Početna stranica Početna stranica

BEVIPLEX
cijanokobalamin

UPUTSTVO ZA LEK


Beviplex


liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu; 40mg + 4mg + 8mg + 100mg + 10mg + 0.004mg

Pakovanje: ampula sa praškom i ampula sa rastvaračem, 5 x 2 ml


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


BEVIPLEX®, liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum-pantotenat, cijanokobalamin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BEVIPLEX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BEVIPLEX

 3. Kako se upotrebljava lek BEVIPLEX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BEVIPLEX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BEVIPLEX I ČEMU JE NAMENJEN


  BEVIPLEX je vitaminski preparat koji sadrži vitamine grupe B.Vitamini grupe B, koji su u sastavu leka BEVIPLEX , ulaze u sastav enzima koji regulišu metabolizam ugljenih hidrata, masti i belančevina, i odgovorni su za normalno odvijanje biohemijskih i fizioloških procesa u organizmu. Ovi vitamini se nalaze u istim ili sličnim prirodnim izvorima (hrani), pa je nedostatak ili povećana potreba za jednim od tih vitamina obično praćen nedostatkom ili povećanom potrebom za ostalim vitaminima te grupe.


  BEVIPLEX se koristi za lečenje težih oblika nedostatka vitamina grupe B, kod potpune parenteralne ishrane, za lečenje posledica hroničnog alkoholizma, polineuritisa i ishialgija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BEVIPLEX

  Lek BEVIPLEX ne smete koristiti:


  Lek BEVIPLEX se ne sme koristiti ukoliko postoji preosetljivost na bilo koji sastojak leka.


  Kada uzimate lek BEVIPLEX posebno vodite računa:


  Intravenska injekcija se mora davati veoma lagano (tokom 10 minuta) ili infuzijom u kapima.

  Blagi znaci alergijske reakcije (osip, svrab, koprivnjača) mogu biti upozorenje da je pri sledećoj primeni leka moguć nastanak najteže reakcije preosetljivosti (anafilaktički šok).

  BEVIPLEX izbegavati u lečenju anemija koje nisu u potpunosti dijagnostikovane.


  Primena drugih lekova


  Piridoksin (vitamin B6) može da blokira terapijski efekat levodope (lek za Parkinsonovu bolest), zbog čega je potrebna istovremena primena levodope i inhibitora dekarboksilaze.

  Primena izoniazida, cikloserina, etionamida, hidralazina, penicilamina, pirazinamida i oralnih kontraceptiva

  povećava potrebu za piridoksinom.

  Neomicin, kolhicin, para-aminosalicilna kiselina, cimetidin i prekomerna upotreba alkohola mogu da smanje resorpciju cijanokobalamina (vitamin B12), a hloramfenikol i drugi lekovi koji suprimiraju koštanu srž, mogu da umanje njegovu efikasnost.

  Hlorpromazin i triciklični antidepresivi mogu da spreče dejstvo riboflavina (vitamin B2).


  Uzimanje leka BEVIPLEX sa hranom ili pićima


  Nije primenjivo.


  Primena leka BEVIPLEX u periodu trudnoće i dojenja


  Ne preporučuje se primena BEVIPLEX injekcija tokom trudnoće i dojenja, osim ukoliko nije neophodno, što će proceniti Vaš lekar.


  Uticaj leka BEVIPLEX na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  BEVIPLEX ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rad sa mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka BEVIPLEX


  BEVIPLEX injekcije ne sadrže pomoćne supstance.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BEVIPLEX

  BEVIPLEX se primenjuje intramuskularno i intravenski, nakon pripreme rastvora prema uputstvu. Pripremanje rastvora za injekcije:

  U ampulu BEVIPLEX liofilizata za rastvor za injekcije se doda 2 ml rastvarača za parenteralnu upotrebu. Rastvor se priprema neposredno pre upotrebe.


  Vaš lekar će odrediti kako, kada i koliko BEVIPLEX injekcija ćete primiti.

  Injekcije se daju duboko u mišić (intramuskularno), u venu (intravenski), lagano u toku 10 minuta ili infuzijom u kapima.

  Uobičajena doza za odrasle je 1 do 2 ampule, 1 do 2 puta dnevno, kod intramuskularne primene ili 1 do 4 ampule dnevno, kod intravenske primene.

  Preporučuje se da doziranje leka BEVIPLEX kod dece bude individualno, pod nadzorom pedijatra.


  Ako ste uzeli više leka BEVIPLEX nego što je trebalo


  S obzirom na to da će Vam lek dati medicinska sestra ili lekar, malo je verovatno da ćete dobiti veću dozu od propisane. Ukoliko mislite da Vam je data prevelika doza, obratite se lekaru ili medicinskoj sestri.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BEVIPLEX


  Ukoliko mislite da niste primili propisanu dozu leka, obratite se lekaru ili medicinskoj sestri.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek BEVIPLEX


  Ne treba da prekidate terapiju bez prethodnog savetovanja sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek BEVIPLEX kao i svi drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Retko se javljaju i obično su posledica reakcije preosetljivosti na neki od sastojaka leka. Mogu da se jave

  reakcije na koži kao što su osip, svrab i koprivnjača (urtikarija). Tiamin (vitamin B1) koji se nalazi u sastavu leka BEVIPLEX može da izazove različite reakcije preosetljivosti, od veoma blagih, preko teškoća u disanju i grča mišića do anafilaktičkog šoka.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite svog lekara.


 5. KAKO ČUVATI LEK BEVIPLEX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rastvor za injekciju upotrebiti odmah nakon primene.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BEVIPLEX


Sadržajaktivnesupstance:

1 ampula liofilizata za rastvor za injekciju sadrži: 40 mg tiamin–hidrohlorida, 4 mg riboflavin-natrijum

-fosfat; 8 mg piridoksin–hidrohlorida; 100 mg nikotinamida; 10 mg kalcijum–pantotenata i

4 mikrograma cijanokobalamina.


Sadržajpomoćnihsupstanci:

Lek ne sadrži pomoćne supstance.


1 ampula rastvarača za parenteralnu upotrebu sadrži 2 ml vode za injekcije


Kako izgleda lek BEVIPLEX i sadržaj pakovanja


5 ampula od bezbojnog stakla I hidrolitičke grupe sa liofilizatom za rastvor za injekciju uloženih u posudicu od tvrdog PVC-a sa 5 ležišta.

5 ampula od bezbojnog stakla I hidrolitičke grupe sa 2 ml rastvarača za rastvor za injekciju uloženih u posudicu

od tvrdog PVC-a sa 5 ležišta.

Liofilizat za rastvor za injekciju je prah, žutonarandžaste boje. Rastvarač za parenteralnu upotrebu je bistra bezbojna tečnost. Rastvor za injekciju je bistar žutonarandžaste boje.

U složivu kutiju se pakuje jedna posudica sa 5 ampula liofilizata i jedna posudica sa 5 ampula sa rastvaračem za rastvor za injekciju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-5838-11-001 od 11.01.2012.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


Terapijske indikacije

Teži oblici nedostatka vitamina grupe B, potpuna parenteralna ishrana, posledice hroničnog alkoholizma, polineuritis i ishialgija.

Doziranje i način primene

Intramuskularna i intravenska primena. Pripremanje rastvora za injekciju:

U ampulu BEVIPLEX liofilizata za rastvor za injekcije se doda 2 ml rastvarača za parenteralnu upotrebu. Rastvor za injekciju upotrebiti odmah nakon pripreme.

Doza za odrasle je 1 do 2 ampule, 1 do 2 puta dnevno, koje se daju duboko intramuskularno, u gornji, spoljašnji

kvadrant glutealnog mišića, ili 1 do 4 ampule dnevno, lagano intravenski (u toku 10 minuta) ili infuzijom na kap. Primena leka kod dece


S obzirom da su podaci o primeni leka BEVIPLEX, liofilizat za rastvor za injekcije, kod dece nekonzistentni, kao i da se radi o veoma heterogenoj populaciji, preporučuje se da doziranje leka BEVIPLEX bude individualno (u zavisnosti od uzrasta deteta, telesne mase, procenjenog zdravstvenog stanja i vitaminskog deficita), pod nadzorom pedijatra.


Kontraindikacije

Preostljivost na bilo koji sastojak leka.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Intravenska injekcija se mora davati sporo (tokom 10 minuta) ili infuzijom u kapima.

Zbog mogućnosti nastanka anafilaktičkog šoka, parenteralnu primenu ograničiti samo na one pacijente kojima je neophodna. Neophodno je imati pripremljenu anti-šok terapiju prilikom intravenske ili intramuskularne primene. Blagi znaci alergijske reakcije (osip, svrab, koprivnjača) mogu biti upozorenje o mogućnosti nastanka anafilaktičke reakcije pri sledećoj primeni leka.

Primenu leka BEVIPLEX izbegavati za lečenje anemija koje nisu u potpunosti dijagnostikovane. Doze

cijanokobalamina veće od 10 mikrograma dnevno mogu popraviti megaloblastičnu anemiju nastalu usled nedostatka folata i tako maskirati tačnu dijagnozu.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Piridoksin može da blokira terapijski efekat levodope u lečenju Parkinsonove bolesti. Da bi se sprečio ovaj efekat piridoksina, potrebna je istovremena primena levodope i inhibitora dekarboksilaze. Primena izoniazida, cikloserina, etionamida, hidralazina, penicilamina, pirazinamida i oralnih kontraceptiva povećava potrebu za piridoksinom.


Neomicin, kolhicin, para-aminosalicilna kiselina, cimetidin i prekomerna upotreba alkohola mogu da smanje resorpciju cijanokobalamina, a hloramfenikol i drugi lekovi koji suprimiraju koštanu srž, mogu smanjiti njegovu efikasnost.

Hlorpromazin i triciklični antidepresivi mogu da spreče konverziju riboflavina u flavin mononukleotid, a samim

tim i njegovu ulogu prenosioca vodonika.

Primena u periodu trudnoće i dojenja


Primena BEVIPLEX injekcija tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje, osim ukoliko nije neophodno.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama BEVIPLEX ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rad sa mašinama. Neželjena dejstva

Neželjeni efekti se veoma retko javljaju i obično su posledica reakcije preosetljivosti na neki od sastojaka leka.

Mogu se javiti reakcije preosetljivosti: od veoma blagih u vidu osipa na koži, svraba i urtikarije, preko dispneje i

bronhospazma do anafilaktičkog šoka (reakcija preosetljivosti na tiamin).

Mogu se javiti hipotenzija i blaga parestezija pri kontinuiranoj primeni velikih doza tiamina. Dugotrajna primena velikih doza piridoksina može izazvati pojavu perifernih neuropatija.

Predoziranje


Vitamini grupe B se dobro podnose i u količinama mnogo većim od dnevnih fizioloških potreba, tako da toksični efekti nisu uočeni pri upotrebi doza većih od preporučenih. Zbog relativno malih količina vitamina u sastavu leka, nema opasnosti od predoziranja piridoksinom, koje je moguće pri upotrebi monokomponentnog preparata.