Početna stranica Početna stranica

Phlebodia
diosmin

UPUTSTVO ZA LEK


Phlebodia, 600 mg, film tablete

diosmin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Drugi lekovi i Phlebodia


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


Trudnoća i dojenje


Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


Trudnoća

Ovaj lek ne treba koristiti tokom trudnoće, izuzev po savetu lekara.

Ukoliko otkrijete da ste trudni tokom terapije ovim lekom, posavetujte se sa Vašim lekarom koji može proceniti da li je neophodno da nastavite sa terapijom.


Dojenje

U odsustvu podataka koji se odnose na izlučivanje diosmina u majčino mleko kod ljudi, ne preporučuje se primena leka tokom dojenja.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Nije primenljivo.


Lek Phlebodia sadrži Cochineal red A aluminium lake (E 124)


Ovaj lek sadrži azo boju (Cochineal red A aluminium lake (E 124)) koja može izazvati alergijske reakcije.


 1. Kako se uzima lek Phlebodia


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza je:

  Hronična venska isuficijencija: 1 tableta dnevno, ujutru pre doručka. Akutni hemoroidalni sindrom: 2 do 3 tablete dnevno uz obrok.


  Način primene: Oralna upotreba.

  Progutajte tabletu sa dovoljnom količinom vode.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Phlebodia


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Prijavljeno je nekoliko slučajeva gastrointestinalnih poremećaja, koji retko zahtevaju prekid terapije. Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • proliv, problemi sa varenjem (dispepsija), mučnina, povraćanje.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje debelog creva (kolitis).


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • glavobolja, malaksalost, vrtoglavica

  • svrab, osip na koži, koprivnjača (urtikarija).


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • bol u stomaku (abdominalni bol)

  • otok (edem) lica, usana i očnih kapaka, postepeno oticanje lica, usana, jezika ili grla, što može dovesti do otežanog disanja (angioedem, u izuzetnim slučajevima).


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 3. Kako čuvati lek Phlebodia

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Phlebodia posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Phlebodia


stearinska kiselina; talk; silicijum-dioksid, koloidni, hidrofobni; celuloza, mikrokristalna;


Film tablete:

hipromeloza; celuloza, mikrokristalna; makrogol 8 stearat tip I; propilenglikol; titan-dioksid (E 171); Cochineal red A aluminium lake (E 124); gvoždje(III)-oksid, crni (E 172); gvoždje(III)-oksid, crveni (E 172); etanol, bezvodni; šelak; karnauba vosak; beli pčelinji vosak.


Kako izgleda lek Phlebodia i sadržaj pakovanja


Film tableta, ružičaste boje.


Unutrašnje pakovanje leka je blister PVC/Al sa 15 film tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister (ukupno : 15 tableta) ili 2 blistera (ukupno : 30 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL BEOGRAD

Milentija Popovića 5 v, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač: INNOTHERA CHOUZY

Rue René Chantereau

Chouzy-sur-Cisse Valloire-sur-Cisse Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Phlebodia, film tablete, 15 x (600mg): 515-01-01372-18-001 od 19.04.2019.

Phlebodia, film tablete, 30 x (600mg): 515-01-01375-18-001 od 19.04.2019.