Početna stranica Početna stranica

Paclitaxel Kabi
paklitaksel

UPUTSTVO ZA LEK


Paclitaxel; 6 mg/mL; koncentrat za rastvor za infuziju paklitaksel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


Kao i mnogi drugi citostatici i paklitaksel može uzrokovati sterilitet, koji može biti trajan.


Paklitaksel može uzrokovati zapaljenje pluća kada se koristi u kombinaciji sa, ili nakon, zračne terapije (radioterapije).


Laboratorijske analize (npr. analize krvi) se mogu raditi da bi se proverila promena u funkciji jetre, bubrega, kao i broja ćelija krvi, što su sve neželjene reakcije primene paklitaksela.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Paclitaxel

  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Ne smete koristiti lek Paclitaxel posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon („Važi do”). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Nakon prvog otvaranja bočice (nerekonstituisani proizvod):

  Hemijska i fizička stabilnost tokom upotrebe dokazana je za 28 dana na 25°C, nakon što je lek više puta izvlačen pomoću različitih igala.

  Za vreme i uslove čuvanja tokom upotrebe odgovoran je korisnik.

  Nakon razblaživanja:

  Hemijska i fizička stabilnost rastvora koji je pripremljen za infuziju dokazana je za period od 24 sata na temperaturi od 25°C kada se za razblaženje koristi 5% rastvor glukoze, 0,9% rastvor natrijum-hlorida, 5% rastvor glukoze u Ringerovom rastvoru ili mešavina rastvora 5% glukoze i 0,9% rastvora natrijum-hlorida.

  S mikrobiološkog stanovišta, lek treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah nakon otvaranja, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe, odgovornost su korisnika i ne bi trebalo da bude duži od 24 sata na temperaturi od 2-8°C sem ako rekonstituisanje/razblaženje nije vršeno u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Posle razblaženja, rastvor koristiti za jednokratnu u potrebu.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Paclitaxel

  • Aktivna supstanca je paklitaksel.

 1. mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 6 mg paklitaksela. Jedna bočica od 5 mL sadrži 30 mg paklitaksela.

  Jedna bočica od 16,7 mL sadrži 100 mg paklitaksela.


  • Pomoćne supstance su: etanol bezvodni, makrogolglicerolricinoleat i limunska kiselina, bezvodna (za podešavanje pH).


   Kako izgleda lek Paclitaxel i sadržaj pakovanja


   Koncentrat za rastvor za infuziju

   Lek Paclitaxel je bistar, svetlo-žut rastvor.


   Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla (tip I) s gumenim čepom od brombutil gume koji je obložen teflonskim slojem i aluminijumskom kapicom flip–off poklopcem)


   Jedna bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 30 mg paklitaksela.

   Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi staklena bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju i Uputstvo za lek.


   Jedna bočica sa 16,7 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 100 mg paklitaksela.

   Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi staklena bočica sa 16,7 mL koncentrata za rastvor za infuziju, i Uputstvo za lek.

   Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

   FRESENIUS KABI D.O.O. BEOGRAD,

   Bulevar Milutina Milankovića 9ž, Beograd


   Proizvođač:

   FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC.,

   Lion Court, Farnham Road, Bordon, Velika Britanija


   Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


   Mart, 2019.


   Režim izdavanja leka:

   Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


   Broj i datum dozvole:

   Paclitaxel; koncentrat za rastvor za infuziju; 6mg/mL; bočica staklena, 1 x 5mL 515-01-01413-18-001 od 28.03.2019.

   Paclitaxel; koncentrat za rastvor za infuziju; 6mg/mL; bočica staklena, 1 x 16,7mL 515-01-01416-18-001 od 28.03.2019.


   <------------------------------------------------------------------------------------------------>

   <SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:>


   Terapijske indikacije


   Karcinom ovarijuma: U prvoj liniji hemioterapije karcinoma ovarijuma, paklitaksel je indikovan za lečenje pacijentkinja sa uznapredovalim karcinomom ovarijuma ili sa rezidualnim oboljenjem (> 1cm) posle incijalne laparotomije, u kombinaciji sa cisplatinom.


   U drugoj liniji hemioterapije karcinoma ovarijuma, paklitaksel je indikovan u terapiji metastatskog karcinoma ovarijuma nakon neuspele standardne terapije lekovima koji sadrže platinu.


   Karcinom dojke:

   Kao adjuvantna terapija, paklitaksel je indikovan za lečenje pacijentkinja sa nodus – pozitivnim karcinomom dojke nakon prethodne terapije antraciklinom i ciklofosfamidom (AC terapija). Adjuvantna terapija paklitakselom je alternativa produžetku AC terapije.


   Paklitaksel je indikovan u prvoj liniji hemioterapije lokalno uznapredovanog ili metastatskog karcinoma dojke, bilo u kombinaciji sa antraciklinom, kod pacijentkina kod kojih je terapija antraciklinom odgovarajuća, ili u kombinaciji sa trastuzumabom, kod pacijentkinja sa prekomernom ekspresijom HER-2 receptora (engl. human epidermal growth factor receptor 2) na osnovu rezultata imunohistohemijske analize 3+ i kod kojih terapija antraciklinima nije odgovarajuća (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakodinamski podaci).


   Kao monoterapija, paklitaksel je indikovan za lečenje metastatskog karcinoma dojke kod pacijentkinja kod kojih je standardna terapija antraciklinom bila neuspešna ili kod pacijentkinja koje nisu kandidati za terapiju antraciklinom.


   Uznapredovali nemikrocelularni karcinom pluća (NSCLC):

   Lek Paklitaksel je, u kombinaciji sa cisplatinom, indikovan za lečenje nemikrocelularnog karcinoma pluća (NSCLC) kod pacijenata koji nisu kandidati za potencijalnu kurativnu hiruršku intervenciju operaciju i/ili terapiju zračenjem.


   Kapošijev sarkom povezan sa AIDS-om:

   Lek Paklitaksel je indikovan za lečenje pacijenata sa uznapredovalim Kapošijevim sarkomom (KS) povezanim sa AIDS-om kod kojih prethodna terapija lipozomalnim antraciklinom nije bila uspešna.

   Ograničeni podaci o efikasnosti podržavaju ovu indikaciju, a sažetak relevantnih studija je prikazan u odeljku Farmakodinamski podaci


   Doziranje i način primene


   Paklitaksel se sme davati samo uz nadzor kvalifikovanog onkologa u odeljenjima specijalizovanim za davanje citotoksičnih agenasa (videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom ).


   Pre primene paklitaksela kod svih pacijenata neophodna je premedikacija kortikosteroidima,antihistaminicima i H2 antagonistima i to na sledeći način:


   Lek Doza Primena pre paklitaksela

   Deksametazon 20 mg oralno* ili i.v.

   Kod oralne primene: približno 12 i 6 sati ili

   kod i.v. približno: 30 do 60 min

   Difenhidramin** 50 mg i.v. 30 do 60 min


   Cimetidin ili ranitidin

   300 mg i.v.

   50 mg i.v.

   30 do 60 min


   * 8 - 20 mg za pacijente sa KS

   ** ili ekvivalentni antihistaminik, npr. hlorfeniramin


   Paclitaxel koncentrat za rastvor za infuziju se mora razblažiti pre primene (pogledati odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)) i primenjuje se isključivo intravenski.


   Lek treba primenjivati intravenski koristeći in-line filter sa mikroporoznom membranom ≤ 0,22 mikrometara (videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)).


   Prva linija hemioterapije za lečenje karcinoma ovarijuma:

   Iako se ispituju i drugi režimi doziranja, preporučuje se kombinovani režim doziranja paklitaksela i cisplatina. Zavisno od trajanja infuzije, preporučuju se dva režima doziranja paklitaksela: paklitaksel 175 mg/m2 koji se primenjuje intravenski tokom 3 sata, nakon čega se daje cisplatin u dozi od 75 mg/m2 i terapija se ponavlja svake treće nedelje, ili paklitaksel od 135 mg/m², koji se primenjuje infuzijom u trajanju od 24 sata, nakon čega se primenje cisplatin u dozi od 75 mg/m², sa pauzom od tri nedelje između ciklusa (videti odeljak Farmakodinamski podaci).


   Druga linija hemioterapije karcinoma ovarijuma:

   Preporučena doza paklitaksela je 175 mg/m² primenjena intravenski tokom 3 sata, sa pauzom od tri nedelje između ciklusa.


   Adjuvantna hemioterapija karcinoma dojke:

   Preporučena doza paklitaksela je 175 mg/m2 koja se primenjuje intravenski tokom 3 sata, tokom četiri ciklusa, sa vremenskim razmakom između pojedinih ciklusa od tri nedelje, nakon AC terapije.


   Prva linija hemioterapije karcinoma dojke:

   Kada se koristi u kombinaciji sa doksorubicinom (50 mg/m²), paklitaksel treba primeniti 24 sata posle doksorubicina. Preporučena doza paklitaksela je 220 mg/m² koja se daje intravenski tokom 3 sata, sa pauzom od tri nedelje između ciklusa terapije (videti odeljke Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija i Farmakodinamski podaci).


   Kada se primenjuje istovremeno sa trastuzumabom, preporučena doza paklitaksela je 175 mg/m² intravenski tokom 3 sata, sa pauzom od tri nedelje između ciklusa (videti odeljak Farmakodinamski podaci). Infuzija paklitaksela može se započeti sledećeg dana posle prve doze trastuzumaba ili neposredno posle narednih doza trastuzumaba, ukoliko je pacijentkinja dobro podnela prethodno lečenje trastuzumabom. (Za detaljne informacije o doziranju leka trastuzumab, videti Sažetak karakteristika leka Herceptin).


   Druga linija hemioterapije karcinoma dojke:

   Preporučena doza paklitaksela je 175 mg/m² primenjena intravenski tokom 3 sata, sa pauzom od tri nedelje između ciklusa.


   Uzapredovali nemikrocelularni karcinom pluća (NSCLC):

   Preporučena doza paklitaksela je 175 mg/m² primenjena intravenski tokom 3 sata, nakon čega se primenjuje cisplatin 80 mg/m², sa pauzom od tri nedelje između ciklusa.


   Kapoši sarkom povezan sa AIDS-om:

   Preporučena doza paklitaksela je 100 mg/m² primenjena intravenski tokom 3 sata svake dve nedelje. Naredne doze paklitaksela treba da se primenjuju u zavisnosti od individualne tolerancije pacijenta.

   Ponovna primena paklitaksela se ne preporučuje sve dok broj neutrofila ne bude ≥ 1,5x109/L (≥ 1x109/L kod pacijenata sa Kapoši sarkomom) i dok broj trombocita ne bude ≥ 100x109/L (≥ 5x109/L kod pacijenata sa Kapoši sarkomom).

   Pacijenti koji imaju tešku neutropeniju (broj neutrofila < 0,5x109/L tokom ≥ 7 dana) ili tešku perifernu neuropatiju treba da prime 20% manju dozu u narednim ciklusima terapije (25% za pacijenate sa Kapoši

   sarkomom) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Pedijatrijska populacija

   Bezbednost i efikasnost kod dece (ispod 18 godina) nije ustanovljena. Stoga se paklitaksel ne preporučuje za primenu u pedijatriji.


   Pacijenti sa oštećenjem jetre:

   Nema dostupnih podataka za preporuku doziranja kod pacijenata sa blago do umereno oštećenom funkcijom jetre (videti poglavlje Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakokinetički podaci). Paklitaksel se ne sme primenjivati kod pacijenata sa teškim oštećenjem jetre.


   Način primene


   Za uputstvo o razblaživanju leka pre primene videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


   Kontraindikacije


   • Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci, a posebno makroglicerolricinoleat (polioksietilovano ricinusovo ulje) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

   • Paklitaksel se ne sme primenjivati kod pacijenata čiji je broj neutrofila pre početka terapije <1500/mm3 (<1000/mm3 kod pacijenata sa Kapoši sarkomom).

   • Kod pacijenata sa Kapoši sarkomom, koji imaju istovremene, teške, nekontrolisane infekcije paklitaksel je takođe kontraindikovan.

   • Primena paklitaksela je kontraindikovana tokom dojenja (videti odeljak Plodnost, trudnoća i dojenje).


   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


   Lek Paclitaxel se mora primenjivati pod nadzorom lekara specijaliste koji ima iskustvo sa primenom hemioterapijskih agenasa u lečenju karcinoma. S obzirom da mogu da se jave teške reakcije preosetljivosti, uvek moraju da budu dostupni odgovarajući lekovi i oprema za reanimaciju.

   Zbog moguće ekstravazacije, savetuje se pažljivo kontrolisanje mesta primene infuzije zbog moguće infiltracije tokom davanja leka. Pacijenti moraju da prime kortikosteroide, antihistaminike i antagoniste H2 receptora u cilju premedikacije (videti odeljak Doziranje i način primene). Kada se koriste istovremeno, paklitaksel treba primeniti pre cisplatina (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


   Teške reakcije preosteljivosti (koje karakterišu dispneja, arterijska hipotenzija koja zahteva lečenje, angioedem i generalizovana urtikarija) zabeleženi su kod < 1% pacijenata koji su primali paklitaksel nakon odgovarajuće premedikacije. Ove reakcije su verovatno posredovane histaminom. U slučaju pojave teških reakcija preosetljivosti, infuziju paklitaksela treba odmah prekinuti, započeti simptomatsku terapiju, a pacijentu ne treba ponovo davati lek.


   Supresija koštane srži (posebno neutropenija) predstavlja dozno-zavisan toksični efekat. Treba često kontrolisati krvnu sliku pacijenta. Pacijente ne treba ponovo lečiti sve dok se broj neutrofila ne vrati na ≥ 1500/mm3 (≥ 1000/mm3 kod pacijenata sa Kapoši sarkomom) i dok se broj trombocita ne vrati na ≥ 100000/mm3 (≥ 75000/mm3 kod pacijenata sa Kapoši sarkomom). U kliničkim studijama kod pacijenata sa Kapoši sarkomom, većina pacijenata je primala faktor stimulacije granulocitnih kolonija (G-CSF).


   Teški poremećaji srčane provodljivosti se javljaju retko kada se paklitaksel primenjuje samostalno. Ukoliko se kod pacijenta razvije značajni poremećaj u provodljivosti srca tokom primene paklitaksela, treba primeniti

   odgovarajuću terapiju i neprekidno pratiti rad srca tokom narednih terapija paklitaksela. Tokom primene paklitaksela, uočene su hipotenzija, hipertenzija i bradikardija; pacijenti često nemaju simptome i generalno nije neophodno lečenje. Preporučuje se često praćenje vitalnih funkcija, posebno tokom prvog sata primene infuzije.

   Teški kardiovaskularni događaji uočeni su češće kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća (NSCLC) nego kod pacijentkinja sa karcinomom dojke ili jajnika. Zabeležen je samo jedan slučaj srčane insuficijencije povezan sa primenom paklitaksela u kliničkoj studiji Kapoši sarkoma povezanog sa AIDS- om.


   Kada se paklitaksel primenjuje u kombinaciji sa doksorubicinom ili trastuzumabom za inicijalno lečenje metastatskog karcinoma dojke, potrebno je obratiti pažnju na praćenje funkcije srca. U slučaju da su pacijentkinje kandidati za lečenje paklitakselom u navedenoj kombinaciji, potrebno je izvršiti osnovni kardiološki pregled, uključujući uzimanje anamneze, fizikalni pregled, EKG, ehokardiogram i/ili MUGA skeniranje (engl. Multiple Gated Acquisition scan). Funkciju srca treba dalje pratiti tokom lečenja (npr. svaka tri meseca). Praćenje može pomoći da se indentifikuju pacijentkinje kod kojih se javlja srčana disfunkcija, a ordinirajući lekari treba pažljivo da procene kumulativnu dozu (mg/m2) antraciklina pri donošenju odluke o tome koliko često će vršiti procenu ventrikularne funkcije. Kada ispitivanja ukažu na pogoršanje funkcije srca, čak i asimptomatsko, ordinirajući lekar treba pažljivo da proceni kliničku korist nastavka lečenja u odnosu na mogućnost nastanka oštećenja srca, uključujući i potencijalno ireverzibilno oštećenje. U slučaju nastavka lečenja potrebna je češća kontrola srčane funkcije (npr. svakih 1-2 ciklusa). Za detaljnije informacije, videti Sažetak karakteristika leka Herceptin ili doksorubicina.


   Iako je pojava periferne neuropatije česta, ozbiljni simptomi se razvijaju retko. U teškim slučajevima, preporučuje se smanjenje doze paklitaksela u svim sledećim ciklusima za 20% (25% kod pacijenata sa Kapoši sarkomom). Kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća (NSCLC) i kod pacijentkinja sa karcinomom ovarijuma koje su lečene prvom linijom hemioterapije, primena paklitaksela u vidu tročasovne infuzije u kombinaciji sa cisplatinom dovela je do veće incidence teške neurotoksičnosti nego kada se primenjuje monoterapija paklitaksela ili kombinacija ciklofosfamida i cisplatina.


   Treba posebno voditi računa da se izbegne intraarterijska primena paklitaksela, pošto su u studijama na životinjama koje su ispitivane na lokalnu podnošljivost uočene teške reakcije tkiva posle intraarterijske aplikacije.


   Paklitaksel u kombinaciji sa radioterapijom pluća, bez obzira na njihov hronološki redosled, može doprineti razvoju intersticijalnog pneumonitisa.


   Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre mogu da budu izloženi većem riziku od toksičnih efekata, posebno mijelosupresije III-IV stepena. Ne postoje dokazi o povećanoj toksičnosti prilikom primene tročasovne infuzije paklitaksela kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije jetre. Kada se paklitaksel primenjuje u dugotrajnoj infuziji, može se zapaziti jače izražena mijelosupresija kod pacijenata sa umereno i jako oštećenom funkcijom jetre.


   Pacijente treba pažljivo pratiti zbog mogućeg razvoja teške mijelosupresije (videti odeljak Doziranje I način primene). Ne postoje adekvatni podaci na osnovu kojih bi se preporučile promene u doziranju kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem jetre (videti odeljak Farmakokinetički podaci). Nema dostupnih podataka za pacijente sa izrazitom holestazom pre lečenja. Pacijente sa teškim hepatičnim poremećajima ne treba lečiti paklitakselom.


   Pseudomembranozni kolitis retko je zabeležen uključujući slučajeve kod pacijenata koji nisu istovremeno lečeni antibioticima. Ovu reakciju treba uzeti u obzir u slučaju teške ili perzistirajuće dijareje koja se javlja tokom ili kratko posle lečenja paklitakselom.


   Paklitaksel je često pokazao teratogena, embriotoksična i mutagena svojstva u mnogim eksperimentalnim sistemima. Zbog toga je neophodno da muškarci i žene u reproduktivnom periodu koriste kontracepciju (kao i njihovi partneri), tokom i najmanje 6 meseci posle lečenja paklitakselom (videti odeljak Plodnost, trudnoća

   i dojenje). Hormonska kontracepcija je kontraindikovana kod pacijenata sa hormon-receptor pozitivnim tumorom.


   Kod pacijenata sa Kapoši sarkomom, teški mukozitis je redak. Ako se pojave ozbiljne reakcije, treba sniziti dozu paklitaksela za 25%.


   Ovaj lek sadrži 49,7 vol % etanola (alkohola), što može štetno delovati na pacijente koji boluju od alkoholizma, i što treba uzeti u obzir prilikom primene ovog leka kod trudnica, dojilja, dece ili visokorizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.


   Pošto paklitaksel sadrži etanol (393 mg/mL), treba uzeti u obzir moguće efekte na centralni nervni sistem (CNS), kao i druge efekte.


   Paklitaksel sadrži makrogolglicerolricinoleat, što može izazvati teške alergjiske reakcije.


   Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


   Prilikom primene paklitaksela kao prve linije hemioterapije kod karcinoma jajnika, preporučuje se primena pre cisplatina. Kada se paklitaksel primenjuje pre cisplatina, bezbednosni profil paklitaksela je isti kao kada se lek primenjuje kao monoterapija. Kada je paklitaksel primenjivan posle cisplatina, došlo je do pojave teže mijelosupresije i do smanjenja klirensa paklitaksela za približno 20%. Pacijenti koji se leče paklitakselom i cisplatinom mogu biti izloženi većem riziku od nastanka bubrežne insuficijencije u odnosu na primenu cisplatina kao monoterapije kod ginekololoških karcinoma.


   Pošto se eliminacija doksorubicina i njegovih aktivnih metabolita može smanjiti u slučaju kada se paklitaksel i doksorubicin daju u kraćem vremenskom razmaku, u prvoj liniji lečenja metastatskog karcinoma dojke paklitaksel treba primeniti 24 sata posle doksorubicina (videti odeljak Farmakokinetički podaci).


   Citohrom P450 izoenzimi CYP2C8 i 3A4 katabolišu, delimično, metabolizam paklitaksela. Stoga, u nedostatku odgovarajućih farmakokinetičkih studija o interakcijama između lekova, treba biti oprezan kod istovremene primene paklitaksela i inhibitora enzima CYP2C8 ili CYP3A4 (npr. ketokonazol i drugi antifungalni lekovi iz grupe imidazola, eritromicin, fluoksetin, gemfibrozil, klopidogrel, cimetidin, ritonavir, sakvinavir, indinavir i nelfinavir), zbog toga što toksičnost paklitaksela može biti povećana zbog povećane izloženosti. Istovremena primena paklitaksela sa lekovima koji indukuju enzime CYP2C8 ili CYP3A4 (npr. rifampicin, karbamazepin, fenitoin, efavirenz, nevirapin) se ne preporučuje zbog smanjene efikasnosti paklitaksela, usled male izloženosti paklitakselu.


   Premedikacija cimetidinom ne utiče na klirens paklitaksela.


   Ispitivanja kod pacijenata sa Kapoši sarkomom, koji su primali više lekova istovremeno, sugerišu da je sistemski klirens paklitaksela znatno niži u prisustvu nelfinavira i ritonavira, ali ne i indinavira. Nema dovoljno informacija o interakcijama sa drugim inhibitorima proteaze. Zbog toga paklitaksel treba primenjivati uz oprez kod pacijenata koji istovremeno primaju inhibitore proteaza.


   Plodnost, trudnoća i dojenje


   Trudnoća

   Nema podataka o primeni paklitaksela kod trudnica. Smatra se da paklitaksel dovodi do ozbiljnih defekata ploda ukoliko se primeni tokom trudnoće. Pokazano je da je paklitaksel embriotoksičan i fetotoksičan kod kunića, i da smanjuje plodnost kod pacova. Ako se primenjuje kod trudnica, paklitaksel kao i ostali citotoksični lekovi može dovesti do oštećenja fetusa i zato ga ne treba primenjivati u trudnoći, osim u onim slučajevima kada se to smatra apsolutno neophodnim. Takođe, paklitaksel ne treba koristiti kod žena u reproduktivnom periodu koje ne koriste efikasnu kontracepciju, osim ako to nije neophodno usled kliničkog stanja pacijentkinje.

   Žene u reproduktivnom periodu treba savetovati da koriste kontracepciju tokom terapije i najmanje 6 meseci nakon završetka lečenja paklitakselom.

   Muškarcima koji se leče paklitakselom se ne savetuje planiranje potomstva tokom terapije i najmanje 6 meseci nakon završetka terapije.


   Dojenje

   Upotreba paklitaksela je kontraindikovana tokom dojenja (videti odeljak Kontraindikacije). Nije poznato da li se paklitaksel izlučuje u majčino mleko. Studije na životinjama su pokazale da se paklitaksel izlučuje u majčino mleko (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Dojenje treba prekinuti tokom trajanja terapije.


   Plodnost

   Paklitaksel kod mužjaka pacova smanjuje fertilitet (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Značaj za ljude je nepoznat. Muškarcima treba preporučiti da potraže savet u vezi sa kriokonzervacijom sperme pre započinjanja terapije paklitakselom, zbog mogućnosti infertiliteta.


   Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


   Nije pokazano da paklitaksel utiče na ove sposobnosti, ali ipak treba uzeti u obzir da ovaj lek sadrži alkohol (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Lista pomoćnih supstanci).

   Ovaj lek sadrži alkohol, što može smanjiti sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Neželjena dejstva


   Osim ukoliko drugačije nije naznačeno, sledeće razmatranje se odnose na ukupnu bazu podataka o bezbednosti za 812 pacijenata sa solidnim tumorima koji su u sklopu kliničkih studija lečeni monoterapijom paklitakselom. Pošto je populacija obolelih od Kapoši sarkoma vrlo specifična, na kraju ovog odeljka predstavljeno je posebno poglavlje koje se zasniva na kliničkim studijama u koje je bilo uključeno 107 pacijenata.


   Učestalost pojave i ozbiljnost neželjenih efekata, osim ako drugačije nije navedeno, generalno je slična kod pacijentkinja koje primaju paklitaksel u lečenju karcinoma jajnika, karcinoma dojke ili nemikrocelularnog karcinoma pluća (NSCLC). Starost pacijentkinja nije jasno uticala ni na jednu uočenu toksičnost.


   Teška reakcija preosetljivosti sa mogućim fatalnim ishodom (definisana kao hipotenzija koju treba lečiti, angioedem, respiratorni distres sindrom koji zahteva terapiju bronhodilatatorima ili generalizovana urtikarija) javila se kod dva (< 1%) pacijenta. 34% pacijenata (17% u svim ciklusima treapije) imalo je neznatne reakcije preosetljivosti. Ove slabe reakcije, uglavnom crvenilo i osip, nisu zahtevale terapijsku intervenciju niti su sprečile nastavak terapije paklitakselom.


   Najučestalije značajno neželjeno dejstvo bilo je supresija kosne srži. Teška neutropenija (<500 ćelija/mm3) javila se kod 28% pacijenata, ali nije bila udružena sa febrilnim epizodama. Samo 1% pacijenata dobilo je tešku neutropeniju koja je trajala ≥ 7 dana.


   Trombocitopenija je zabeležena kod 11% pacijenata. 3% pacijenata imalo je najniži broj trombocita < 50000/mm3 barem jednom tokom učešća u studiji. Anemija je uočena kod 64% pacijenata, ali se u teškom obliku (Hb < 5 mmol/L) javila samo kod 6% pacijenata. Incidenca i težina anemije zavise od početnih vrednosti hemoglobina.


   Neurotoksičnost, uglavnom periferna neuropatija, je izgleda bila češća i teža pri infuziji od 175 mg/m2 tokom 3 sata (85% neurotoksičnost, kod 15% teška) nego kod infuzije od 135 mg/m2 tokom 24 sata (25% periferna neuropatija, kod 3% teška) kada je paklitaksel kombinovan sa cisplatinom. Kod pacijenata sa nemikrocelularnim karcinomom pluća (NSCLC) i kod pacijentkinja sa karcinomom jajnika koji su lečeni paklitakselom tokom 3 sata, posle koga je primenjen cisplatin, došlo je do očigledno veće incidence teške neurotoksičnosti. Periferna neuropatija može da se javi posle prvog ciklusa terapije i može da se pogorša sa povećnjem izloženosti paklitakselu. Pojava periferne neuropatije rezultirala je prekidom primene paklitaksela u nekoliko slučajeva. Senzorni simptomi obično su se poboljšavali ili su nestali nekoliko meseci posle

   prekida lečenja paklitakselom. Već postojeće neuropatije, koje su bile posledica prethodnih terapija nisu kontraindikacija za terapiju paklitakselom.


   Artralgija ili mijalgija javila se kod 60% pacijenata, a u teškom obliku kod 13% pacijenata


   Reakcije na mestu injekcije do kojih dolazi prilikom intravenske primene mogu da dovedu do lokalizovanog edema, bola, eritema i induracije; ekstravazacija može povremeno uzrokovati celulitis.

   Zabeleženo je stvaranje krasta na koži i/ili ljuštenje kože, ponekad povezano sa ekstravazacijom.

   Može doći i do promene boje kože. Ponovna pojava kožnih reakcija na mestu prethodne ekstravazacije posle primene paklitaksela na različitim mestima, tj. ponovljena reakcija, odnosno tzv. recall, retko je zabeležena. U ovom trenutku nije poznata specifična terapija reakcija koje su posledica ekstravazacije.

   U nekoliko slučajeva reakcija na koži, na mestu primene leka se javljala ili tokom duže infuzije ili nakon 7 do 10 dana od primene infuzije.


   Alopecija se javljala naglo i kod 87% pacijenata. Kod većine pacijenata koji su iskusili gubitak kose, taj gubitak je iznosio ≥50%.


   Prijavljeni su slučajevi diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK), često udruženi sa sepsom ili sindromom multiorganske disfunkcije.


   U tabeli ispod su navedena neželjena dejstva bez obzira na stepen težine, koja su udružena sa primenom monoterapije paklitakselom koja se daje u vidu tročasovne infuzije u metastatskoj terapiji, (812 pacijenata koji su lečeni u kliničkim studijama), i prema izveštajima iz postmarketinškog praćenja* paklitaksela Učestalost neželjenih dejstava navedena u daljem tekstu utvrđena je korišćenjem sledećih konvencija:

   veoma česta (≥ 1/10); česta (≥ 1/100, < 1/10); povremena (≥ 1/1000, < 1/100); retka (≥ 1/10000, < 1/1000); veoma retka (< 1/10000); nepoznata (ne može se proceniti iz dostupnih podataka).


   U okviru svake kategorije učestalosti, neželjena dejstva su prikazana prema opadajućoj ozbiljnosti.


   Infekcije i infestacije

   Veoma česta: infekcije (uglavnom urinarnog trakta i infekcije gornjih respiratornih puteva), sa prijavljenim slučajevima smrtnog

   ishoda

   Povremena: septički šok


   Retka*: sepsa, peritonitis, pneumonija

   Poremećaji krvi i limfnog sistema

   Veoma česta: mijelosupresija, neutropenija, anemija, trombocitopenija, leukopenija, krvarenje


   Retka*: febrilna neutropenija

   Veoma retka*: akutna mijeloidna leukemija, mijelodisplastični sindrom Nepoznata*: diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK)


   Poremećaji imunskog sistema

   Veoma česta: manje hipersenzitivne reakcije (uglavnom crvenilo i osip)


   Povremena: značajne hipersenzitivne reakcije koje zahtevaju lečenje (npr. hipotenzija, angioneurotski edem, respiratorni distres, generalizovana urtikarija, groznica, bol u leđima, bol u grudima, tahikardija, bol u trbuhu, bol u ekstremitetima, dijaforeza i hipertenzija)

   Retka*: anafilaktičke reakcije Veoma retka*: anafilaktički šok

   Poremećaji metabolizma i ishrane

   Veoma retka*: anoreksija


   Nepoznata*: sindrom lize tumora*

   Psihijatrijski poremećaji

   Veoma retka*: stanje konfuzije

   Poremećaji nervnog sistema

   Veoma česta: neurotoksičnost (uglavnom: periferna neuropatija)


   Retka*: motorna neuropatija (sa posledičnom manjom distalnom slabošću)


   Veoma retka*: grand mal napadi, autonomna neuropatija (rezultira paralizom ileusa i ortostatskom hipotenzijom), encefalopatija, konvulzije, vrtoglavica, ataksija, glavobolja

   Poremećaji oka

   Veoma retka*: poremećaji optičkog nerva i/ili poremećaji vida (scintilirajući skotom), uglavnom kod pacijenata koji uzimaju veće doze od preporučenih


   Nepoznata: makularni edem*, fotopsija*, vitrealni floateri*

   Poremećaji uha i labirinta

   Veoma retka*: gubitak sluha, ototoksičnost, tinitus, vertigo

   Kardiološki poremećaji

   Česta: bradikardija

   Povremena: kardiomiopatija, asimtomatska ventrikularna tahikardija, tahikardija sa bigemijom, AV blok i sinkopa, infarkt miokarda

   Retka: srčana insuficijencija

   Veoma retka*: atrijalna fibrilacija, supravetrikularna tahikardija

   Vaskularni poremećaji

   Veoma česta: hipotenzija

   Povremena: hipertenzija, tromboza, tromboflebitis Veoma retka*: šok

   Nepoznata: flebitis*

   Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

   Retka*: dispnea, pleuralni izliv, intersticijalna pneumonija, fibroza pluća, embolija pluća, respiratorna insuficijencija

   Veoma retka*: kašalj

   Gastrointestinalni poremećaji

   Veoma česta: mučnina, povraćanje, dijareja, zapaljenja sluzokože

   Retka*: opstrukcija creva, perforacija creva, ishemijski kolitis, pankretitis

   Veoma retka*: mezenterijalna tromboza, pseudomembranozni kolitis, neutropenijski kolitis, ezofagitis, konstipacija, ascites


   Hepatobilijarni poremećaji

   Veoma retka*: hepatična nekroza, hepatična encefalopatija (sa prijavljenim slučajevima sa fatalnim ishodom)

   Poremećaji kože i potkožnog tkiva

   Veoma česta: alopecija

   Česta: prolazne i blage promene noktiju i kože Retka*: svrab, osip, eritem

   Veoma retka*: Stevens-Johnson sindrom, epidermalna nekroliza, eritema multiforme, eksfolijativni dermatitis, urtikarija, oniholiza (pacijenti na terapiji trebalo bi da zaštite šake i stopala od sunčeve svetlosti)

   Nepoznata: sklerodermija

   Poremećaji mišićno- skeletnog, sistema i vezivnog tkiva

   Veoma česta: artalgija, mialgija Nepoznata*: sistemski lupus eritematozus

   Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

   Česta: reakcije na mestu primene leka (uključujući lokalizovani edem, bol, eritem, induracija, povremeno ekstravazacija može dovesti do celulitisa, fibroza kože i nekroza kože)

   Retka*: astenija, pireksija, dehidratacija, edem, malaksalost

   Laboratorijska ispitivanja

   Česta: značajno povećanje vrednosti AST (SGOT), značajan porast alkalne fosfataze

   Povremena: značajan porast bilirubina Retka*: porast kreatinina u krvi   Pacijentkinje sa karcinomom dojke koji primaju paklitaksel u adjuvantnom lečenju posle AC lečenja imaju veću učestalost neurosenzorne toksičnosti, reakcija preosetljivosti, artralgiju/mialgiju, anemiju, infekciju, groznicu, mučninu/povraćanje i dijareju u odnosu na pacijentkinje koje primaju samo AC. Međutim, učestalost ovih neželjenih dejstava odgovara primeni paklitaksela kao monoterapije, kao što je prijavljeno ranije.


   Kombinovana terapija


   Sledeće informacije odnose se na velike studije u kojima je ispitivana prva linija hemioterapije karcinoma ovarijuma (paklitaksel + cisplatin: više od 1050 pacijenata); dva klinička ispitivanja faze III kao prva linija terapije metastatskog karcinoma dojke: u jednom se ispituje kombinovana terapija sa doksorubicinom (paklitaksel + doksorubicin: 267 pacijenata), a u drugom kombinovana terapija sa trastuzumabom (planiranom analizom podgrupe paklitaksel + trastuzumab: 188 pacijenata) i dva klinička ispitivanja faze III sa lečenjem uznapredovalog nemikrocelularnog karcinoma pluća (paklitaksel + cisplatin: više od 360 pacijenata) (videti odeljak Farmakodinamski podaci).


   Kada se primenjuje kao tročasovna infuzija u prvoj liniji hemioterapije karcinoma jajnika, neurotoksičnost, artralgija/mialgija i preosetljivost zabeležene su kao učestalije i teže kod pacijentkinja koje su lečene paklitakselom posle koje je primenjena terapija cisplatinom, nego kod pacijetkinja koje su lečene ciklofosfamidom nakon koje je primenjena terapija cisplatinom. Izgleda da je mijelosupresija bila manje učestala i blaža kod tročasovne infuzije paklitaksela nakon koje je primenjen cisplatin, u poređenju sa ciklofosfamidom, posle koga sledi cisplatin.


   Kod prve linije hemioterapije metastatskog karcinoma dojke, neutropenija, anemija, periferna neuropatija, artralgija/mijalgija, astenija, groznica i dijareja su bile češće i teže kada je paklitaksel (220 mg/m2) primenjivan u vidu tročasovne infuzije 24 sata nakon primene doksorubicina (50 mg/m2) u poređenju sa standardnom FAC terapijom (5-FU 500 mg/m2, doksorubicin 50 mg/m2, ciklofosfamid 500 mg/m2). Mučnina

   i povraćanje su se javljali ređe i u lakšem obliku kod terapijskog režima paklitaksel (220 mg/m2)/doksorubicin (50 mg/m2) u poređenju sa standardnom FAC terapijom. Moguće je da je primena kortikosteroida doprinela manjoj učestalosti i manjoj težini mučnine i povraćanja u grupi koja je primala kombinaciju paklitaksel /doksorubicin.


   Kada se paklitaksel primenjuje kao tročasovna infuzija u kombinaciji sa trastuzumabom u prvoj liniji hemioterapije kod pacijentkinja sa metastatskim karcinomom dojke, sledeći događaji (bez obzira na njihovu povezanost sa paklitakselom ili trastuzumabom) zabeleženi su češće nego kod monoterapije paklitakselom: srčana insuficijencija (8% prema 1%), infekcije (46% prema 27%), drhtavica (42% prema 4%), visoka

   temperatura (47% prema 23%), kašalj (42% prema 22%), osip (39% prema 18%), artralgija (37% prema

   21%), tahikardija (12% prema 4%), dijareja (45% prema 30%), hipertonija (11% prema3%), krvarenje iz

   nosa (18% prema 4%), akne (11% prema 3%), herpes simpleks (12% prema 3%), slučajne povrede (13%

   prema 3%), insomnija (25% prema 13%), rinitis (22% prema 5%), sinusitis (21% prema 7%) i reakcije na

   mestu injekcije (7% prema 1%).

   Neke razlike u učestalosti mogu biti zbog povećanog broja i trajanja kombinovane terapije paklitakselom/trastuzumabom u odnosu na monoterapiju paklitakselom.

   Teški oblici neželjenih dejstava zabeleženi su sa sličnom stopom učestalosti kod terapije paklitakselom/trastuzumabom i terapije samo paklitakselom.


   Kada jedoksorubicin primenjivan u kombinaciji sa paklitakselom kod metastatskog kancera dojke, abnormalnosti srčanih kontrakcija (≥ 20% smanjenje ejekcione frakcije leve komore) uočene su kod 15% pacijentkinja u odnosu na 10% pacijentkinja lečenih standradnim FAC režimom.

   Kongestivna srčana insuficijencija je uočena kod <1% i kod grupe koja je primala kombinovanu terapiju paklitaksel/doksorubicinom i kod grupe na standardoj FAC terapiji. Primena trastuzumaba u kombinaciji sa paklitakselom kod pacijentkinja koje su prethodno lečene antraciklinima dovela je do povećane učestalosti i težih oblika srčane disfunkcije u odnosu na pacijentkinje koje su lečene paklitakselom u vidu monoterapije (NYHA klasa I/II 10% prema 0%; NYHA klasa III/IV 2% prema 1%), a retko je bila udružena sa smrtnim ishodom (videti Sažetak karakteristika leka trastuzumaba). U svim ovim, ali retkim, slučajevima, pacijentkinje su reagovale na odgovarajuću medicinsku terapiju.


   Radijacioni pneumonitis zabeležen je kod pacijentkinja koje su istovremeno primale radioterapiju.


   Kapoši sarkom povezan na AIDS-om

   Sa izuzetkom hematoloških i hepatičkih neželjenih dejstava (videti u daljem tekstu), učestalost i težina neželjenih dejstava su generalno slične kod pacijenata sa Kapoši sarkomom i pacijenata sa drugim solidnim tumorima, lečenih monoterapijom paklitaksela. Podaci se baziraju na kliničkom ispitivanju koje je bilo uključeno 107 pacijenata.


   Poremećaji krvi i limfnog sistema: Supresija koštane srži je bila najveća dozno zavisna toksična reakcija. Neutropenija je bila najznačajnija hematološka toksična reakcija. Tokom prvog ciklusa terapije, javila se teška neutropenija (< 500 ćelija/mm3) kod 20% pacijenata. Tokom celokupne terapije, uočena je teška neutropenija kod 39% pacijenata. Neutropenija je trajala > 7 dana kod 41% pacijenata i 30-35 dana kod 8% pacijenata. Povukla se nakon 35 dana kod svih pacijenata koji su praćeni. Incidenca neutropenije 4. stepena, koja je trajala ≥ 7 dana iznosila je 22%.


   Neutropenijska groznica povezana sa primenom paklitaksela zabeležena je kod 14% pacijenata i u 1,3% ciklusa terapije. Zabeležene su 3 septičke epizode (2,8%) tokom primene paklitaksela, a koje su imale fatalan ishod.


   Trobocitopenija je zabeležena kod 50% pacijenata, a kod 9% se javila u teškom obliku (< 50000 ćelija/mm3). Kod samo 14% pacijenata došlo je do pada broja trombocita na < 75000 ćelija/mm3, najmanje jednom tokom terapije. Epizode krvarenja povezane sa paklitakselom zabeležene su kod < 3% pacijenata, ali su hemoragične epizode lokalizovane.


   Anemija (Hb < 11 g/dL) je uočena kod 61% pacijenata i javila se u teškom obliku (Hb < 8 g/dL) kod 10% pacijenata. Kod 21% pacijenata bila je neophodna transfuzija crvenih krvnih zrnaca.

   Hepatobilijarni poremećaji: Među pacijentima (>50% na terapiji inhibitorima proteaze) sa normalnom funkcijom jetre, 28%, 43% i 44% imalo je povišeni bilirubin, alkalnu fosfatazu, odnosno AST (SGOT). Za svaki od ovih parametara povećanja su bila ozbiljna u 1% slučajeva.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   fax: +381 (0)11 39 51 131

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


   Predoziranje


   Kod predoziranja paklitakselom nema poznatog antidota. U slučaju predoziranja, pacijente treba pažljivo pratiti.

   Lečenje bi trebalo usmeriti primarno na očekivane toksične komplikacije, supresiju koštane srži, perifernu neurotoksičnost i mukozitis. Terapiju treba usmeriti na glavne očekivane neželjene efekte.


   Pedijatrijska populacija

   Predoziranje kod pedijatrijske populacije može biti povezano sa akutnom toksičnošću koja je izazvana etanolom.


   Lista pomoćnih supstanci


   Etanol, bezvodni (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka) Makrogolglicerolricinoleat (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka) Limunska kiselina, bezvodna (za podešavanje pH).


   Inkompatibilnost


   Poliokietilovano ricinusovo ulje (makrogolglicerolricinoleat) može izazvati curenje DEHP (di-(2-etilheksil) ftalat) iz kontejnera od plastificiranog polivinil hlorida (PVC), u količini koja se povećava s vremenom i koncetracijom.

   Shodno tome, priprema, čuvanje i primena razblaženog rastvora leka Paclitaxel za infuziju treba da se sprovode korišćenjem opreme koja ne sadrži PVC.


   Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


   Rok upotrebe


   Rok upotrebe pre otvaranja leka

 2. godine


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja (nerekonstituisani proizvod):

Hemijska i fizička stabilnost tokom upotrebe dokazana je za 28 dana na 25°C, nakon što je lek više puta izvlačen pomoću različitih igala.

Za vreme i uslove čuvanja tokom upotrebe odgovoran je korisnik.

Nakon razblaživanja

Hemijska i fizička stabilnost rastvora koji je pripremljen za infuziju dokazana je za period od 24 sata na temperaturi od 25°C kada se za razblaženje koristi 5% rastvor glukoze, 0,9% rastvor natrijum-hlorida, 5% rastvor glukoze u Ringerovom rastvoru ili mešavina rastvora 5% glukoze i 0,9% rastvora natrijum-hlorida.


S mikrobiološkog stanovišta, lek treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah nakon otvaranja, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe, odgovornost su korisnika i ne bi trebalo da bude duži od 24 sata na temperaturi od 2-8°C sem ako rekonstituisanje/razblaženje nije vršeno u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Posle razblaženja, rastvor koristiti za jednokratnu upotrebu.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 25°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

Za uslove čuvanja nakon razblaživanja leka, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je bočica od bezbojnog stakla (tip I) s gumenim čepom od brombutil gume koji je obložen teflonskim slojem i aluminijumskom kapicom flip–off poklopcem).

Jedna bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 30 mg paklitaksela.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi staklena bočica sa 5 mL koncentrata za rastvor za infuziju i Uputstvo za lek.


Jedna bočica sa 16,7 mL koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 100 mg paklitaksela.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi staklena bočica sa 16,7 mL koncentrata za rastvor za infuziju, i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Rukovanje

Kao kod svih antineoplastičnih lekova, prilikom rukovanja lekom Paclitaxel potreban je oprez. Razblaživanje treba da obavi obučeno osoblje pod aseptičnim uslovima u za to namenjenoj prostoriji.

Neophodno je nositi odgovarajuće zaštitne rukavice. Treba izbegavati kontakt sa kožom i sluzokožom i preduzeti mere opreza. U slučaju da rastvor dođe u kontakt sa kožom, ugroženo mesto na koži treba odmah temeljno oprati sapunom i isprati vodom. Na mestu kontakta primećeno je bockanje, pečenje i crvenilo. U slučaju kontakta rastvora sa sluzokožom, ugroženu sluzokožu treba odmah temeljno isprati vodom. U slučaju inhalacije, udisaja prijavljeni su dispnea, bol u grudima, pečenje u grlu i mučnina.

Ukoliko se neotvorena bočica čuva u frižideru, može doći do formiranja precipitata koji se rastvaraju kada se boca blago protrese nakon postizanja sobne temperature. Kvalitet leka nije smanjen u ovim situacijama. Ukoliko rastvor ostane mutan ili se primeti nerastvorljiv precipitat, bočicu treba baciti.


Nakon višekratnog uvođenja igle i izvlačenja leka, bočice zadržavaju mikrobiološku, hemijsku i fizičku stabilnost do 28 dana na 25°C. Za svako naredno vreme i uslove korišćenja pre upotrebe biće odgovoran korisnik.


Uređaje za hemodispenziju s iglom (Chemo-Dispensing Pin) ili slične uređaje sa spajkovima ne treba koristiti jer se zatvarač čepa može slomiti, zbog čega rastvor može postati nesterilan.


Uputstva za i.v. primenu

Pre infuzije, lek Paclitaxel mora da se razblaži korišćenjem aseptičnih tehnika u 5% rastvoru glukoze, 0,9% rastvoru natrijum hlorida, rastvoru 5% glukoze u Ringerovom rastvoru, ili kombinacijom 5% glukoze i injekcije 0,9% rastvora natrijum hlorida do konačne koncentracije od 0,3 do 1,2 mg/mL.

Hemijska i fizička stabilnost rastvora pripremljenog na ovaj način je dokazana na temperaturi od 25 °C u trajanju od 24 sata.


Sa mikrobiološkog stanovišta, lek treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah nakon otvaranja, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe, odgovornost su korisnika, a normalno ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2-8°C ako rekonstituisanje/razblaženje nije vršeno u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Nakon razblaživanja, rastvor je samo za jednokratnu upotrebu.


Posle pripreme rastvor se može zamutiti što se pripisuje nosaču leka, koji se ne može ukloniti filtriranjem. Paklitaksel se aplikuje kroz sistemski filter sa mikroporoznom membranom od ≤0,22 mikrometra. Nije zapaženo značajno smanjenje dejstva leka posle simuliranog davanja rastvora kroz I.V. sistem koji ima filter.


Retko je zabeležena pojava precipitacije u toku infuzije paklitakselom, obično pri kraju 24- satnog perioda infuzije. Mada razlog ovakvog taloženja nije razjašnjen on je verovatno posledica prezasićenosti razblaženog rastvora. Da bi se smanjio rizik od stvaranja precipitacije, lek Paclitaxel nakon razblaživanja treba što pre iskoristiti i treba izbegavati da se bočica previše trese, mućka ili da vibrira. Pre upotrebe treba dobro isprati sistem za infuziju. Izgled rastvora treba redovno proveravati u toku infuzije, a infuziju treba prekinuti ako se primete precipitacije.


Da bi se na najmanju meru svela izloženost pacijenata DEHP-u koji može da iscuri iz plastificirane PVC infuzione kese, seta ili drugog instrumenta za infuziju, razlaženi rastvor leka Paclitaxel treba čuvati u bočicama koje nisu od PVC-a (staklenim, polipropilenskim) ili plastičnim infuzionim kesama (polipropilenskim, poliolefinskim) i aplicirati isključivo kroz sistem za infuziju obložen polietilenom Upotreba filtera (npr. IVEX-2) koji sadrže kratke ulazne i/ili izlazne plastificirane PVC cevčice nije dovela do značajnijeg curenja DEHP-a (videti odeljak Inkompatibilnost).


Uputstvo za zaštitu prilikom pripreme rastvora za infuziju leka Paclitaxel


 1. Pripremu treba vršiti u komori uz upotrebu zaštitnih rukavica. Ukoliko komora nije dostupna, usta i oči moraju biti pokriveni.

 2. Trudnice i žene koje mogu da ostanu u drugom stanju ne bi trebalo da rukuju ovim lekom.

 3. Otvorena ambalaža, kao što su bočice za injekciju i boce za infuziju kao i iskorišćene kanile, špricevi i ostaci citostatika moraju biti odbačeni u skladu sa važećim propisima za rukovanje OPASNIM OTPADOM

 4. U slučaju prosipanja, treba pratiti sledeće instrukcije: - obavezno nositi zaštitnu odeću – polomljeno staklo pokupiti i odložiti u kontejner sa oznakom OPASAN OTPAD – kontaminirane površine prikladno isprati većim količinama hladne vode – površine nakon ispiranja temeljno obrisati i materijal upotrebljen za brisanje odbaciti kao OPASAN OTPAD

 5. U slučaju da paklitaksel dođe u kontakt sa kožom, taj deo tela treba isprati većom količinom tekuće vode a zatim oprati sapunom i vodom. Ukoliko je došlo do kontakta sa mukoznim membranama, temeljno oprati područje kontakta vodom i sapunom. Ukoliko osećate bilo kakve tegobe, obratite se lekaru.

 6. U slučaju kontakta paklitaksela sa očima, temeljno ih isprati sa mnogo hladne vode. Odmah kontaktirajte oftalmologa.


Odlaganje

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima

Napomena: Ovo Uputstvo za lek ispravljeno je u skladu sa Rešenjem o ispravci br: 515-14-00200-2019-8- 003 od 14.06.2019.