Početna stranica Početna stranica

Medicinski diazotoksid
azot-suboksid

UPUTSTVO ZA LEK


Medicinski diazotoksid, 100% v/v, medicinski gas, delimično tečni azot-suboksid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Medicinski diazotoksid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Medicinski diazotoksid

 3. Kako se primenjuje lek Medicinski diazotoksid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Medicinski diazotoksid

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Medicinski diazotoksid i čemu je namenjen

  Lek Medicinski diazotoksid je gas (azot-suboksid, gas smejavac) koji se primenjuje inhalaciono. To je bezbojan gas, slatkastog mirisa i ukusa. Dostavlja se u bocama (cilindrima) za gas koje na sebi imaju ventil kojim se reguliše protok gasa. Boce za gas sadrže čisti azot-suboksid, pod visokim pritiskom u delimično tečnom stanju.


  Dejstva leka Medicinski diazotoksid


  Lek Medicinski diazotoksid ima anestetičko dejstvo (uspavljujući efekat) i kada ga udahnete, postaćete opušteni i umorni, što vas može uspavati-anestezirati.

  Lek Medicinski diazotoksid ima analgetičko dejstvo, smanjuje osećaj bola i povećava prag osetljivosti za bol.

  Lek Medicinski diazotoksid takođe ima i opuštajuće i blago smirujuće dejstvo. Ova dejstva su rezultat dejstva leka Medicinski diazotoksid na brojne hemijske supstance, takozvane neurotransmitere, koji deluju kao signalne supstance koje prenose informacije unutar Vašeg nervnog sistema.


  Čemu je Medicinski diazotoksid namenjen?

  Lek Medicinski diazotoksid se koristi kod svih uzrasnih grupa kao anestetik u hirurgiji, ili kada je potrebo smanjenje bola/smirenje gde se želi postići brz nastanak i povlačenje analgetičkog/smirujućeg dejstva u kratkotrajnim interventnim procedurama praćenim bolom blagog do umerenog inteziteta.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Medicinski diazotoksid

  Lek Medicinski diazotoksid će Vam biti primenjen samo u bolničkim ili kliničkim uslovima i uz nadzor zdravstvenog radnika. Molimo Vas da upoznate zdravstvenog radnika o eventualnim zdravstvenim problemima koje imate.


  Lek Medicinski diazotoksid ne smete primenjivati:


  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


  • Udisanje leka Medicinski diazotoksid može da prouzrokuje stvoranje mehurića gasa i ispuni gasom zatvorene prostore što dovodi do njihovog širenja i izazivanja oštećenja. Prema tome, ne koristite lek Medicinski diazotoksid ukoliko:

   • Imate vazduh u plućnoj ili srčanoj ovojnici, npr usled bolesti ili povrede, težak oblik emfizema npr usled pušenja, imate mehuriće ispunjene vazduhom ili gasom u Vašem telu.

   • Nedavno ste ronili sa opremom za ronjenje i možda ste pod rizikom od pojave dekompresione bolesti.

   • Nedavno ste bili povezani sa uređajem koji preuzima ulogu srca i pluća.

   • Nedavno ste imali ozbiljnu povredu glave.

   • Ukoliko ste nedavno primili injekciju gasa u očnu jabičicu zbog poremećaja oka. Povećani pritisak u očima može izazvati slepilo.

   • Ukoliko imate veliku nadutost stomaka usled prisustva gasa.

  • Ukoliko imate srčanu insuficijenciju ili teško oštećenje funkcije srca (npr nakon kardiohirurgije). Lek Medicinski diazotoksid može dodatno oslabiti srčanu funkciju.

  • Ukoliko imate povišen pritisak u mozgu koji može dovesti do konfuzije (zbunjenosti) ili stanja izmenjene svesti. Lek Medicinski diazotoksid može uzrokovati dodatno povećanje pritiska u mozgu.

  • Ukoliko imate smanjen nivo svesti ili sposobnost da sarađujete i pratite uputstva kada se primenjuje

   azot-suboksid. Azot-suboksid može da inhibira zaštitne reflekse.

  • Ukoliko vam je utvrđen, ali nije lečen nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline ili utvrđen genetski poremećaj u enzimskom sistemu koji je uključen u metabolizam ovih vitamina, s obzirom da upotreba azot-suboksida može dodatno da poveća nedostatak.

  • Povrede lica i vilice, kada je korišćenje maske koja ide na lice otežano ili rizično.

   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite Lek Medicinski diazotoksid:

  • Oštećenje funkcije srca

   S obzirom na blago relaksirajući efekat azot-suboksida na srčani mišić, može dodatno uticati na funkciju srca.

  • Problemi sa ušima

   Kao što je zapaljenje uha, jer lek Medicinski diazotoksid može povećati pritisak u srednjem uhu.

  • Imate ili ste imali istorijat zloupotrebe lekova, s obzirom da postoji povećan rizik od razvijanja zavisnosti od azot-suboksida ukoliko se ponovljeno primenjuje. Vaš lekar će odlučiti da li je lečenje lekom Medicinski diazotoksid moguće u Vašem slučaju.

  • Nedostatak vitamina

   Ukoliko se sumnja da kod Vas postoji nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline, jer lek Medicinski diazotoksid može pogoršati simptome koje uzrokuje nedostatak vitamina B12 i folne kiseline.


   Vaš lekar će odlučiti da li je primena leka Medicinski diazotoksid pogodna za Vas.


   Ponovljena ili produžena primena azot-suboksida može da poveća rizik od nedostatka vitamina B12, što može dovesti do oštećenja koštane srži ili nervnog sistema. Vaš lekar može da Vas uputi na kontrolne laboratorijske analize krvi pre i nakon lečenja kako bi se procenile posledice mogućeg nedostatka vitamina B12.


   Drugi lekovi i lek Medicinski diazotoksid


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

  • Metotreksat (lek za lečenje, npr. reumatoidnog artritisa). Primena leka Medicinski diazotoksid sa

   metotreksatom može imati uticaj na broj vaših krvnih ćelija.

  • Ukoliko uzimate druge lekove koji deluju na mozak ili moždane funkcije npr. benzodiazepine

   (lekovi za smirenje) ili lekove slične morfinu, morate obavestiti Vašeg lekara o ovome. Lek Medicinski diazotoksid može pojačati dejstvo ovih lekova. Lek Medicinski diazotoksid u kombinaciji sa drugim lekovima koji deluju na centralni nervni sistem, pojačava dejstvo ovih lekova.


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri za savet pre nego što primite ovaj lek.


   Lek Medicinski diazotoksid se može primenjivati tokom trudnoće ukoliko lekar smatra da postoji klinička opravdanost. Takođe se može koristiti tokom porođaja. Ukoliko se koristi blizu termina za porođaj, novorođenčad treba pratiti zbog teškoća u disanju (respiratorne depresije) kao i drugih mogućih neželjenih dejstava.


   Lek Medicinski diazotoksid se može primenjivati tokom perioda dojenja, ali se ne sme korisiti u toku samog čina dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Ukoliko je kod Vas primenjen lek Medicinski diazotoksid u kombinaciji sa kiseonikom, bez primene drugih lekova, iz bezbednosnih razloga, trebalo bi da izbegavate upravljanje vozilima, rukovanje mašinama ili obavljanje komplikovanih radnji dok se potpuno ne oporavite (najmanje 30 minuta nakon prekida primene ovog leka).

   Vaš lekar će utvrditi da li ste u stanju da bezbedno upravljate vozilima i rukujete mašinama.

 3. Kako se primenjuje lek Medicinski diazotoksid


  Lek Medicinski diazotoksid se uvek primenjuje u prisustvu medicinskog osoblja, koje će odrediti dozu koju ćete primiti. Tokom inhalacije gasa obavezno pratite uputstva data od strane medicinskog osoblja.


  Tokom čitavog perioda primene leka Medicinski diazotoksid, Vaše stanje i primena leka će biti praćeno kako bi se osigurala bezbedna primena leka.


  Lek Medicinski diazotoksid se primenjuje inhalaciono, putem maske koja se stavlja na lice ili na nos. Lek Medicinski diazotoksid ćete sami udahnuti (spontano disanje) ili će Vaše disanje biti potpomognuto resporatorom/ventilatorom, kao u anesteziji. Primenjuje se kao smeša gasa sa kiseonikom i lekar će osigurati da je koncentracija kiseonika dovoljno velika da bi se izbegao nedostatak kiseonika.


  Opšta anestezija

  Kada se koristi u opštoj anesteziji, lek Medicinski diazotoksid se primenjuje u kombinaciji sa drugim anesteticima i o koncentraciji koja je potrebna da bi se ostvario anestetički efekat odlučuje lekar.


  Analgezija (ublažavanje bolova) i sedacija

  Kada se koristi za ublažavanje bolova ili opuštajuće i smirujuće dejstvo, za brzi početak i brz prestanak dejstva, lek Medicinski diazotoksid je potrebno inhalirati tokom čitavog trajanja postupka ili onoliko dugo koliko je potrebno da ostvaruje svoje dejstvo.


  Primena kod dece

  Lekar će odlučiti koja je adekvatna doza i Vaše dete će biti pažljivo praćeno zbog potencijalnog rizika od gubitka svesti i gubitka zaštitnih releksa (kao što je refleks povraćanja) pri većim dozama.


  Ako ste primili više leka Medicinski diazotoksid nego što treba


  Uvek se pridržavajte instrukcija medicinskog osoblja kada udišete lek Medicinski diazotoksid.

  Ukoliko smatrate da ste primili više leka Medicinskog diazotoksida i imate kratak dah (premala vrednost kiseonika u Vašoj krvi), ili ne reagujete adekvatno, prestanite da primenjujete lek Medicinski diazotoksid i obratite se lekaru ili medicinskoj sestri.

  U zavisnosti od okolnosti, dobićete instrukcije da udišete svež vazduh, ili će Vam dodatno biti dat kiseonik. Vrednost kiseonika u Vašoj krvi biće konstanto praćena pomoću tzv. pulsoksimetra.


  Mere opreza

  • Pušenje i otvoren plamen su apsolutno zabranjeni u prostorijama gde se primenjuje lek Medicinski diazotoksid.

  • Lek Medicinski diazotoksid se primenjuje isključivo u medicinske svrhe. Pogledajte takođe upustva za čuvanje i rukovanje bocama (videti odeljak 5).

   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Vrtoglavica, ošamućenost, euforija (osećaj preterane sreće),

  • mučnina i povraćanje,

  • osećaj intoksikacije (osećaj opijenosti).


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Osećaj pritiska u srednjem uhu, koji predstavlja posledicu dejstva leka Medicinski diazotoksid na povećanje pritiska u srednjem uhu.

  • Nadimanje stomaka, usled toga što lek Medicinski diazotoksid polako povećava zapreminu gasa u Vašim crevima.

  • Ozbiljan zamor.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Parapareza (delimična ili nepotpuna obostrana oduzetost udova, najčešće donjih udova).


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  • Simptomi koji se javljaju usled dejstva leka Medicinski diazotoksid na količinu vitamina B12 u organizmu: smanjenjem broja belih krvnih ćelija (leukopenija), megaloblastna anemija (specifična vrsta anemije)

   Ukoliko lekar posumnja na nedostatak vitamina B12, možda će Vam biti propisana terapija vitaminom B, kako biste umanjili rizik od ovih neželjenih dejstava.

  • Psihijatrijski poremećaji: psihoza, konfuzija (zbunjenost), anksioznost (uznemirenost), zavisnost,

  • Glavobolja,

  • Mijelopatija (oštećenje kičmene moždine),

  • Neuropatija (oštećenje nerava),

  • Subakutna degeneracija kičmene moždine,

  • Generalizovani epileptički napadi,

  • Depresija disanja (plitko i sporo disanje).


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Medicinski diazotoksid


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Ne smete koristiti lek Medicinski diazotoksid posle isteka roka upotrebe naznačenog na boci nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Uslovi čuvanja

  Azot-suboksid je nezapaljiv gas, ali podržava gorenje (uključujući i neke materijale koji ne gore na vazduhu).


  Veoma je opasan u kontaktu sa uljima, mastima i smolastim materijama, kao i sa plastikom zbog rizika od spontanog gorenja gasa pod visokim pritiskom.


  Potrebno je obratiti pažnju kod držanja, čuvanja i rukovanja boca sa lekom Medicinski diazotoksid koji se u njima nalazi kao tečnost pod pritiskom. Brzo otvaranje ventila može dovesti do nekontrolisanog izlaska gasa i njegovog ponovnog pretvaranja u tečnu fazu. Ova tečnost može uzrokovati opekotine u kontaktu sa kožom.

  Boce sa lekom Medicinski diazotoksid potrebno je čuvati na temperaturi do 50°C, u vertikalnom položaju, na izdvojenom, dobro ventiliranom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvora toplote i zapaljivih gasova, obezbeđeno od padanja i udaraca.

  Boce koje sadrže različite vrste gasova treba čuvati odvojeno. Pune i prazne boce treba čuvati odvojeno.


  U slučaju opasnosti od požara sklonite se na bezbedno mesto.


  Lek Medicinski diazotoksid se razlaže iznad 400°C i brzina razlaganja povećava se sa povećanjem temperature. Eksploziono razlaganje se dešava na temperaturi od 650°C na nivou atmosferskog pritiska.

  Čuvati u skladu sa nacionalnim propisima za čuvanje i skladištenje boca za gas.


  Važno upozorenje!

  Samo sudovi pod pritiskom koji su originalno punjeni od strane navedenog proizvođača sadrže lek Medicinski diazotoksid. U medicinske svrhe se sme koristiti samo ovo originalno punjenje.

  Zloupotreba sudova pod pritiskom, punjenje od strane korisnika kao i pretakanje u druge sudove nije dozvoljeno.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Medicinski diazotoksid Aktivna supstanca je azot-suboksid.

Lek sadrži 100% v/v azot-suboksida. Lek ne sadrži pomoćne supstance.

Kako izgleda lek Medicinski diazotoksid i sadržaj pakovanja


Medicinski gas, delimično tečni.


Medicinski diazotoksid, medicinski gas, delimično tečni, 1 x 7,5 kg, (100% v/v):

Unutrašnje pakovanje leka je boca za gas od 7,5 kg. Boce su čelične (telo je obojeno belo u donjem delu, svetlo plavo u gornjem delu) i opremljene su sa zavrtnjima on/off od mesinga.


Medicinski diazotoksid, medicinski gas, delimično tečni, 1 x 30 kg, (100% v/v):

Unutrašnje pakovanje leka je boca za gas od 30 kg. Boce su čelične (telo je obojeno belo u donjem delu, svetlo plavo u gornjem delu) i opremljene su sa zavrtnjima on/off od mesinga.


Nosilac dozvole i proizvođač:


Nosilac dozvole:

LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA AD BEČEJ

Petrovoselski put 143, Bečej


Proizvođač:

LINDE GAS HUNGARY CO. LTD., Carl von Linde ut 1, Repcelak, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Oktobar, 2021.

Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

Medicinski diazotoksid, medicinski gas, delimično tečni, 7,5 kg, (100% v/v):

515-01-02017-21-001 od 22.10.2021.


Medicinski diazotoksid, medicinski gas, delimično tečni, 30 kg, (100% v/v):

515-01-02018-21-001 od 22.10.2021.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA: KLINIČKI PODACI

Terapijske indikacije


Lek Medicinski diazotoksid se koristi:


Lek Medicinski diazotoksid je indikovan za primenu kod pacijenata svih uzrasta.


Doziranje i način primene


Osoblje koje primenjuje azot-suboksid mora proći adekvatnu obuku sa dovoljno prakse u primeni ovog leka. Azot-suboksid se sme primenjivati samo ukoliko je dostupna adekvatna oprema koja, ukoliko je potrebno, brzo obezbeđuje prohodnost disajnih puteva i omogućava hitnu kardiopulmonalnu reanimaciju.


Doziranje


Opšta anestezija


Kada se koristi u opštoj anesteziji, azot-suboksid se obično primenjuje u koncentraciji između 35 i 75% v/v, u smeši sa kiseonikom i ukoliko je potrebno drugim anesteticima.


Azot-suboksid, primenjen samostalno, obično nije dovoljno potentan da dovede do hirurške anestezije, pa ga za opštu anesteziju treba kombinovati sa drugim anesteticima.


Azot-suboksid ima aditivni efekat kada se kombinuje sa većinom ostalih anestetika (videti odeljak

„Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija” u Sažetku karakteristika leka). Azot-suboksid se često koristi u kombinaciji sa kiseonikom u sastavu koji može sadržati jedan deo kiseonika i dva dela azot- suboksida, stvarajući na taj način smešu koja sadrži oko 33% kiseonika i oko 66% azot-suboksida.


Kada se primenjuje samostalno, dejstvo azot-suboksida ne zavisi od uzrasta pacijenta, ali kada se azot- suboksid meša sa ostalim anesteticima, smeša obično ima jače dejstvo na starije pacijente u poređenju sa mlađim. Kod starijih pacijenata može se primetiti izraženiji efekat, pri čemu se relativni efekat redukcije vrednosti minimalne alveolarne koncentracije (MAC) povećava nakon uzrasta od oko 40-45 godina.

Analgezija, svesna sedacija


Azot-suboksid ima analgetičko i sedativno dejstvo.


Kada se primenjuje samostalno, koncentracije azot-suboksida od 30 do 60 % v/v ispoljavaju dozno zavisnu analgeziju i sedaciju.

Azot-suboksid u koncentracijama do 50-60% ublažava bol, izaziva sedaciju i smanjuje uznemirenost, ali obično nema uticaja na nivo svesti ili sposobnost pacijenta da odgovori na obraćanje.


Azot-suboksid treba koristiti sve vreme trajanja procedure ili koliko god je potrebno da se postigne analgetičko dejstvo.


Disanje, cirkulacija i protektivni refleksi su normalno očuvani pri primeni navedenih koncentracija (videti odeljak „Predoziranje” u Sažetku karakteristika leka).


Azot-suboksid ne treba primenjivati u koncentracijama većim od 70-75 % v/v, kako bi se osigurala bezbedna frakcija kiseonika u mešavini.

Kod pacijenata sa kompromitovanom oksigenacijom, može biti potreban udeo kiseonika veći od 30% v/v. Azot-suboksid se može primenjivati do 6 sati bez praćenja vrednosti hematoloških parametara kod pacijenata koji nemaju faktore rizika (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Nema razlike u preporukama za doziranje za pedijatrijsku populaciju.


Azot-suboksid se može koristiti za ublažavanje bolova u hirurškim procedurama i kao deo opšte anestezije. Efekti se povećavaju sa primenjenom dozom i deca mogu izgubiti svest, a takođe i zaštitne reflekse prilikom primene većih doza. Refleks povraćanja može stoga biti ugrožen prilikom primene većih koncentracija. Lekar treba da utvrdi da li je primenjena odgovarajuća doza i da li je obezbeđen nadzor. Konbinacija sa drugim sedativnim i/ili analgetskim lekovima pojačava sedativni efekat i povećava rizik od depresije refleksa.


Način primene

Za podatke o posebnim merama oprezza koje je potrebno primeniti pre rukovanja ili primene leka, videti odeljak „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)” (videti odeljak „Priroda i sadržaj pakovanja”).


Azot-suboksid se primenjuje inhalaciono (spontanim udisanjem od strane pacijenta ili kontrolisanom vetilacijom).


Azot-suboksid treba primenjivati u kombinaciji sa kiseonikom, koristeći posebnu opremu koja obezbeđuje dostavu mešavine azot-suboksida i kiseonika. Ova oprema treba da ima sistem praćenja koncentracije kiseonika i alarm koji prevenira primenu hipoksične mešavine gasova (FiO2 < 21 % v/v).


Kada se koristi za anesteziju, azot-suboksid se primenjuje putem specijalne opreme gde izdahnuti gas recirkuliše i ponovo se udiše (kružni sistem sa ponovnim korišćenjem gasa (engl. a circular system with rebreathing)).


Azot-suboksid treba primenjivati samo u prostorijama sa adekvatnom ventilacijom i/ili opremom za ekstrakciju gasova u cilju sprečavanja stvaranja velikih koncentracija azot-suboksida u vazduhu. Kvalitet vazduha u takvim prostorijama mora biti u skladu sa nacionalnim propisima, a izloženost azot-suboksidu na radnom mestu mora biti ispod nacionalno utvrđenih higijenskih limita (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” u Sažetku karakteristika leka).

FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Lek ne sadrži pomoćne supstance.


Inkompatibilnost


Nema podataka o inkompatibilnosti.


Rok upotrebe


5 godina od datuma punjenja za proizvod u originalnom pakovanju.

Lek se ne sme upotrebiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Boce bi trebalo čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Azot-suboksid je nezapaljiv gas ali podržava gorenje (uključujući i neke materijale koji ne gore na vazduhu).


Veoma je opasan u kontaktu sa uljima, mastima i smolastim materijama i sa plastikom zbog rizika od spontanog gorenja gasa pod visokim pritiskom.


Potrebno je obratiti pažnju kod držanja, čuvanja i rukovanja boca sa lekom Medicinski diazotoksid koji se u njima nalazi kao tečnost pod pritiskom. Brzo otvaranje ventila može dovesti do nekontrolisanog izlaska gasa i njegovog ponovnog pretvaranja u tečnu fazu. Ova tečnost može uzrokovati opekotine u kontaktu sa kožom.


Boce sa lekom Medicinski diazotoksid potrebno je čuvati na temperaturi do 50°C, u vertikalnom položaju, na izdvojenom, dobro ventiliranom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvora toplote i zapaljivih gasova, obezbeđeno od padanja i udaraca.

Boce koje sadrže različite vrste gasova treba čuvati odvojeno. Pune i prazne boce treba čuvati odvojeno.


U slučaju opasnosti od požara sklonite se na bezbedno mesto.


Lek Medicinski diazotoksid se razlaže iznad 400°C i brzina razlaganja povećava se sa povećanjem temperature.

Eksploziono razlaganje se dešava na temperaturi od 650°C na nivou atmosferskog pritiska. Čuvati u skladu sa nacionalnim propisima za čuvanje i skladištenje boca za gas.


Važno upozorenje!

Samo sudovi pod pritiskom koji su originalno punjeni od strane navedenog proizvođača sadrže lek Medicinski diazotoksid. U medicinske svrhe se sme koristiti samo ovo originalno punjenje.

Zloupotreba sudova pod pritiskom, punjenje od strane korisnika kao i pretakanje u druge sudove nije dozvoljeno.


Priroda i sadržaj pakovanja


Medicinski diazotoksid, medicinski gas, delimično tečni, 1 x 7,5 kg, (100% v/v):

Unutrašnje pakovanje leka je boca za gas od 7,5 kg. Boce su čelične (telo je obojeno belo u donjem delu, svetlo plavo u gornjem delu) i opremljene su sa zavrtnjima on/off od mesinga.


Medicinski diazotoksid, medicinski gas, delimično tečni, 1 x 30 kg, (100% v/v):

Unutrašnje pakovanje leka je boca za gas od 30 kg. Boce su čelične (telo je obojeno belo u donjem delu, svetlo plavo u gornjem delu) i opremljene su sa zavrtnjima on/off od mesinga.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Uputstvo za rukovanje


Manipulacija/rukovanje medicinskim gasovima (komprimovanim i tečnim) dozvoljeno je samo za to obučenom osoblju. Lica koja neposredno vrše manipulaciju/rukovanje moraju imati položeni ispit i odobrenje za rukovanje sudovima pod pritiskom, saglasno nacionalnim propisima koji se odnose na ovu oblast.


SPECIJALNA UPOZORENJA


Rukovanje

Sprečiti ulazak vode u rezervoar gasa, koristiti samo opremu koja je predviđena za ovaj proizvod i koja odgovara predviđenom pritisku i temperaturi. U slučaju sumnje konsultovati isporučioca gasa. Pridržavati se uputstva za bezbedan rad i upotrebu.


Mere predostrožnosti za lice koje rukuje bocama

U dodiru sa kožom ili sluzokožom može uzrokovati pojavu promrzlina ili hladnih opekotina koje su praćene lokalnim bolom i daju osećaj toplote zbog procesa smrzavanja. Na mestima smrznutih tkiva ne oseća se bol, ona su voskastog izgleda i bledožute boje.


Potapanjem smrznutog tkiva u vodu moguće je da se javi intenzivan bol. Ukoliko je zahvaćena površina velika može doći do šoka. U težim stanjima potrebno je olabaviti odeću kako bi se uspostavila cirkulacija krvi i potrebno je zatražiti pomoć u bolnici. Izbegavati direktno grejanje, ali je moguće zahvaćeni deo staviti u mlaku vodu. Da bi se zaštitilo oštećeno tkivo od infekcije i daljeg razaranja potrebno je prekriti ga sterilnom gazom, i u svakom slučaju ne dozvoliti da se suprimira cirkulacija. Alkohol i cigarete ne bi trebalo koristiti.


U slučaju neželjenog oslobađanja, isprazniti prostor. Koristiti zaštitnu odeću. Pri pristupanju na ugroženo područje koristiti aparat za disanje ako nije dokazano da je atmosfera bezbedna. Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Odstraniti izvore paljenja.


Mere predostrožnosti za okolinu

Pokušati zaustaviti isticanje gasa, sprečiti ulazak u kanalizaciju, podrume, radne kanale ili na druga mesta na kojima bi skupljanje moglo biti opasno. Dobro provetravati prostoriju.


Mere za suzbijanje požara

Potpomaže sagorevanje. Uticaj vatre može izazvati pucanje/eksploziju boce za gas. Termičko razlaganje može dovesti do oslobađanja otrovnih materija, kao što su azot-monoksid i azot-dioksid. Pri suzbijanju požara mogu se koristiti sva poznata sredstva.


Specijalni postupci


Ako je moguće, zaustaviti isticanje gasa; odstraniti rezervoar ili ga hladiti vodom iz zaklonjenog položaja. Za vatrogasce: U zatvorenim prostorijama koristiti aparat za disanje i zaštitna odela.


Transport

Lek Medicinski diazotoksid je potrebno transportovati u vozilima čiji je prostor za utovar odvojen od kabine vozača.

Vozač mora biti svestan mogućih opasnosti pri transportu tereta i mora znati šta treba da radi u slučaju nesreće.

Posude - boce za gas je neophodno osigurati pre transporta. Potrebno je obezbediti odgovarajuću ventilaciju. U vozilu i pored vozila zabranjeno je pušenje.

Prilikom transporta, cilindrične boce sa azot-suboksidom mogu biti položene horizontalno, ali je neophodno obezbediti čvrstim vezama krajeve kako bi se sprečilo kotrljanje.

Prilikom upućivanja na rad sa azot-suboksidom voditi računa o riziku povećanja koncentracije azot- suboksida i striktno primenjivati sve nacionalne i lokalne propise.


Pre korišćenja proizvoda u nekom novom procesu ili eksperimentu, neophodno je pažljivo ispitati podnošljivost materijala i zahteve za sigurnost.