Početna stranica Početna stranica

Tensec plus
bisoprolol, hidrohlortiazid

CENE

film tableta blister, 30 po (5 mg +12,5 mg)

Veleprodaja: 185,50 din
Maloprodaja: 224,47 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Tensec plus, 5mg/12,5mg, film tableta

bisoprolol/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tensec plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tensec plus

 3. Kako se uzima lek Tensec plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tensec plus

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Tensec plus i čemu je namenjen

  Lek Tensec plus se primenjuje u terapiji visokog krvnog pritiska (esencijalne hipertenzije). Sadrži dve aktivne supstance: bisoprolol i hidrohlortiazid koje se međusobno dopunjuju u cilju smanjenja krvnog pritiska.


  Bisoprolol pripada grupi lekova poznatoj kao beta-blokatori. Bisoprolol blokira specifične beta receptore u srcu i dovodi do smanjenja srčane frekvence, kontraktilne snage srčanog mišića, usporava sprovođenje od pretkomora do komora i smanjuje aktivnost određenih prenosnih supstanci koje dovode do porasta krvnog pritiska (smanjenje aktivnosti renina).


  Hidrohlortiazid pripada grupi diuretika (tiazidni diuretici) i dovodi do povećanog izlučivanja vode i elektrolita.

  Vaš lekar će Vam propisati lek Tensec plus u slučaju da pojedinačna terapija bisoprololom ili hidrohlortiazidom ne dovodi do postizanja željene vrednosti krvnog pritiska.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tensec plus Lek Tensec plus ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na bisoprolol, hidrohlortiazid ili druge tiazide, sulfonamide ili na bilo koju pomoćnu supstancu leka navedenu u odeljku 6.

  • ako imate naglo nastalu srčanu slabost (akutna srčana insuficijencija) ili pogoršanje postojeće srčane slabosti (dekompenzovana srčana slabost), koja zahteva intravensku terapiju sa supstancama koje jačaju snagu srca

  • ako ste u stanju šoka usled poremećaja funkcije srca (kardiogeni šok)

  • ako imate poremećaje srčanog ritma (AV blok II i III stepena - bez pejsmejkera, “sick-sinus” sindrom, SA blok)

  • ako imate smanjenu srčanu frekvencu (puls u miru < 60/min) pre započinjanja terapije

  • kod izraženo niskog krvnog pritiska (sistolni pritisak manji od 90 mm Hg)

  • ako imate teške napade gušenja

  • ako imate uznapredovale poremećaje cirkulacije ekstremiteta ili suženja krvnih sudova u predelu prstiju na nogama i rukama (što može uzrokovati osećaj bockanja i trnjenja ili promenu boje prstiju na rukama i nogama) (periferna vaskularna bolest ili Reynaud-ov sindrom)

  • ako imate nelečeni tumor srži nadbubrežne žlezde koji stvara hormone (feohromocitom)

  • ako imate nedostatak kalijuma koji ne reaguje na terapiju (hipokalemija), izraziti nedostatak natrijuma (teška hiponatrijemija) ili povećane vrednosti kalcijuma u krvi (hiperkalcemija)

  • ako imate teško oštećenje funkcije bubrega sa izrazito oslabljenim ili potpunim prestankom stvaranja urina (klirens kreatinina < 30 mL/min ili serumski kreatini > 1,8 mg/100 mL) ili akutno zapaljenje bubrega (akutni glomerulonefritis)

  • ako imate teško oštećenje funkcije jetre i poremećaj svesti (hepatička koma i prekoma)

  • ako je povećana kiselost Vaše krvi (metabolička acidoza)

  • ako imate giht (oboljenje nastalo kao posledica povećanih vrednosti mokraćne kiseline u krvi)

  • ukoliko dojite (videti odeljak "Trudnoća i dojenje")


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Tensec plus ukoliko imate:


  • srčanu slabost kao prateću bolest, ukoliko je moguće terapiju treba započeti bisoprololom, jednokomponentnim lekom uz preporučene faze titracije na početku lečenja

  • promenljive vrednosti šećera u krvi (šećernu bolest) s obzirom na to da postoji rizik od pada šećera u krvi (potrebno je redovno praćenje laboratorijskih vrednosti glukoze u krvi)

  • ste dugotrajnoj strogoj dijeti

  • blagi poremećaj sprovođenja impulsa iz pretkomore u komoru (AV blok prvog stepena)

  • bol u grudima koji je uzrokovan spazmom krvnih sudova srca i u miru (Prinzmetalova angina)

  • ozbiljno zadebljanje koronarnih krvnih sudova ili krvnih sudova u mozgu

  • perifernu vaskularnu bolest pri čemu se tegobe mogu pojačati, naročito na početku terapije

  • smanjenu količinu tečnosti u organizmu (hipovolemiju)

  • oštećenu funkciju jetre.

  • ako ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promena) na koži tokom lečenja. Lečenje hidrohlortiazidom, naročito dugotrajna primena uz visoke doze, može da poveća rizik od nekih vrsta raka kože ili usana (nemelanomski karcinom kože). Zaštitite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zracima za vreme uzimanja leka Tensec plus.


   Ako ste na terapiji koja slabi ili sprečava alergijske reakcije ili ako ste imali teške alergijske reakcije (terapija desenzibilizacije), beta-blokatori kao što je bisoprolol-fumarat mogu povećati osetljivost na supstance koje uzrokuju alergije, kao i težinu generalizovanih alergijskih reakcija. Lečenje adrenalinom u ovom slučaju ne pokazuje uvek željeno dejstvo.


   Kod pacijenata koji imaju psorijazu ili je neko u porodici imao ovo oboljenje, lek Tensec plus uzimajte samo nakon konsultacije sa lekarom koji će proceniti korist i rizik terapije.


   Terapija bisoprololom može maskirati simptome povećane aktivnost štitaste žlezde.


   Kod pacijenata sa retkim tumor nadbubrežne žlezde (feohromocitom) lek Tensec plus sme da se uzima samo zajedno sa terapijom tzv. alfa-blokatorima.


   Pre uvođenja pacijenta u opštu anesteziju, neophodno je da obavestite anesteziologa ako ste na terapiji lekom Tensec plus, pošto može doći do interakcije ovog leka sa drugim lekovima. Najčešće je potrebno pre hirurškog zahvata obustaviti terapiju lekom Tensec plus, ali ona mora da bude spora i postepena, da se završi najkasnije do 48 sati pre hirurške intervencije. O ovome će odlučiti ordinirajući lekar.


   Kod pacijenata sa bronhijalnom astmom ili drugim respiratornim opstruktivnim bolestima pluća i disajnih puteva sa suženjem disajnih puteva, potreban je oprez zbog mogućnosti pojave otežanog disanja ili pogoršanja bronhospazama (gušenje izazvano grčom disajne muskulature). Povremeno može doći do povećanog otpora u disajnim putevima kod pacijenata sa astmom što može zahtevati povećanje doze Vašeg leka za astmu. Ako patite od teškog oblika astme, ne smete uzimati lek Tensek plus. Molimo Vas da odmah informišete svog lekara ako patite od hronične opstruktivne bolesti pluća ili blage astme i ako se kod Vas nakon uzimanja leka Tensek plus pojave nove teškoće pri disanju, kašljalj ili krkljanje posle fizičkog napora.


   Hidrohlortiazid u ovom leku može uzrokovati povećanu osetljivost Vaše kože na sunce ili veštačke UV zrake. Zaštitite delove tela koji su izložni sunčevoj svetlosti ili veštačkim UV zracima, prestanite sa uzimanjem ovog leka i obratite se Vašem lekaru ukoliko tokom terapije dođe do pojave ospe, svraba ili preosetljivosti kože.


   Aktivna supstanca hidrohlortiazid može da izazove retku reakciju koja dovodi do smanjene oštrine vida i bolova u oku (akutna tranzitorna miopija ili akutni glaukom zatvorenog ugla). Ovo mogu da budu simptomi povišenog intraokularnog pritisaka i mogu da se pojave u roku od nekoliko sati do nekoliko dana od početka primene leka Tensec plus. Ako se ne leče, ovi simptomi mogu da dovedu do trajnog gubitka vida. Prvi korak u lečenju je ukidanje hidrohlortiazida čim je moguće.


   Dugotrajna terapija hidrohlortiazidom može da dovede do poremećaja tečnosti i elektrolita, posebno do nedostatka kalijuma, natrijuma, magnezijuma, hlora kao i kalcijuma. Nedostatak kalijuma može doprineti razvoju ozbiljnih poremećaja srčanog ritma, a povremeno i aritmiji torsades de pointes koja može biti životno ugrožavajuća.


   Prekomerna kiselost krvi (metabolička alkaloza) može da se pogorša usled poremećenog balansa tečnosti i elektrolita.

   Tokom dugotrajne terapije lekom Tensec plus Vaš lekar će redovno proveravati vrednosti elektrolita u serumu (naročito kalijuma, natrijuma i kalcijuma), kreatinina i ureje, holesterola, triglicerida, mokraćne kiseline i šećera.


   Ako imate povećane vrednosti mokraćne kiseline u krvi (hiperurikemija), može biti povećan rizik od napada gihta.Vaš lekar može redovno kontrolisati mokraćnu kiselinu u krvi ukoliko bolujete od gihta.


   Prijavljeni su slučajevi akutnog zapaljenja žučne kese (holecistitis) kod pacijenata sa kalkulozom žučne kese (kamen u žučnoj kesi).


   Treba voditi računa o pravovremenoj nadoknadi tečnosti


   Ako se pojave srčane komplikacije, u slučaju prekomernog pada krvnog pritiska (ošamućenost, vrtoglavica), nedostatka daha ili u slučaju predoziranja, neophodno je postaviti pacijenta u ležeći položaj sa glavom nižom od ostalog dela tela, i odmah potražiti savet lekara.


   Sportisti

   Za ovu grupu pacijenata je važno da znaju da ovaj lek sadrži aktivnu supstancu koja može pokazati pozitivnu reakciju na doping testu.


   Drugi lekovi i Tensec plus


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Ne preporučuje se istovremena primena zajedno sa sledećim lekovima:

   Litijum: bisoprolol/hidrohlortiazid može pojačati kardiotoksične i neurotoksične efekte litijuma tako što smanjuje izlučivanje litijuma.


   Kalcijumskim antagonistima tipa verapamila i diltiazema: negativan efekat na kontraktilnost miokarda i AV sprovođenje. Intravenska primena kalcijumskih antagonista tipa verapamila kod pacijenata na terapiji beta- blokatorima može dovesti do teške hipotenzije i AV bloka (pada pritiska i poremećaja sprovođenja).


   Lekovi za visok krvni pritisak (antihipertenzivi) sa centralnim dejstvom kao što su klonidin i drugi (npr. metildopa, moksonidin ili rilmenidin)-mogu dovesti do pogoršanja srčane insuficijencije.


   Kombinacije koje treba primenjivati sa oprezom:


   Važno je da obavestite lekara ako uzimate neke od sledećih lekova:

   • lekove koji snižavaju krvni pritisak (ACE inhibitore (kaptopril, enalapril) i antagoniste angiotenzin II receptora (može doći do poremećaja funkcije bubrega), blokatore kalcijumskih kanala (tipa

    felodipin, amlodipin), određene lekove za spavanje (barbiturate) ili lekove za lečenje psihijatrijskih oboljenja (fenotiazin, triciklične antidepresive)

   • lekovi za lečenje koronarne srčane bolesti ili poremećaja srčanog ritma kao što su antiaritmici prve grupe (npr. lidokain, fenitoin, flekainid, propafenon, antiaritmici IA grupe, npr. hinidin, hidrohinidin, dizopiramid i antiaritmici III grupe npr. amjodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid: može doći do pogoršanja srčane funkcije, poremećaja ritma i pada krvnog pritiska.

   • lekove koji indukuju torsade de pointes, a nisu antiaritmici (npr. astemizol, intravenski eritromicin, halofantrin, pentamidin, sparfloksacin, terfenadin, vinkamin)

   • parasimpatomimetici (između ostalog lekovi za inkontinenciju stolice i mokraće, za urođenu slabost mišića i Alchajmerovu bolest) – povećan rizik od usporenog rada srca

   • lokalni beta blokatori, uključujući kapi za oči za lečenje glaukoma

   • insulin ili drugi oralni antidijabetici za smanjenje vrednosti šećera u krvi (za lečenje šećerne bolesti)- smanjenje vrednosti šećera u krvi može da bude pojačano, a simptomi upozorenja za male vrednosti šećera u krvi, naročito povišena frekvenca pulsa, mogu da budu maskirani ili umanjeni. Zato su neophodne redovne laboratorijske kontrole šećera u krvi.

   • anestetici: anesteziolog bi trebalo da bude informisan o terapiji lekom Tensec plus pre uvođenja u totalnu anesteziju

   • lekove koji pomažu radu srca (kardiotonični glikozidi)

   • lekove za ublažavanje bolova ili antiinflamatorne lekove (npr. acetilsalicilna kiselina, nesteroidni antiinflamatorni lekovi)-koji deluju na smanjenje krvnog pritiska lekom Tensec plus može da bude smanjeno

   • ß-simpatomimetici (vazokonstriktori, dekongestivni lekovi) – npr. izoprenalin, dobutamin

   • lekove koji deluju na nervni sistem (simpatomimetici sa alfa i beta mimetičkim dejstvom, npr. adrenalin, noradrenalin) – alfa mimetičko dejstvo se pojačava (povećanje krvnog pritiska, pogoršanje intermitentne klaudikacije (bolovi u nozi nakon dužeg hoda))

   • lekove koji vode do povećanog gubitka kalijuma (glukokortikoidi, ACTH, karbenoksolon, amfotericin B ili lekovi sa diuretskim efektom kao što je furosemid, određene laksative): istovremena primena sa lekom Tensec plus može da dovede do nedostatka kalijuma

   • metildopa – postoji mogućnost u izolovanim slučajevima od povećane razgradnje crvenih krvnih zrnaca

   • efekat lekova za izbacivanje mokraćne kiseline koji se primenjuju kod gihta može da bude smanjen usled primene leka Tensec plus. Kod istovremene primene alopurinola i tiazidnih diuretika opisane su ozbiljne reakcije preosetljivosti, naročito kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega

   • holestiramin ili holestipol (u terapiji visokog holesterola)-može da smanji resorpciju hidrohlortiazidne koja ima na smanjenje krvnog pritiska

   • lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi (antikoagulansi) – istovremena primena sa lekom Tensec plus može da oslabi dejstvo


    Voditi računa kod istovremene primene sa sledećim lekovima:

   • Meflokin (lek protiv malarije)

   • Inhibitori monoaminookisdaze (lekovi za terapiju depresije)

   • Hormoni kore nadbubrežne žlezde (kortizon) – može da umanji efekat smanjenja krvnog pritiska.

   • Lekove za migrenu koji sadrže ergotamine – može biti pojačan efekat ovih lekova

   • Lekovi koji dovode do pojačane osetljivosti na svetlost – osetljivost može da bude još više pojačana

   • Lekovi (npr. rifampicin) koji utiču na enzime koji deluju na razgradnju lekova – može biti skraćeno vreme zadržavanja bisoprolola u organizmu (generalno nije potrebno povećanje doze).


   Uzimanje leka Tensec plus sa alkoholom


   Konzumiranje alkohola može povećati efekat leka Tensec plus na snižavanje krvnog pritiska.


   Plodnost, trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća:

   Morate obavestiti svog lekara o tome da ste trudni ili da mislite da ste trudni. Vaš lekar će Vam u tom slučaju savetovati da uzimate neki drugi alternativni lek. S obzirom na to da se lek Tensec plus ne preporučuje u trudnoći, prevashodno zbog toga što ovaj lek prolazi placentalnu barijeru. Kada se koristi nakon trećeg meseca trudnoće može da izazove štetne efekte na fetus i novorođenče.


   Dojenje:

   Obavestite svog lekara ukoliko dojite ili planirate da započnete dojenje. Lek Tensec plus se ne preporučuje kod dojilja.Vaš lekar će zahtevati lečenje drugim alternativnim lekom dok dojite.


   Plodnost:

   Nema dovoljno podataka o upotrebi kombinacije lekova bisoprolol, hidrohlortiazid i njihovim efektima na plodnost kod ljudi.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Tensec plus nema ili ima neznatan uticaj na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama. Međutim, usled individualnih razlika u reakciji na lek, sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama može biti smanjena. Ovo treba imati na umu naročito na početku terapije, prilikom promene leka, kao i prilikom istovremene upotrebe alkohola.


 3. Kako se uzima lek Tensec plus

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajene doze su:


  Jedna tableta leka Tensec plus 5 mg/12,5 mg, jednom dnevno (što odgovara 5 mg bisoprolol-fumarata i 12,5 mg hidrohlortiazida).


  Ukoliko snižavanje krvnog pritiska nije adekvatno, doza se može povećati na 2 tablete leka Tensec plus 5mg/12,5mg jednom dnevno (što odgovara 10 mg bisoprolol-fumarata i 25 mg hidrohlortiazida).

  Lečenje je obično dugoročna terapija.


  Terapija lekom Tensec plus treba da se završi postepenim smanjivanjem doze (sa prepolovljenom dozom u periodu od 7-10 dana). Ordinirajući lekar će odlučiti o dužini terapije što zavisi od prirode i težine bolesti. Nemojte sami menjati dozu leka Tensec plus bez saveta Vašeg lekara.


  Oštećena funkcija bubrega i jetre

  Kod blagih do srednje teških poremećaja funkcije bubrega smanjena je eliminacija hidrohlorotiazidne komponente. Kod pacijenata sa teškim poremećajem bubrega (klirens kreatinina <30mL/min i kreatinin u serumu >1,8 mg/100mL) i poremećajem funkcije jetre ne sme se primenjivati lek Tensec plus.


  Stariji pacijenti

  Kod starijih pacijenata nije potrebno prilagođavanje doze.


  Primena kod dece i adolescenata

  Nema iskustava o upotrebi leka Tensec plus kod dece i adolescenata. Iz ovog razloga se ne može preporučiti primena kod dece i adolescenata.


  Način primene:

  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.

  Progutajte tabletu ujutro, natašte, tokom ili nakon doručka sa dovoljnom količinom tečnosti. Tablete nemojte žvakati. .

  Tableta se može podeliti na jednake doze.


  Ako ste uzeli više Tensec plus nego što treba


  Odmah obavestite svog lekara.

  U skladu sa težinom predoziranja, on će odlučiti o eventualnim neophodnim merama. Najčešći simptomi predoziranja su usporeni rad srca, izraziti pad krvnog pritiska (ošamućenost, vrtoglavica), akutna slabost srčanog mišića (edemi, nedostatak vazduha) i znaci niskog nivoa šećera u krvi.

  Bronhospazam može dovesti do otežanog disanja (respiratornog distresa).


  Kliničku sliku akutnog ili hroničnog predoziranja hidrohlortiazidom odlikuje veliki gubitak tečnosti i elektrolita. Najčešći znaci predoziranja su vrtoglavica, mučnina, povraćanje, pospanost, slabost mišića.


  U slučaju predoziranja, terapija lekom Tensec plus mora da se prekine. Potrebno je odmah potražiti savet lekara.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tensec plus


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tensec plus


  Ne prekidajte uzimanje leka Tensec plus bez saveta Vašeg lekara.


  Doza leka se mora postepeno smanjivati. Ovo treba imati u vidu naročito kod pacijenata sa bolestima koronarnih krvnih sudova (ishemijske bolesti srca), s obzirom na to da nagli prekid terapije može dovesti do akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Da biste izbegli ozbiljne posledice, odmah kontaktirajte lekara ako neželjeno dejstvo značajno utiče na vas, ako se pojavi iznenada ili brzo pogoršava.


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • povećane vrednosti šećera u krvi, povećane vrednosti masnoća u krvi (triglicerida, holesterola), povećane vrednosti mokraćne kiseline u krvi (kod pacijenata sa određenim predispozicijama može dovesti do napada gihta), poremećaj ravnoteže tečnosti i elektrolita (smanjenje kalijuma i natrijuma, magnezijuma i hlora, kao i porast kalcijuma u krvi)

  • umor, vrtoglavica, glavobolja. Ovi simptomi se javljaju naročito na početku terapije. Generalno su blagi i obično se povlače tokom 1 do 2 nedelje

  • osećaj hladnoće ili utrnulosti u rukama i nogama

  • mučnina, povraćanje, proliv, otežano pražnjenje creva


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • gubitak apetita

  • nesanica, depresija

  • usporen srčani rad (bradikardija), poremećaj srčanog ritma, pogoršanje postojeće srčane slabosti

  • pad krvnog pritiska pri ustajanju koji može dovesti do ošamućenosti i vrtoglavice (ortostatska hipotenzija), zapaljenje zida krvnih sudova (vaskulitis)

  • grč disajne muskulature (bronhospazam) kod pacijenata sa bronhijalnom astmom i podacima o ranijoj hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća, što dovodi do gušenja

  • bol u stomaku, zapaljenje pankreasa (pancreatitis)

  • mišićna slabost i grčevi

  • malaksalost

  • prolazni porast serumskog kreatinina i uree, porast vrednosti laboratorijskih amilaza u krvi


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):


  • smanjen broj belih krvnih zrnaca i krvnih pločica (leukopenija, trombocitopenija) ova neželjena dejsta prate sledeći simptomi: bol u grlu, temperatura, veća podložnosti infekcijama, umor, bledilo, povećana sklonost ka krvarenju)

  • noćne more, halucinacije (vidne i slušne obmane)

  • smanjeno stvaranje suza (potreban je oprez kod pacijenata koji nose kontaktna sočiva), poremećaji vida

  • poremećaji sluha

  • iznenadni, kratkotrajni gubitak svesti

  • zapušenost nosa, svrab i curenje iz nosa (alergijski rinitis)

  • porast vrednosti enzima jetre (AST, ALT), zapaljenje jetre (hepatitis), žutica, zapaljenje žučne kese (naročito ako postoji kamen u žuči)

  • reakcije preosetljivosti (svrab, prolazno crvenilo, osip na koži, osetljivost na svetlost, krvni izlivi na koži, koprivnjača)

  • akutno zapaljenje bubrega

  • impotencija


   Veoma retka neželjena dejstva:

  • izraženo smanjenje broja granulocita (vrsta belih krvnih ćelija) u krvi (agranulocitoza) povećava rizik od nastanka infekcija i temperature

  • metabolička alkaloza, (povećane vrednosti pH krvi preko 7,4)

  • zapaljenje konjunktiva (konjunktivitis)

  • bol u grudima

  • izazivanje ili pogoršanje psorijaze ili ospe slične psorijazi, alopecija (opadanje kose), kožni lupus eritematozus

  • kao posledica hipokalemije mogu se javiti sledeći simptomi: osećaj trnjenja u rukama i nogama (parestezija), apatija, zamor, iscrpljenost, mišićna slabost, preterano nakupljanje gasova u digestivnom traktu (meteorizam) ili poremećaj srčanog ritma. Izraziti pad vrednosti kalijuma u krvi može dovesti do prekida u pasaži creva (paralitički ileus), i u ekstremnim uslovima do poremećaja svesti i kome.


   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

  • intersticijalne bolesti pluća

  • smanjena oštrina vida i bol u oku (prolazna miopija i akutno povećanje očnog pritiska)

  • rak kože i usana (nemelanomski karcinom kože) Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Tensec plus

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Tensec plus posle isteka roka naznačenog na spoljašnjem pakovanju ("Važi do"). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dana navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 o C, u originalnom pakovanju.

  Neupotrebljeni lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljeni lekovi od građana. Neupotrebljeni lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Tensec plus

Aktivne supstance su:

Jedna film tableta leka Tensec plus sadrži: bisoprolol-fumarat 5 mg

hidrohlortiazid 12,5 mg


Pomoćne supstance:


Jezgro tablete: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; skrob, preželatinizovan; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Film tablete: hipromeloza; dimetikon 350; makrogol 400; titan-dioksid (E 171); gvožđe (III)-oksid, crveni (E 172).


Kako izgleda lek Tensec plus i sadržaj pakovanja


Film tablete.

Okrugle, ružičaste do crvene bikonveksne film tablete sa utisnutom podeonom linijom na obe strane i utisnutim oznakama “B-H” i “5-12” na jednoj strani.

Tableta se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje je Al/PVC/PE/PVDC blister sa 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera sa po 10 film tablete (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC

Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01655-18-001 od 15.03.2019.