Početna stranica Početna stranica

Norditropin SimpleXx
somatropin

UPUTSTVO ZA LEK


Norditropin SimpleXx

rastvor za injekciju u ulošku, 10 mg/1,5 mL, 15 mg/1,5 mL, ukupno 1 kom, uložak, 1 x 1,5 mL


Proizvođač: Novo Nordisk A/S

Adresa: Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, Danska

Podnosilac zahteva: Novo Nordisk Pharma d.o.o.

Adresa: Milutina Milankovića 9b, 11070 Beograd, Srbija


Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 mL, rastvor za injekciju u ulošku Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 mL, rastvor za injekciju u ulošku INN:somatropin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Ovaj lek propisan je lično Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste simpome kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


Sadržaj uputstva:

 1. Šta je lek Norditropin SimpleXx i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Norditropin SimpleXx

 3. Kako se upotrebljava lek Norditropin SimpleXx

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Norditropin SimpleXx

 6. Dodatne informacije


 1. Šta je lek Norditropin SimpleXx i čemu je namenjen


  Norditropin SimpleXx sadrži biosintetski humani hormon rasta (somatropin), koji je identičan hormonu rasta koji se produkuje u ljudskom organizmu. Deci je hormon rasta potreban da bi potpomogao rast, a odraslima zbog opšteg zdravstvenog stanja.


  Norditropin SimpleXx je rastvor koji se nalazi u ulošku i pripremljen je za primenu pomoću odgovarajućeg injekcionog pena NordiPen.


  Norditropin SimpleXx se koristi za lečenje poremećaja rasta kod dece koja:

  • nemaju ili imaju veoma malu produkciju hormona rasta (nedostatak hormona rasta)

  • imaju Tarner-ov sindrom (genetski problem koji može da utiče na rast)

  • imaju smanjenu funkciju bubrega

  • su niska i rođena mala za određeno gestaciono doba (MGD).


   Norditropin SimpleXx se koristi kao supstituciona terapija hormona rasta kod odraslih:

   Norditropin SimpleXx se koristi kao zamena za hormon rasta kod odraslih kod kojih je smanjeno stvaranje ovog hormona još od detinjstva ili je do nedostatka došlo u odraslom dobu zbog tumora, terapije tumora ili oboljenja koja zahvataju žlezdu koja luči hormon rasta. Ukoliko ste u detinjstvu lečeni zbog nedostatka hormona rasta, bićete ponovo testirani nakon završetka rastenja. Ukoliko se nedostatak hormona rasta potvrdi, treba nastaviti sa terapijom.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Norditropin SimpleXx Norditropin SimpleXx ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (hipersenzitivni) na somatropin, fenol ili neki od ostalih sastojaka leka Norditropin SimpleXx (navedeni su pod 6, Dodatne informacije)

  • ako ste imali transplantaciju bubrega

  • ako imate aktivni tumor (karcinom). Tumori moraju biti neaktivni i primanje antitumorske terapije mora biti okončano pre započinjanja terapije lekom Norditropin SimpleXx

  • kod akutnih kritičnih stanja, npr. nakon operativnog zahvata na otvorenom srcu, u abdominalnoj hirurgiji, politraumi, akutnoj respiratornoj insuficijenciji

  • ako je prestao rast (zatvoreni epifizni diskovi) i ako ne postoji nedostatak hormona rasta.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko se bilo koje od navedenih stanja odnosi na Vas.


   Kada uzimate lek Norditropin SimpleXx, posebno vodite računa:

  • ako imate dijabetes

  • ako ste ikada imali karcinom ili neku drugu vrstu tumora

  • ako imate glavobolje koje se ponavljaju, probleme sa vidom, odnosno ako se pojavi mučnina ili povraćanje

  • ako imate poremećaj funkcije štitne žlezde

  • ako počnete da hramljete ili vam se pojavi bol u donjem delu leđa to mogu biti znaci krive kičme

   (skolioza)

  • ako imate preko 60 godina, ili ste primali somatropin u odraslom dobu tokom više od pet godina, pošto je iskustvo u primeni leka ograničeno

  • ako imate oboljenje bubrega, Vaš lekar mora redovno sprovoditi kontrolu funkcije bubrega.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko se bilo koje od navedenih stanja odnosi na Vas, iz razloga što Norditropin SimpleXx možda neće biti odgovarajući lek za Vas.


   Primena drugih lekova

   Obavestite Vašeg lekara ukoliko ste već primali:

  • Glukokortikoide ili polne hormone (na primer anabolički steroidi ili estrogen) - istovremena upotreba leka Norditropin SimpleXx sa glukokortikoidima ili steroidnim polnim hormonima može uticati na dostizanje konačne telesne visine kod odraslih osoba

  • Ciklosporin (imunosupresiv) - može biti potrebno prilagoditi dozu

  • Insulin - može biti potrebno prilagoditi dozu

  • Tireoidne hormone - može biti potrebno prilagoditi dozu

  • Gonadotropin (gonado stimulirajući hormon) - može biti potrebno prilagoditi dozu

  • Antikonvulzive - može biti potrebno prilagoditi dozu.


   Obratite se svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste skoro uzimali druge lekove, čak i one koji se izdaju bez recepta.


   Primena leka Norditropin SimpleXx u periodu trudnoće i dojenja

   Proizvodi koji sadrže somatropin nisu preporučljivi za žene u reproduktivnom periodu koje ne koriste kontracepciju.

   • Trudnoća: Ukoliko ostanete u drugom stanju tokom primanja leka Norditropin SimpleXx, prekinite terapiju i obratite se svom lekaru.

   • Dojenje: Ne koristite lek Norditropin SimpleXx ukoliko dojite, jer somatropin može preći u majčino


   mleko.


   Uticaj leka Norditropin SimpleXx na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama Norditropin SimpleXx nema uticaja na rukovanje mašinama ili sposobnost bezbednog upravljanja motornim vozilima.


 3. Kako se upotrebljava lek Norditropin SimpleXx


  Norditropin SimpleXx uvek primenite isključivo na način koji Vam je preporučio Vaš lekar. Ako imate nekih nedoumica konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Uobičajena doza

  Kod dece doza zavisi od telesne mase i površine tela. Kasnije tokom života, doza zavisi od visine, telesne mase,

  pola i osetljivosti na hormon rasta, a prilagođavanje doze se vrši do postizanja optimalne doze.


  • Deca sa smanjenim stvaranjem ili nedostatkom hormona rasta: Uobičajena doza je 25 do 35 mikrograma/kg telesne mase na dan ili 0,7 do 1,0 mg/m2 površine tela na dan.

  • Deca sa Tarner-ovim sindromom: Uobičajena doza je 45 do 67 mikrograma/kg telesne mase na dan ili 1,3 do 2,0 mg/m2 površine tela na dan.

  • Deca sa oboljenjem bubrega: Uobičajena doza je 50 mikrograma/kg telesne mase na dan ili 1,4 mg/m2 površine tela na dan.

  • Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (MGD): Uobičajena doza je 35 mikrograma/kg telesne mase na dan ili 1,0 mg/m2 površine tela na dan do dostizanja konačne telesne visine. (U kliničkim ispitivanjima kod dece rođene male za određeno gestaciono doba (MGD) primenjivane su obično doze od 33 i 67 mikrograma/kg/ telesne mase na dan).

  • Odrasli sa smanjenim stvaranjem ili nedostatkom hormona rasta: Ako nedostatak hormona rasta i dalje postoji i nakon završetka rasta, treba nastaviti sa terapijom. Uobičajena početna doza je 0,2 do 0,5 mg/dan. Prilagođavanje doze se vrši sve dok se ne podesi optimalna doza. Ako se nedostatak hormona rasta utvrdi u odraslom dobu, uobičajena početna doza je od 0,1 do 0,3 mg/dan. Vaš lekar će povećavati ovu dozu svakog meseca sve dok se ne dostigne odgovarajuća potrebna doza. Uobičajena maksimalna dnevna doza iznosi do 1,0 mg/dan.


   Kada se lek Norditropin SimpleXx upotrebljava

   • Vašu propisanu dnevnu dozu ubrizgajte potkožno svake večeri pre spavanja.


    Upotreba uložaka za davanje injekcije

    Uvek dobro operite ruke sapunom i vodom i/ili sredstvom za dezinfekciju pre upotrebe leka Norditropin SimpleXx. Norditropin SimpleXx se nikada ne sme snažno mućkati.


  • Norditropin SimpleXx rastvor u ulošku može se primeniti isključivo pomoću odgovarajućeg penaNordiPen. U uputstvu za upotrebu pena NordiPen se nalaze instrukcije kako se koriste ulošci sa injekcionim penom.

  • Pre upotrebe proverite svaki novi uložak Norditropin SimpleXx. Ukoliko je uložak oštećen ili napukao nemojte ga koristiti.

  • Koristite Norditropin SimpleXx uložak samo ako rastvor u njemu izgleda bistro i bezbojno.

  • Menjate mesta davanja injekcija da bi se sprečilo oštećenje kože.

  • Ne smete deliti Vaš Norditropin SimpleXx uložak sa drugima.


   Koliko dugo će biti potrebno da traje terapija

  • Ukoliko uzimate Norditropin SimpleXx zbog poremećaja rasta usled Tarner-ovog sindroma, odnosno oboljenja bubrega ili ste rođeni mali za određeno gestaciono doba (MGD), Vaš lekar će Vam preporučiti da nastavite lečenje sve dok ne prestane rast.

  • Ukoliko imate utvrđen nedostatak hormona rasta, nastavite terapiju lekom Norditropin SimpleXx sve do odraslog doba.

  • Nemojte prestati da uzimate Norditropin SimpleXx bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


   Ako ste uzeli više leka Norditropin SimpleXx nego što je potrebno:

  • Ukoliko ste ubrizgali veću dozu leka Norditropin SimpleXx nego što je potrebno, obratite se Vašem lekaru. Primena većih doza hormona rasta tokom dužeg perioda, može dovesti do abnormalnog rasta, a crte lica mogu postati grublje.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Norditropin SimpleXx

  • Narednu dozu leka primenite na uobičajen način i u predviđeno vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu

   leka da nadomestite to što ste preskočili da uzmete jednu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Norditropin SimpleXx


  • Nemojte prestati da uzimate Norditropin SimpleXx bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih za korišćenje ovog leka obratite se svom lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, i Norditropin SimpleXx može ispoljiti neželjena dejstva, koja se međutim ne moraju javiti kod svih osoba.


  Neželjena dejstva zapažena kod dece i odraslih (nepoznata učestalost):

  • Osip; zviždanje pri disanju; otečeni očni kapci, lice ili usne; potpuni kolaps. Bilo koji od ovih simptoma mogu ukazivati na alergijsku reakciju;

  • Glavobolja, problemi sa vidom, osećaj mučnine (nauzeja) i povraćanje. Ovo mogu biti znaci povećanog moždanog pritiska u glavi;

  • Opadanje vrednosti tiroksina u serumu;

  • Hiperglikemija (povišene vrednosti glukoze u krvi).


   Ukoliko Vam se pojave bilo koji od ovih simptoma, obratite se svom lekaru što je pre moguće. Prekinite sa upotrebom leka Norditropin SimpleXx sve dok Vam Vaš lekar ne odobri nastavak terapije.


   Pojava antitela na somatropin je retko zapažena tokom terapije lekom Norditropin. Prijavljen je povećan nivo enzima jetre.

   Slučajevi leukemije i relapsa tumora mozga su takođe prijavljeni kod pacijenata lečenih somatropinom (aktivna supstanca leka Norditropin SimpleXx ), iako ne postoje dokazi da je somatropin odgovoran za nastanak


   navedenih oboljenja.

   Ukoliko smatrate da imate simptome nekog od navedenih oboljenja potrebno je da se obratite Vašem lekaru.


   Ostala neželjena dejstva kod dece:


   Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Glavobolja

  • Crvenilo, svrab i bol na mestu davanja injekcije.


   Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Osip

  • Bolovi u mišićima i zglobovima

  • Oticanje šaka i stopala zbog zadržavanja tečnosti.

   U retkim slučajevima, deca koja koriste Norditropin SimpleXx mogu da osete bolove u kuku i kolenu ili se može pojaviti hramanje kod pacijenta. Ovi simptomi mogu biti izazvani oboljenjem koje dovodi do oštećenja glave butne kosti (Legg-Calvé oboljenje) ili mogu nastati zbog iskliznuća kraja kosti iz čašice (iskliznuće epifize glave butne kosti), što se ne mora dovoditi u vezu sa primenom leka Norditropin SimpleXx.


   Kod dece sa Tarner-ovim sindromom, u kliničkim studijama uočeno je nekoliko slučajeva pojačanog rasta šaka i stopala u odnosu na visinu.


   Podaci iz kliničke studije koja je sprovođena kod dece sa Tarner-ovim sindromom ukazuju da velike doze leka Norditropin mogu povećati rizik od dobijanja infekcije uha.


   Ostala neželjena dejstva kod odraslih:


   Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Oticanje šaka i stopala zbog zadržavanja tečnosti.


    Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Glavobolja

   • Osećaj trnjenja kože (mravinjanje) i utrnulosti ili bol uglavnom u prstima

   • Bol u zglobovima i ukočenost zglobova; bol u mišićima


    Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Dijabetes tip 2

   • Sindrom karpalnog tunela, bockanje i bol u prstima i šakama

   • Svrab (može biti intenzivan) i bol na mestu ubrizgavanja

   • Ukočenost mišića.


    Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili pak uočite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta, možda će biti potrebno smanjenje doze leka.


 5. Kako čuvati lek Norditropin SimpleXx


  Lek čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Rok upotrebe leka je 2 godine, ukoliko se čuva na temperaturi od +2°C do +8°C (u frižideru).

  Ne koristite Norditropin SimpleXx po isteku datuma roka upotrebe naznačenog na kutiji leka. Naznačen datum se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Norditropin SimpleXx uloške koji nisu u upotrebi, čuvati u frižideru (2°C do 8 °C) u originalnom spoljnjem pakovanju (kartonskoj kutiji), u cilju zaštite od svetlosti. Ne smeju se zamrzavati, niti izlagati toploti.


  Kad počnete da upotrebljavate Norditropin SimpleXx uložak pomoću injekcionog pena možete ga ili:

  • čuvati u penu najduže 4 nedelje u frižideru (2°C do 8 °C), ili

  • čuvati u penu najduže 3 nedelje na sobnoj temperaturi (do 25°C).

Norditropin SimpleXx koji je bio zamrzavan ili izlagan visokim temperaturama se ne sme upotrebljavati. Pre upotrebe proverite svaki novi uložak leka Norditropin SimpleXx. Ukoliko je uložak oštećen ili napukao

nemojte ga koristiti.


Nikada ne koristiti Norditropin SimpleXx uložak ukoliko rastvor u njemu ne izgleda bistro i bezbojno.


Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostataka leka

Lek ne smete baciti zajedno sa kućnim otpadom, niti se sme naći u otpadnim vodama. Pitajte farmaceuta na koji način da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere obezbeđuju zaštitu životne sredine. Lek se mora uništiti u skladu sa važećim zakonskim propisima.


6. Dodatne informacije


Šta sadrži lek Norditropin SimpleXx Aktivna supstanca

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5mL:

Jedan mL rastvora sadrži 6,7 mg somatropina.


Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5mL:

Jedan mL rastvora sadrži 10 mg somatropina.


Somatropin (proizveden tehnologijom rekombinantne DNK na E-coli).


1 mg somatropina odgovara 3 i.j. (internacionalne jedinice) somatropina.


Pomoćne supstance

Rastvor takođe sadrži manitol; histidin; poloksamer 188; fenol; vodu za injekcije; hlorovodoničnu kiselinu i natrijum hidroksid.


Izgled leka Norditropin SimpleXx i sadržaj originalnog pakovanja

Norditropin SimpleXx je bistar i bezbojan rastvor u staklenom ulošku od 1,5 ml, pripremljen za injekcionu primenu pomoću pena NordiPen.

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 mL:


Uložak (staklo tip I) sadrži 10 mg somatropina u 1,5 mL rastvora. Uložak je na dnu zatvoren gumenim zatvaračem u obliku klipa (Tip I gumeni zatvarač), a na vrhu laminatnim gumenim zatvaračem (Tip I gumeni zatvarač) u obliku diska, zatvorenog sigurnosnom aluminijumskom kapicom. Aluminijumska kapica je zatopljena obojenom kapicom (plave boje). U originalnom pakovanju se nalazi 1 uložak.


Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5mL:

Uložak (staklo tip I) sadrži 15 mg somatropina u 1,5 mL rastvora. Uložak je na dnu zatvoren gumenim zatvaračem u obliku klipa (Tip I gumeni zatvarač), a na vrhu laminatnim gumenim zatvaračem (Tip I gumeni zatvarač) u obliku diska, zatvorenog sigurnosnom aluminijumskom kapicom. Aluminijumska kapica je zatopljena obojenom kapicom (zelene boje). U originalnom pakovanju se nalazi 1 uložak.


Uložak se nalazi u blisteru u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Proizvođač:

Novo Nordisk A/S, Novo Alle

DK-2880 Bagsvaerd, Danska.


Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Novo Nordisk Pharma d.o.o.

Milutina Milankovića 9b, 11070 Beograd, Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5mL, rastvor za injekciju u ulošku:

515-01-01614-13-001........21.10.2013.

Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5mL, rastvor za injekciju u ulošku: 515-01-01612-13-001........21.10.2013.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije


Deca:

Poremećaji rasta usled nedostatka hormona rasta (NHR, GHD – growth hormon deficiency) Poremećaji rasta kod devojčica usled gonadalne disgeneze (Tarner-ov sindrom)

Usporen rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog oboljenja bubrega


Poremećaj rasta (izmerena visina SDS < -2,5 i genetski potencijal rastenja SDS < -1) kod dece rođene male za određeno gestaciono doba (MGD), sa težinom i/ili dužinom na rođenju ispod -2 SD, koja nisu pokazala ubrzani (“catch-up“) rast (brzina rastenja SDS < 0 tokom zadnje godine) do 4 godine starosti ili kasnije.


Odrasli: Nedostatak hormona rasta utvrđen u detinjstvu:

Kod pacijenata kod kojih je u detinjstvu utvrđen nedostatak hormona rasta treba izvršiti ponovnu procenu sekretornog kapaciteta za hormon rasta nakon završetka rastenja. Testiranje nije neophodno sprovoditi kod pacijenata sa: nedostatkom više od tri hormona hipofize, teškim nedostatkom hormona rasta usled ranije utvrđene genetske bolesti, strukturnih anomalija hipotalamusa-hipofize, tumora centralnog nervnog sistema ili primene visokih doza zračenja glave, kao i kod pacijenata sa sekundarnim NHR nastalim usled oboljenja hipofize/hipotalamusa ili moždanog udara, ako je izmereni IGF-I < -2 SDS nakon najmanje 4 nedelje od završetka terapije hormonom rasta.

Kod svih ostalih pacijenata neophodno je obaviti merenje IGF-I i jedan test stimulacije za hormon rasta.


Nedostatak hormona rasta utvrđen u odraslom dobu:

Izrazit NHR u već poznatom oboljenju hipotalamusa-hipofize, posle zračenja glave i traumatske povrede mozga.

NHR treba da bude povezan sa nedostatkom još nekih tropnih hormona hipofize, osim prolaktina. NHR mora biti potvrđen sa jednim testom stimulacije, nakon uvođenja odgovarajuće supstitucione terapije za druge tropne hormone.


Kod odraslih, test insulinske tolerancije je provokativni test izbora. Kada je test insulinske tolerancije kontraindikovan, mora se koristiti alternativni provokativni test. Preporučuje se kombinovani test arginin - hormon rasta oslobađajući hormon. Mogu se takođe razmotriti testovi sa argininom ili glukagonom, međutim ovi testovi imaju manji dijagnostički značaj nego test tolerancije na insulin.

Doziranje i način primene

Norditropin SimpleXx može propisati samo lekar specijalista u lečenju navedenih bolesti (terapijskih indikacija). Doziranje je individualno i mora se prilagoditi individualnom odgovoru pacijenta na terapiju, procenjenom

klinički i na osnovu biohemijskih nalaza.


Uobičajene preporučene doze:


Deca:


Nedostatak hormonarasta

25-35 µg/kg/dan ili 0,7-1,0 mg/m2/dan

Ako nakon završetka rasta i dalje postoji NHR, terapija hormonom rasta treba da se nastavi radi postizanja kompletnog telesnog razvoja odrasle osobe uključujući mišićnu telesnu masu (bez masnog tkiva) i mineralnu gustinu kostiju (preporuke za doziranje videti u delu: supstituciona terapija kod odraslih).


Tarner-ov sindrom

45-67 µg/kg/dan ili 1,3-2,0 mg/m2/dan


Hronično oboljenje bubrega

50 µg/kg/dan ili 1,4 mg/m2/dan (videti deo „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Deca rođena mala za određeno gestaciono doba 35 µg/kg/dan ili 1,0 mg/m2/dan


Uobičajena preporučena doza do dostizanja konačne visine je 0,035 mg/kg/dan (videti deo 5.1 Sažetka karakteristika leka).

Terapiju treba prekinuti nakon prve godine primene, ukoliko je brzina rasta SDS ispod +1.

Terapiju treba prekinuti ukoliko je brzina rastenja < 2 cm/godina, i ukoliko je potrebna potvrda, koštana zrelost > 14 godina (devojčice) ili >16 godina (dečaci), što odgovara zatvaranju epifiznih ploča rasta kostiju.


Odrasli: Supstituciona terapija kod odraslih

Dozu je potrebno prilagoditi individualnim potrebama pacijenta.

Kod pacijenata kod kojih je NHR utvrđen u detinjstvu, preporučena doza za ponovno započinjanje terapije je 0,2-0,5 mg/dan, doza se zatim podešava na osnovu koncentracije IGF-I.

Kod pacijenata kod kojih se NHR pojavio u odraslom dobu preporuka je da se terapija započne malom dozom: 0,1-0,3 mg/dan, a da se zatim doza postepeno povećava u mesečnim intervalima u zavisnosti od kliničkog odgovora i pojave neželjenih efekata. Serumski insulinu-sličan faktor rasta I (IGF-I) može da posluži kao indikator za titriranje doze. Ženama mogu biti potrebne veće doze nego muškarcima, dok se kod muškaraca s vremenom povećava osetljivost za IGF-I. To znači da postoji rizik da žene, posebno one na oralnoj supstitucionoj terapiji estrogenom, budu subdozirane a muškarci predozirani.

Potrebna doza leka opada sa godinama starosti. Doze održavanja variraju od pacijenta do pacijenta, ali retko

prelaze 1,0 mg/dan.


Uopšteno, preporučuje se primena leka jednom dnevno, najbolje uveče, supkutanom injekcijom. Mesto ubrizgavanja treba menjati kako bi se sprečila lipoatrofija.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu (videti deo „Lista pomoćnih supstanci“). Somatropin se ne sme koristiti ukoliko postoji bilo kakav dokaz o aktivnosti tumora. Intrakranijalni tumori

moraju biti neaktivni, a antitumorska terapija završena pre nego što se započne terapije hormonom rasta (HR). Terapiju treba prekinuti ukoliko postoji dokazan rast tumora.

Somatropin ne treba primenjivati za stimulaciju longitudinalnog rasta kod dece ako su zatvoreni epifizni diskovi.


Kod pacijenata sa akutnim kritičnim stanjima sa komplikacijama nakon operativnog zahvata na otvorenom srcu, u abdominalnoj hirurgiji, politraumi, akutnoj respiratornoj insuficijenciji ili sličnim stanjima ne sme se primeniti


somatropin (videti deo „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Kod dece sa hroničnim oboljenjem bubrega, terapiju lekom Norditropin SimpleXx treba obustaviti prilikom transplantacije bubrega.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Neophodna je redovna kontrola dece na terapiji somatropin kod lekara specijaliste dečje endokrinologije. Somatropin u terapiju može da uvodi isključivo lekar specijalista endokrinolog sa iskustvom u dijagnostikovanju i lečenju nedostatka hormona rasta. Ovo se takođe odnosi i na lečenje Tarner-ovog sindroma, odnosno hroničnog oboljenja bubrega i MGD. Nema podataka o dostignutoj konačnoj telesnoj visini kod dece sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom posle terapije lekom Norditropin SimpleXx.


Preporučena maksimalna doza se ne sme prekoračiti (videti deo „Doziranje“).


Stimulacija longitudinalnog rasta kod dece može se očekivati samo dotle dok ne dođe do zatvaranja epifiznih diskova.


Terapija nedostatka hormona rasta kod pacijenata sa Prader-Willi sindromom.

Prijavljeni su slučajevi iznenadne smrti nakon inicijalne terapije somatropinom kod pacijenata sa Prader-Willi sindromom koji su imali jedan ili više sledećih faktora rizika: ozbiljnu gojaznost, istoriju bolesti opstrukcije gornjih disajnih puteva ili apneju u snu, ili neidentifikovane respiratorne infekcije.


Nedostatak hormona rasta kod odraslih

Nedostatak hormona rasta kod odraslih je doživotno oboljenje i potrebno je primenjivati odgovarajuće lečenje, međutim iskustva kod pacijenata starijih od 60 godina, kao i pacijenata koji su primenjivali terapiju deficita hormona rasta tokom odraslog doba više od 5 godina, su još uvek ograničena.


Deca rođena mala za određeno gestaciono doba

Kod dece rođene male za određeno gestaciono doba drugi medicinski razlozi ili terapije koji bi mogli objasniti poremećaj rasta treba da budu razmotreni pre započinjanja lečenja.


Iskustvo u započinjanju lečenja kod dece rođene male za određeno gestaciono doba u periodu pre ulaska u pubertet je ograničeno, pa se ne preporučuje uvođenje terapije u periodu pre ulaska u pubertet.

Iskustvo sa pacijentima sa Silver-Russell sindromom je ograničeno.


Tarner-ov sindrom

Preporučuje se praćenje rasta šaka i stopala kod pacijenata sa Tarner-ovim sindromom koji su na terapiji somatropinom, i smanjenje doze na niže vrednosti u okviru dozvoljenog opsega doziranja ukoliko se uoči pojačan rast.


Devojčice sa Tarner-ovim sindromom generalno imaju povećan rizik od upale srednjeg uha (otitis media), pa se zbog toga preporučuje kontrola kod lekara specijaliste za ušne bolesti najmanje jedanput godišnje.


Hronično renalno oboljenje

Doza kod dece sa hroničnim renalnim oboljenjem je individualna i mora se prilagoditi individualnom odgovoru na terapiju (videti deo „Doziranje“). Poremećaj rasta kod dece sa hroničnim oboljenjem bubrega treba jasno potvrditi pre uvođenja terapije, praćenjem rasta deteta pri optimalnom lečenju oboljenja bubrega tokom godinu


dana. U toku lečenja somatropinom ne treba prekidati uobičajenu medikamentoznu konzervativnu terapiju uremije, niti dijalizu koja se sprovodi ukoliko je neophodna.


Kod pacijenata sa hroničnim oboljenjem bubrega, kao prirodan tok bolesti obično se razvija pogoršanje bubrežne funkcije. Prilikom lečenja somatropinom se zato obavezno prati bubrežna funkcija, kao mera predostrožnosti da ne bi došlo do prevelikog smanjenja ili povećanja brzine glomerularne filtracije (što može dovesti do hiperfiltracije).


Tumori i maligna oboljenja

Kod pacijenata sa potpunom remisijom tumora ili malignog oboljenja, terapija somatropinom nije povezana sa većom učestalosti ponovne pojave bolesti. Ipak, pacijente sa potpunom remisijom malignog oboljenja treba budno pratiti zbog moguće pojave recidiva po započinjanju terapije lekom Norditropin SimpleXx.


Leukemija

Leukemija je registrovana kod malog broja pacijenata sa nedostatkom hormona rasta, od kojih su neki lečeni somatropinom. Međutim, nema dokaza da je incidenca leukemije povećana kod pacijenata koji primaju somatropin, a nemaju faktore rizika.


Benigna intrakranijalna hipertenzija

Pri pojavi jake ili rekurentne glavobolje, poremećaja vida, mučnine i/ili povraćanja, predlaže se pregled očnog dna u cilju dijagnostikovanja edema papile. Ako se utvrdi edem papile, treba razmotriti postavljanje dijagnoze benigne intrakranijalne hipertenzije, a ukoliko je neophodno, lečenje somatropinom treba prekinuti.


Do sada nema dovoljno činjenica koje bi uticale na donošenje pravilne kliničke odluke kod pacijenata sa otklonjenom intrakranijalnom hipertenzijom. Ako se terapija somatropinom ponovo uvede, neophodno je pažljivo praćenje simptoma intrakranijalne hipertenzije.


Pacijente kod kojih je intrakranijalna lezija uzrok sekundarnog nedostatka hormona rasta, treba često kontrolisati zbog mogućnosti pogoršanja ili pojave recidiva osnovne bolesti.


Funkcija tireoidne žlezde

Somatropin povećava ekstratireoidalno prevođenje T4 u T3 i može stoga da razotkrije početak hipotireoidizma. Zbog toga praćenje funkcije tireoidee treba da se sprovodi kod svih pacijenata. Kod pacijenata sa hipofunkcijom hipofize, standardnu supstitucionu terapiju treba strogo pratiti tokom lečenja somatropinom.


Kod pacijenata sa progresivnim oboljenjem hipofize može doći do razvoja hipotireoidizma.

Kod pacijenata sa Tarner-ovim sindromom postoji povećan rizik od pojave primarnog hipotireoidizma udruženog sa anti-tireoidnim antitelima. Pošto hipotireoidizam ometa odgovor na terapiju somatropinom, pa kod ovih pacijenata treba redovno pratiti funkciju tireoidne žlezde i ukoliko je potrebno primeniti supstitucionu terapiju tireoidnim hormonom.


Skolioza

Skolioza se može pogoršati kod bilo kog deteta tokom brzog rasta. Tokom lečenja hormonom rasta neophodno je pratiti znake skolioze. Međutim, nije pokazano da lečenje somatropinom povećava incidencu ili utiče na pogoršanje stanja skolioze.


Insulinska osetljivost

Somatropin može da smanji osetljivost na insulin, zbog toga je potrebno sprovoditi redovnu kontrolu


intolerancije na glukozu kod ovih pacijenata (videti deo „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija“). Kod pacijenata sa Diabetes mellitus-om, može biti nephodno prilagođavanje doze insulina ako je primenjen lek koji sadrži somatropin. Češća kontrola potrebna je kod pacijenata sa dijabetesom ili intolerancijom na glukozu tokom terapije somatropinom.


Nivo glukoze u krvi i insulin

Kod Tarner-ovog sindroma i dece rođene male za određeno gestaciono doba preporučuje se merenje insulina našte i glukoze u krvi pre započinjanja lečenja, kao i na godišnjem nivou kasnije. Kod pacijenata sa povećanim rizikom od pojave Diabetes mellitus-a (npr. porodična anamneza dijabetesa, gojaznosti, teške insulinske rezistencije, Acanthosis nigricans) treba uraditi oralni test tolerancije na glukozu (OGTT). Ukoliko dođe do razvoja dijabetesa, somatropin se ne sme primenjivati.


Pokazalo se da somatropin utiče na metabolizam ugljenih hidrata, tako da je potrebno pratiti pacijente zbog moguće pojave intolerancije na glukozu.


IGF-I

Kod Tarner-ovog sindroma i dece rođene male za određeno gestaciono doba preporučuje se merenje nivoa IGF-I pre početka lečenja, a zatim dva puta godišnje tokom lečenja. Ako pri ponovljenim merenjima nivoi IGF-I prelaze +2 SD u poređenju sa referentnim vrednostima za određeni uzrast i doba puberteta, dozu treba smanjiti tako da dostignut nivo IGF-I bude u okviru opsega normalnih vrednosti.

Postoji mogućnost izvesnog gubitka ostvarene visine postignute tokom lečenja dece rođene male za određeno gestaciono doba somatropinom ukoliko se terapija prekine pre dostizanja konačne visine.


Antitela

Kao i u slučaju svih lekova koji sadrže somatropin, kod malog procenta pacijenata mogu se razviti antitela na somatropin. Kapacitet vezivanja ovih antitela je mali i nema efekta na stopu rasta. Ispitivanje antitela na somatropin treba sprovesti kod svih pacijenata koji ne reaguju na terapiju.


Iskustva iz kliničkih ispitivanja

Dve placebo-kontrolisane kliničke studije sprovedene na pacijentima u jedinicama intenzivne nege pokazale su povećanje mortaliteta među pacijentima u akutnom kritičnom stanju zbog komplikacija nakon operativnog zahvata na otvorenom srcu, u abdominalnoj hirurgiji, politraumi, akutnoj respiratornoj insuficijenciji koji su bili lečeni somatropinom u velikim dozama (5,3 – 8 mg/dan). Nije potvrđena bezbednost nastavka lečenja somatropinom kod pacijenata sa navedenim stanjima koji primaju supstitucione doze za odobrene indikacije, pa je tada neophodno proceniti moguću korist od nastavka lečenja u odnosu na potencijalni rizik.


Jedna otvorena, randomizovana klinička studija (opseg doza 45-90 µg/kg/dan) sprovedena kod pacijenata sa Tarner-ovim sindromom ukazuje na tendenciju dozno zavisnog rizika od pojave upale spoljašnjeg (otitis externa) i srednjeg uha (otitis media). Povećanje broja ušnih infekcija nije dovelo do povećanja broja hirurških zahvata na uhu/uvođenja cevčica kod ispitanika koji su primali veću dozu lek u poređenju sa grupom ispitanika koja je primala manju dozu leka.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Istovremena terapija glukokortikoidima može da inhibira rast i na taj način umanji stimulativno dejstvo lekova koji sadrže somatropin. Pacijenti sa nedostatkom ACTH bi trebalo da pažljivo prilagode svoju supstitucionu terapiju glukokortikoidima da bi izbegli inhibitorni efekat na somatropin.


Podaci iz studije interakcija sprovedene kod pacijenata sa nedostatkom hormona rasta kod odraslih, sugerišu da primena somatropina može da poveća klirens jedinjenja metabolisanih od strane izoenzima citohrom P450. Klirens jedinjenja koja se metabolišu pomoću citohroma P450 3A4 (npr. seksualni steroidi, kortikosteroidi, antikonvulzivi i ciklosporin) može biti posebno povećan što se manifestuje nižim vrednostima ovih komponenata u plazmi. Klinički značaj nije utvrđen.


Dodatna terapija drugim hormonima, kao što su na primer gonadotropin, anabolički steroidi, estrogeni i tireoidni hormon, može uticati na dejstvo hormona rasta u pogledu dostizanja konačne visine pacijenta.


Kod pacijenata koji primaju insulin potrebno je prilagoditi dozu insulina posle započinjanja terapije somatropinom (videti deo „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Primena tokom trudnoće i dojenja


Ispitivanja na životinjama su nedovoljno relevantna za procenu efekata na trudnoću, embriofetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj. Ne postoje klinički podaci vezano za trudnoće. Zbog toga se lekovi koji sadrže somatropin ne preporučuju u trudnoći, niti kod žena u reproduktivnom periodu koje ne koriste kontracepciju.


Ne postoje kliničke studije povezane sa lekovima koji sadrže somatropin kod dojilja. Nije poznato da li se somatropin izlučuje kroz mleko. Zbog toga treba biti oprezan u primeni lekova koji sadrže somatropin kod dojilja.


Uticaj na sposobnosti upravljanja motornim vozilima i korišćenja mašina


Nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilima i korišćenje mašina.


Neželjena dejstva


Nedostatak hormona rasta kod pacijenata se karakteriše deficitom ekstracelularnog volumena, koji se koriguje uvođenjem terapije somatropinom. Zadržavanje tečnosti sa pojavom perifernih edema javlja se posebno kod odraslih pacijenata. Sindrom karpalnog tunela nije uobičajen, ali se može uočiti kod odraslih. Ovi simptomi su obično prolaznog karaktera i zavise od doze, pa može biti neophodno privremeno smanjiti dozu.

Mogu se takođe javiti bolovi slabog intenziteta u zglobovima, mišićima, kao i parestezije, koji su uglavnom

prolazne prirode.


Neželjena dejstva kod dece su povremena ili retka. Iskustva iz kliničkih ispitivanja:

Klasa sistema organa

Veoma česta

(≥1/10)

Česta

(≥1/100 do <1/10)

Povremena

(≥1/1000 do <1/100)

Retka

(≥1/10000 do

<1/1000)

Metabolički i

nutritivni poremećaji

Kod odraslih Diabetes

mellitus tip 2

Poremećaji nervnog

sistema

Kod odraslih

glavobolje i

Kod odraslih sindrom

karpalnog tunela. Kod


parastezije

dece glavobolja

Promenenakoži i

potkožnom tkivu

Kod odraslih pruritus

Kod dece raš

Poremećaji mišićno- koštanogsistema i

vezivnog tkiva

Kod odraslih artralgija,

ukočenost zglobova i mialgija

Kod odraslih ukočenost mišića

Kod dece artralgija i

mialgija

Opštiporemećaji i

promene na mestu ubrizgavanja

Kod odraslih

periferni edemi (videti u tekstu prethodno navedenom)

Kod odraslih i dece bol

na mestu ubrizgavanja. Kod dece reakcija na mestu ubrizgavanja

Kod dece

periferni edem


Kod dece sa Tarner-ovim sindromom prijavljen je pojačan rast šaka i stopala tokom lečenja somatropinom.


U jednoj otvorenoj, randomizovanoj kliničkoj studiji uočena je tendencija povećane incidence upale srednjeg uha (otitis media) kod pacijenata sa Tarner-ovim sindromom koji su primali veće doze leka Norditropin . Međutim, povećanje broja ušnih infekcija nije dovelo do povećanja broja hirurških zahvata na uhu/uvođenja cevčica kod ispitanika koji su primali veću dozu leka u poređenju sa grupom ispitanika koja je primala manju dozu leka.


Postmarketinška iskustva:


Pored gore navedenih neželjenih reakcija na lek, dalje u tekstu su navedene i spontano prijavljene reakcije koje prema opštoj proceni verovatno mogu biti povezane sa lečenjem lekom Norditropin SimpleXx.


Benigne i maligne neoplazme (uključujući ciste i polipe)

Kod malog broja pacijenata sa nedostatkom hormona rasta prijavljena je leukemija (videti deo „Posebna

upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Poremećaji imunog sistema

Preosetljivost (videti deo „Kontraindikacije“).


Stvaranje antitela na somatropin. Titar ovih antitela, kao i kapacitet vezivanja su veoma mali i nemaju uticaj na terapijski odgovor nakon primene leka Norditropin SimpleXx.


Endokrini poremećaji

Hipotireoidizam. Smanjenje nivoa tiroksina u serumu (videti deo „Posebna upozorenja i mere opreza pri

upotrebi leka“).

Metabolički i nutritivni poremećaji

Hiperglikemija (videti deo „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Poremećaji nervnog sistema

Benigna intrakranijalna hipertenzija (videti deo „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Iskliznuće glave epifize butne kosti. Iskliznuće glave epifize butne kosti se češće javlja kod pacijenata sa endokrinim poremećajima.

Legg-Calvé-Perthes oboljenje. Legg-Calvé-Perthes oboljenje se zapaža češće kod osoba niskog rasta.


Ispitivanja

Povećan nivo alkalne fosfataze u krvi.


Predoziranje


Akutno predoziranje može inicijalno da izazove pad koncentracije glukoze u krvi, praćen nakon toga povećanjem koncentracije glukoze u krvi. Ove snižene vrednosti glukoze u krvi se otkrivaju biohemijski, ali su bez kliničkih znakova hipoglikemije. Predoziranje tokom dužeg vremenskog perioda može da rezultira pojavom znakova i simptoma koji se mogu pripisati poznatim efektima viška humanog hormona rasta.


Lista pomoćnih supstanci


Manitol Histidin

Poloksamer 188

Fenol

Voda za injekcije

Hlorovodonična kiselina za podešavanje pH Natrijum hidroksid za podešavanje pH


Inkompatibilnost


S obzirom da studije kompatibilnosti nisu vršene, lek ne mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 mL i 15 mg/1,5 mL: Rok upotrebe je 2 godine.

Posle otvaranja: čuvati najduže 28 dana u frižideru (2 ºC -8 ºC). Takođe, lek se može čuvati najduže 21 dan na temperaturi do 25ºC.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 mL i 15 mg/1,5 mL:

Pre upotrebe: čuvati u frižideru (2ºC - 8ºC) u originalnom spoljašnjem pakovanju, u cilju zaštite od svetlosti. Ne sme se zamrzavati.

Tokom upotrebe, može se čuvati najduže 28 dana u frižideru (2ºC - 8ºC), ili najduže 21 dan, na temperaturi do 25ºC. Uložak čuvati u penu (NordiPen) tokom upotrebe. Ne sme se zamrzavati.

Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 mL:

Uložak (staklo tip I) sadrži 10 mg somatropina u 1,5 mL rastvora. Uložak je na dnu zatvoren gumenim zatvaračem u obliku klipa (Tip I gumeni zatvarač), a na vrhu laminatnim gumenim zatvaračem (Tip I gumeni zatvarač) u obliku diska, zatvorenog sigurnosnom aluminijumskom kapicom. Aluminijumska kapica je zatopljena obojenom kapicom (plave boje). U originalnom pakovanju se nalazi 1 uložak.


Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5mL:

Uložak (staklo tip I) sadrži 15 mg somatropina u 1,5 mL rastvora. Uložak je na dnu zatvoren gumenim zatvaračem u obliku klipa (Tip I gumeni zatvarač), a na vrhu laminatnim gumenim zatvaračem (Tip I gumeni zatvarač) u obliku diska, zatvorenog sigurnosnom aluminijumskom kapicom. Aluminijumska kapica je zatopljena obojenom kapicom (zelene boje). U originalnom pakovanju se nalazi 1 uložak.


Uložak se nalazi u blisteru u kartonskoj kutiji.


Instrukcije o uklanjanju i načinu upotrebe/rukovanju


Pacijente treba podsetiti da uvek dobro operu ruke sapunom i vodom i/ili sredstvom za dezinfekciju pre upotrebe leka Norditropin SimpleXx. Norditropin SimpleXx se nikada ne sme snažno mućkati.


Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 mL i 15 mg/1,5 mL se može propisivati za upotrebu samo uz odgovarajuću pen NordiPen (NordiPen 10 i 15).

Norditropin SimpleXx ne koristiti ako rastvor hormona rasta za injekciju nije potpuno bistar i bezbojan.