Početna stranica Početna stranica

VICTRELIS
boceprevir

UPUTSTVO ZA LEK


VICTRELIS kapsula tvrda, 200mg

Pakovanje: ukupno 336 kom, blister, 28 x 12 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Schering-Plough Labo NV


Adresa: Industrierpark 30, Heist-op-den-Berg, Santwerpen, B-2220, BelgijaPodnosilac zahteva:

MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG BEOGRAD- PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Omladinskih brigada 90A/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


VICTRELIS, kapsula, tvrda, 200 mg,


INN boceprevir


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VICTRELIS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VICTRELIS

 3. Kako se upotrebljava lek VICTRELIS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VICTRELIS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VICTRELIS I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek Victralis

  Victrelis sadrži aktivni sastojak boceprevir koji pomaže u borbi protiv infekcije virusom hepatitisa C tako što

  zaustavlja umnožavanje virusa. Victrelis mora uvek da se koristi zajedno sa dva druga leka. Ovi lekovi se zovu peginterefon alfa i ribavirin. Victrelis ne sme da se koristi sam.


  Za šta se lek Victrelis koristi

  Victrelis, u kombinaciji sa peginterefonom alfa i ribavirinom, koristi se za lečenje hronične infekcije virusom

  hepatitisa C kod odraslih osoba od 18 i više godina starosti (ova bolest se takođe zove i HCV infekcija).

  Victrelis može da se koristi kod odraslih osoba koje prethodno nisu lečene od HCV infekcije ili kod osoba koje su ranije koristile lekove koji se zovu „interferoni“ i „peginterefoni“.


  Kako lek Victrelis deluje

  Victrelis deluje tako što smanjuje količinu hepatitis C virusa (HCV) u vašem telu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VICTRELIS


  Lek Victrelis ne smete koristiti::


  Ne smete da uzimate lek Victrelis u kombinaciji sa peginterefonom alfa i ribavirinom:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na boceprevir ili na bilo koji drugi sastojak leka Victrelis (ti drugi sastojci navedeni su u delu 6).

  • Ako ste trudni.

  • Ako imate ozbiljne probleme sa jetrom (pored hepatitisa C).

  • Ako imate bolest poznatu pod nazivom „autoimuni hepatitis“.

  • Ako uzimate bepridil, pimozid, midazolam koji se uzima na usta, triazolam koji se uzima na usta, lekove tipa „ergota“ (kao što su to dihidro-ergotamin, ergonovin, ergotamin ili metilergonovin), lumefantrin, halofantrin ili inhibitore tirozin kinaza.


   Nemojte da uzimate Victrelis ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Victrelis.


   Napomena: Pre nego što počnete da uzimate lek Victrelis, pročitate deo pod nazivom „Ne smete da uzimate lek“ u Uputstvima za lekove peginterefon alfa i ribavirin.


   Kada uzimate lek VICTRELIS, posebno vodite računa:


   Posebno oprezno uzimajte Victrelis:

   Pre nego što počnete da uzimate lek proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom:

  • Ako ste ikada imali neki problem vezan za krv kao što je anemija (kada nemate dovoljan broj zdravih crvenih krvnih zrnaca koji prenose kiseonik po vašem telu).

  • Ako ste ikada imali neki problem vezan za krv kao što je neutropenija (kada vam nedostaje određena vrsta belih krvnih zrnaca). Neutropenija utiče na sposobnost organizma da se odbrani od infekcija.

  • Ako imate još neki problem sa jetrom pored infekcije hepatitisom C.

  • Ako je prethodna terapija koju ste primali kod vas bila neuspešna i rečeno vam je da ste pacijent koji je imao potpuni nedostatak odgovora na terapiju (takozvani „null“ responder).


  • Ako imate HIV (virus humane imunodeficijencije) ili ste nekada imali bilo koje probleme vezane za vaš imuni sistem.

  • Ako vam je presađen neki organ.

  • Ako imate hepatitis C koji nije genotip 1.

  • Ako ste pacijent kod koga je prethodna terapija nekim inhibitorom HCV proteaze bila neuspešna.

  • Ako imate, ili bilo ko u vašoj porodici ima, nepravilan rad srca, a posebno stanje koje se naziva

   „produženi QT interval“.

  • Ako imate nizak nivo kalijuma u krvi (hipokalemija).


   Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na vas (ili ako niste sigurni), razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Victrelis.


   Testovi

   Vaš lekar će redovno proveravati vašu krv. Ovi testovi krvi se rade iz više razloga:

  • Da vaš lekar bude siguran da terapija koju primate deluje na vas.

  • Da pomognu vašem lekaru da donese odluku o tome koliko dugo treba da se lečite lekom Victrelis.


   Primena drugih lekova


   Obavestite vašeg lekara ili farmaceuta da li trenutno uzimate, ili ste u skorije vreme uzimali, bilo koje druge lekove. Ovo se takođe odnosi i na lekove koji se mogu kupiti bez lekarskog recepta, tj. koji se nalaze u slobodnoj prodaji i na lekove na bazi bilja.


   Posebno, ne smete da uzimate Victrelis ako koristite bilo koji od sledećih lekova:

  • Bepridil – lek koji se koristi za srčane probleme.

  • Pimozid – lek koji se koristi za probleme u mentalnom zdravlju.

  • Oralni midazolam ili oralni triazolam – sedativ koji se uzima na usta.

  • Lekovi tipa „ergota“, kao što su to dihidro-ergotamin, ergonovin, ergotamin ili metilergonovin – lekovi koji se koriste za migrenu i glavobolju koja se dešava u napadima, takozvana „cluster“ glavobolja.

  • Lumefantrin i halofantrin – lekovi za lečenje malarije.

  • Inhibitori tirozin kinaza – lekovi koji se koriste za lečenje raka.


   Nemojte da uzimate Victrelis ako koristite bilo koji od gore navedenih lekova. Ako niste sigurni, razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Victrelis.


   Takođe, obavestite vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

  • Lekovi za sprečavanje neželjene trudnoće (koji sadrže drospirenon).

  • Lekovi koji su induktori CYP3A4 (kao što su to rifampicin, karbamazepin, fenobarbiton, fenitoin).

  • Antiaritmijski lekovi – amiodaron, hinidin.

  • Antimikrobni lek – pentamidin.

  • Neki neuroleptici.

  • Antigljivični lekovi – ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol.

  • Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze – efavirenc.

  • Inhibitori HIV proteaze – atazanavir, darunavir, lopinavir, ritonavir.

  • Inhibitor integraze – raltegravir.

  • Sedativi koji se daju intravenski – benzodiazepini (na primer alprazolam, midazolam, triazolam).

  • Imunosupresivi – takrolimus, ciklosporin.


  • Statini – simvastatin ili atorvastatin.

  • Metadon.


   Primena leka VICTRELIS u periodu trudnoće i dojenja


   Tokom upotrebe leka Victrelis sa ribavirinom, kao i 6 meseci nakon završetka lečenja pacijentkinje ne smeju da zatrudne. Pacijenti koji se leče i njihovi partneri moraju da koriste dve efikasne metode kontracepcije kada se boceprevir primenjuje u kombinaciji sa peginterefonom alfa i ribavirinom.


   Moguće je da se boceprevir izlučuje u majčinom mleku kod ljudi. Ako dojite dete vaš lekar će vam dati savet da prekinete sa dojenjem ili da prekinete sa uzimanjem leka Victrelis dok dojite dete.


   Napomena: Pre nego što počnete da uzimate lek Victrelis, pročitate deo pod nazivom „Primena leka u periodu trudnoće i dojenja“ u uputstvima za lekove peginterefon alfa i ribavirin.


   Uticaj leka VICTRELIS na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Victrelis ne utiče na vašu sposobnost da upravljate motornim vozilom ili rukujete alatima ili mašinama. Međutim, kombinovana terapija leka Victrelis sa peginterefonom alfa i ribavirinom može da utiče da se osećate umorno, da imate nesvesticu, osećaj da vam se vrti i okreće u glavi, da vam se promeni krvni pritisak, da se osećate konfuzno ili da vam vid postane zamagljen. Ako vam se nešto od ovoga desi, nemojte da upravljate motornim vozilom ili rukujete bilo kojim alatima ili mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka VICTRELIS


   Victrelis sadrži laktozu (to je vrsta šećera). Ako vam je vaš lekar rekao da ne podnosite ili ne možete da svarite neke šećere (imate netoleranciju na neke šećere), kao što je to deficijencija Lapp laktaze ili malapsorpcija glukoza-galaktoze, razgovarajte sa vašim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VICTRELIS


  Uvek uzimajte Victrelis tačno na način kako vam je to rekao vaš lekar. Ako niste sigurni, porazgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko leka treba uzeti

  Uobičajena doza leka Victrelis je 4 kapsule tri puta dnevno (ukupno 12 kapsula na dan). Kapsule treba da

  uzimate ujutru , popodne i uveče uz obrok ili laganu užinu. Uzimanje leka bez hrane može ozbiljno da ugrozi vaše izglede za uspeh lečenja.


  Kako se uzima ovaj lek

  • Odlepite i povucite zadnju stranu prilepljenog omota da biste došli do kapsule – nemojte da gurate kapsulu kroz blister zato što kapsula može tako da se slomi.

  • Ovaj lek treba da uzimate na usta.

  • Ovaj lek treba da se uzima uz obrok ili laganu užinu.


   Napomena: Pre nego što počnete da uzimate lek Victrelis, pročitate deo pod nazivom „Moguća neželjena dejstva“ u Uputstvima za lekove peginterefon alfa i ribavirin.


   Ako ste uzeli više leka VICTRELIS nego što je trebalo


   Ako ste uzeli više leka Victrelis nego što je trebalo, razgovarajte o tome sa vašim lekarom ili se odmah uputite u najbližu ambulantu/bolnicu za prijem hitnih slučajeva.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek VICTRELIS

  • Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, a to se desilo više od 2 sata pre vremena za redovno uzimanje naredne doze, uzmite propuštenu dozu sa hranom. Zatim nastavite sa redovnim rasporedom uzimanja leka.

  • Međutim, ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, a to se desilo manje od 2 sata pre vremena za redovno uzimanje naredne doze, preskočite propuštenu dozu i nemojte je uzimati.

  • Ne smete da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ako imate bilo koja pitanja o tome kako da postupite, obratite se vašem lekaru.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek VICTRELIS

   Nemojte da prestanete da uzimate Victrelis, osim u slučaju ako vam to kaže vaš lekar.

   Ako imate bilo kojih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, pitajte vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Victrelis može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata. Kod upotrebe ovog leka mogu da se pojave sledeće neželjene reakcije:


  Prestanite sa uzimanjem leka Victrelis i odmah se upitite kod vašeg lekara ukoliko kod sebe uočite sledeće ozbiljne neželjene reakcije – u ovim slučajevima može biti neophodno da dobijete hitnu medicinsku pomoć:


  • Otežano disanje, škripanje i zviždanje u plućima ili koprivnjača – ovo su znaci alergijske reakcije.


   Ostale neželjene reakcije su:


   Veoma česte (javljaju se kod više od 1 na svakih 10 osoba)

   Opšte: glavobolja; drhtavica/jeza, povišena telesna temperatura; muka; simptomi slični gripu; osećaj ošamućenosti; nesanica; smanjen apetit, gubitak telesne težine; gubljenje daha.

   Usta, nos ili grlo: kašalj; suva usta; osećaj neobičnog ukusa.

   Koža i kosa: suva koža, svrab, osip; gubitak kose ili istanjivanje kose.

   Zglobovi i mišići: neuobičajena slabost; bolni i otekli zglobovi; bol u mišićima koji nije uzrokovan fizičkim naprezanjem.

   Želudac i creva: dijareja (proliv); povraćanje.

   Duševna bolest: osećaj uznemirenosti (anksioznost); osećaj duboke tuge ili bezvrednosti (depresija); osećaj razdražljivosti, napetosti i nemira.

   Krv: smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca – znaci mogu da uključuju osećaj umora, glavobolju, gubljenje daha tokom fizičkih vežbi; mali broj belih krvnih zrnaca – znaci mogu da uključuju pojavu većeg broja infekcija nego što je to uobičajeno – uključujući povišenu telesnu temperaturu, snažnu drhtavicu/jezu, upalu grla ili čireve u ustima.


   Česte (javljaju se kod manje od 1 na svakih 10 osoba)

   Opšte: drhtanje; nesvestica; otežano disanje, nizak nivo energije; osećaj žeđi; preblemi sa spavanjem; pulsirajuća glavobolja; osećaj opšte slabosti; osećaj kao da se okrećete/obrćete.

   Oči ili uši: suve oči; zvonjava u ušima; promene u vidu.


   Usta, nos ili grlo: bol u ustima, zubobolja; bol prilikom gutanja; krvarenje iz nosa, zapušen nos; izmenjen osećaj mirisa; bolne i izdignute ranice u ustima; osećaj velike žeđi uz suva usta ili suvu kožu; oticanje štitne žlezde, vrata ili glasnih žila; rane ili otoci u ustima, osećaj pečenja na jeziku; osećaj napetosti ili nadutosti u nosu, obrazima ili iza očiju koji je ponekad praćen pulsirajućim bolom, povišenom telesnom temperaturom ili zapušenim nosem (sinuzitis).

   Koža i kosa: herpes simpleks (groznica), žmarci ili utrnulost kože; smanjen osećaj dodira; osip na koži,

   osip sa pečatima na koži, crvenilo kože; crveni i izdignuti osip na koži ponekad praćen plikovima koji su ispunjeni gnojem; vruća, bolna i crvena koža, ponekad praćena povišenom telesnom temperaturom i drhtavicom; bolest kože sa debelim crvenim pečatima na koži – često sa srebrnastim ljuspama.

   Zglobovi i mišići: grč mišića; osećaj umora, slabost mišića, osećaj hladnoće; bol u leđima, bol u vratu,

   bol u rukama ili nogama.

   Želudac i creva: bol u želucu i u gornjem desnom delu želuca ili leđa; osećaj pečenja u želucu, uznemiren želudac; osećaj nadutosti, podrigivanje.

   Anus (čmar): gasovi (nadutost); hemoroidi; zatvor.

   Urinarne: mokrenje koje je češće od uobičajenog.

   Seksualne: smanjenje polnog nagona; otežano postizanje ili održavanje erekcije.

   Duševna bolest: promene raspoloženja, osećaj uznemirenosti (agitacija); gubitak pamćenja, otežana koncentracija.

   Grudni koš: otežano disanje; osećaj neugodnosti u grudnom košu, bol u grudnom košu; osećaj težine u

   grudnom košu uz otežano disanje ili škripanje i zviždanje.

   Srce ili cirkulacija: ubrzani ili neujednačeni srčani otkucaji; visok ili nizak krvni pritisak.

   Krv: pad broja krvnih pločica – znaci mogu da uključuju pojavu krvarenja ili modrica do kojih dolazi mnogo lakše nego što je to uobičajeno.


   Povremene (javljaju se kod manje od 1 na svakih 100 osoba)

   Opšte: nesvestica; vrtoglavica, artritis; povećana sklonost ka krvarenju; otečene žlezde u vratu, ispod pazuha ili u preponama; jak osećaj pečenja ili probadanja; povećana osetljivost na svetlost, zvuk, na osećaje ili na ukus hrane.

   Oči ili uši: zapaljenje očiju; bol u oku; gluvoća; oslabljen sluh (nagluvost); otok oko očnog kapka; pojačano lučenje suza; iscedak tečnosti iz oka ili uva; neobičan osećaj u predelu oko očiju, crvene fleke na beonjači.

   Usta, nos ili grlo: promuklost, suvo grlo ili usne; bolni desni ili krvarenje desni; osetljivi zubi ili

   zubobolja; otečen jezik, izmenjena boja jezika ili pojava ranica na jeziku; plikovi na jeziku; jak bol prilikom gutanja; bol u grudima u blizini pluća; bol u grudima koji se pogoršava prilikom dubokog udisanja; nekontrolisano lučenje pljuvačke, žuta prebojenost beonjača ili kože.

   Koža i kosa: koprivnjača; pojačano znojenje; otvorene ranice; nepodnošenje toplote; izraženo crvenilo lica; bledilo lica; žuta obojenost kože; osip na koži nastao usled izlaganja sunčevoj svetlosti; rane ne mogu normalno da zarastu.

   Stopala ili šake ili noge ili ruke: osećaj bola, utrnulost, trnci ili žmarci; ugrušak krvi u veni; osećaj hladnoće u rukama ili nogama.

   Želudac i creva: bol u donjem delu stomaka; zapaljenje gušterače.

   Urinarne: bol prilikom mokrenja; osećaj pečenja prilikom mokrenja ili otežano mokrenje; ustajanje nekoliko puta tokom noći radi mokrenja.

   Rektum ili anus (čmar): svrab u anusu; nemogućnost izbacivanja stolice ili prebojenost stolice; češći pokreti creva (češće pražnjenje creva); hemoroidi ili krvarenje iz anusa.

   Seksualne: izostanak menstruacije; obilne ili produžene menstruacije; krvarenje iz materice.

   Duševna bolest: ljutnja; neprijateljski stav ili ponašanje; preteće ponašanje; problemi sa zloupotrebom opojnih supstanci; neuobičajeno ponašanje; smetenost; misli o samoubistvu; iznenadan snažan strah ili zebnja; osećaj da vas neko progoni; teškoće u rešavanju problema.


   Mišići: bol u kostima; lokalni bol ili bol po celom telu.

   Grudni koš: upala pluća.

   Srce ili cirkulacija: poremećen ili ubrzan rad srca; bolest srca uzrokovana slabim protokom krvi kroz srce.

   Krv: visoki nivoi kalijuma u krvi.


   Retke (javljaju se kod manje od 1 na svakih 1000 osoba)

   Opšte: otežano disanje i gutanje; tumor štitne žlezde; infekcija krvi; otok ili čvorovi u telesnim organima; bolest koja prouzrokuje povećanu oduzetost mišića; bolest mozga – znaci mogu da uključuju glavobolju i povišenu telesnu temperaturu, oduzetost delova tela, ukočen vrat ili osetljivost na svetlost. Oči ili uši: bol u uvu; loš vid ili zamućen vid.

   Koža i kosa: crvenilo kože; bakterijska infekcija kože.

   Želudac i creva: problemi sa varenjem hrane; povraćanje krvi; proliv, grčevi ili snažan/jak bol u stomaku.

   Seksualne: smanjena količina sperme.

   Duševna bolest: promene raspoloženja; osećaj kao da vam se život raspada; viđenje, osećanje ili slušanje stvari koje ne postoje (halucinacije); misli o samoubistvu; pokušaj samoubistva; osećaj ogromne sreće (manija), a nakon toga osećaj duboke tuge ili bezvrednosti.

   Grudni koš: kratak dah prilikom ležanja; ozbiljna infekcija pluća poput upale pluća; oštar bol u grudima koji se pogoršava tokom disanja; bol iza grudne kosti koji može da se proširi na vrat i ramena.

   Srce ili cirkulacija: srčani udar; zaustavljanje disanja; krvni ugrušak u nozi ili ruci; smanjen dotok krvi

   u delove mozga.


   Ukoliko bilo koja od neželjenih reakcija postane ozbiljna, ili ukoliko uočite bilo koju neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VICTRELIS


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Ne koristiti lek Victrelis nakon datuma isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju leka. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u navedenom mesecu.


  Lekovi ne smeju da se bacaju u kanalizaciju ili u kantu za đubre u kući. Pitajte vašeg farmaceuta na koji način da se oslobodite leka koji vam više nije potreban. Tako ćete pomoći u zaštiti čovekove sredine.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Čuvanje


  Čuvanje u apoteci (farmaceut) Čuvati u frižideru (20C - 80C)


  Čuvanje kod kuće (pacijent)

  • Čuvati u frižideru (20C - 80C) do isteka roka upotrebe

  ili


  • Čuvati van frižidera na ili do 300C najviše 3 meseca. Nakon isteka ovog vremena lek mora da se odbaci.


  Čuvati u originalnom blister pakovanju radi zaštite od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek VICTRELIS


  • Aktivni sastojak je boceprevir. Jedna tvrda kapsula sadrži 200 mg boceprevira.


  • Ostali sastojci su: natrijum-laurilsulfat; celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat: kroskameloza- natrijum; skrob, preželatinizovan; magnezijum-stearat; gvožđe(III)-oksid žuti (E 172); gvožđe(III)- oksid crveni (E 172); titan-dioksid (E 171);, želatin i šelak.


Kako izgleda lek VICTRELIS i sadržaj pakovanja


Svaka tvrda kapsula ima žućkasto-braon, neprovidnu kapicu sa utisnutim logom "MSD" u crvenoj boji i neprovidno telo kapsule, skoro bele boje, sa utisnutom oznakom "314“u crvenoj boji.

Kapsule su punjene belim ili skoro belim praškom.


Blisteri sa 12 tvrdih kapsula (3x4 kapsule u jednom blister pakovanju). Pakovanje sadrži 336 tvrdih kapsula (4 kartonske kutije sa po 84 kapsula).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG BEOGRAD-PREDSTAVNIŠTVO

Omladinskih brigada 90A/1400 11070 Beograd

Republika Srbija


Proizvođač

Schering-Plough Labo NV Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Victrelis kapsula, tvrda, 336 x (200 mg): 515-01-6647-11-001 od 11.07.2012.