Početna stranica Početna stranica

Claritine
loratadin

UPUTSTVO ZA LEKClaritine, 1 mg/mL, sirup loratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Claritine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Claritine

 3. Kako se uzima lek Claritine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Claritine

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Claritine i čemu je namenjen

  Lek Claritine sadrži aktivnu supstancu loratadin koja pripada grupi lekova poznatih pod nazivom

  „antihistaminici“ (blokatori H1 receptora).

  Lek Claritine pomaže u olakšanju alergijskih simptoma sprečavajući efekte supstance pod nazivom histamin, koja se stvara u organizmu, kada ste alergični na nešto.

  Lek Claritine ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom (na primer, kod polenske kijavice), poput kijanja, curenja ili svraba nosa, peckanja ili svraba očiju, kod odraslih i dece starije od 2 godine.


  Lek Claritine se primenjuje i za ublažavanje simptoma koprivnjače (svrab, crvenilo, kao i smanjenje broja i veličine pločastih, uzdignutih promena na koži).

  Efekat leka Claritine će trajati ceo dan i pomoći će Vam da nastavite sa uobičajenim dnevnim aktivnostima i spavanjem.


  Morate se obratiti Vašem lekaru ukoliko se nakon uzimanja leka ne osećate bolje ili se Vaše stanje pogorša.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Claritine Lek Claritine ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na loratadin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Claritine ukoliko:

  • imate oboljenje jetre

  • ste zakazali bilo kakve kožne alergijske testove. Nemojte uzimati lek Claritine dva dana pre izvođenja tih testova, jer ovaj lek može uticati na rezultate testiranja.


   Deca

   Nemojte davati lek Claritine deci mlađoj od 2 godine.


   Drugi lekovi i Claritine

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove

   Ukoliko se lek Claritine koristi sa drugim lekovima koji mogu da utiču na aktivnost nekih enzima, odgovornih za metabolizam lekova u jetri (npr. inhibitorima CYP3A4 ili CYP2D6, neželjena dejstva mogu biti povećana. Međutim, u kliničkim studijama, nije dolazilo do povećanja neželjenih dejstava loratadina nakon primene lekova koji utiču na aktivnost ovih enzima.


   Uzimanje leka Claritine sa hranom, pićima i alkoholom

   Lek Claritine se može uzimati nezavisno od obroka. Lek Claritine ne pojačava efekte alkoholnih pića.


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Kao mera predostrožnosti, preporučuje se da izbegavate primenu leka Claritine tokom trudnoće. Ne uzimajte lek Claritine u periodu dojenja. Loratadin se izlučuje u majčino mleko.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Ako se uzima u preporučenoj dozi, ne očekuje se da lek Claritine izazove pospanost ili smanjenje budnosti. Međutim, u vrlo retkim slučajevima neki ljudi osete pospanost, što može uticati na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

   Lek Claritine sadrži saharozu

   Claritine sirup sadrži saharozu, što treba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Claritine


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza


  Odrasli i deca starija od 12 godina

  Uzeti dve kašičice (10 mL) jednom dnevno.


  Kod dece od 2 do 12 godina doziranje se određuje prema telesnoj masi.

  Deca telesne mase veće od 30 kg:

  Uzeti dve kašičice (10 mL) jednom dnevno.

  Deca telesne mase 30 kg ili manje:

  Uzeti jednu kašičicu (5 mL) jednom dnevno.


  Lek Claritine se ne preporučuje deci mlađoj od 2 godine.


  Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre: Odrasli i deca telesne mase veće od 30 kg

  Uzeti dve kašičice (10 mL) jednom dnevno, svaki drugi dan.

  Deca telesne mase 30 kg ili manje

  Uzeti jednu kašičicu (5 mL) jednom dnevno, svaki drugi dan. Ipak se obratite lekaru ili farmaceutu pre uzimanja ovog leka.


  Način primene leka:

  • Voda ili druga tečnost nije potrebna da bi se progutao sirup.

  • Sirup se može uzeti nezavisno od obroka.


   Ako ste uzeli više leka Claritine nego što treba

   Ako ste uzeli više leka Claritine sirup nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Ne očekuju se ozbiljni problemi međutim možete osetiti simptome poput glavobolje, ubrzanog rada srca i pospanosti.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Claritine

  • Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka na vreme, uzmite je čim se setite, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja.

  • Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.

   Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod odraslih i dece starije od 12 godina uključuju:

  • pospanost,

  • glavobolju,

  • pojačan apetit

  • nesanicu.

   Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod dece uzrasta od 2 do 12 godina su:

  • glavodolja,

  • nervoza,

  • zamor.


   Nakon stavljanja leka Claritine u promet, veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek) su prijavljena sledeća neželjena dejstva:

   • teške alergijske reakcije (uključujući oticanje),

   • vrtoglavica,

   • konvulzije,

   • nepravilan ili ubrzan rad srca,

   • mučnina,

   • suva usta,

   • tegobe u želucu,

   • problemi sa jetrom,

   • gubitak kose,

   • osip,

   • zamor.


    Prijavljivanje neželjenih reakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    website:

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Claritine

  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Claritine sirup posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon: ,,Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Nemojte koristiti lek ako primetite promene u izgledu sirupa.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka: 28 dana na temperaturi do 25°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Claritine

Kako izgleda lek Claritine i sadržaj pakovanja

Claritine sirup je bistar, bezbojan do svetložut sirup, bez vidljivih čestica.


Unutrašnje pakovanje je boce od tamnog stakla hidrolitičke grupe III sa sigurnosnim zatvaračem ("tamper- evident child-resistance") koji je izrađen od polipropilena.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 boca sa 120 mL sirupa, plastična kašika za doziranje od 5mL i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

BAYER D.O.O. BEOGRAD

Omladinskih brigada 88b, Beograd


Proizvođač:

SCHERING-PLOUGH LABO NV

Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar 2017.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-00959-17-001 od 25.12.2017.