Početna stranica Početna stranica

Iracor
irbesartan

UPUTSTVO ZA LEK


Iracor, 150 mg, film tablete Iracor, 300 mg, film tablete


irbesartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Iracor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Iracor

 3. Kako se uzima lek Iracor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Iracor

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Iracor i čemu je namenjen


  Lek Iracor spada u grupu lekova koji su poznati kao antagonisti angiotenzin II receptora. Angiotenzin II je supstanca koja se stvara u organizmu i koja se vezuje za receptore u krvnim sudovima prouzrokujući tako njihovo sužavanje. To dovodi do povećanja krvnog pritiska. Lek Iracor sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore, što dovodi do opuštanja i širenja krvnih sudova i sniženja krvnog pritiska. Lek Iracor usporava smanjenje funkcije bubrega kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i dijabetesom tip 2.


  Lek Iracor se koristi kod odraslih pacijenata za:

  • lečenje povišenog krvnog pritiska (esencijalne hipertenzije);

  • zaštitu bubrega kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom, dijabetesom tip 2 i smanjenom funkcijom bubrega koja je potvrđena laboratorijskim analizama.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Iracor Lek Iracor ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na irbesartan ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • ako ste trudni duže od tri meseca (lek Iracor treba izbegavati u ranoj trudnoći – videti odeljak : Trudnoća i dojenje)

  • ako imate dijabetes ili oštećenje funkcije bubrega , a koristite lekove za sniženje krvnog pritiska koji sadrže aliskiren.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Iracor ukoliko se nešto od dole navedenog odnosi na Vas:

  • ukoliko obilno povraćate ili imate proliv (dijareju),

  • ukoliko imate probleme sa bubrezima,

  • ukoliko imate neko oboljenje srca,

  • ukoliko uzimate lek Iracor za lečenje oboljenja bubrega koje je posledica dijabetesa. U tom slučaju lekar Vam može redovno kontrolisati krv, posebno koncentraciju kalijuma u krvi, da bi utvrdio da li Vam je bubrežna funkcija smanjena,

  • ukoliko je potrebno da se podvrgnete hirurškom zahvatu ili da primate anestetike,

  • ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova koji se koriste za sniženje krvnog pritiska:

   • neki ACE inhibitor (npr. enalapril, lizinopril, ramipril), naročito ako imate probleme sa bubrezima povezane sa dijabetsom,

   • aliskiren.


  Vaš lekar može redovno proveravati Vašu bubrežnu funkciju, krvni pritisak, i vrednosti elektrolita (npr. kalijum) u Vašoj krvi.

  Videti takođe informacije navedene u podnaslovu “Lek Iracor ne smete koristiti”.


  Morate obavestiti svog lekara ukoliko mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Lek Iracor se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne sme se uzimati ni ako ste trudni duže od tri meseca, jer bi mogao da izazove ozbiljno oštećenja ploda, ukoliko se koristi u tom stadijumu (videti odeljak Trudnoća i dojenje).


  Deca i adolescenti

  Ovaj lek ne treba primenjivati kod dece i adolescenata (<18 godina) jer bezbednost i efikasnost još uvek nisu potpuno dokazani u ovoj starosnoj grupi.


  Drugi lekovi i lek Iracor

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste donedavno uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Vaš lekar će možda morati da promeni dozu leka koju uzimate i/ili da preduzme druge mere opreza:

  • ukoliko uzimate lekove iz grupe ACE inhibitora ili aliskiren (videti takođe informacije navedene u

   podnaslovima “Lek Iracor ne smete uzimati ” i “Upozorenja i mere opreza”).


   Može biti potrebno da kontrolišete krv ukoliko uzimate:

  • sredstva za nadoknadu kalijuma,

  • zamene za so koje sadrže kalijum,

  • lekove koji štede kalijum (kao što su neki diuretici),

  • lekove koji sadrže litijum.


  Ako uzimate lekove protiv bolova koji pripadaju grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova, dejstvo leka Iracor može biti smanjeno.


  Trudnoća i dojenje

  Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek

  Trudnoća

  Lekar će Vas savetovati da prestanete sa uzimanjem leka Iracor pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i savetovaće Vas da uzmete neki drugi lek umesto leka Iracora. Lek Iracor se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne sme se uzimati ni ako ste trudni duže od tri meseca, pošto bi mogao da dovede do teškog oštećenja ploda, ako se koristi posle trećeg meseca trudnoće.


  Dojenje

  Obavestite lekara ukoliko dojite ili planirate da dojite dete. Lek Iracor se ne preporučuje majkama koje doje i Vaš lekar će izaberati drugi lek za Vas, ukoliko želite da dojite, naročito ako je Vaša beba novorođenče, ili je reč o prevremeno rođenoj bebi.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Malo je verovatno da lek Iracor može da utiče na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama. Međutim, prilikom lečenja povišenog krvnog pritiska povremeno se mogu javiti vrtoglavica ili zamor. Ako Vam se ovo dogodi, posavetujte se sa lekarom pre nego što pokušate da vozite ili rukujete mašinama.


  Lek Iracor sadrži ricinusovo ulje, hidrogenizovano


  Može izazvati stomačne tegobe i dijareju.


 3. Kako se uzima lek Iracor


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Lek Iracor je namenjen za oralnu upotrebu. Tablete treba progutati sa dovoljnom količinom tečnosti, (npr. jednom čašom vode). Lek Iracor možete uzimati sa hranom ili bez nje. Pokušajte da uzimate dnevne doze svakoga dana u približno isto vreme. Veoma je važno da nastavite da uzimate lek Iracor dok Vam lekar ne kaže drugačije.


  Pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom

  Uobičajena doza je 150 mg jednom dnevno. Doza se kasnije može povećati na 300 mg jednom dnevno, u zavisnosti od terapijskog odgovora.


  Pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i bubrežnim oboljenjem usled dijabetesa tip 2

  Za lečenje pridruženog bubrežnog oboljenja i visokog krvnog pritiska kod pacijenata sa dijabetesom tip 2 uobičajena doza održavanja je 300 mg jednom dnevno.


  Lekar Vam može savetovati započinjanje terapije manjom dozom, naročito kod izvesnih pacijenata, kao što su pacijenti na hemodijalizi ili pacijenti stariji od 75 godina.


  Maksimalan efekat sniženja krvnog pritiska bi trebalo da se dostigne 4-6 nedelja nakon početka terapije.

  Upotreba kod dece i adolescenata

  Lek Iracor ne treba primenjivati kod dece i adolescenata (mlađih od 18 godina). Ako dete slučajno proguta neku tabletu, odmah se obratite lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Iracor nego što treba

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Iracor nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Iracor

  Ako ste slučajno zaboravili dnevnu dozu, uzmite sledeću dozu prema uobičajenom rasporedu. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

  Ako slučajno propustite dnevnu dozu, samo uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Neka od ovih neželjenih dejstava mogu biti ozbiljna i mogu zahtevati medicinsku pomoć.


  Kao i pri primeni sličnih lekova, pri primeni irbersatana mogu se javiti retki slučajevi alergijskih reakcija na koži (osip, koprivnjača), kao i lokalizovano oticanje lica, usana i/ili jezika. Ako Vam se jave neki od navedenih simptoma ili otežano disanje, prestanite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru.


  Zabeležena neželjena dejstva u kliničkim studijama na pacijentima lečenim irbesartanom, svrstana prema učestalosti pojavljivanja, bila su:

  • Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i dijabetesom tipa 2 i pridruženim bubrežnim oboljenjem, analize krvi mogu pokazati povećanu koncentraciju kalijuma.


  • Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): vrtoglavica, osećaj mučnine/povraćanje, malaksalost i analize krvi mogu pokazati povećane vrednosti enzima koji ukazuje na oštećenje mišića i srca (enzim kreatinin kinaza). Kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom i dijabetesom tip 2 udruženim sa oboljenjima bubrega, zabeležene su i vrtoglavica pri ustajanju iz ležećeg ili sedećeg položaja, pad krvnog pritiska pri ustajanju iz ležećeg ili sedećeg položaja i bol u zglobovima ili mišićima i takođe smanjene vrednosti proteina u crvenim krvnim zrncima (hemoglobin).


  • Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): ubrzan puls, naleti crvenila prećeni osećajem vrućine, kašalj, proliv, otežano varenje/gorušica, poremećaj seksualnih funkcija, bol u grudima.


  Zabeležena su i neka neželjena dejstva nakon pojave irbesartana na tržištu, ali učestalost njihovog pojavljivanja je nepoznata. Ova neželjena dejstva su: osećaj okretanja i nestabilnosti, glavobolja, poremećaj čula ukusa, zujanje u ušima, grčevi u mišićima, smanjen broj trombocita, bol u zglobovima i mišićima, poremećena funkcija jetre, povećana koncentracija kalijuma u krvi, smanjena funkcija bubrega, zapaljenje malih krvnih sudova koje uglavnom zahvata kožu (stanje koje je poznato kao leukocitoklastični vaskulitis) i teške alergijske reakcije (anafilaktički šok). Povremeno su zabeleženi slučajevi žutice (žuta prebojenost kože i/ili beonjača oka).


  Prijavljivanje neželjenih reakcij


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem

  neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Iracor


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Iracor posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Iracor

-Aktivna supstanca je irbesartan.


Iracor, 150 mg, film tablete:

Jedna film tableta sadrži 150 mg irbesartana u obliku irbesartan-hidrohlorida.

Iracor, 300 mg, film tablete:

Jedna film tableta sadrži 300 mg irbesartana u obliku irbesartan-hidrohlorida.


-Pomoćne supstance su:

Iracor, 150 mg, film tablete:

Jezgro tablete: manitol (E421); hidroksipropilceluloza (E463); hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana (LH-21), hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana (LH-11); talk (E553b); makrogol 6000 i ricinusovo ulje, hidrogenizovano.

Film (obloga) tablete: Opadry 85F28751 II HP White (sadrži polivinilalkohol, titan-dioksid (E171), makrogol 3000, talk (E553b).

Iracor, 300mg, film tablete:

Jezgro tablete: manitol (E421); hidroksipropilceluloza (E463); hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana (LH-21), hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana (LH-11); talk (E553b); makrogol 6000 i ricinusovo ulje, hidrogenizovano.

Film (obloga) tablete: Opadry 85F28751 II HP White (sadrži polivinilalkohol, titan-dioksid (E171), makrogol 3000, talk (E553b).


Kako izgleda lek Iracor i sadržaj pakovanja

Iracor, film tablete su bele, ovalne i bikonveksne.


Unutrašnje pakovanje je (PVC/PE/PVdC/Al) blister sa 14 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera od po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA D.D. NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Iracor, 150 mg, film tablete:

515-01-04410-19- 001

od 06.10.2020.

Iracor, 300 mg, film tablete:

515-01-04411-19-001

od 06.10.2020.