Početna stranica Početna stranica

Beneprost
finasterid

UPUTSTVO ZA LEKBeneprost, 5 mg, film tablete

finasterid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Beneprost i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Beneprost

 3. Kako se uzima lek Beneprost

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Beneprost

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Beneprost i čemu je namenjen

  Lek Beneprost sadrži aktivnu supstancu finasterid i namenjen je za primenu samo kod muškaraca. Finasterid pripada grupi lekova pod nazivom inhibitori 5- alfa-reduktaze.


  Lek Beneprost smanjuje uvećanu prostatu kod muškaraca kada je otečena. Prostata (kestenjača) je žlezda koja se nalazi ispod mokraćne bešike (prostata postoji samo kod muškaraca). Glavna uloga prostate je da stvara i luči tečnost koja je sastavni deo semene tečnosti. Uvećana prostata može da izazove stanje koje se naziva „benigna hiperplazija prostate“ ili BHP.


  Šta je BHP?

  Ukoliko imate BHP to znači da je vaša prostata uvećana. Uvećana prostata pritiska mokraćnu cev koja izlazi iz mokraćne bešike i na taj način otežava izlučivanje mokraće.


  Ovo može da dovede do pojave sledećih tegoba:

  • da imate potrebu da češće mokrite, a naročito noću;

  • da imate nagon da odmah morate da mokrite;

  • da Vam je teško da započnete mokrenje;

  • kada mokrite, mlaz mokraće je slab;

  • kada mokrite dolazi do zastoja u mokrenju, pa onda ponovo počinje (mokrenje sa prekidima);

  • da imate osećaj da niste do kraja ispraznili bešiku.


   Kod nekih muškaraca BHP može da izazove ozbiljnije poremećaje, kao što su:

  • infekcije mokraćnih puteva;

  • iznenadna nemogućnost mokrenja;

  • potreba za hirurškom intervencijom na prostati.


   Šta još treba da znate o BHP?

   • BHP nije karcinom (rak) i ne dovodi do pojave raka prostate, ali i jedna i druga bolest mogu da budu prisutne u isto vreme.

   • Pre početka lečenja lekom Beneprost Vaš lekar će uraditi jednostavne testove da proveri da li imate karcinom (rak) prostate.


   Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa navedenim, obratite se Vašem lekaru.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Beneprost Lek Beneprost ne smete uzimati:

  • ukoliko ste osoba ženskog pola (jer ovaj lek je namenjen samo za muškarce);

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na finasterid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka

   (navedene u odeljku 6).


   Nemojte uzimati lek Beneprost ako se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Beneprost ukoliko:

  • je Vaša partnerka trudna ili planira trudnoću. U tom slučaju, u toku lečenja lekom Beneprost, treba da koristite prezervativ ili neku drugu vrstu barijerne kontracepcije. To je potrebno zbog toga, što mala količina leka može da se pojavi u Vašoj semenoj tečnosti i da štetno deluje na razvoj polnih organa Vaše nerođene bebe;

  • treba da uradite laboratorijsku analizu krvi pod nazivom PSA (test određivanja specifičnog antigena prostate), jer lek Beneprost može da utiče na rezultate ovog testa.


   Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što počnete da uzimate lek Beneprost.

   Promene raspoloženja i depresija

   Promene raspoloženja kao što su depresivno raspoloženje, depresija i ređe, misli o samoubistvu, prijavljene su kod pacijenata koji su lečeni finasteridom. Ukoliko osetite bilo koji od ovih simptoma, što pre se obratite svom lekaru za savet.


   Deca

   Deca ne smeju uzimati lek Beneprost.


   Drugi lekovi i lek Beneprost

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Lek Beneprost obično ne utiče na dejstvo drugih lekova.


   Uzimanje leka Beneprost sa hranom i pićima


   Lek Beneprost može da se uzima uz obrok ili nezavisno od njega.


   Trudnoća i dojenje


   • Žene ne smeju da uzimaju lek Beneprost.

   • Žene koje su trudne ili planiraju trudnoću ne smeju da rukuju polomljenim ili usitnjenim tabletama leka Beneprost (cele tablete su obložene filmom koji sprečava kontakt sa aktivnom supstancom tokom uobičajenog rukovanja), jer ovaj lek može da poremeti normalan razvoj polnih organa nerođene bebe.

   • Ukoliko žena koja je trudna dođe u kontakt sa usitnjenim ili polomljenim tabletama leka Beneprost, treba da se obrati za savet lekaru.


   Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Nije verovatno da lek Beneprost može da utiče na Vašu sposobnost da upravljate vozilom, rukujete alatima ili mašinama.


   Lek Beneprost sadrži laktozu


   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Beneprost

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka

  • Uobičajena doza je jedna film tableta (5 mg) na dan

  • Uzimajte ovaj lek oralnim putem

  • Vaš lekar može da Vam preporuči da istovremeno sa lekom Beneprost uzimate još jedan lek (doksazosin) u cilju bolje kontrole simptoma BHP


   Ako ste uzeli više leka Beneprost nego što treba


   Ukoliko ste greškom uzeli više tableta, odmah se obratite Vašem lekaru.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Beneprost

  • Ukoliko ste zaboravili da uzmete tabletu, preskočite propuštenu dozu.

  • Uzmite sledeću dozu prema uobičajenom rasporedu.

  • Ne uzimajte duplu dozu da da bi nadoknadili propuštenu tabletu.


   Ako prestanete da uzimate lek Beneprost


   Nakon početka lečenja lekom Beneprost možete osetiti rano poboljšanje Vaših tegoba. Međutim, za potpuno ispoljavanje efekta leka treba da se uzima najmanje 6 meseci. Zbog toga je veoma važno da uzimate ovaj lek onoliko dugo koliko Vam je propisao Vaš lekar, čak i ukoliko ne osetite odmah poboljšanje.


   Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti kod upotrebe ovog leka:


  Alergijske reakcije

  Prestanite sa uzimanjem leka Beneprost i odmah se javite Vašem lekaru ukoliko Vam se jave sledeći simptomi:

  • oticanje lica, usana, jezika ili grla, otežano gutanje i poteškoće sa disanjem (angioedem)

  • kožni osip, svrab, koprivnjača;


   Ostala neželjena dejstva:

  • impotencija (nemogućnost erekcije);

  • smanjena seksualna želja;

  • problem sa ejakulacijom, na primer smanjenje količine semene tečnosti koja se oslobađa tokom seksualnog odnosa. Izgleda da ova smanjena količina semene tečnosti ne remeti normalnu seksualnu funkciju.


   Ova navedena neželjena dejstva obično nestaju nakon izvesnog vremena u toku lečenja lekom Beneprost. Ako se to ne dogodi tokom lečenja, ova neželjena dejstva nestaju nakon prestanka lečenja lekom Beneprost. Ostala neželjena dejstva koja su prijavljena kod nekih muškaraca su:

   • oticanje ili bolna osetljivost grudi;

   • palpitacije (osećaj lupanja srca);

   • poremećaj funkcije jetre, što se može pokazati na odgovarajućim testovima krvi;

   • bol u testisima;

   • krv u semenoj tečnosti

   • poremećaj erekcije koji može da traje nakon prekida lečenja;

   • muška neplodnost i/ili loš kvalitet semene tečnosti. Poboljšanje kvaliteta semene tečnosti je prijavljeno nakon prekida lečenja;

   • depresija;

   • smanjenje seksualne želje koje može da traje i nakon prekida lečenja;

   • poremećaj ejakulacije koji može da traje i nakon prekida lečenja;

   • anksioznost.


    Odmah prijavite svom lekaru bilo koje promene u tkivu dojki, kao što je npr. pojava čvorića, bol, uvećanje dojki ili bolna osetljivost bradavica, jer to mogu biti znaci ozbiljnog stanja, kao što je rak dojki.


    Ukoliko bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje se ne nalazi u ovom uputstvu molimo Vas recite Vašem lekaru ili farmaceutu. Bilo bi korisno ukoliko biste zapisali šta se desilo, kada je počelo i koliko dugo je trajalo.

    Šta još treba da znate o leku Beneprost?


    Lek Beneprost (finasterid) nije odobren za lečenje karcinoma prostate. Podaci dobijeni iz kliničkog ispitivanja na muškarcima koji su uzimali finasterid tokom 7 godina pokazuju sledeće:

  • Broj muškaraca kod kojih je došlo do razvoja karcinoma prostate bio je manji kod onih koji su uzimali finasterid nego kod muškaraca koji nisu uzimali nijedan lek.

  • Broj muškaraca koji su imali visok skor na skali gradacije tumora bio je veći kod nekih od muškaraca koji su uzimali finasterid u poređenju sa onima koji nisu uzimali nijedan lek.

  • Uticaj dugotrajne terapije finasteridom na tumore ove vrste nije poznat.


   Ukoliko želite da dobijete više podataka o sistemu gradacije tumora ili o ovom ispitivanju, molimo Vas da se obratite Vašem lekaru.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Beneprost

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Beneprost posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i blisteru nakon ''Važi do''. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Beneprost

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna (Avicel PH 101); natrijum-skrobglikolat (tip A); skrob, preželatiniziran (skrob 1500); dokusat-natrijum; magnezijum-stearat.


Film obloga tablete: Opadry 20A50535 Blue sastava: hidroksipropil celuloza (E463); hipromeloza 6cp (E 464); titan-dioksid (E171); talk; FD&C blue#2/indigo carmine aluminium lake (E132); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).

Kako izgleda lek Beneprost i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete plave boje, sa zakošenim ivicama; na jednoj strani film tabelete je utisnuta oznaka "E", a na drugoj strain oznaka "61".


Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/PVdC/Al blister sa 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

HEMOFARM AD VRŠAC

Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02893-20-001 od 30.08.2021.