Početna stranica Početna stranica

Sanaderm
sulfadiazin

CENE

tuba, 50 g

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 339,36 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


SANADERM; krem; 1%

Pakovanje: tuba, 50 g

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Sanaderm, krem 1%


INN sulfadiazin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Sanaderm i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sanaderm

 3. Kako se upotrebljava lek Sanaderm

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Sanaderm

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK SANADERM I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Sanaderm krem sadrži aktivnu supstancu srebro sulfadiazin, koja pripada lekovima iz grupe antibiotika za lokalnu primenu.


  KAKO LEK SANADERM DELUJE?


  Srebro sulfadiazin je antibiotik koji ima antibakterijsko i antigljivično dejstvo, koji deluje specifično, uglavnom preko ćelijske membrane i zida mikroorganizama.


  KADA SE LEK SANADERM UPOTREBLJAVA?


  Lek Sanaderm krem se upotrebljava:

  • u profilaksi i terapiji infekcija koje prate opekotine drugog i trećeg stepena, varikozne i dekubitusne

   ulkuse,

  • u profilaksi infekcije kožnih transplantata.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK SANADERM


  Lek Sanaderm ne smete koristiti:


  • ako ste alergični na srebro-sulfadiazin ili bilo koji drugi sastojak preparata ili ako ste preosetljivi na druge sulfonamide;

  • kod nedonoščadi, novorođenčadi i odojčadi do 2 meseca starosti;

  • kod trudnica, naročito u poodmakloj trudnoći i u periodu pred porođaj

  • tokom dojenja;

  • kod ulcus crurisa (otvorene rane od proširene vene) ili dekubitusa koji obilno curi (eksudat).


  Kada uzimate lek Sanaderm, posebno vodite računa:


  Ovaj preparat je namenjen samo za spoljnu upotrebu!

  Potreban je poseban oprez ukoliko se srebro sulfadiazin primenjuje kod bolesnika sa insuficijencijom jetre i bubrega. Kod bolesnika koji koriste Sanaderm krem za opekotine koje zahvataju veću površinu kože, potrebno je redovno pratiti funkciju jetre i bubrega, koncentracije sulfadiazina u serumu i pojavu sulfonamidnih kristala u mokraći.

  Srebro sulfadiazin može inhibisati stvaranje proteolitičkih enzima od strane bakterija koje pomažu odvajanje

  kraste, pa je esharektomija povremeno neophodna.

  Aplikaciju ovog leka može pratiti i sekundarna gljivična infekcija.

  Sanaderm krem se koristi sa posebnom opreznošću kod bolesnika kod kojih postoji podatak o preosetljivosti na sulfonamide, furosemid, tiazidne diuretike, oralne antidijabetike iz grupe derivata sulfonilureje, acetazolamid, sulfite, kao i konzervanse i veštačke boje koje se dodaju namirnicama. Pre prve primene srebro sulfadiazina, potrebno je ispitati da li bolesnik boluje od anemije, oboljenja jetre, bubrega, porfirije ili ima urođeni deficit glukoza-6-fosfat dehidrogenaze.


  Primena drugih lekova


  Ukoliko se resorbuje, sulfadiazin može kompetitivno inhibirati enzime koji učestvuju u biotransformaciji fenitoina i sulfonamida u jetri.

  Cimetidim može povećati incidencu leukopenije kod bolesnika koji se leče srebro sulfadiazinom.

  Sulfonamidi mogu povećavati toksičnost metotreksata pri istovremenoj primeni.


  Uzimanje leka Sanaderm sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Sanaderm u periodu trudnoće i dojenja


  S obzirom da sulfonamidi povećavaju mogućnost nastanka kernikterusa (stanje u kojem se bilirubin nakuplja u mozgu i oštećuje ga), lokalni preparat srebro sulfodiazina se ne primenjuje kod trudnica, naročito u poznoj trudnoći ili u terminu porođaja.


  Studije na životinjama sa topikalnim srebro sulfadiazinom nisu pokazale fetotoksičnost. Ne postoje podaci kod ljudi. Stoga se Sanaderm krem u trudnoći preporučuje samo ukoliko ne postoji druga alternativa i ukoliko korist prevladava rizik.


  Pokazano je da se sulfadiazin može naći u majčinom mleku u koncentracijama koje su 15-35% od nivoa u serumu. Shodno tome, dojenje treba obustaviti tokom terapije Sanaderm - om.


  Uticaj leka Sanaderm na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Sanaderm krem nema uticaj na sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Sanaderm


  Mogu se javiti lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis) na pomoćnu supstancu cetilalkohol.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK SANADERM


  Srebro sulfadiazin se aplikuje na očišćenu i obrađenu ranu u obliku 1% krema jednom ili dva puta dnevno.

  Pri tome se koriste sterilne rukavice, dok debljina krema obično iznosi prosečno 1,5 mm. Srebro sulfadiazinski krem treba stalno da pokriva celu ranu i mora se ponovo naneti ukoliko se slučajno, delimično ili potpuno ukloni. Lek se koristi ukoliko postoji opasnost od infekcije, odnosno ukoliko značajniji neželjeni efekti dozvole. Pokrivanje rane na koju je nanet ovaj krem gazom i zavojem nije neophodno, naročito kod manjih opekotina, ali može biti ugodnije za bolesnika. Sloj starog krema je potrebno skinuti vodom ili antiseptičkim rastvorom pre aplikacije novog. Primena srebro sulfadiazina kod dece i odraslih se ne razlikuje uz napomenu da je kontraindikovana aplikacija ovog leka kod nedonoščadi, novorođenčadi i odojčadi mlađe od 2 meseca.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Sanaderm


  Ukoliko ste zaboravili da primenite lek, nikada to ne nadoknađujte tako što ćete duplirati sledeću dozu. Umesto toga, nastavite primenu leka, odnosno sledeće doze, kada za to dođe vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Sanaderm


  Ako prestanete sa primenom leka pre predviđenog trajanja lečenja, infekcija se može ponovo javiti. Uzimajte lek u periodu koji Vam je Vaš lekar propisao.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Sanaderm može imati neželjena dejstva.


  Neželjena dejstva su retka i obično su posledica resorbovanja sulfadiazina (npr. fotosenzitivnost – osetljivost na svetlost).

  Alergijske reakcije (najčešće praćene svrabom, osećajem pečenja ili pojavom osipa na koži) i prolazna leukopenija (smanjenje broja belih krvnih zrnaca) su najčešće neželjene reakcije na Sanaderm.


  Međutim, posle primene krema na veće površine kože i značajnije sistemske resorpcije sastojaka, mogu se javiti i poremećaji funkcije bubrega sa kristalurijom (pojava kristala u mokraći), poremećaji funkcije jetre, nervnog sistema (glavobolja, ataksija, vrtoglavica, pospanost), teže kožne promene (erytema multiforme) i dr.


  S druge strane sivo-smeđa prebojenost kože ili noktiju ne zahteva prekid primene srebro-sulfadiazina.


  Poznato je da ovi lekovi mogu da istisnu vezani bilirubin u serumu i dovedu do kernikterusa kod nedonoščadi. Postoje pojedinačni izveštaji o argiriji (tamna boja kože usled preterane izloženosti ili uzimanja jedinjena sa srebrom) posle produžene primene srebro sulfadiazina.


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Sanaderm, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK SANADERM


  Rok upotrebe


  3 (tri) godine.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 250C, u originalnom pakovanju. Držati lek Sanaderm van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Sanaderm

Aktivna supstanca:

1 g krema sadrži 10 mg srebro sulfadiazina.


Pomoćne supstance: Parafin, tečni, laki,

Sorbitol 70% (nekristališući),

Polisorbat 60, Sorbitanstearat, Cetilalkohol, Stearilalkohol, Voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Sanaderm i sadržaj pakovanja

Krem jednoličnog izgleda bele boje. Unutrašnje pakovanje: Aluminijumska tuba.

Spoljnje pakovanje: kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3163-11-001 od 05.03.2012.