Početna stranica Početna stranica

Hartmanov rastvor HF
natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum(S)-laktat

UPUTSTVO ZA LEK


Hartmanov rastvor HF, 6,02 g/L + 0,373 g/L + 0,294 g/L + 6,276 g/L, rastvor za infuziju natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum(S)-laktat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hartmanov rastvor HF i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Hartmanov rastvor HF

 3. Kako se primenjuje lek Hartmanov rastvor HF

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hartmanov rastvor HF

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Hartmanov rastvor HF i čemu je namenjen

  Lek Hartmanov rastvor HF je rastvor za nadoknadu tečnosti i soli u organizmu. Primenjuje se kroz iglu uvedenu u venu (kao infuzija). Sadržaj soli u leku Hartmanov rastvor HF je sličan sadržaju u ljudskoj krvi.


  Ovaj rastvor se primenjuje ukoliko:

  • Vam je potrebna nadoknada tečnosti i soli. Lek Hartmanov rastvor HF se primenjuje u stanjima kada Vaša acido-bazna ravnoteža nije poremećena ili u slučaju kada je Vaša krv blago kisela (blaga acidoza)

  • je kod Vas došlo do gubitka vode

  • imate gubitak vode i soli

  • je došlo do gubitka krvi i potrebno je nadoknaditi je u što kraćem vremenu

  • Vam lekar propiše soli ili druge lekove koje je potrebno prethodno rastvoriti ili razrediti.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Hartmanov rastvor HF Lek Hartmanov rastvor HF ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na natrijum-laktat ili bilo koju drugu supstancu koja ulazi u sastav ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • ukoliko imate poremećaj metabolizma laktata koji je povezan sa visokim koncentracijama laktata u krvi (videti takođe odeljak "Upozorenja i mere opreza")

  • ukoliko imate previše vode u organizmu (intoksikacija vodom)


   Vaš lekar Vam neće dati ovaj lek za korigovanje neuobičajeno visokih vrednosti kiselina u krvi uzrokovanih teškom metaboličkom acidozom.


   Istovremena primena leka Hartmanov rastvor HF i ceftriaksona (leka koji se koristi za lečenje bakterijskih infekcija) je kontraindikovana kod novorođenčadi (do starosti od 28 dana) zbog opasnosti od nastajanja taloga ceftriakson-kalcijuma (videti takođe odeljak „Moguća neželjena dejstva”).


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Hartmanov rastvor HF. Vaš lekar će biti posebno oprezan ukoliko imate:

  • gubitak vode sa zadržavanjem soli

  • prevelike koncentracije kalijuma, natrijuma, kalcijuma ili hlorida u krvi

  • neuobičajeno velike koncentracije baznih supstanci u krvi uzrokovano metabolizmom (teška metabolička alkaloza)

  • insuficijenciju srca, jetre, bubrega ili pluća

  • višak vode u organizmu (otok ekstremiteta (periferni edem), nakupljanje tečnosti u vanćelijskom prostoru)

  • stanja u kojima dolazi do zadržavanja natrijuma, kao što je visok krvni pritisak, toksemija u trudnoći (videti odeljak "Trudnoća i dojenje"), povećana vrednost aldosterona u telu, ukoliko ste na terapiji kortikosteroidima

  • stanje u kome dolazi do zadržavanja kalijuma, npr. stanje u kojem je prisutan akutni manjak vode u Vašem organizmu, obimno razaranje tkiva kakvo se dešava kod teških opekotina

  • bolest povezanu sa visokim koncentracijama vitamina D u krvi kao što je sarkoidoza

  • prisustvo kamenčića u bubregu (kalkuloza) ili da ste ih u prošlosti imali


   Ukoliko imate konstantno nisku koncentraciju natrijuma u krvi, Vaš lekar će posebno obratiti pažnju na brzinu primene leka Hartmanov rastvor HF, da se rastvor primenjuje polako.

   Na ovaj način će se sprečiti moguće oštećenje mozga (sindrom osmotske demijelinizacije).

   Ukoliko dobijate ili ćete dobijati lek ceftriakson (antibiotik za lečenje bakterijske infekcije), obavezno obavestite Vašeg lekara (videti odeljak „Drugi lekovi i lek Hartmanov rastvor HF“).


   Vaš lekar će pratiti klinički status i laboratorijske parametre (raspodela tečnosti, elektrolite (soli) u krvi i urinu, kao i acido-baznu ravnotežu).

   Kod sledećih pacijenata je neophodno pažljivo praćenje zbog rizika od hiponatremije (niske vrednosti natrijuma u krvi):

   • U slučajevima kada je poremećena normalna regulacija sadržaja vode u krvi zbog povećane sekrecije vazopresina, koji se takođe naziva antidiuretski hormon (ADH), npr. kod pacijenata koji pate od akutne bolesti, bola, post-operativnog stresa, infekcija, opekotina, bolesti centralnog nervnog sistema;

   • Kod pacijenata na terapiji agonistima vazopresina;

   • Kod pacijenata koji imaju oboljenje srca, jetre ili bubrega.


    Akutna hiponatrijemija može dovesti do nakupljanja vode u mozgu (cerebralni edem) koji karakterišu glavobolja, mučnina, epileptični napadi, letargija i povraćanje. Pacijenti sa edemom mozga su posebno izloženi riziku od ozbiljnog, ireverzibilnog i životno ugrožavajućeg oštećenja mozga.

    Deca, žene u reproduktivnom periodu i pacijenti sa bolestima mozga, poput meningitisa, krvarenja u mozgu, kontuzije mozga i edema mozga, posebno su izloženi riziku od ozbiljnog i po život opasnog oticanja mozga izazvanog akutnom hiponatremijom.


    Deca

    Vaš lekar će obratiti posebnu pažnju na Vaše dete uzrasta do 3 meseca ukolilo ono prima ovaj rastvor.


    Primena leka Hartmanov rastvor HF kao sredstva za razblaživanje/rastvaranje

    Napomena: Ukoliko se ovaj rastvor koristi kao rastvarač, moraju se uzeti u obzir bezbednosne informacije o dodatim supstancama koje obezbeđuje relevantni proizvođač.


    Tokom primene ovog rastvora, biće praćeni sledeći parametri:

    • koncentracija soli i laktata u krvi

    • acido-bazna ravnoteža

    • balans tečnosti.


     Drugi lekovi i lek Hartmanov rastvor HF


     Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primate, donedavno ste primali ili ćete mozda primati bilo koje druge lekove.


     Vaš lekar će primeniti ovaj rastvor uz poseban oprez ukoliko uzimate:

    • kortikosteroid ili karbenoksolon

    • lekove za terapiju srčane slabosti (npr. preparati digitalisa, digoksin)

    • lekove koji povećavaju koncentraciju kalijuma u krvi (videti listu ispod)

     • lekove koji povećaju izlučivanje urina i koji zadržavaju kalijum (npr. amilorid, spironolakton i triamteren, bilo sami ili u kombinaciji)

     • lekove koji se koriste u terapiji povišenog krvnog pritiska (ACE inhibitori, npr. kaptopril, enalapril; antagonisti angiotenzinskih II receptora, npr. valsartan, losartan)

     • određeni lekovi koji se koriste za supresiju imunskog sistema (npr. takrolimus, ciklosporin)

     • poseban lek suksametonijum koji se koristi za opuštanje mišića

   • istovremeno tiazidne diuretike (npr. hidrohlortiazid) i vitamin D

   • istovremeno lekove za terapiju gubitka koštane mase (npr. bisfosfonati, fluoridi) ili specifične antibiotike (npr. fluorohinolone, tetracikline)

   • lekove koji deluju stimulativno (npr. efedrin, pseudoefedrin, deksamfetamin sulfat, fenfluramin hidrohlorid).

   • lekovi koji dovode do pojačanja dejstva vazopresina

    Sledeći lekovi mogu povećati dejstvo vazopresina, što dovodi do smanjenog izlučivanja vode bez elektrolita i može povećati rizik od hiponatremije stečene u bolnici nakon nedovoljno balansirane terapije sa intravenskim tečnostima:

    • lekovi koji stimulišu oslobađanje vazopresina (npr. hlorpropamid, klofibrat, karbamazepin, vinkristin, selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina, 3,4-metilendioksi-N- metilamfetamin, ifosfamid, antipsihotici, narkotici);

    • lekovi koji potenciraju dejstvo vazopresina (npr. hlorpropamid, nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (NSAIL), ciklofosfamid);

    • lekovi koji deluju kao vazopresin, takozvani analozi vazopresina (npr. dezmopresin, oksitocin, vazopresin, telipresin).

   Drugi lekovi koji povećavaju rizik od hiponatremije takođe uključuju diuretike i antiepileptike, kao što je okskarbazepin.


   Laktati dovode do alkalizacije urina. Ovo može dovesti do promena u izlučivanju određenih lekova (npr. salicilne kiseline).


   Neki lekovi se ne smeju mešati sa lekom Hartmanov rastvor HF. Ovo uključuje lekove koji sadrže oksalate, fosfate ili karbonate/bikarbonate. Lekari dodaju lekove u lek Hartmanov rastvor HF samo ukoliko su sigurni da je njihovo mešanje bezbedno.

   Ceftriakson i rastvori koji sadrže kalcijum ne smeju se mešati niti primenjivati istovremeno jer može doći do stvaranja taloga (videti odeljak “Moguća neželjena dejstva”.).


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primite ovaj lek.


   Trudnoća


   Nema podataka ili postoje ograničeni podaci o primeni leka Hartmanov rastvor HF kod trudnica. Vaš lekar će Vam primeniti ovaj rastvor samo ukoliko smatra da je to neophodno.

   Vaš lekar će posebno obratiti pažnju u slučaju toksemije u trudnoći. Ovo stanje nastupa u trećem trimestru trudnoće kod pacijentkinja i praćeno je sledećim simptomima:

   • povišeni krvni pritisak

   • otok telesnih tkiva

   • proteini u urinu.


   Dojenje


   Aktivne supstance/metaboliti leka Hartmanov rastvor HF se izlučuju u majčino mleko, ali pri terapijskim dozama leka Hartmanov rastvor HF, ne očekuje se uticaj na novorođenče/odojče. Zbog toga, lek Hartmanov rastvor HF može da se primenjuje za vreme dojenja.


   Lek Hartmanov rastvor HF treba primenjivati sa posebnom pažnjom kod trudnica tokom porođaja, posebno ako se primenjuje u kombinaciji sa oksitocinom (hormonom koji se daje da indukuje porođaj i kontroliše krvarenje) zbog rizika od hiponatrijemije.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Ovaj lek nema nikakvog uticaja ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama.

 3. Kako se primenjuje lek Hartmanov rastvor HF Doziranje

  Lek Hartmanov rastvor HF, rastvor za infuziju primeniće Vam lekar ili medicinska sestra.


  Lekar će odrediti dozu leka Hartmanov rastvor HF u zavisnosti od starosti tj. uzrasta i telesne mase, kliničkog stanja, terapijske svrhe, kao i od prirode bilo koje supstance/leka koji treba da se doda u ovaj rastvor, kao i acido-baznog statusa.


  Preporučene doze su: Odrasli i adolescenti Maksimalna dnevna doza:

  do 40 mL po kg telesne mase na dan. Maksimalna brzina infuzije:

  Brzina infuzije će biti prilagođena u skladu sa kliničkim stanjem. Brzina infuzije ne bi trebalo da prelazi sledeće vrednosti:


  5 mL po kg telesne mase na sat


  Primena kod dece


  20 mL - 100 mL po kg telesne mase na dan. Maksimalna brzina infuzije:

  u proseku 5 mL po kg telesne mase na sat. Količina koju treba dati zavisi od starosti pacijenta:


  6 - 8 mL po kg telesne mase na sat za odojčad¹

  4 - 6 mL po kg telesne mase na sat za malu decu¹

  2 - 4 mL po kg telesne mase na sat za decu školskog uzrasta²

  ¹ odojčad i mala deca su uzrasta od 28 dana do 23 meseca ² školska deca su uzrasta od 2 do 11 godina


  Stariji pacijenti

  U osnovi se primenjuju iste doze kao za odrasle, ali uz dodatnu pažnju ukoliko bolujete od drugih bolesti kao što su srčana slabost ili oštećenje funkcije bubrega koje može biti povezano sa godinama.


  Pacijenti sa opekotinama

  Odrasli

  Tokom prvih 24 sata primićete 4 mL rastvora po kg telesne mase i po procentu zahvaćene površine tela opekotinom.


  Deca

  U toku prvih 24 sata Vaše dete će primiti 3 mL rastvora po kg telesne mase i po procentu zahvaćene površine tela opekotinom. Zbog toga se dodaje sledeća zapremina radi održavanja stanja a u skladu sa telesnom masom deteta:

  • za decu telesne mase od 0 – 10 kg, volumen koji se dodaje je 4 mL po kg telesne mase na sat;

  • za decu telesne mase od 10 – 20 kg, volumen koji se dodaje je 40 mL na sat + 2 mL po kg telesne mase na sat;

  • za decu telesne mase veće od 20 kg, volumen koji se dodaje je 60 mL na sat + 1 mL po kg telesne mase na sat.


   Primena leka Hartmanov rastvor HF kao sredstva za razblaživanje/rastvaranje

   Ukoliko se lek Hartmanov rastvor HF koristi kao rastvarač za kompatibilne koncentrate elektrolita i lekove, potrebno je pratiti uputstvo za upotrebu koje se odnosi na lek koji se dodaje.


   Ako ste primili više leka Hartmanov rastvor HF nego što treba


   Prekomerna doza može dovesti do hiperhidratacije (prekomernog sadržaja vode u organizmu), što će biti praćeno:

   • povećanim tonusom kože,

   • kongestijom u venama,

   • otokom telesnih tkiva,

   • vodom u plućima ili mozgu,

   • poremećajem sadržaja tečnosti, soli i acido-bazne ravnoteže,

   • visokim koncentracijama soli u krvi.


  U slučaju prekomerne doze, lekar će Vam dati neophodnu terapiju.

  Ako imate dodatna pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da primite lek Hartmanov rastvor HF


  Lek Hartmanov rastvor HF ćete uvek primiti pod nadzorom medicinskog osoblja, tako da je malo verovatno da propisani lek nećete primiti u predviđeno vreme.


  Ako naglo prestanete da primate lek Hartmanov rastvor HF


  Vaš lekar će odrediti kada treba prekinuti infuziju.

  Ako imate bilo koja dodatna pitanja koja se odnose na primenu ovog preparata, konsultujte svog lekara.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Međutim, mala je verovatnoća pojave bilo kog neželjenog dejstva, dokle god se lek koristi na propisan način. Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • bolnički stečene izrazito niske koncentracije natrijuma u krvi (bolnička hiponatremija)

  • oticanje mozga (moždani edem) usled izrazito niskih koncentracija natrijuma u krvi (hiponatremijska encefalopatija). Ovo može prouzrokovati ireverzibilno oštećenje mozga i smrtni ishod. Simptomi uključuju glavobolju, mučninu, povraćanje, epileptične napade, umor i nedostatak energije.


  Retka, teška i ponekad sa smrtnim ishodom, neželjena dejstva zabeležena su kod novorođenčadi (mlađe od

  28 dana), koja su bila lečena intravenskim ceftriaksonom i kalcijumom. Primećeni su precipitati soli ceftriakson-kalcijuma u plućima i bubrezima post mortem. Visoki rizik od precipitacije kod novorođenčadi povezan je sa njihovim malim volumenom krvi i dužim poluvremenom eliminacije ceftriaksona u poređenju sa odraslima.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Hartmanov rastvor HF

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Hartmanov rastvor HF, posle isteka roka upotrebe naznačenog na boci nakon ,,Važi do‟. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  Ne postoje posebni zahtevi za odlaganje.

  Koristiti samo ako je rastvor bistar, bezbojan, a boca i njen zatvarač ne pokazuju vidljive znake oštećenja. Boce su samo za jednokratnu upotrebu. Posle upotrebe, baciti bocu i eventualno neiskorišćeni sadržaj.

  Delimično korišćena boca ne sme se ponovo spajati sa infuzionim sistemom.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Hartmanov rastvor HF

Aktivne supstance su: natrijum-hlorid, kalijum-hlorid; kalcijum-hlorid, dihidrat; natrijum (S)-laktat rastvor 50%; voda za injekcije.


500 mL rastvora sadrži:


Natrijum-hlorid 3,010 g

Kalijum-hlorid 0,1865 g

Kalcijum-hlorid, dihidrat 0,147 g Natrijum (S)-laktat rastvor 50% 3,138 g Voda za injekcije do 500 mL


Koncentracija elektrolita:

Natrijum


131 mmol/L

Kalijum Kalcijum Hlorid Laktat

5 mmol/L

2 mmol/L

112 mmol/L

28 mmol/L

Teoretska osmolarnost: pH:

278 mOsm/L

5,0 – 7,0

Kako izgleda lek Hartmanov rastvor HF i sadržaj pakovanja


Lek Hartmanov rastvor HF je bistar, bezbojan rastvor.


Unutrašnje pakovanje leka Hartmanov rastvor HF je boca od polietilena niske gustine, koja sadrži 500 mL rastvora za infuziju i plastični zatvarač sa gumenim umetkom (SEBS).

Unutrašnje pakovanje je istovremeno i spoljašnje pakovanje. Uz bocu je priloženo Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM A.D. VRŠAC

Beogradski put b.b., Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-04503-21-001 od 18.11.2022.


------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Doziranje i način primene


Doziranje


Doziranje rastvora zavisi od potreba pacijenta za tečnošću i elektrolitima, od godina starosti, telesne mase, kliničkog stanja (npr. opekotine, operacija, povrede glave, infekcije) i fiziološkog acido-baznog statusa pacijenta, kao i istovremene terapije. Doziranje treba da odredi ordinirajući lekar specijalista.

Pre i tokom primene leka, može biti potrebno praćenje ravnoteže tečnosti, koncentracije elektrolita u serumu i acido-bazne ravnoteže, sa posebnom pažnjom na koncentraciju natrijuma u serumu kod pacijenata sa

povećanim neosmotskim oslobađanjem vazopresina (sindrom neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona; engl. syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, SIADH) i kod pacijenata koji istovremeno primenjuju agoniste vazopresina, zbog rizika od bolnički stečene hiponatremije (videti odeljke „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”, „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija” i

„Neželjena dejstva” u Sažetku karakteristika leka).

Praćenje koncentracije natrijuma u serumu je posebno važno u slučaju hipotoničnih tečnosti. Osmolarnost leka Hartmanov rastvor HF je: 278 mOsm/L.

Preporučene doze su:


Odrasli i adolescenti:


Maksimalna dnevna doza

Do 40 mL po kg telesne mase (TM) na dan, što odgovara 5,24 mmol natrijuma po kilogramu TM na dan i 0,22 mmol kalijuma po kg TM na dan.


Maksimalna brzina infuzije:

Brzina infuzije treba da bude prilagođena kliničkom stanju pacijenta. Brzina infuzije obično ne treba da prelazi sledeću vrednost:

5 mL po kg TM na sat.


Pedijatrijska populacija:

Preporučeno doziranje za odojčad i decu:

20 mL – 100 mL po kg TM na dan, što odgovara 2,6 – 13 mmol natrijuma na kg TM po danu i 0,108 - 0,54 mmol kalijuma na kg TM po danu.


Maksimalna brzina infuzije:

Prosečno 5 mL po kg TM na sat, ali vrednosti zavise od uzrasta: 6 - 8 mL po kg TM na sat za odojčad¹

4 - 6 mL po kg TM na sat za malu decu¹

2 - 4 mL po kg TM na sat za decu školskog uzrasta² ¹ odojčad i mala deca su uzrasta od 28 dana do 23 meseca ² školska deca su uzrasta od 2 do 11 godina


Stariji pacijenti

U osnovi se primenjuju iste doze kao za odrasle, ali treba obratiti pažnju na pacijente koji boluju od drugih bolesti kao što su srčana ili renalna insuficijencija koje se češće javljaju kod starijih osoba.


Pacijenti sa opekotinama

Kako bi se izračunale potrebe za tečnošću pacijenta sa opekotinama prema Parkland-u, sledeće vrednosti se mogu koristiti kao smernice:


Odrasli

U toku prvih 24 sata, lek Hartmanov rastvor HF se primenjuje u količini od 4 mL/kg TM po % površine pod opekotinama.


Deca

U toku prvih 24 sata, lek Hartmanov rastvor HF se primenjuje u količini od 3 mL/kg TM po % površine pod opekotinama.

Sledeća zapremina za održavanje se dodaje za decu u zavisnosti od njihove telesne mase:


Primena leka Hartmanov rastvor HF kao sredstva za razblaživanje/rastvaranje

Ukoliko se lek Hartmanov rastvor HF koristi kao sredstvo za razblaživanje/rastvaranje kompatibilnih koncentrata elektrolita i lekova, mora se slediti uputstvo za upotrebu koje se odnosi na lek koji se dodaje.


Kratkoročna nadoknada volumena

Kako bi se ponovo uspostavile normalne vrednosti zapremine krvi, moraju se primeniti zapremine koje su otprilike 3 – 5 puta veće od količine izgubljene krvi.


Način primene


Intravenska upotreba.


Za mere opreza kod infuzije pod pritiskom, videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka.


Lista pomoćnih supstanci


Hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH) Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Lekovi koji sadrže oksalate, fosfate ili karbonate/bikarbonate mogu izazvati taloženje nakon kombinacije sa lekom Hartmanov rastvor HF.


Ne smeju se rastvoru dodavati drugi lekovi ili supstance ukoliko nije potvrđena njihova kompatibilnost i ukoliko se rastvaranje ne vrši u aseptičnim uslovima.


Rok upotrebe


Rok upotrebe: 3 godine


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: Iskoristiti odmah


Posebne mere opreza pri čuvanju


Lek čuvati na temperaturi do 25 °C.

Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja leka, videti odeljak „Rok upotrebe”.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje leka Hartmanov rastvor HF je boca od polietilena niske gustine, koja sadrži 500 mL rastvora za infuziju i plastični zatvarač sa gumenim umetkom (SEBS).

Unutrašnje pakovanje je istovremeno i spoljašnje pakovanje. Uz bocu je priloženo Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Ne postoje posebni zahtevi za odlaganje.


Koristiti samo ako je rastvor bistar, bezbojan, a boca i njen zatvarač ne pokazuju vidljive znake oštećenja. Boce su samo za jednokratnu upotrebu. Posle upotrebe, baciti bocu i eventualno neiskorišćeni sadržaj.

Delimično korišćena boca ne sme se ponovo spajati sa infuzionim sistemom.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.