Početna stranica Početna stranica

BlokMAX FORTE za decu
ibuprofen

UPUTSTVO ZA LEK


BlokMAX FORTE za decu, 200 mg/5 mL, oralna suspenzija ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BlokMAX FORTE za decu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BlokMAX FORTE za decu

 3. Kako se uzima lek BlokMAX FORTE za decu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BlokMAX FORTE za decu

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek BlokMAX FORTE za decu i čemu je namenjen


  Lek BlokMAX FORTE za decu sadrži aktivnu supstancu ibuprofen.

  Ibuprofen pripada grupi lekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). Ovi lekovi deluju tako što menjaju način na koji telo reaguje na bol i povišenu telesnu temperaturu. Lek BlokMAX FORTE za decu se koristi za kratkotrajno lečenje:

  • blagog do umerenog bola,

  • povišene telesne temperature.


   Lek BlokMAX FORTE za decu je namenjen za primenu kod dece od 7 kg telesne mase (6 meseci) do 40 kg telesne mase (12 godina).

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BlokMAX FORTE za decu Lek BlokMAX FORTE za decu ne smete dati detetu ako:

  - je alergično (preosetljivo) na ibuprofen ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • je prethodno u prošlosti imalo alergijske reakcije kao što su nedostatak vazduha, pogoršanje astme, curenje iz nosa, otok lica i/ili ruku ili reakcije na koži (koprivnjača) nakon primene ibuprofena, acetilsalicilne kiseline ili drugih sličnih lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - NSAIL);

  • je imalo dokazano krvarenje ili perforaciju želuca ili creva povezane sa prethodnim korišćenjem NSAIL;

  • je imalo ili ima peptički ulkus (čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, perforaciju ili krvarenje u želucu ili crevima (dva ili više potvrđenih slučajeva);

  • ima teško oboljenje jetre ili teško oboljenje bubrega;

  • ima tešku srčanu insuficijenciju (srčanu slabost);

  • ima krvarenje u mozgu (cerebrovaskularno krvarenje) ili drugo aktivno krvarenje;

  • ima nerazjašnjene poremećaje nastanka krvarenja;

  • ima tešku dehidraciju (uzrokovanu povraćanjem, prolivom ili nedovoljnim unosom tečnosti). Nemojte koristiti ovaj lek tokom poslednja 3 meseca trudnoće.

   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što date Vašem detetu lek BlokMAX FORTE za decu:

  • ako ima određen nasledni poremećaj stvaranja krvi koji utiče na hemoglobin, pigment u crvenim krvnim zrncima (npr. akutna intermitentna porfirija);

  • ako ima poremećaj koagulacije;

  • ako ima određene bolesti kože (sistemski eritemski lupus (poznat i kao lupus, stanje imunskog sistema koje uzrokuje bol u zglobovima, promene na koži i druge poremećaje organa) ili poremećaje vezivnog tkiva (autoimunske bolesti koje zahvataju vezivno tkivo) ;

  • ako je imalo ili ima oboljenje creva (ulcerozni kolitis ili Kronova bolest) jer se ova stanja mogu pogoršati (videti odeljak 4. „Moguća neželjena dejstva”);

  • ako je imalo ili ima povišen krvni pritisak i/ili srčanu slabost;

  • ako ima oštećenu funkciju bubrega;

  • ako ima poremećaje funkcije jetre;

  • ako ima ili je imalo astmu ili alergijske bolesti, jer može doći do nedostatka vazduha;

  • ako pati od polenske groznice, polipa u nosu ili hroničnih opstruktivnih respiratornih poremećaja, postoji povećan rizik od alergijskih reakcija. Alergijske reakcije mogu se pojaviti kao napadi astme (tzv. analgetska astma, tj. astma izazvana analgeticima), Quincke-ov edem ili urtikarija (osip);

  • ako ima infekciju – videti odeljak „Infekcije“;

  • ako je upravo imalo veliku hiruršku intervenciju i potreban je medicinski nadzor:

  • ako je dehidrirano jer postoji povećan rizik od problema sa bubrezima kod dehidrirane dece;

  • ako Vaše dete uzima neki drugi nesteroidni antiinflamatorni lek (uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 inhibitore poput celekoksiba ili etorikoksiba) jer treba izbegavati uzimanje ovih lekova istovremeno (videti odeljak 2, „Drugi lekovi i BlokMAX FORTE za decu”).


  Treba biti oprezan ako se uzimaju drugi lekovi koji bi mogli povećati rizik od pojave ulceracija ili krvarenja, kao što su kortikosteroidi za oralnu upotrebu (kao što je prednizolon), lekovi za razređivanje krvi (kao što je varfarin), selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (lekovi koji se koriste za lečenje depresije) ili lekovi protiv zgrušavanja krvi (kao što je acetilsalicilna kiselina). (videti odeljak 2., „Drugi lekovi i lek BlokMAX FORTE za decu“)


  Trebalo bi da izbegavate preteranu upotrebu analgetika (lekova protiv bolova). Ako često uzimate lekove protiv bolova, posebno kombinacije različitih lekova, možete oštetiti funkciju bubrega. Ovaj rizik se može povećati kod pacijenata sa značajnom dehidratacijom (gubitkom velike količine tečnosti i soli).

  Dugotrajna upotreba bilo kog leka za bolove za lečenje glavobolja može da pogorša stanje. Ako se takva situacija dogodi ili se sumnja da je lek doveo do toga, treba zatražiti medicinski savet i terapiju prekinuti. Na dijagnozu glavobolje izazvanu prekomernom upotrebom lekova treba sumnjati kod pacijenata koji imaju česte ili svakodnevne glavobolje uprkos ( ili zbog) redovne upotrebe lekova protiv glavobolje.


  Kod produžene primene ibuprofena potrebna je redovna kontrola vrednosti parametara jetre, funkcije bubrega, kao i krvne slike.


  Reakcije kože

  Prijavljene su ozbiljne reakcije kože povezane sa lečenjem ibuprofenom. Upotrebu leka BlokMAX FORTE za decu treba odmah prekinuti i zatražiti medicinsku pomoć pri prvom pojavljivanju osipa na koži, lezija na sluzokoži, plikova ili bilo kojih drugih znakova alergijskih reakcija jer ovo mogu biti prvi znakovi veoma ozbiljnih kožnih reakcija. Videti odeljak 4. „Moguća neželjena dejstva“.

  Tokom trajanja virusa varičela (ovčje boginje) preporučljivo je izbegavati upotrebu ibuprofena. Infekcije

  Lek BlokMAX FORTE za decu može da maskira simptome ili znakove infekcije kao što su visoka

  telesna temperatura i bol. Zato je moguće da lek BlokMAX FORTE za decu može da odloži odgovarajuće lečenje infekcije, što može dovesti do povećanog rizika od komplikacija. Ovo je primećeno kod zapaljenja pluća izazvanog bakterijama i kod bakterijskih infekcija kože povezanih sa varičelom. Ako Vaše dete uzima ovaj lek dok ima infekciju, a simptomi infekcije se nastavljaju ili pogoršavaju, bez odlaganja se obratite lekaru.


  Krvarenja u gastrointestinalnom traktu čirevi ili perforacije koji mogu biti sa smrtnim ishodom, su prijavljeni za sve nesteroidne antiinflamatorne lekove -NSAIL u bilo kom trenutku tokom lečenja, sa ili bez pojave upozoravajućih simptoma i bez obzira na ranije pojave ozbiljne bolesti gastrointestinalnog trakta Kada se gastrointestinalno krvarenje ili čirevi jave, lečenje treba odmah prekinuti.Rizik od krvarenja, čireva ili perforacija se povećava sa povećanjem doze nesteroidnih antiinflamatornih lekova - NSAIL, kod pacijenata sa ranijom pojavom čira, naročito sa komplikacijama krvarenja ili perforacijom (videti odeljak 2, „Lek BlokMAX FORTE za decu ne smete dati detetu”) i kod starijih pacijenata. Ovi pacijenti treba da počnu lečenje najmanjom dostupnom dozom leka. Kod ovih pacijenata čija stanja zahtevaju istovremenu primenu male doze acetilsalicilne kiseline ili drugih lekova koji mogu povećati rizik od nastanka neželjenih gastrointestinalnih događaja treba razmotriti kombinovanu terapiju zaštitnim lekovima (npr. misoprostol ili inhibitori protonske pumpe).

  Upotreba nesteroidnih antiinflamatornih lekova/lekovi protiv bolova kao što je ibuprofen može biti povezana sa malo povećanim rizikom od srčanog (infarkt miokarda) ili moždanog udara (šloga), posebno kada se koriste u velikim dozama. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje terapije.


  Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre primene leka BlokMAX FORTE za decu ako pacijent:

  • ima probleme sa srcem uključujući srčanu slabost, anginu (bol u grudima), ili ako je imao srčani napad, operaciju ugrađivanja bajpasa, bolest perifernih arterija (loša cirkulacija u nogama zbog suženih ili začepljenih arterija), ili bilo koju vrstu moždanog udara (uključujući „mini moždani udar” ili prolazni ishemijski napad nalik moždanom udaru (tranzitorni ishemijski napad -

   „TIA“).

  • ima povišen krvni pritisak, dijabetes, povećanu vrednost holesterola, porodičnu istoriju bolesti srca ili moždani udar, ili je pušač.


   Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što primenite lek BlokMAX FORTE za decu ukoliko bilo koje od prethodno navedenih stanja postoji kod Vašeg deteta.


   Stariji pacijenti

   Kod starijih pacijenata je povećan rizik od pojave neželjenih dejstava pri upotrebi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), naročito onih povezanih sa želucem ili crevima. Za više informacija videti odeljak 4. „Moguća neželjena dejstva”.

   Pacijenti sa ranijom pojavom gastrointestinalne toksičnosti, naročito stariji pacijenti, treba da prijave sve neuobičajene abdominalne simptome (naročito krvarenje u gastrointestinalnom traktu) posebno u početnim fazama lečenja.


   Drugi lekovi i lek BlokMAX FORTE za decu

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko Vaše dete uzima, donedavno je uzimalo ili će možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Neki drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka BlokMAX FORTE za decu ili lek BlokMAX FORTE za decu utiče na njihovo dejstvo takođe. Zbog toga uvek pre uzimanja leka BlokMAX FORTE za decu sa nekim drugim lekom potražite savet lekara ili farmaceuta.


   Treba izbegavati istovremenu primenu leka BlokMAX FORTE za decu sa:

   • acetilsalicilnom kiselinom ili drugim NSAIL (lekovi protiv zapaljenskih procesa i bolova), uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2. Može doći do povećanog rizika od pojave čira ili krvarenja u želucu i crevima.

    Ukoliko uzimate male doze acetilsalicilne kiseline treba obavestiti lekara pre uzimanja leka BlokMAX FORTE za decu pošto dejstvo razređivanja krvi može biti poremećeno.


    Lek BlokMAX FORTE za decu bi trebalo koristiti uz oprez u kombinaciji sa:

    • Kortikosteroidima (kao što je prednizon) (lekovi koji se koriste u lečenju zapaljenskih stanja). Može doći do povećanog rizika od gastrointestinalnog krvarenja ili ulceracija

    • Kardiotoničnim glikozidima, kao što je digoksin (lekovi koji se koriste za lečenje srčane slabosti). Može doći do pojačanog dejstva digoksina

    • Antitrombocitnim lekovima i selektivnim inhibitorima ponovnog preuzimanja serotonina (lekovi koji se koriste za lečenje depresije) s obzirom na to da oni mogu da povećaju rizik od gastrointestinalnih neželjenih dejstava

    • Diureticima koji štede kalijim (npr. amilorid, kalijum-kanrenoat, spironolakton, triamteren) jer istovremena primena može da dovede do povećane vrednosti kalijuma u krvi

    • Litijumom (lek koji se koristi za lečenje nekih psihičkih oboljenja) s obzirom na to da postoje dokazi potencijalnog povećanja vrednosti litijuma u plazmi

    • Metotreksatom (lek koji se koristi za lečenje karcinoma (raka) ili reumatoidnog artritisa) s obzirom na to da postoje dokazi povecćanja vrednosti metotreksata u plazmi

    • Lekovi koji su poznati kao derivati sulfoniluree (lekovi koji se koriste za lečenje šećerne bolesti). Moguće su interakcije.

    • Aminoglikozidima (vrsta antibiotika). NSAIL mogu da uspore izlučivanje aminoglikozida

    • Probenecidom i sulfinilpirazonom (lekovi koji se koristi za lečenje gihta)

    • Ciklosporinom ili takrolimusom (lekovi koji utiču na imunski odgovor) postoje ograničeni dokazi povećanog rizika za toksičnost bubrega

    • Zidovudinom (lek koji se koristi za lečenje HIV infekcije) postoji dokaz povećanog rizika od krvarenja u zglobovima ili izliva krvi u okolno tkivo praćeno nastankom otoka (hematoma) kod HIV pozitivnih osoba obolelih od hemofilije na istovremenoj terapiji zidovudinom i ibuprofenom

    • Hinolonskim antibioticima, s obzirom na to da kod pacijenta koji uzimaju NSAIL i hinolone može doći do povećanog rizika od konvulzija (grčeva)

    • Antikoagulansima (lekovi koji razređuju krv/sprečavaju zgrušavanje krvi, npr. acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklopidin)

    • Lekovima za snižavanje povišenog krvnog pritiska (ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta blokatori kao što je atenolol, blokatori angiotenzin II receptora kao što je losartan)

    • Fenitoinom (lek u terapiji epilepsije), pošto može doći do pojačanog dejstva fenitoina

    • CYP2C9 inhibitorima (npr. vorikonazol i flukonazol, koji se koriste u terapiji gljivičnih infekcija). Istovremena primena ibuprofena sa ovim lekovima može da poveća izloženost ibuprofenu i da poveća rizik od javljanja neželjenih reakcija

    • Ritonavirom (lek koji se koristi za lečenje HIV infekcija). Ritonavir može da poveća vrednost NSAIL u plazmi

    • Baklofenom (lek koji se koristi za opuštanje mišića). Baklofen može da ispolji toksičnost odmah nakon primene ibuprofena.

    • Holestiramin (lek koji se koristi za smanjivanje vrednosti holesterola). Pri istovremenoj upotrebi ibuprofena i holestiramina, resorpcija ibuprofena je odložena i smanjena (25%). Lekove treba koristiti u razmaku od nekoliko sati.


    Uzimanje leka BlokMAX FORTE za decu sa alkoholom

    Pacijenti ne treba da piju alkoholna pića dok koriste lek BlokMAX FORTE za decu. Tokom istovremenog uzimanja alkohola i leka BlokMAX FORTE za decu verovatnije je da će se ispoljiti neko od neželjenih dejstava, koja se dešavaju u gastrointestinalnom traktu ili centralnom nervnom sistemu.


    Trudnoća, dojenje i plodnost

    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


    Trudnoća

    Lek BlokMAX FORTE za decu ne smete koristiti tokom poslednja 3 meseca trudnoće. Razgovarajte sa svojim lekarom o upotrebi ovog leka tokom prvih 6 meseci trudnoće.


    Dojenje

    Samo male količine ibuprofena i njegovih razgradnih proizvoda prolaze u majčino mleko.

    Lek BlokMAX FORTE za decu može da se koristi tokom dojenja, ako se koristi u preporučenoj dozi u najkraćem vremenskom periodu.


    Plodnost

    Lek BlokMAX FORTE za decu pripada grupu lekova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi) koji mogu štetno uticati na plodnost kod žene. Ovo dejstvo nestaje po prekidu upotreba leka.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

    Ovaj lek nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

 3. Kako se uzima lek BlokMAX FORTE za decu


Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Za ublažavanje simptoma potrebno je koristiti najmanju efektivnu dozu u što kraćem vremensom periodu. Ako Vaše dete ima infekciju, a simptomi infekcije (kako što su povišena telesna temperatura i bol) se nastavljaju ili pogoršavaju, bez odlaganja se obratite lekaru (vidite odeljak 2).


Uobičajena doza za terapiju bola i povišene telesne temperature:


Telesna masa deteta (uzrast)

Pojedinačna doza i način primene

Učestalost u 24 sata *

7-9 kg (6 – 11 meseci)

1 x 1,25 mL (odgovara 50 mg ibuprofena)

3 do 4 puta

10-15 kg (1-3 godine)

1 x 2,5 mL (odgovara 100 mg ibuprofena)

3 puta

16-19 kg (4-5 godina)

1 x 3,75 mL (odgovara 150 mg ibuprofena)

3 puta

20-29 kg (6– 9 godina)

1 x 5 mL (odgovara 200 mg ibuprofena)

3 puta

30-40 kg (10– 12 godina)

1 x 7,5 mL (odgovara 300 mg ibuprofena)

3 puta


* Doze treba dati približno na svakih 6 do 8 sati.


Ne preporučuje se za upotrebu kod dece mlađe od 6 meseci ili telesne mase manje od 7 kg.

Pojava neželjenih dejstava može se svesti na minimum uzimanjem najmanje efektivne doze u što kraćem vremenskom periodu.


UPOZORENjE: Ne uzimajte veću doze od navedene.


Način primene


Za oralnu upotrebu. Za pacijente sa osetljivim stomakom preporučuje se uzimanje leka BlokMAX FORTE za decu tokom obroka.

U pakovanju se nalazi plastični špric za doziranje od 5 mL koji treba da se koristi za uzimanje leka.


Uputstvo za upotrebu:

 1. Dobro promućkajte bocu pre svake upotrebe.

 2. Uklonite poklopac sa boce.

 3. Uklonite poklopac sa šprica (graduisani špric za doziranje).

 4. Dok je boca na čvrstoj, ravnoj površini, ubacite špric u bocu.

 5. Polako povucite klip šprica do oznake na špricu koja odgovara količini u mililitrima (mL) prema tabeli za doziranje.

 6. Izvadite špric iz boce.

 7. Pobrinite se da Vaše dete bude u uspravnom položaju.

 8. Postavite vrh šprica u usta detetu i lagano pritisnite klip šprica da biste polako oslobodili lek.

 9. Dozvolite detetu neko vreme da proguta lek.

 10. Ponovite korake od 4. do 9. na isti način sve dok ne date punu dozu.

 11. Nakon upotrebe ponovo zatvorite bocu poklopcem. Operite špric toplom vodom i pustite da se osuši.


Ovaj lek je namenjen samo za kratkotrajnu primenu.

Ako je neophodno da se lek koristi duže od 3 dana ili ako se simptomi pogoršaju, morate se posavetovati sa lekarom.

Ako ste uzeli više leka BlokMAX FORTE za decu nego što treba


Ako ste detetu dali više leka BlokMAX FORTE za decu nego što treba, ili ako je dete slučajno uzelo ovaj lek, odmah se obratite Vašem lekaru ili iditeu najbližu zdravstvenu ustanovu radi procene rizika i saveta o merama koje treba preduzeti.


Mogu se javiti sledeći znaci: mučnina, bol u stomaku, povraćanje (moguće sa pojavom krvi), gastrointestinalno krvarenje, glavobolja, tinitus (zujanje u ušima), zbunjenost, zamagljen vid, nekontrolisani pokreti očiju i retko proliv. Kod primene većih doza mogu se javiti uzbuđenje, dezorjentacija, koma, hiperkalemija (povećana vrednost kalijuma u krvi), povećanja protombinskog vremena/INR, pospanost, bol u grudima, palpitacije (subjektivni osećaj lupanja srca), gubitak svesti, grčevi (uglavnom kod dece), slabost i vrtoglavica, pojava krvi u urinu, osećaj hladnog tela ili problemi sa disanjem, kao i blaga glavobolja, bol u stomaku, krvarenje u gastrointestinalnom traktu, poremećaj funkcije bubrega i jetre, snižen krvni pritisak ili cijanoza (plava prebojenost usana ili kože) i pogoršanja astme kod astmatičara.


Ako ste zaboravili da uzmete lek BlokMAX FORTE za decu


Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ako zaboravite da uzmete ili da date dozu Vašem detetu, uzmite ili dajte je čim se setite, a zatim uzmite ili dajte sledeću dozu u skladu sa prethodno navedenim intervalom doziranja.


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Pojava neželjenih dejstva se može smanjiti ukoliko se koristi najmanja efektivna doza leka u što kraćem vremenskom periodu neophodnom za ublažavanje simptoma. Kod Vašeg deteta se može javiti neko poznato neželjeno dejstvo na nesteroidne antiinflamatorne lekove. Ako se to dogodi, ili ako ste zabrinuti, prestanite sa upotrebom ovog leka kod deteta i razgovarajte sa svojim lekarom što je pre moguće.

  Stariji pacijenti koji koriste ovaj lek imaju povećan rizik od razvoja problema povezanih sa neželjenim dejstvima.


  Lekovi kao što je BlokMAX FORTE za decu mogu biti povezani sa malim povećanim rizikom od srčanog udara („infarkt miokarda) ili moždanog udara („šloga“).


  Prestanite da koristite ovaj lek i potražite hitnu medicinsku pomoć ako kod Vašeg deteta primetite:

  • znake krvarenja želuca ili creva poput jakog bola u stomaku, crne stolice nalik katranu, povraćanja krvi ili komadića koji liče na talog kafe,

  • znake retke ali ozbiljne alergijske reakcije poput pogoršanja astme, zviždanja pri disanju nejasnog porekla ili nedostatka vazduha, oticanja lica, jezika ili grla, teškoća pri disanju, ubrzanog rada srca, pada krvnog pritiska koji može da dovede do šoka. Ovo se može desiti čak i pri prvom korišćenju ovog leka. Ako se bilo koji od ovih simptoma javi, odmah se javite lekaru.

  • ozbiljne reakcije na koži:

   • kao što su osip na koži sa crvenilom i stvaranjem plikova (Stevens-Johnson-ov sindrom, multiformni eritem, toksična epidermalna nekroliza/Lyell's-ov sindrom),

   • može se javiti teška reakcija kože, poznata kao DRESS sindrom. Simptomi DRESS sindroma uključuju osip, povišenu telesnu temperaturu, otečene limfne čvorove i povećane vrednosti eozinofila (vrsta belih krvnih zrnaca),

   • crveni, ljuspast, proširen osip sa izbočinama ispod kože i plikovima koji su uglavnom lokalizovani na kožnim naborima, trupu i gornjim ekstremitetima, praćen povišenom telesnom temperaturom na početku lečenja (akutna generalizovana egzantematozna pustuloza) (nepoznata učestalost). Ukoliko se jave navedeni simptomi, prestanite sa upotrebom leka BlokMAX FORTE za decu i odmah potražite medicinsku pomoć. Videti odeljak 2.


  Obavestite svog lekara ukoliko Vaše dete ima bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, ako se ona pogoršaju ili ako primetite neka dejstva koja nisu navedena.


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • gastrointestinalni simptomi kao što je gorušica, bol u stomaku i mučnina, problemi u varenju, proliv, povraćanje, nadimanje (gasovi), otežano pražnjenje creva (konstipacija), blaga krvarenja u želucu i/ili crevima koja u izuzetnim slučajevima mogu dovesti do anemije.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • čir na želucu ili crevima, ponekad sa perforacijama ili krvarenjem, zapaljenje sluzokože usta sa ulcercijama (čirevima) , pogoršanje postojeće bolesti creva (ulcerozni kolitis ili Kronova bolest), gastritis (zapaljenje sluzokože želuca),

  • poremećaj centralnog nervnog sistema kao što su glavobolja, vrtoglavica, nesanica, uznemirenost, razdražljivost ili umor,

  • poremećaji vida,

  • osip kože,

  • reakcije preosetljivosti, uključujući koprivnjaču i svrab.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zujanje u ušima (tinitus),

  • povećana vrednost uree u krvi, bol u bokovima i/ili stomaku, krv u mokraći i povišena telesna temperatura. Ovo mogu biti znaci oštećenja tkiva bubrega (papilarna nekroza),

  • povećana vrednost mokraćne kiseline u krvi,

  • smanjena vrednost hemoglobina.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • ezofagitis (zapaljenje jednjaka), pankreatitis (zapaljenje pankreasa), stvaranje suženja u crevima (nalik dijafragmi),

  • srčana slabost, srčani udar i oticanje lica i ruku (edem),

  • izlučivanje manje količine mokraće (urina) nego uobičajeno i oticanje (posebno kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom ili smanjenom funkcijom bubrega), edem (otok) i zamućen urin (nefrotski sindrom); zapaljenje bubrega (intersticijalni nefritis) koje može dovesti do akutne slabosti bubrega. Ako primetite bilo koji od navedenih simptoma ili ako osetite opštu nelagodnost, prestanite sa uzimanjem leka BlokMAX FORTE za decu, i odmah se obratite Vašem lekaru jer to mogu biti prvi znaci oštećenja funkcije bubrega ili slabosti bubrega,

  • psihotične reakcije, depresija,

  • povišen krvni pritisak (hipertenzija), vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova),

  • osećaj lupanja srca (palpitacije),

  • poremećaj rada jetre i oštećenje jetre (prvi znak može biti promena boje kože), posebno tokom dugotrajne primene leka, slabost jetre, hepatitis (akutno zapaljenje jetre),

  • problemi sa stvaranjem ćelija krvi (prvi znaci su povišena telesna temperatura, bol u grlu, površinski čirevi u ustima, simptomi slični gripu, teška isrpljenost, krvarenje iz nosa i iz kože, neobjašnjena pojava modrica). U ovim slučajevima odmah prestanite sa uzimanjem leka i obratite se lekaru. Smanjenje broja ćelija krvi (anemija), leukopenija (smanjen broj belih krvnih zrnaca), trombocitopenija (smanjenje broja ćelija koje učestvuju u zgrušavanju krvi), pancitopenija (smanjenje broja svih krvnih ćelija) i agranulocitoza (nedostatak belih krvnih zrnaca)

   Ne smete sami lečiti ove simptome lekovima protiv bolova ili lekovima za ublažavanje povišene telesne temperature (antipireticima),

  • ozbiljne alergijske reakcije koje uključuju otok lica, jezika i grla, dispneja (otežano disanje), tahikardija (ubrzan rad srca), hipotenzija (anafilaksa, angioedem ili težak šok),

   pogoršanje astme

  • teške infekcije kože i komplikacije na mekom tkivu tokom infekcije virusom ovčijih boginja (varičele),

  • opisano je pogoršanje zapaljenja u vezi sa infekcijom (npr. nekrotizirajući fascitis) povezano sa upotrebom određenih lekova protiv bolova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi). Ako Vam se jave znaci infekcije ili se ti znaci pogoršaju, odmah se obratite lekaru kako bi utvrdio da li postoji potreba za antiinfektivnim/antibiotskim lečenjem,

  • simptomi aseptičkog meningitisa praćeni ukočenim vratom, glavoboljom, mučninom, povraćanjem, povišenom telesnom temperaturom, ili pomućenjem svesti su zapaženi pri korišćenju ibuprofena. Verovatnije je da će se javiti kod pacijenata sa autoimunskim poremećajima (sistemski eritemski lupus, mešovita bolest vezivnog tkiva). Ako se ovo desi, odmah se obratite lekaru,

  • gubitak kose (alopecija).


   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

  • reakcije respiratornog trakta uključujući astmu, bronhospazam ili otežano disanje.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. Kako čuvati lek BlokMAX FORTE za decu


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek BlokMAX FORTE za decu posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka: 6 meseci, na temperaturi do 25°S.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek BlokMAX FORTE za decu

natrijum-citrat, dihidrat; natrijum-benzoat; aroma grožđa (sadrži: propilenglikol i arome); aroma za maskiranje ukusa (sadrži: voda, propilenglikol i arome); simetikon emulzija 30%; natrijum-hlorid; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek BlokMAX FORTE za decu i sadržaj pakovanja


Oralna suspenzija.

Homogena suspenzija, skoro bele do krem-bele boje, mirisa na grožđe.


Unutrašnje pakovanje je boca od neutralnog stakla, braon boje, zapremine 125 mL u kojoj se nalazi 100 mL oralne suspenzije, zatvorena izgraviranim polipropilenskim zatvaračem sa sigurnosnim prstenom za decu.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bocu, jedan plastični graduisani špric za doziranje zapremine 5 mL (graduisan na 1,25 mL; 2,5 mL; 3,75 mL i 5 mL) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD Skopje

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2020.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-01515-19-001 od 04.11.2020.