Početna stranica Početna stranica

Renvela
sevelamer

UPUTSTVO ZA LEKRenvela, 800mg, film tableta sevelamer


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Kod pacijenata koji su uzimali lek Renvela zabeležena su i sledeća neželjena dejstva: Veoma česta (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

povraćanje, bol u gornjem delu trbuha, mučnina, otežano pražnjenje creva;

Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): proliv, bol u trbuhu, loše varenje, nadimanje.

Nepoznata učestalost (ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka): registrovani su slučajevi svraba, osipa, usporen intestinalni motilitet (pokretljivost).

Prijavljivanje sumnji na neželjena dejstava


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. Kako čuvati lek Renvela

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Renvela posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Bocu čuvati dobro zatvorenu, radi zaštite od vlage.

  Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 30 dana, na temperaturi do 25°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Renvela


Kako izgleda lek Renvela i sadržaj pakovanja


Bele do skoro bele ovalne tablete, sa odšampanon oznakom “RENVELA 800”, crne boje sa jedne strane tablete.


Pakovanje leka je boca od polipropilena visoke gustine (HDPE) sa polipropilenskim zatvaračem i zapečaćenom zaštitnom folijom. Boca sadrži 180 film tableta.Uz bocu leka se nalazi i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD

Španskih boraca 3/VI

Beograd - Novi Beograd Proizvođači:

GENZYME LIMITED

37 Hollands Road, Haverhill, Velika Britanija


GENZYME IRELAND LIMITED

Ida Industrial Park - Old Kilmeaden Road, Waterford, Irska


Napomena: Štampano uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02910-18-001 od 15.05.2019.