek sadrži 100 mg benzilalkohola po mL. Benzilalkohol može uzrokovati alergijske reakcije.


  Lek Fulvestrant Sandoz sadrži benzilbenzoat

  Ovaj lek sadrži 150 mg benzilbenzoata po mL.


 3. Kako se primenjuje lek Fulvestrant Sandoz


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza je 500 mg fulvestranta (dve injekcije po 250 mg) jednom mesečno, uz jednu dodatnu dozu od 500 mg primenjenu 2 nedelje nakon početne doze.


  Vaš lekar ili medicinska sestra će Vam dati lek Fulvestrant Sandoz sporom injekcijom u mišić, po jednu injekciju u svaki mišić stražnjice.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć ukoliko dođe do nekog od sledećih neželjenih dejstava:

  • Alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti), uključujući oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, što mogu biti znaci anafilaktičkih reakcija

  • Tromboembolija (povećan rizik od krvnih ugrušaka)*

  • Zapaljenje jetre (hepatitis)

  • Otkazivanje funkcije jetre


   Obavestite svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava:


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Reakcije na mestu primene injekcije, kao što je bol i/ili upala

  • Abnormalne vrednosti enzima jetre (u analizama krvi)*

  • Mučnina (osećati se bolesno)

  • Slabost, umor*

  • Bol u zglobovima, mišićno-koštani bol

  • Navale vrućine

  • Kožni osip

  • Alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti), uključujući oticanje lica, usana, jezika i/ili grla


   Sva ostala neželjena dejstva:


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Glavobolja

  • Povraćanje, proliv ili gubitak apetita*

  • Infekcije mokraćnih puteva

  • Bol u leđima*

  • Povišene vrednosti bilirubina (žučnog pigmenta kojeg proizvodi jetra)

  • Tromboembolija (povećan rizik od krvnih ugrušaka)*

  • Smanjen broj krvnih pločica(trombocitopenija)

  • Vaginalno krvarenje

  • Bol u donjem delu leđa koja se širi niz jednu nogu (išijas)

  • Iznenadna slabost, utrnulost, trnci ili gubitak pokreta u nozi, posebno samo na jednoj strani tela, iznenadni problemi kod hodanja ili ravnoteže (periferna neuropatija)


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Gust beličast vaginalni sekret i kandidijaza (infekcija)

  • Modrice i krvarenje na mestu injekcije

  • Povišene vrednosti gama-GT, enzima jetre, što će biti vidljivo a analizama krvi

  • Zapaljenje jetre (hepatitis)

  • Otkazivanje funkcije jetre

  • Utrnulost, trnci i bol

  • Anafilaktičke reakcije


   * Uključuje neželjene efekte kod kojih se ne može tačno proceniti uticaj leka Fulvestrant Sandoz na njihov nastanak, zbog postojeće bolesti.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   UkolikoVam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Fulvestrant Sandoz

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Lek se ne sme koristiti posle datuma isteka roka koji je naznačen na spoljašnjoj (kartonskoj) kutiji, ili na nalepnici šprica, posle „Važi do“.

  Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek se ne sme koristiti ukoliko uočite da su sredstvo ili sadržaj na bilo koji način oštećeni, kao što su oštećenje šprica, zamagljen rastvor, plutajuće čestice, ili promena boje rastvora.


  Čuvanje


  Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C).


  Čuvajte napunjeni špric u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Zdravstveni radnik je odgovoran za pravilno čuvanje, upotrebu i odlaganje leka Fulvestrant Sandoz.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Fulvestrant Sandoz Aktivna supstanca je fulvestrant.

  Jedan napunjeni injekcioni špric sadrži 250 mg fulvestranta u 5 mL rastvora. Jedan mL rastvora sadrži 50 mg fulvestranta.

  Pomoćne supstance su etanol (96 %), benzilalkohol, benzilbenzoat i rafinisano ricinusovo ulje.


  Kako izgleda lek Fulvestrant Sandoz i sadržaj pakovanja


  Jedan napunjen špric za jednokratnu upotrebu, koji se sastoji od silikonizovanog tela šprica (bezbojno staklo tip I) opremljenog sa:

  zaštitnim zatvaračem, silikonizovanim brombutilnim gumenim klipom, brombutilnom gumenom izopren plastičnom kapicom, sa potisnim klipom od polistirena i polipropilenskim zatvaračem.

  Dodatno je uz napunjeni špric obezbeđena i sterilna igla. Špric i igla su upakovani u providni blister.

  Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi providni blister u kome su upakovani špric i igla i Uputstvo za lek.


  Nosilac dozvole i proizvođač


  Nosilac dozvole

  PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD

  Kneginje Zorke 2, Beograd


  Proizvođač

  LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D.

  Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija EBEWE PHARMA GES.M.B.H NFG. KG,

  Austrija, Unterach am Attersee,

  ONCOTEC PHARMA PRODUKTION

  GMBH, Nemačka, Dessau-Roßlau, Am Pharmapark


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Jul, 2020.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:


  515-01-02764-18-001 od 31.07.2020.


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


  Terapijske indikacije


  Lek Fulvestrant Sandoz je indikovan:

  • kao monoterapija za terapiju estrogen receptor pozitivnog, lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi:

   • koje nisu prethodno lečene endokrinom terapijom, ili

   • sa relapsom bolesti u toku ili nakon adjuvantne anti-estrogene terapije ili sa progresijom bolesti u toku terapije anti-estrogenima.

  • u kombinaciji s palbociklibom za terapiju hormon receptor (HR)-pozitivnog, humani epidermalni faktor rasta receptor 2, HER2)-negativnog lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma dojke kod žena koje su prethodno primile endokrinu terapiju (videti odeljak 5.1 Sažetka karakteristika leka).


Kod žena u pre- ili postmenopauzi kombinovanu terapiju sa palbociklibom treba kombinovati sa agonistom oslobađajućeg hormona luteinizirajućeg hormona (LHRH).


Doziranje i način primene


Doziranje


Odrasle žene (uključujući starije pacijentkinje)


Preporučena doza je 500 mg jednom mesečno, sa dodatnom dozom od 500 mg koja se daje dve nedelje posle prve (inicijalne) doze.


Kada se lek Fulvestrant Sandoz koristi u kombinaciji sa palbociklibom, molimo Vas pogledajte Sažetak karakteristika leka za palbociklib.


Pre početka lečenja kombinacijom leka Fulvestrant Sandoz i palbocikliba, kao i tokom trajanja terapije, žene u pre/postmenopauzi treba lečiti LHRH agonistima - u skladu sa lokalnom kliničkom praksom.


Posebne populacije


Oštećena funkcija bubrega

Kod pacijentkinja sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije bubrega (klirens kreatinina ≥ 30 mL/min) nije neophodno vršiti prilagođavanje (korekciju) doze fulvestranta. Njegova efikasnost i bezbednost, međutim, nije ispitivana u osoba sa teškom bubrežnom insuficijencijom (klirens kreatinina < 30 mL/min), pa je stoga potreban oprez kod ovih pacijenata (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Oštećena funkcija jetre

Kod pacijentkinja sa blagim do umereno teškim oštećenjem funkcije jetre nije potrebno prilagođavati dozu. Ipak, kako izloženost fulvestrantu može biti povećana, lek Fulvestrant Sandoz se mora primenjivati sa oprezom kod ovih pacijentkinja. Nema podataka o primeni fulvestranta kod pacijentkinja sa teškim oštećenjem funkcije jetre (videti odeljke: Kontraindiklacije, Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i 5.2 Sažetka karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost primene fulvestranta kod dece uzrasta do 18 godina nisu utvrđene. Trenutno raspoloživi podaci su prikazani u odeljcima 5.1 i 5.2 Sažetka karakteristika leka, ali se ne može dati preporuka za doziranje.


Način primene

Lek Fulvestrant Sandoz se primenjuje u vidu dve uzastopne injekcije od 5 mL, kao spora intramuskularna injekcija (1-2 minuta po injekciji), po jedna injekcija se ubrizgava lagano u svaki glutealni mišić.


Potreban je oprez kada se lek Fulvestrant Sandoz injektuje u dorzoglutealnu regiju zbog blizine išijadičnog nerva.


Za detaljno uputstvo o načinu primene, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka i druga uputstva za rukovanje lekom.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1 Trudnoća i dojenje (videti odeljak Plodnost, trudnoća i dojenje ).

Teško oštećenje funkcije jetre (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i 5.2 Sažetka karakteristika leka).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Lek Fulvestrant Sandoz se mora obazrivo primenjivati kod pacijenata sa lakom do umereno teškom insuficijencijom jetre (videti odeljke Doziranje i način primene, Konraindikacije i 5.2 Sažetka karakteristika leka).


Lek Fulvestrant Sandoz se mora obazrivo primenjivati kod pacijenata sa teškom insuficijencijom bubrežne funkcije (klirens kreatinina manji od 30 mL/min).


Zbog intramuskularne aplikacije, lek Fulvestrant Sandoz se mora pažljivo davati pacijentima sa hemoragičnom dijatezom, trombocitopenijom ili onima koje su na antikoagulantnoj terapiji.


Tromboembolijski događaji su često primećeni kod žena sa uznapredovalim karcinomom dojke i bili su zableženi u kliničkim ispitivanjima sa fulvestrantom (videti odeljak Neželjena dejstva). Ovo treba uzeti u obzir kad se Fulvestrant Sandoz propisuje pacijentkinjama sa tom vrstom rizika.


Zabeleženi su događaji povezani sa mestom primene Fulvestrant Sandoz injekcije, uključujući išijas, neuralgiju, neuropatski bol i perifernu neuropatiju. Potreban je oprez pri primeni leka Fulvestrant Sandoz u dorzoglutealnu regiju zbog blizine išijadičnog nerva (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva).

Nema podataka o dugoročnom dejstvu fulvestranta na kosti. S obzirom na mehanizam delovanja fulvestranta, postoji mogući rizik od osteoporoze.


Efikasnost i bezbednost leka Fulvestrant Sandoz (bilo u monoterapiji ili u kombinaciji s palbociklibom) nisu ispitivane kod pacijenata sa kritičnom visceralnom bolešću.


Kada se Fulvestrant Sandoz kombinuje sa palbociklibom, molimo Vas pogledajte Sažetak karakteristika leka za palbociklib.


Interferencija sa testovima za određivanje estradiola pomoću antitela

Zbog strukturne sličnosti fulvestranta i estradiola, fulvestrant može interferirati sa testovima za određivanje estradiola pomoću antitela i može rezultirati lažno povećanim nivoima estradiola.


Etanol

Fulvestrant Sandoz sadrži 12 vol% etanola (alkohola) kao pomoćnu supstancu, tj. do 1000 mg po dozi, što je ekvivalent 20 mL piva ili 8 mL vina. To može da bude štetno za osobe koje boluju od alkoholizma, i treba da se uzme u obzir kod primene kod visokorizičnih pacijenata, kao što su pacijenti sa oboljenjem jetre i epilepsijom.


Benzilalkohol

Fulvestrant Sandoz sadrži benzil alkohol kao pomoćnu supstancu koja može izazvati alergijske reakcije.


Benzilbenzoat

Fulvestrant Sandoz sadrži 150 mg benzilbenzoata po mL.


Pedijatrijska populacija

Fulvestrant Sandoz se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata jer nisu ustanovljeni efikasnost i bezbednost u toj grupi pacijenata (videti odeljak 5.1 Sažetka karakteristika leka).


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Kliničko ispitivanje interakcije sa midazolamom (supstratom CYP3A4) pokazalo je da fulvestrant ne inhibira CYP3A4. Klinička ispitivanja interakcije sa rifampicinom (induktorom CYP3A4) i ketokonazolom (inhibitorom CYP3A4) nisu ukazala na klinički značajne promene u klirensu fulvestranta. Stoga nije neophodno prilagođavanje doze kod pacijenata koji istovremeno primaju fulvestrant i inhibitore ili induktore CYP3A4.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Žene u reproduktivnom periodu

Pacijentkinje u reproduktivnom periodu treba savetovati da koriste efektivnu kontracepciju za vreme terapije lekom Fulvestrant Sandoz i 2 godine nakon poslednje doze.


Trudnoća

Fulvestrant Sandoz je kontraindikovan tokom trudnoće (videti odeljak Kontraindikacije). Pokazalo se da fulvestrant kod pacova i kunića prolazi placentalnu barijeru nakon jednokratne intramuskularne doze. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost, uključujući povećanu incidencu malformacija i smrti fetusa (videti odeljak 5.3 Sažetka karakteristika leka). Ukoliko dođe do trudnoće u toku primene leka Fulvestrant Sandoz, pacijentkinja mora biti upoznata sa potencijalnim rizikom za fetus, kao i mogućem riziku za gubitak ploda.


Dojenje

Tokom terapije lekom Fulvestrant Sandoz treba prekinuti dojenje. Fulvestrant se izlučuje u mleko pacova u laktaciji. Nije poznato da li se fulvestranst izlučuje i u majčino mleko. Zbog potencijalnog rizika pojave ozbiljnih neželjenih reakcija zbog fulvestranta kod odojčadi , kontraindikovano je korišćenje leka Fulvestrant Sandoz tokom dojenja (videti odeljak Kontraindikacije).

Plodnost

Nije ispitivan uticaj leka Fulvestrant Sandoz na plodnost kod ljudi.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Fulvestrant Sandoz nema, ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Međutim, s obzirom da je uz primenu leka Fulvestrant Sandoz veoma često prijavljivana astenija, pacijentkinje koje dobiju ovo neželjeno dejstvo moraju biti oprezne prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

Monoterapija

Ovo poglavlje pruža informacije koje se zasnivaju na svim neželjenim reakcijama iz kliničkih studija, postmarketinških studija i spontanih prijavljivanja. Prema objedinjenim podacima iz ispitivanja fulvestranta u monoterapiji, najčešće prijavljene neželjene reakcije bile su reakcije na mestu primene injekcije, astenija, mučnina i porast vrednosti enzima jetre (ALT, AST, ALP).


Kategorije učestalosti neželjenih reakcija (NR) navedenih u Tabeli 1 izračunate su na osnovu grupe koja je primala 500 mg fulvestranta, u zbirnoj analizi bezbednosti u studijama [CONFIRM (studija D6997C00002), FINDER 1 (studija D6997C00004), FINDER 2 (studija D6997C00006) i NEWEST (studija D6997C00003)],

koje su upoređivale fulvestrant 500 mg i fulvestrant 250 mg, ili samo na osnovu studije FALCON (studija D699BC00001), u kojem se upoređivao fulvestrant 500 mg s anastrozolom 1 mg.

Ako se učestalost utvrđena u zbirnoj analizi podataka o sigurnosti razlikuje od one utvrđene u studiji FALCON, navedena je najveća učestalost. Učestalost u Tabeli 1 zasnovana je na svim prijavljenim neželjenim reakcijama na lek, bez obzira na to kako je ispitivač ocenio povezanost sa primenom leka. Medijana trajanja lečenja fulvestrantnom 500 mg u objedinjenom skupu podataka (koji uključuju podatke iz prethodno navedenih studija i studije FALCON), iznosio je 6,5 meseci.


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Dole navedene neželjene reakcije klasifikovane su prema učestalosti i klasi sistema organa.

Učestalost je grupisana i definisana prema sledećoj konvenciji:Veoma često (≥1/10); Često (≥1/100 do

<1/10); Povremeno (≥1/1000 do < 1/100). U okviru svake grupe učestalosti, neželjene reakcije su predstavljene po opadajućem redosledu ozbiljnosti simptoma.


Tabela 1 Neželjene reakcije prijavljene kod pacijenata lečenih fulvestrantom u monoterapiji


Neželjene reakcije prema sistemu klase organa i učestalosti

Infekcije i infestacije

Često

Infekcije urinarnog trakta

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Često

Smanjen broj trombocitae


Poremećaji imunskog sistema

Veoma često

Reakcije preosetljivostie

Povremeno

Anafilaktičke reakcije

Poremećaji metabolizma i ishrane

Često

Anoreksijaa

Poremećaji nervnog sistema

Često

Glavobolja

Vaskularni poremećaji

Veoma često

Valunzie


Često

Venska tromboembolijaa


Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često

Mučnina

Često

Povraćanje, proliv


Hepatobilijarni poremećaji

Veoma često

Povišene vrednosti enzima jetre (ALT, AST, ALP)a

Često

Povišena vrednost bilirubina

Povremeno

Insuficijencija jetrec.f, hepatitisf, povišene

vrednosti gama-GTf

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Veoma često

Osipe


Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Veoma često

Bol u zglobovima, mišićno-koštani bold

Često

Bol u leđimaa


Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

Često

Vaginalno krvarenjee

Povremeno

Vaginalna monilijazaf, leukorejaf


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često

Astenijaa, reakcije na mestu primene

injekcijeb

Često

Periferna neuropatijae, išijase


Povremeno

Krvarenje na mestu primene injekcijef,

hematom na mestu primene injekcijef, neuralgijac.f


a Uključujući neželjene reakcije kod kojih se ne može proceniti tačan doprinos leka Fulvestrant Sandoz, zbog osnovne bolesti.

b Termin reakcije na mestu primene injekcije ne uključuje krvarenje na mestu primene injekcije i hematom

na mestu primene injekcije, išijas, neuralgiju i perfifernu neuropatiju.

c Ovaj događaj nije primećen u glavnim kliničkim studijama (CONFIRM, FINDER 1, FINDER 2,

NEWEST). Učestalost je izračunata primenom gornje granice 95% -tnog intervala pouzdanosti za punktualnu procenu. Tako izračunata vrednost iznosi 3/560 (gde je 560 broj pacijenata u glavnim kliničkim studijama), što odgovara kategoriji učestalosti „povremeno”.

d Uključuje: artralgiju, a manje često i mišićno-koštani bol, mialgiju, kao i bol u ekstremitetima.

e Kategorija učestalosti u zbirnoj analizi podataka o sigurnosti razlikuje se od one u ispitivanju FALCON.

f NR nije uočena u studiji FALCON.


Opis odabranih neželjenih reakcija

Opisi u nastavku zasnivaju se na analizi podataka o bezbednosti prikupljenih kod 228 pacijenata koji su primili najmanje jednu (1) dozu fulvestranta i 232 pacijenta koji su primili najmanje jednu (1) dozu anastrozola u studiji faze 3 FALCON.


Bol u zglobovima, mišićno-koštani bol

U studiji FALCON broj pacijenata koji je kao neželjenu reakciju prijavio bol u zglobovima ili mišićno- koštani bol, bio je 65 (31,2%) pacijenata i 48 (24,1%) za grane u kojima je ispitivan fulvestrant, odnosno anastrozol. Od 65 pacijenata u grani lečenoj fulvestrantom, 40% (26/65) pacijenata je prijavilo bol u zglobovima i mišićno-koštani bol unutar prvih mesec dana lečenja, a njih 66,2% (43/65) unutar prva 3 meseca lečenja. Nijedan pacijent nije prijavio događaje koji su bili CTCAE stepena ≥ 3. niti događaj koji je zahtevao smanjenje doze, privremeni prekid primene ili obustavu lečenja zbog tih neželjenih reakcija.

Lečenje u kombinaciji s palbociklibom

Sveukupan bezbednosni profil fulvestranta kada se primjenjuje u kombinaciji s palbociklibom zasniva se na podacima prikupljenimo od 517 pacijenata s HR-pozitivnim, HER2-negativnim uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke iz randomizovane studije PALOMA3 (videti odeljak 5.1 Sažetka karakteristika leka). Najčešće neželjene reakcije (≥ 20%) bilo kojeg stepena prijavljene kod pacijenata koji su primali fulvestrant u kombinaciji s palbociklibom bila su neutropenija, leukopenija, infekcije, umor, mučnina, anemija, stomatitis, dijareja,trombocitopenija i povraćanje. Najčešće (≥ 2%) neželjene reakcije ≥ 3. stepena bile su neutropenija, leukopenija, infekcije, anemija, povišene vrednosti AST-a, trombocitopenija i umor.


U Tabeli 2 navode se neželjene reakcije iz studije PALOMA3.

Medijana trajanja izloženosti fulvestrantu bila je 11,2 meseca u fulvestrant + palbociklib grani i 4,8 meseci u fulvestrant + placebo grani. Medijana trajanja izloženosti palbociklibu u fulvestrant + palbociklib grani bila je 10,8 meseci.


Tabela 2 Neželjene reakcije na osnovu PALOMA3 studije (N=517)


Klasa sistema organa Učestalost Preporučeni termina

Fulvestrant + Palbociklib (N=345)

Fulvestrant + placebo (N=172)

Svi stepeni n (%)

≥ 3. stepen n (%)

Svi stepeni

n (%)

≥ 3. stepen n (%)

Infekcije i infestacije

Veoma često

Infekcijeb

163 (47,2)

11 (3,2)

54 (31,4)

5 (2,9)

Poremećaji krvi i limfnog sistema

Veoma često

Neutropenijac

287 (83,2)

228 (66,1)

7 (4,1)

1 (0,6)

Leukopenijad

183 (53,0)

105 (30,4)

9 (5,2)

2 (1,2)

Anaemijae

102 (29,6)

12 (3,5)

22 (12,8)

3 (1,7)

Trombocitopenijaf

78 (22,6)

8 (2,3)

0 (0,0)

0

Povremeno

Febrilna neutropenija

3 (0,9)

3 (0,9)

1 (0,6)

1 (0,6)

Poremećaji metabolizma i ishrane

Veoma često

Smanjen apetit

55 (15,9)

3 (0,9)

14 (8,1)

1 (0,6)

Poremećaji nervnog sistema

Često

Disgeuzija

23 (6,7)

0

5 (2,9)

0

Poremećaji oka

Često

Pojačano suzenje

22 (6,4)

0

2 (1,2)

0

Zamagljen vid

20 (5,8)

0

3 (1,7)

0

Suvoća oka

13 (3,8)

0

3 (1,7)

0

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Često

Epistaksa

23 (6,7)

0

3 (1,7)

0

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često


Mučnina

117 (33,9)

0

48 (27,9))

1 (0,6)

Stomatitisg

97 (28,1)

2 (0,6)

22 (12,8)

0

Dijareja

81 (23,5)

0

33 (19,2)

2 (1,2)

Povraćanje

65 (18,8)

2 (0.6)

26 (15,1)

1 (0,6)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Veoma često

Alopecija

62 (18,0)

0

11 (6,4)

0

Osiph

58 (16,8)

2 (0,6)

11 (6,4)

0

Često

Suva koža

21 (6,1)

0

2 (1,2)

0

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često

Umor

142 (41,2)

8 (2,3)

50 (29,1)

2 (1,2)

Pireksija

44 (12,8)

1 (0,3)

9 (5,2)

0

Često

Astenija

26 (7,5)

0

9 (5,2)

1 (0,6)

Ispitivanja

Često

Povišene vrednosti AST-a

26 (7,5)

10 (2,9)

9 (5,2)

3 (1,7)

Povišene vrednosti ALT-a

20 (5,8)

6 (1,7)

6 (3,5)

0


ALT=alanin aminotransferaza; AST=aspartat aminotransferaza; N/n=broj pacijenata; NP=nije primenjivo

a Preporučeni termini (PT) navode se prema verziji 17.1 rečnika MedDRA.

b Termin infekcije obuhvata sve preporučene termine koji pripadaju klasifikaciji organskog sistema Infekcije i infestacije.

c Neutropenija obuhvata sledeće preporučene termine: neutropeniju, snižen broj neutrofila.

d Leukopenija obuhvata sljedeće preporučene termine: leukopeniju, snižen broj belih krvnih ćelija.

e Anemija obuhvata sledeće preporučene termine: anemiju, sniženu vrednost hemoglobina, sniženu vrednost hematokrita.

f Trombocitopenija obuhvata sledeće preporučene termine: trombocitopeniju, snižen broj trombocita.

g Stomatitis obuhvata sledeće preporučene termine: aftozni stomatitis, heilitis, glositis, glosodiniju, ulceracije u ustima, upalu sluznice, bol u ustima, orofaringealnu nelagodu, orofaringealni bol, stomatitis.

h Osip obuhvata sledeće preporučene termine: osip, makulopapularni osip, pruritički osip, eritemski osip, papularni osip, dermatitis, akneiformni dermatitis, toksična erupcija na koži.


Opis odabranih neželjenih reakcija

Neutropenija

Među pacijentima koji su primali fulvestrant u kombinaciji s palbociklibom u PALOMA3 studiji, neutropenija bilo kojeg stepena prijavljena je kod 290 (84,1%) pacijenata, pri čemu je neutropenija 3. stepena prijavljena kod 200 (58,0%) pacijenata, a neutropenija 4. stepena kod 40 (11,6%) pacijenata. U fulvestrant + placebo grani (n=172) neutropenija bilo kog stepena prijavljena je kod 6 (3,5%) pacijenata. Neutropenija 3. i 4. stepena nije prijavljena ni kod jednog pacijenta u fulvestrant + placebo grani.


Među pacijenata koji su primali fulvestrant u kombinaciji s palbociklibom, medijana vremena do prve epizode neutropenije bilo kojeg stepena iznosila je 15 dana (raspon: 13 – 512 dana), dok je medijana trajanja neutropenije ≥ 3. stepena iznosila 16 dana. Febrilna neutropenija prijavljena je kod 3 (0,9%) pacijenata koji su primali fulvestrant u kombinaciji sa palbociklibom.


Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Prijavljeni su izolovani slučajevi predoziranja fulvestrantom kod ljudi. U slučaju predoziranja preporučuje se simptomatska suportivna terapija. Studije na životinjama ukazuju da kod primene visokih doza fulvestranta nisu zapaženi drugi efekti osim onih direktno ili indirektno povezanih sa antiestrogenim delovanjem (videti odeljak 5.3 Sažetka karakteristika leka).


Lista pomoćnih supstanci


Etanol (96 %) Benzilalkohol Benzilbenzoat Ricinusovo ulje


Inkompatibilnost


Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


2 godine.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Lek čuvati na temperaturi od 2 do 8ºC (u frižideru).

Čuvati napunjeni injekcioni špric u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


Priroda i sadržaj pakovanja

Jedan napunjen špric za jednokratnu upotrebu, koji se sastoji od silikonizovanog tela šprica (bezbojno staklo tip I) opremljenog sa:

zaštitnim zatvaračem, silikonizovanim brombutilnim gumenim klipom, brombutilnom gumenom izopren plastičnom kapicom, sa potisnim klipom od polistirena i polipropilenskim zatvaračem.

Dodatno je uz napunjeni špric obezbeđena i sterilna igla. Špric i igla su upakovani u providni blister.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi providni blister u kome su upakovani špric i igla i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Instrukcije za upotrebu

Primenite injekciju prema lokalnim smernicama za davanje intramuskularnih injekcija velikih zapremina.

NAPOMENA: Zbog blizine išijadičnog nerva, potreban je oprez ako se Fulvestrant Sandoz primenjuje u gornjem spoljnom kvadrantu glutealne regije (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Upozorenje – Sigurnosna igla se pre upotrebe ne steriliše u autoklavu. Ruke uvek moraju biti iza igle, pri upotrebi i odlaganju.

Uz špric se nalaze sigurnosne igle BD SafetyGlide ili Terumo SurGuard.

image

Instrukcije za sigurnosnu iglu BD SafetyGlide


Za svaki špric:image


Aktivacija je potvrđena kada čujete i/ili osetite „klik“ i može se vizuelno potvrditi. Ukoliko niste sigurni da se zaštitni mehanizam u potpunosti aktivirao, ponovite postupak.


Odlaganje


Napunjeni špricevi namenjeni suj isključivo za jednokratnu primenu.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima