Početna stranica Početna stranica

Midazolam B. Braun
midazolam

UPUTSTVO ZA LEK


Midazolam B. Braun, 5 mg/mL, rastvor za injekciju/infuziju

midazolam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Midazolam B. Braun i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Midazolam B. Braun

 3. Kako se primenjuje lek Midazolam B. Braun

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Midazolam B. Braun

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Midazolam B. Braun i čemu je namenjen


  Lek Midazolam B. Braun sadrži aktivnu supstancu midazolam koja pripada grupi supstanci koje se nazivaju benzodiazepini. Midazolam B. Braun je lek kratkog dejstva koji se koristi za izazivanje sedacije (veoma opuštenog stanja smirenosti, pospanosti ili sna) i ublažava anksioznost i napetost mišića.


  Ovaj lek se koristi za:


  • sedaciju uz očuvanje svesti (stanje budnosti i velike smirenosti ili pospanosti) tokom medicinskog ispitivanja ili procedure kod odraslih i dece

  • sedaciju odraslih i dece na odeljenjima intenzivne nege

  • anesteziju kod odraslih, kada se koristi sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima

  • premedikaciju (izazivanje stanja opuštenosti, smirenosti i pospanosti pre uvođenja anestetika) kod odraslih i dece.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Midazolam B. Braun Lek Midazolam B. Braun ne smete primati:

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu, benzodiazepine ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka (navedene u odeljku 6).


  • ako imate ozbiljnih problema sa disanjem i potreban Vam je midazolam za izazivanje sedacije uz očuvanu svest .

   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primite lek Midazolam B. Braun.


   Bićete vrlo pažljivo nadgledani dok primate ovaj lek. Takođe, Vaš lekar će se pobrinuti da sva neophodna oprema i lekovi za lečenje hitnih slučajeva i reanimaciju budu dostupni.


   Vaš lekar će posebno voditi računa i može prilagoditi dozu koju ćete primiti ako:


   • imate više od 60 godina

   • imate dugotrajno oboljenje (kao što su problemi sa disanjem, bubrezima, jetrom ili srcem)

   • ste iscrpljeni (imate oboljenje zbog kojeg se osećate veoma slabo, iznureno ili imate manjak energije)


    Pre nego što primate ovaj lek, obavestite lekara ako:

   • imate mijasteniju gravis (neuromišićno oboljenje koje izaziva slabost mišića)

   • redovno konzumirate velike količine alkoholnih pića ili ste u prošlosti imali problema sa konzumiranjem alkohola

   • redovno uzimate droge ili ste u prošlosti imali problema sa konzumiranjem opijata


    Ukoliko uzimate ovaj lek tokom dužeg vremenskog perioda, možda ćete:

   • razviti toleranciju na midazolam. Lek će izgubiti dejstvo, a doza možda neće biti odgovarajuća

   • razviti zavisnost od leka i dobiti simptome obustave (videti odeljak 3: „Ukoliko prestanete da primate lek Midazolam B. Braun”).


    Midazolam će prouzrokovati prazninu u sećanju koja započinje primenom leka. Trajanje praznine zavisi od doze koju primite. Ako ćete nakon hirurškog zahvata ili dijagnostičke procedure biti otpušteni iz bolnice ili lekarske ordinacije, postarajte se da Vas neko otprati kući.


    Deca


    Decu treba pažljivo pratiti. Za odojčad mlađu od 6 meseci, to podrazumeva praćenje disanja i koncentracije kiseonika.


    Od izuzetne je važnosti da kažete lekaru ukoliko Vaše dete ima kardiovaskularno oboljenje (srčane tegobe). Dete će biti pažljivo praćeno, a doza će biti pažljivo prilagođena.


    Drugi lekovi i Midazolam B. Braun


    Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako koristite, nedavno ste koristili ili ćete možda koristiti neke druge lekove.


    Veliki broj lekova može da ima uticaj na dejstvo midazolama. Njegovo dejstvo postaje jače ili dugotrajnije, ili i jedno i drugo.


    Naročito obavestite lekara ukoliko uzimate neke od lekova u nastavku:

   • lekove za smirenje (protiv anksioznosti ili koji Vam pomažu da zaspite)

   • hipnotike (za spavanje)

   • sedative (koji Vam pomažu da se smirite ili da zaspite)

   • antidepresive (lekove za lečenje depresije)

   • analgetike (lekove protiv bolova)

   • antihistaminike (lekove za lečenje alergija)

   • lekove za lečenje gljivičnih infekcija (ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol)

   • makrolidne antibiotike (ertitromicin, klaritromicin)

   • cimetidin ili ranitidin (lekovi za lečenje čira na želucu)

   • diltiazem (za lečenje visokog krvnog pritiska)

   • inhibitore proteaze (lekovi za lečenje virusa HIV), kao što je sakvinavir

   • atorvastatin (za lečenje visokog holesterola)

   • rifampicin (za lečenje mikobakterijskih infekcija poput tuberkuloze)

   • biljni lekovi kao što je kantarion


    Primena leka Midazolam B. Braun sa hranom, pićima i alkoholom


    Ako primate midazolam, nemojte uzimati alkoholna pića, jer će alkohol pojačati dejstvo midazolama na način koji nije moguće kontrolisati. To može da dovede do štetnog dejstva na disanje, funkciju srca i cirkulaciju.


    Trudnoća i dojenje


    Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, posavetujte se svojim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka.


    Ako ste trudni, primićete midazolam samo ako Vaš lekar smatra da je to apsolutno neophodno za Vaše lečenje.


    Ako dojite dete, prekinite dojenje tokom 24 sata posle davanja midazolama.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


    Nemojte voziti niti rukovati alatima ili mašinama dok se u potpunosti ne oporavite od dejstva midazolama. Lekar će Vas posavetovati kada možete da nastavite sa ovim aktivnostima.


    Ovaj lek može izazvati pospanost, zaboravnost ili uticati na koncentraciju i koordinaciju. Postarajte se da Vas po otpuštanju iz bolnice ili ordinacije neko otprati kući.


    Lek Midazolam B. Braun sadrži natrijum


    Ovaj lek sadrži 2,2 mg natrijuma po mililitru, što je ekvivalentno 0,1% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa natrijuma kod odraslih osoba.


 3. Kako se primenjuje lek Midazolam B. Braun


  Doziranje:

  Vaš lekar će odrediti pravu dozu za Vas ili Vaše dete u skladu sa terapijom koju ćete Vi ili Vaše dete primiti i u skladu sa Vašim stanjem ili stanjem Vašeg deteta.

  Midazolam B. Braun 1 mg/mL ćete primiti putem šprica (injekcije) u venu (intravenski) ili u mišić (intramuskularno). Takođe možete da primite lek rastvoren većoj količini tečnosti kroz kanilu postavljenu u veni (infuzijom). Takođe je moguće rektalno davanje specijalnim aplikatorom, ako davanje putem injekcije ili infuzije nije izvodljivo.


  Ako ste primili više leka Midazolam B. Braun nego što treba


  Ovaj lek će Vam dati lekar. Ukoliko slučajno primite više midazolama nego što je potrebno, možete postati pospani, dezorijentisani, letargični ili izgubiti koordinaciju. U slučaju teškog trovanja, može doći do gubitka refleksa, niskog krvnog pritiska, možete razviti kardiorespiratornu depresiju (usporeno ili zaustavljeno disanje ili srčanu radnju) i pasti u nesvest (komu).


  Terapija predoziranja se uglavnom sastoji od nadzora Vaših vitalnih funkcija (srčane funkcije, cirkulacije i disanja). Ako bude potrebno, dobićete neophodnu pomoć.

  U slučajevima teškog trovanja možda ćete primiti specijalni protivotrov koji će poništiti dejstvo midazolama.

  Ukoliko prestanete da primate lek Midazolam B. Braun


  Ukoliko naglo prekinete lečenje nakon dugotrajne upotrebe, možete osetiti simptome obustave, kao što su:

  • glavobolja

  • bol u mišićima

  • anksioznost, napetost, nemir, zbunjenost ili loše raspoloženje (razdražljivost)

  • problemi sa spavanjem (nesanica)

  • promene raspoloženja

  • halucinacije (kada vidite i potencijalno čujete stvari koje nisu prisutne)

  • grčevi (konvulzije).

   Kako se bude bližio kraj lečenja midazolamom, lekar će postepeno smanjivati dozu leka kako biste izbegli ova dejstva.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Sledeća neželjena dejstva su prijavljena veoma retko (učestalost nije poznata).


  Neželjena dejstva u nastavku mogu biti ozbiljna. Ukoliko se jave neka od sledećih dejstava, odmah obavestite lekara, a on će obustaviti primenu ovog leka:


  • Anafilaktički šok (životno ugrožavajuća alergijska reakcija). Znaci mogu da uključuju nagli osip, svrab ili zrnast osip (koprivnjaču) i otekline na licu, usnama, jeziku ili drugim delovima tela. Takođe možete osetiti nedostatak daha, zviždanje u plućima ili otežano disanje (bronhospazam).

  • Srčani udar (srčani zastoj). Znaci mogu da uključuju bol u grudima koji se može proširiti na vrat i ramena sve do leve ruke, probleme sa disanjem ili komplikacije (koje ponekad mogu da zaustave disanje).

  • Gušenje i iznenadna blokada disajnih puteva (laringospazam).


   Pojava životno ugrožavajućih neželjenih dejstava verovatnija je kod odraslih osoba starijih od 60 godina i kod osoba koje već imaju poteškoća sa disanjem ili srčanim problemima, naročito ako se injekcija daje prebrzo ili u velikoj dozi.


   Ostala neželjena dejstva:


   Poremećaji imunskog sistema:

  • opšte alergijske reakcije (reakcije kože, srca ili krvnog sistema)


   Uticaji na ponašanje:

  • uznemirenost

  • nemir

  • neprijateljska nastrojenost, bes ili agresivnost

  • uzbuđenje

  • uvredljivo ponašanje


   Mišićni poremećaji:

  • grčenje mišića (spazam) i tremor-podrhtavanje mišića (nevoljno trzanje mišića)


   Mentalni poremećaji i poremećaji nervnog sistema

  • konfuzija

  • euforija (osećaj prekomerne sreće ili uzbuđenja)

  • halucinacije (kada vidite i potencijalno čujete stvari koje nisu prisutne)

  • pospanost i produžena sedacija

  • smanjena budnost

  • glavobolja

  • vrtoglavica

  • otežana koordinacija mišića

  • grčevi (konvulzije) kod prevremeno rođene dece i novorođenčadi

  • privremeni gubitak sećanja, čije trajanje zavisi od primenjene doze midazolama. Ovo možete doživeti i nakon lečenja. U izolovanim slučajevima ovo dejstvo je trajalo dugo.

  • zavisnost od lekova

  • simptomi obustave, koji ponekad uključuju i grčeve (konvulzije).


   Poremećaji srca i cirkulacije:

   • nizak krvni pritisak

   • usporen puls

   • širenje krvnih sudova (vazodilatacija)


    Poremećaji disanja:

  • štucanje


   Poremećaji želuca, creva i usta:

  • osećaj mučnine

  • povraćanje

  • zatvor

  • suva usta


   Poremećaji kože:

  • kožni osip

  • koprivnjača (zrnast osip)

  • svrab


   Reakcije na mestu primene:

  • crvenilo

  • oticanje kože

  • krvni ugrušci ili bol.


   Opšta neželjena dejstva

  • umor (zamor)


   Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

  • pad i prelom kostiju. Rizik od pada i preloma kostiju veći je kod pacijenata koji uzimaju druge sedative (uključujući i alkoholna pića) i kod starijih osoba.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Midazolam B. Braun

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Midazolam B. Braun posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju, nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Rok upotrebe leka posle otvaranja ampule: iskoristiti odmah.

  Rok upotrebe leka posle razblaživanja:

  Hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora je potvrđena za 24 sata na temperaturi do 25ºC i za 3 dana na temperaturi do 5°C.

  Sa mikrobiološke tačke gledišta, rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se ne iskoristi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika i rastvor ne treba čuvati duže od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C, osim ako se rastvaranje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Midazolam B. Braun


Kod ovih visoko rizičnih pacijenata su potrebne manje doze (videti odeljak: „Doziranje i način primene”) i njihovo stanje treba neprekidno pratiti radi otkrivanja ranih znakova promene vitalnih funkcija.

Benzodiazepine treba oprezno primenjivati kod pacijenata sa istorijom zloupotrebe alkohola ili narkotika.


Kao i kod svih supstanci koje izazivaju depresiju CNS-a i/ili izazivaju relaksaciju mišića, pri primeni midazolama, treba biti posebno oprezan kod pacijenata sa mijastenijom gravis.


Tolerancija

Zabeležen je određeni gubitak efikasnosti ukoliko je midazolam korišćen za dugoročnu sedaciju u jedinicama intenzivne nege.


Zavisnost

Ukoliko se midazolam koristi za dugoročnu sedaciju kod pacijenata u jedinicama intenzivne nege, treba imati u vidu da može da nastane fizička zavisnost od midazolama. Rizik od zavisnosti se povećava sa dozom i trajanjem terapije; takođe, rizik je veći kod pacijenata koji su u prošlosti konzumirali alkohol i/ili opijate (videti odeljak: „Neželjena dejstva”).


Simptomi obustave

Tokom produžene terapije midazolamom na odeljenjima intenzivne nege, može da nastane fizička zavisnost. Iz tog razloga će nagli prekid terapije biti praćen simptomima obustave. Mogu da se jave sledeći simptomi: glavobolje, bol u mišićima, anksioznost, napetost, uznemirenost, konfuzija, razdražljivost, nesanica sa povratnim efektom (rebound efekat), promene raspoloženja, halucijancije i konvulzije.

S obzirom na to da je rizik od simptoma obustave veći posle naglog prekida terapije, preporučuje se postepeno smanjenje doze.


Amnezija

Midazolam izaziva anterogradnu amneziju (ovaj efekat je često veoma poželjan u situacijama kao što su one pre i tokom hirurških ili dijagnostičkih zahvata), čije trajanje je direktno povezano sa datom dozom.

Produžena amnezija može da bude problem kod ambulantnih pacijenata koji se otpuštaju posle zahvata.


Posle parenteralne primene midazolama, pacijente treba otpustiti iz bolnice ili ordinacije samo ako imaju pratioca.


Paradoksalne reakcije

Prijavljeno je da se uz midazolam javljaju paradoksalne reakcije kao što su uzmenirenost, nevoljni pokreti (uključujući tonično-klonične konvulzije i mišićni tremor), hiperaktivnost, nasilnost, izlivi besa, agresivnost, paroksizmalno uzbuđenje i uvrede. Ove reakcije mogu da se jave kod velikih doza i/ili kod brze primene injekcije. Najveća učestalost ovakvih reakcija prijavljena je kod dece i starijih osoba.


Odložena eliminacija midazolama

Eliminacija midazolama može da bude izmenjena kod pacijenata koji primaju jedinjenja koja inhibiraju ili indukuju CYP3A4, a dozu midazolama možda treba prilagoditi u skladu sa tim (videti odeljak: „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”).

Eliminacija midazolama takođe može da bude odložena kod pacijenata sa poremećenom funkcijom jetre, malim minutnim volumenom srca i kod novorođenčadi (videti odeljak: „Farmakokinetički podaci” u Sažetku karakteristika leka).


Prevremeno rođene bebe i novorođenčad

Zbog povećanog rizika od apneje, prilikom sedacije prevremeno rođenih beba i pacijenata koji su bili prevremeno rođeni savetuje se izuzetan oprez. Neophodno je pažljivo nadgledanje brzine disanja i zasićenosti kiseonikom. Kod neonatalne populacije treba izbegavati brzu injekciju. Novorođenčad imaju smanjenu i/ili nezrelu funkciju organa i takođe su osetljivi na duboke i/ili produžene respiratorne efekte midazolama.


Ovaj lek sadrži 2,2 mg natrijuma po mililitru, što je ekvivalentno 0,1% maksimalnom dnevnom unosu natrijuma od 2 g kod odraslih osoba koji preporučuje SZO.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Midazolama se gotovo isključivo metaboliše izoenzima CYP3A4 citohroma P450 (CYP450). CYP3A4 ihibitori (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”) i induktori, ali i druge aktivne supstance (videti u nastavku), mogu da dovedu do interakcija leka sa midazolamom. Možda će biti potrebno prilagoditi dozu.


Budući da midazolam podleže znatnom efektu prvog prolaska, parenteralno dati midazolam će teoretski pretrpeti manji uticaj metaboličnih interakcija i klinički relevantne posledice bi trebalo da budu ograničene. Nakon jednokratne i.v. primenjene doze midazolama, posledice po maksimalan klinički efekat usled inhibicije CYP3A4 biće neznatne, dok se trajanje efekta može produžiti. Međutim, nakon dužeg doziranja midazolama, i magnituda i trajanje dejstva će se povećati u prisustvu inhibicije CYP3A4.


Nema dostupnih studija o modulaciji CYP3A4 u farmakokinetici midazolama nakon rektalne i intramuskularne primene. Očekuje se da će ove interakcije biti manje izražene kod rektalne nego kod oralne primene, jer se gastrointestinalni trakt zaobilazi, dok posle i.m. primene efekti CYP3A4 modulacije ne bi trebalo suštinski da se razlikuju od modulacija opaženih kod i.v. primene midazolama.


Nije poznato da midazolam menja farmakokinetiku drugih lekova.


Inhibitori CYP3A4


Azolni antimikotici

Istovremena oralna primena midazolama i nekih azolnih antimikotika (itrakonazol, flukonazol, ketakonazol) znatno povećava nivoe midazolama u plazmi i produžava njegovo poluvreme eliminacije, što dovodi do velikog pogoršanja psihosedativnih testova. Nakon i.v. konkomitantne primene midazolama, poluvreme eliminacije nije bio toliko dugo kao kod oralne primene, ali se produžilo sa 3 na približno 8 sati.


Kada se doza jednog bolusa midazolama daje radi kratkoročne sedacije, efekat midazolama nije pojačan ili produžen itrakonazolom u klinički značajnoj meri, te zato smanjenje doze nije potrebno.


Međutim, primena velikih doza ili dugoročne infuzije midazolama kod pacijenata koji primaju azolne antimikotike, kao što su itrakonazol, flukonazol, a naročito ketokonazol, npr. tokom terapije na intenzivnoj nezi, može da dovede do dugotrajnih hipnotičkih dejstava, verovatno produženog oporavka i verovatne respiratorne depresije, zbog čega je potrebno prilagođavanje doze i pažljivo praćenje.


Blokatori kalcijumovih kanala

Jednokratna doza diltiazema povećala je koncentraciju intravenski primenjenog midazolama u plazmi za oko 25%, a terminalno poluvreme eliminacije produženo je za 43%.

Međutim, kao što je očekivano, farmakokinetika oralno primenjenog midazolama se razlikovala u znatnoj meri kada je kombinovan sa verapamilom i diltiazemom, pogotovo uz skoro udvostručavanje vrednosti poluravremena eliminacije i maksimalne koncentracije u plazmi, što je dovelo do jako smanjenog učinka u koordinaciji testova kognitivne funkcije uz izazivanje duboke sedacije. Kada se midazolam koristi u oralnom obliku, obično se preporučuje prilagođavanje doze.


Iako se ne očekuje klinički značajna interakcija sa midazolamom koji se koristi za kratkoročnu sedaciju, neophodan je oprez ako se midazolam daje intravenski u kombinaciji sa verapamilom ili diltiazemom.


Makrolidni antibiotici: eritromicin i klaritromicin

Istovremena oralna primena midazolama i eritromicima ili klaritromicina znantno povećava PIK midazolama približno četiri puta i više nego udvostručava poluvreme eliminacije midazolama, u zavisnosti od studije.

Uočene su izrazite promene u psihomotornim testovima i zato se savetuje prilagođavanje doze midazolama, ako se daje oralno, zbog znatno produženog oporavka.

Kada se pojedinačne doze bolusa midazolama daju radi kratkoročne sedacije, efekat midazolama nije pojačan ili produžen eritromicinom u klinički značajnoj meri, mada je zabeleženo znatno smanjenje eliminacije iz plazme.


Ako se midazolam daje intravenski istovremeno sa eritromicinom ili klaritromicinom, neophodan je oprez. Nije bilo klinički značajnih interakcija sa midazolamom i drugim makrolidnim antibioticima.


Cimetidin i ranitidin

Istovremena primena cimetidina (u dozama od 800 mg/dan ili većim) i intravenskog midazolama je blago povećala koncentraciju midazolama u plazmi u stanju ravnoteže, što je moglo da dovede do produženog oporavka, dok istovremena primena sa ranitidinom nije imala nikakav efekat. Cimetidin i ranitidin nisu imali uticaj na farmakokinetiku oralno datog midazolama. Ovi podaci pokazuju da intravenski midazolam može da se daje u uobičajenim dozama cimetidina (tj. 400 mg/dan) i ranitidina bez prilagođavanja doze.

Inhibitori proteaze Sakvinavir

Istovremena primena pojedinačne intravenske doze od 0,05 mg/kg midazolama nakon 3 ili 5 dana doziranja

sakvinavira (1200 mg tri puta dnevno) kod 12 zdravih dobrovoljaca smanjilo je uklanjanje midazolama za 56% i produžilo poluvreme eliminacije od 4,1 do 9,5 h. Sakvinavir je pojačao samo subjektivno dejstvo na midazolam (vizuelne analogne skale sa stavkom „ukupno dejstvo leka“).


Dakle, pojedinačna doza bolusa intarvenskog midazolama se može dati u kombinaciji sa sakvinavirom. Međutim, u slučaju duže infuzije midazolama, preporučuje se smanjenje ukupne doze kako bi se izbegao produžen oporavak (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Drugi inhibitori proteaze


Imajući u vidu da sakvinavir ima najslabiju moć inhibicije CYP3A4 među svim inhibitorima proteaze, doziranje midazolama treba sistematski smanjivati tokom produžene infuzije ako se daje u kombinaciji sa drugim inhibitorima proteaze. Takođe, stanje pacijenata treba pažljivo pratiti.


Ostali lekovi

Atorvastatin je pokazao 1,4 puta veće koncentracije i.v. primenjenog midazolama u plazmi u poređenju sa kontrolnom grupom.


Induktori CYP3A4

Rifampicin je smanjio koncentraciju intravenski primenjenog midazolama u plazmi za oko 60% nakon

7 dana primene rifampicina od 600 mg jednom dnevno. Terminalno poluvreme eliminacije smanjeno je za oko 50-60%.

Rifampicin je kod zdravih ispitanika smanjio koncentraciju oralno primenjenog midazolama u plazmi za 96%, a njegova psihomotorna dejstva gotovo su u potpunosti nestala.

Karbamazepin/fenitoin: ponavljanje doza karbamezepina ili fenitoina za posledicu su imale smanjenu koncentraciju oralno primenjenog midazolama u plazmi do 90% i skraćeno terminalno poluvreme eliminacije za 60%.


Kantarion

Dugotrajna upotreba biljnih lekova koji sadrže kantarion (hypericum perforatum) dovodi do smanjenja koncentracije midazolama u plazmi usled selektivne indukcije CYP3A4, što može prouzrokovati smanjenu terapijsku aktivnost midazolama. Nakon intravenske primene, ovo dejstvo biće znatno manje izraženo nego nakon oralne primene midazolama.


Depresori centralnog nervnog sistema

Drugi sedativni lekovi mogu da pojačaju dejstvo midazolama.

Farmakološke klase CNS depresora uključuju opijate (kada se koriste kao analgetici, antitusici ili kao zamenska terapija), antipsihotike, druge benzodiazepine koji se koriste kao anksiolitici ili hipnotici, fenobarbital, sedativne antidepresive, antihistaminike i antihipertenzive sa centralnim delovanjem.


Kada se midazolam kombinuje sa drugim sedativnim lekovima, treba imati u vidu dodatno sedativno dejstvo.


Pored toga, u slučaju istovremene terapije opijatima, fenobarbitalom ili benzodiazepinima, treba posebno nadgledati dodatno povećanje respiratirne depresije.


Alkohol može znatno povećati sedativno dejstvo midazolama. Unos alkohola treba strogo izbegavati u slučaju primene midazolama.


Ostale interakcije

Intravenska primena midazolama smanjuje minimalnu alveolarnu koncentraciju (MAC) inhalacionih anestetika neophodnih za opštu anesteziju.


Plodnost, trudnoća i dojenje Trudnoća

Postoji ograničena količina podataka o primeni midazolama kod trudnica. Studije na životinjama ne ukazuju na teratogene efekte, ali je zabeležena fetalna toksičnost kao i kod drugih benzodiazepina. Nema dostupnih podataka o trudnoćama koje su bile izložene dejstvu leka u prva dva trimestra trudnoće. Prijavljeno je da primena velikih doza midazolama u poslednjem trimestru trudnoće, tokom porođaja ili kada se koristi kao

lek za uvođenje u anesteziju kod carskog reza izaziva neželjena dejstva kod majke ili fetusa (inhalacioni rizik kod majke, nepravilnosti u srčanoj frekvenci kod fetusa, hipotonija, nedovoljno sisanje, hipotermija i respiratorna depresija kod novorođenčeta).


Pored toga, deca majki koje su hronično primale benzodiazepine tokom poslednje faze trudnoće mogu da razviju fizičku zavisnost i mogu da budu izložena riziku od nastanka simptoma obustave u postnatalnom periodu.


Shodno tome, midazolam se ne sme koristiti tokom trudnoće osim ako nije apsolutno neophodno. Njegovu primenu treba izbegavati kod carskog reza.


U slučaju primene midazolama zbog bilo kog hirurškog zahvata neposredno pred porođaj, treba uzeti u obzir rizik po novorođenče.


Laktacija


Midazolam u malim količinama prolazi u majčino mleko. Majke koje doje treba savetovati da prekinu dojenje tokom perioda od 24 sata posle primene midazolama.


Plodnost


Nema dostupnih podataka.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Sedacija, amnezija, oslabljena pažnja i oslabljena funkcija mišića mogu negativno da utiču na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


Pre dobijanja midazolama, pacijenta treba upozoriti da ne upravlja vozilima, niti da rukuje mašinama dok se potpuno ne oporavi. Lekar treba da odluči o tome kada pacijent može da nastavi da sa navedenim aktivnostima.

Preporučuje se da pacijenti imaju pratioca pri povratku kući po otpuštanju iz bolnice.


Neželjena dejstva

Neželjena dejstva su rangirana u odnosu na njihovu učestalost uz korišćenje sledećih pravila: Veoma često (≥ 1/10)

Često (≥ 1/100 do < 1/10)

Povremeno (≥ 1/1000 do < 1/100) Retko (≥ 1/10000 do < 1/1000) Veoma retko (< 1/10000)

Nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)


Prijavljeno je javljanje sledećih neželjenih dejstava (učestalost nije poznata, ne može se odrediti na osnovu dostupnih podataka) posle injekcije midazolama:


Poremećaji imunskog sistema

Opšte reakcije preosetljivosti: reakcije na koži, kardiovaskularne reakcije, bronhospazam, anafilaktički šok.


Psihijatrijski poremećaji

Stanje konfuzije, euforično raspoloženje, halucinacije

Uznemirenost*, neprijateljska nastrojenost*, bes*, agresivnost* i uzbuđenje* Fizička zavisnost od leka i sindrom obustave


Poremećaji nervnog sistema

Sedacija (produžena i postoperativna), smanjena budnost, pospanost, glavobolja, vrtoglavica, ataksija, čije je trajanje direktno u vezi sa primenjenom dozom. Anterogradna amnezija može još uvek da bude prisutna na kraju zahvata, a u izolovanim slučajevima prijavljena je produžena amnezija.

Konvulzije su češće prijavljivane kod prevremeno rođenih beba i novorođenčadi. Konvulzije usled apstinencijalne krize.

Nevoljni pokreti (uključujući tonične/klonične pokrete i tremor mišića*), hiperaktivnost*.


Kardiološki poremećaji

Srčani zastoj, bradikardija


Vaskularni poremećaji

Hipotenzija, vazodilatacija, tromboflebitis, tromboza


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Respiratorna depresija, apneja, zastoj u disanju, dispneja, laringospazam, štucanje.


Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina, povraćanje, opstipacija, suva usta.


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Kožni osip, urtikarija, svrab.


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Zamor, eritem i bol na mestu primene injekcije.


Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

Padovi,frakture. Rizik od pada i preloma kostiju veći je kod pacijenata koji uzimaju konkomitantne sedative (uključujući alkoholna pića) i kod starijih pacijenata.


Socijalne okolnosti

Uvredljivo ponašanje

*Zabeležene su takve paradoksalne reakcije na lekove, naročito kod dece i starijih osoba (videti odeljak:

„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).

Upotreba midazolama – čak i u terapijskim dozama – može dovesti do razvoja fizičke zavisnosti nakon duže intravenske primene, pa nagli prekid može biti praćen simptomima obustave, uključujući konvulzije usled obustave.

Srčani, vaskularni i respiratorni događaji životno ugrožavajući češće se javljaju kod odraslih osoba starijih od 60 godina i kod osoba koje već imaju respiratornu insuficijenciju ili oslabljenu funkciju srca, naročito kada se injekcija daje prebrzo ili kada se primenjuje velika doza (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Simptomi


Simptomi predoziranja su uglavnom pojačanje farmakoloških efekata: pospanost, mentalna konfuzija, letargija i opuštenost mišića ili paradoksalno uzbuđenje.


Ozbiljniji simptomi su arefleksija, hipotenzija, kardiorespiratorna depresija, apneja i koma. Ukoliko dođe do pojave kome, obično će potrajati nekoliko sati. Dejstvo može biti dugotrajno i klinički značajno, naročito kod starijih pacijenata. Uticaj benzodiazepina na respiratornu depresiju daleko je ozbiljniji kod pacijenata sa bolestima respiratornog sistema.


Lečenje


U većini slučajeva potreban je samo nadzor vitalnih funkcija. Pri zbrinjavanju predoziranja, posebnu pažnju treba obratiti na respiratorne i kardiovaskularne funkcije na odeljenju intenzivne nege. U slučaju ozbiljnog trovanja praćenog komom ili respiratornom depresijom indikovan je antagonist benzodiazepina flumazenil. Ima kratko poluvreme eliminacije, pa će biti potrebno praćenje stanja pacijenata koji primaju flumazenil kada njegovo dejstvo oslabi. Prilikom upotrebe flumazenila mora se obratiti pažnja u slučaju predoziranja mešavinom lekova i kod pacijenata sa epilepsijom koji su već na terapiji benzodiazepinima.


Flumazenil se ne sme primeniti kod pacijenata koji se leče tricikličnim antidepresivima, epileptogeničnim lekovima ili kod pacijenata sa abnormalnostima u EKG-u (produžen QRS ili QT).


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


Natrijum-hlorid, Hlorovodonična kiselina (10%), Voda za injekcije.

Inkompatibilnost


Midazolam B. Braun može biti nekompatibilan sa alkalnim parenteralnim preparatima, uključujući rastvore za parenteralnu ishranu sa alkalnom pH vrednošću.


Midazolam se ne sme mešati sa rastvorima koji sadrže bikarbonat ili druge alkalne rastvore, aminoglikozide, amoksicilin, aminofilin, fosfate ili fenotijazine zbog hemijske nekompatibilnosti i pojave taloženja.


Ovaj lek se ne sme razblaživati u rastvorima dekstrana.


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa lekovima koji su navedeni u odeljku: „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)”.


U literaturi je prijavljena nekompatibilnost preparata midazolama sa preparatima sledećih aktivnih supstanci koji se primenjuju putem injekcije:


aciklovir imipenem

albumin mezlocilin natrijum

alteplaza (humani plazminogenski aktivator) omeprazol natrijum amoksicilin natrijum fenobarbiton natrijum

acetazolamid natrijum fenitoin natrijum

bumetanid perfenazin enantat

deksametazon-21-dihidrogenfosfat kalijum kanrenoat

diazepam ranitidin hidrohlorid

dimenhidrinat natrijum hidrokortizon-21-hidrogensukcinat

dinatrijum metotreksat sulbaktam natrijum / ampicilin natrijum

enoksimon teofilin

flekainid acetat tiopental natrijum

fluorouracil trimetoprim/sulfametoksazol

folna kiselina trometamol

foskarnet natrijum urokinaza

furosemid natrijum


Rok upotrebe


3 godine

Rok upotrebe leka posle otvaranja ampule: iskoristiti odmah Rok upotrebe leka posle razblaživanja:

Hemijska i fizička stabilnost pripremljenog rastvora je potvrđena za 24 sata na temperaturi do 25ºC i za 3 dana na temperaturi do 5°C.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se ne iskoristi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika i rastvor ne treba čuvati duže od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C, osim ako se rastvaranje ne vrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25ºC u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Za uslove čuvanja nakon otvaranja i razblaženja leka videti odeljak: „Rok upotrebe”.

Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog stakla tipa I (3mL)

Spoljašnje pakovanje složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 ampula i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.


Lek se isporučuje u pakovanju sa jednom dozom. Neiskorišćen sadržaj otvorenih ampula mora se odmah odbaciti.


Midazolam B. Braun može se rastvoriti u:do dobijene koncentracije od 15 mg midazolama na 100-1000 mL rastvora za infuziju. Kompatibilnost sa drugim rastvorima treba proveriti pre mešanja.

Koristiti samo ukoliko je rastvor bistar i bezbojan, a ampula neoštećena.