Početna stranica Početna stranica

PARACETAMOL ALKALOID
paracetamol

UPUTSTVO ZA LEK


PARACETAMOL ALKALOID, 120 mg/5 mL, oralna suspenzija paracetamol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PARACETAMOL ALKALOID i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PARACETAMOL ALKALOID

 3. Kako se uzima lek PARACETAMOL ALKALOID

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PARACETAMOL ALKALOID

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek PARACETAMOL ALKALOID i čemu je namenjen


  Lek PARACETAMOL ALKALOID, oralna suspenzija sadrži aktivnu supstancu paracetamol koji je analgetik (lek protiv bolova) i antipiretik (smanjuje povišenu telesnu temperaturu).


  Lek PARACETAMOL ALKALOID, oralna suspenzija ublažava bolove kod izbijanja zuba, zubobolju i bolove u grlu, snižava povišenu telesnu temperaturu koja često prati prehladu, grip i druge dečje infektivne bolesti (kao što su ovčije boginje, veliki kašalj, male boginje i zauške).

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PARACETAMOL ALKALOID Lek PARACETAMOL ALKALOID ne smete davati detetu:

  • ako je dete alergično na paracetamol ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • ukoliko dete uzima bilo koji drugi lek koji sadrži paracetamol.


   Upozorenja i mere opreza:

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što lek PARACETAMOL ALKALOID, oralnu suspenziju date detetu koje:

   • ima oboljenje jetre ili bubrega,

   • ima nedovoljnu telesnu masu ili je neuhranjeno,

   • je prevremeno rođeno i mlađe od 3 meseca,

   • ima tešku infekciju s obzirom na to da ovo može povećati rizik od metaboličke acidoze. Znaci metaboličke acidoze uključuju:

    • duboko, ubrzano, otežano disanje,

    • mučninu, povraćanje,

    • gubitak apetita.

     Odmah se obratite lekaru ukoliko se kod Vašeg deteta javi kombinacija ovih simptoma.


     Drugi lekovi i PARACETAMOL ALKALOID

     Obavestite lekara ili farmaceuta ukoliko Vaše dete uzima, donedavno je uzimalo ili će možda uzimati bilo koje druge lekove.


     Pre nego što date lek PARACETAMOL ALKALOID Vašem detetu, potrebno je da se obratite lekaru ukoliko Vaše dete:

     • koristi varfarin ili druge lekove za sprečavanje zgrušavanja krvi,

     • koristi metoklopramid ili domperidon (za lečenje mučnine i povraćanja),

     • koristi holestiramin (za sniženje nivoa masti u krvi),

     • uzima bilo koje druge lekove ili je pod lekarskim nadzorom,

     • uzima ili je nedavno uzimalo bilo koje druge lekove, uključujući lekove koji se mogu kupiti bez recepta.


     Trudnoća, dojenje i plodnost

     Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

     Ukoliko je potrebno, lek PARACETAMOL ALKALOID se može koristiti tokom trudnoće. Trebalo bi da koristite najmanju moguću dozu koja ublažava bol i/ili snižava telesnu temperaturu i u najkraćem mogućem vremenu. Obratite se svom lekaru ako bol i/ili telesna temperatura nisu smanjeni ili ako treba češće da uzimate lek.

     Možete koristiti ovaj lek u periodu dojenja.

     Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

     Lek PARACETAMOL ALKALOID nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


     Lek PARACETAMOL ALKALOID sadrži sorbitol i maltitol. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


     Lek PARACETAMOL ALKALOID sadrži 0,1173 mmol/mL natrijuma (doza veća od 8,5 mL sadrži > 1 mmol natrijuma). Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


 3. Kako se uzima lek PARACETAMOL ALKALOID


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoloko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Lek PARACETAMOL ALKALOID, oralna suspenzija namenjen je za oralnu upotrebu kod dece. Pre svake upotrebe suspenziju dobro promućkati.

  Za odmeravanje doze koristite graduisani oralni špric (zapremine 5 mL) koji se nalazi unutar svakog pakovanja.


  Lek ne primenjivati kod beba mlađih od 2 meseca.

  Kod odojčadi uzrasta 2-3 meseca, lek se može primenjivati isključivo po preporuci lekara. Ne primenjivati više od dve doze leka.

  Lek primenjivati u intervalu od najmanje 4 sata između doza.

  Ukoliko je potrebno primeniti više od dve doze, posavetujte se sa lekarom.


  Nikada ne primenjujte više leka nego što je prikazano u tabeli.

  Uzrast deteta

  Doza leka

  Učestalost doziranja u toku 24 h

  3-6 meseci

  2,5 mL

  4 puta

  6-24 meseca

  5 mL

  4 puta

  2-4 godine

  7,5 mL

  4 puta

  4-8 godina

  10 mL

  4 puta

  8-10 godina

  15 mL

  4 puta

  10-12 godina

  20 mL

  4 puta

  • Ne primenjivati više od 4 doze leka u toku 24 sata.

  • Neophodno je da prođe najmanje 4 sata između doza.

  • Treba primeniti najnižu dozu neophodnu za postizanje efekta.

  • Nemojte davati lek detetu duže od 3 dana bez konsultacije sa lekarom.

  Uvek primenjujte najnižu efektivnu dozu koja detetu ublažava simptome. Doziranje paracetamola kod dece uzrasta ≥ 3 meseca:


  Lek PARACETAMOL ALKALOID se ne sme primenjivati sa drugim lekovima koji sadrže paracetamol.

  Ukoliko se radi o prevremeno rođenom detetu mlađem od 3 meseca, treba konsultovati lekara pre primene leka.

  Ukoliko se kod dece starije od 3 meseca simptomi pogoršavaju ili ako se ne poboljšaju u roku od 3 dana, konsultujte se sa lekarom.

  Dugotrajna upotreba leka bez lekarskog nadzora može biti štetna. Ovaj lek treba upotrebljavati samo ukoliko je to zaista neophodno. Hrana i piće ne utiču na resorpciju leka.

  Ako ste Vašem detetu dali više leka PARACETAMOL ALKALOID nego što treba

  Preporučena doza leka ne sme se prekoračiti.

  U slučaju predoziranja odmah potražite pomoć lekara, čak iako izgleda da je dete dobro, jer postoji rizik od odloženog, teškog oštećenja funkcije jetre.


  Ako ste zaboravili da Vašem detetu date lek PARACETAMOL ALKALOID

  Nikada nemojte detetu davati duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu leka.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi i lek PARACETAMOL ALKALOID može da prouzorkuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prestanite sa upotrebom leka i odmah se obratitelekaru ukoliko se kod Vašeg deteta jave neka od navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva.


  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • alergijske reakcije kao što su osip na koži, svrab ponekad praćen otežanim disanjem ili oticanjem usana, jezika, grla ili lica;

  • prijavljeni su veoma retki slučajevi pojave ozbiljnih reakcija kože. Simptomi uključuju: rasprostranjen, težak osip praćen crvenilom, plikovima, ljuštenjem kože, pojavom ranica u ustima, povećanom telesnom temperaturom (Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroloza, akutna generalizovana egzantematozna pustuloza);

  • problem sa disanjem - kod dece koja su ranije već imala problem sa disanjem nakon primene acetilsalicilne kiseline ili nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL);

  • neuobičajena pojava modrica ili krvarenje (zbog smanjenja broja krvnih pločica);

  • sklonost infekcijama, povišena telesna temperatura, bol u grlu, površinski čirevi u ustima, simptomi slični gripu (zbog smanjenja broja jedne vrste belih krvnih ćelija);

  • promene u testovima krvi koji se odnose na funkciju jetre.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek PARACETAMOL ALKALOID


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek PARACETAMOL ALKALOID posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 25S, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 6 meseci, kada se čuva na temperaturi do 25S, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. Sadržaj pakovanje i ostale informacije Šta sadrži lek PARACETAMOL ALKALOID


Kako izgleda lek PARACETAMOL ALKALOID i sadržaj pakovanja

PARACETAMOL ALKALOID je skoro bela do svetlo braon suspenzija mirisa na voće.

Unutrašnje pakovanje je boca od stakla hidrolitičke otpornosti tip III smeđe boje, sa zatvaračem sa navojem od polipropilena sa PE oblogom ili alternativno sa sigurnosnim zatvaračem sa navojem za decu (child-resistant closure) od polipropilena sa utisnutom oznakom za otvaranje i sa PE oblogom.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 (jednu) bocu sa 100 mL oralne suspenzije sa sredstvom za odmeravanje doze - graduisani plastični špric od 5 mL sa zaštitnim zatvaračem (telo šprica i zaštitni zatvarač su od LDPE, klip od polistirena) i Uputstvo za lek. Špric je graduisan na 1 mL, 2 mL, 2,5 mL, 3 mL, 4 mL i 5 mL.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD SKOPJE

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-00793-20-001 od 10.03.2021