Početna stranica Početna stranica

Busulfan Uni-Chem
busulfan

UPUTSTVO ZA LEK


Busulfan Uni-Chem, 6 mg/mL, koncentrat za rastvor za infuziju busulfan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

°C do 8 °C nakon čega sledi 3 sata čuvanja na temperaturi od 20 °C ± 5 °C (uključujući vreme primene infuzije).


Sa mikrobiološke tačke gledišta, ovaj lek treba upotrebiti odmah nakon razblaživanja. Ukoliko se ne primeni odmah, vreme i uslovi čuvanja pre primene su odgovornost korisnika.


Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  1. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Busulfan Uni-Chem


Doziranje i način primene


Primenu leka Busulfan Uni-Chem mora da nadzire lekar, iskusan u primeni terapije kondicioniranja koja prethodi transplantaciji hematopoetskih progenitorskih ćelija.

Primena leka Busulfan Uni-Chem prethodi konvencionalnoj transplantaciji hematopoetskih progenitorskih ćelija (HPCT).


Doziranje

Lek Busulfan Uni-Chem u kombinaciji sa ciklofosfamidom ili melfalanom Odrasli


Preporučena doza i raspored primene:


- 0,8 mg/kg telesne mase (TM) busulfana u obliku dvosatne infuzije svakih 6 sati tokom 4 uzastopna dana u ukupno 16 doza,


Lek Busulfan Uni-Chem se primenjuje kao dvosatna infuzija svakih 6 sati tokom 4 uzastopna dana odnosno ukupno 16 doza pre primene ciklofosfamida ili melfalana i konvencionalne transplantacije hematopoetskih progenitorskih ćelija (HPCT).


Stariji pacijenti

Pacijenti stariji od 50 godina (n=23) uspešno su lečeni lekom Busulfan Uni-Chem bez prilagođavanja

doze. Ipak, o bezbednosti primene leka Busulfan Uni-Chem kod pacijenata starijih od 60 godina dostupni su samo ograničeni podaci. Iste doze (videti odeljak „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka) je potrebno primeniti za starije pacijente kao i za odrasle (uzrasta ispod 50 godina).


Lek Busulfan Uni-Chem u kombinaciji sa fludarabinom (FB)

Odrasli:

Preporučena doza i raspored primene:


Pedijatrijska populacija (0-17 godina)

Bezbednost i efikasnost primene fludarabina kod pedijatrijske populacije nije ustanovljena.


Stariji pacijenti:

Primena terapijskog režima fludarabinom nije posebno ispitivana kod starijih pacijenata. Ipak, u publikacijama je prijavljeno da je više od 500 pacijenata starijih od 55 godina, koji su bili na terapijskom režimu kondicioniranja fludarabinom, imalo rezultate efikasnosti slične kao kod mlađih pacijenata. Nije bilo potrebno prilagođavanje doze.


Gojazni pacijenti


Odrasli

Za gojazne pacijente mora se razmotriti doziranje na osnovu prilagođene idealne telesne mase (PITM).


Idealna telesna masa (ITM) izračunava se na sledeći način: ITM za muškarce (kg) = 50 + 0,91 x (visina u cm-152); ITM za žene (kg) = 45 + 0,91 x (visina u cm-152).


Prilagođena idealna telesna masa (PITM) izračunava se na sledeći način: PITM = ITM + 0,25 x (stvarna telesna masa - ITM).


U pedijatrijskoj populaciji

Primena ovog leka se ne preporučuje kod gojazne dece i adolescenata sa indeksom telesne mase (kg)/(m²)

> 30 kg/m² sve dok ne budu dostupni dodatni podaci.


Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

Ispitivanja na pacijentima sa oštećenjem funkcije bubrega nisu sprovedena, ali pošto se busulfan umereno izlučuje u urin, kod ovih pacijenata se ne preporučuje prilagođavanje doze.

Ipak, preporučuje se oprez (videti odeljke „Neželjena dejstva” i „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka).


Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

Busulfan nije ispitivan kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre.

Preporučuje se oprez, posebno kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).


Način primene

Mere koje treba preduzeti pre rukovanja ili primene leka

Lek Busulfan Uni-Chem se pre primene mora razblažiti. Treba postići konačnu koncentracija od približno 0,5 mg/mL busulfana. Lek Busulfan Uni-Chem se primenjuje intravenskom infuzijom putem centralnog venskog katetera.


Za uputstvo o razblaživanju leka pre primene, videti odeljak „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)”.

Lek Busulfan Uni-Chem se ne sme primenjivati brzom intravenskom, bolusnom ili perifernom injekcijom.


Svi pacijenti moraju primiti premedikaciju antikonvulzivnim lekovima kako bi se sprečile konvulzije koje su prijavljene prilikom primene velikih doza busulfana.

Preporučuje se primena antikonvulzivnih lekova 12 sati pre primene leka Busulfan Uni-Chem do 24 sata nakon poslednje doze leka Busulfan Uni-Chem.


U studijama kod odraslih i dece, pacijenti su primali fenitoin ili benzodiazepine kao terapiju za profilaksu konvulzija (videti odeljke „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija” u Sažetku karakteristika leka).


Antiemetike treba primeniti pre prve doze leka Busulfan Uni-Chem i nastaviti sa njihovom primenom prema utvrđenom rasporedu, u skladu sa lokalnom medicinskom praksom.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci Dimetilacetamid, Makrogol 400, Limunska kiselina.


Inkompatibilnost

U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)”.


Polikarbonatni špricevi ne smeju da se koriste s busulfanom.


Rok upotrebe


18 meseci

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah. Rok upotrebe nakon razblaživanja:

Hemijska i fizička stabilnost u primeni nakon razblaživanja prikazana je za:Sa mikrobiološke tačke gledišta, ovaj lek treba upotrebiti odmah nakon razblaživanja. Ukoliko se ne primeni odmah, vreme i uslovi čuvanja pre primene su odgovornost korisnika.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati lek, niti razblaženi rastvor. Za uslove čuvanja nakon razblaživanja, videti odeljak „Rok upotrebe”.

Priroda i sadržaj pakovanja i posebne opreme za upotrebu, primenu ili implantaciju leka

Unutrašnje pakovanje je providna bočica od stakla (tip I) sa čepom od hlorbutil gume 20mm, presvučenim tamnozelenim teflonom i aluminijskom flip-off zaštitnom kapicom, sa ljubičastim polipropilenskim poklopcem koja sadrži 10 mL koncentrata za rastvor za infuziju. Bočice mogu ili ne moraju imati plastičnu podlogu i biti obložene plastičnom steznom folijom. Ova plastična folija nije u kontaktu sa lekom i pruža dodatnu zaštitu tokom transporta. Time se poboljšava sigurno rukovanje lekom od strane zdravstvenih radnika i farmaceutskog osoblja.

Intermedijerno pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena bočica sa 10 mL koncentrata za rastvor za infuziju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 8 intermedijernih pakovanja (složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena bočica sa 10 mL koncentrata za rastvor za infuziju) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Priprema leka Busulfan Uni-Chem

Treba razmotriti postupke za pravilno rukovanje i odlaganje lekova koji se koriste u terapiji kancera.


Svi postupci prenosa zahtevaju strogu primenu aseptičkih tehnika, po mogućnosti upotrebu zaštitne komore s vertikalnim laminarnim protokom vazduha.


Kao i sa drugim citotoksičnim lekovima, potreban je oprez pri rukovanju i pripremi rastvora leka Busulfan Uni-Chem:


Nakon razblaživanja 1 mL rastvora za infuziju sadrži 0,5 mg busulfana. Razblaženi lek Busulfan Uni-Chem je bistar, bezbojan rastvor.


Uputstvo za upotrebu

Pre i nakon svake infuzije isperite uvedeni kateter sa približno 5 mL 0,9% (9 mg/mL) rastvora natrijum- hlorida za infuziju ili 5% rastvora glukoze za infuziju.


Preostali lek ne sme da se ispira u cevima za primenu jer brza infuzija busulfana nije testirana i ne preporučuje se.


Ukupna propisana doza busulfana mora da se primeni tokom dva-tri sata, u zavisnosti od protokola za kondicioniranje.


Manji volumeni mogu da se primene tokom 2 sata pomoću električnih špriceva. U tom slučaju potrebno je upotrebiti sistem za infuziju sa minimalnim prostorom za ubrizgavanje (tj. 0,3-0,6 mL), u kojima je rastvor leka infundiran pre početka stvarne infuzije busulfanom i potom ispran 0,9% (9 mg/mL) rastvorom natrijum- hlorida za infuziju ili 5% rastvorom glukoze za infuziju.


Lek Busulfan Uni-Chem se ne sme primenjivati istovremeno sa drugim intravenskim rastvorom. Polikarbonatni špricevi se ne smeju koristiti za primenu busulfana.

Samo za jednokratnu upotrebu. Primenjivati se sme samo bistar rastvor bez ikakvih čestica.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima za citotoksične lekove.