Početna stranica Početna stranica

Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa
2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, levomentol

UPUTSTVO ZA LEK


Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa, 1,2 mg/0,6 mg/8 mg, lozenge 2,4-dihlorbenzilalkohol/amilmetakrezol/levomentol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa

 3. Kako se uzima lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa i čemu je namenjen

  Lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa sadrži tri aktivne supstance: 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol i levomentol. Supstance 2,4-dihlorbenzilalkohol i amilmetakrezol spadaju u grupu lekova koji se zovu antiseptici.

  Levomentol dopunjuje delovanje druge dve aktivne supstance i ima blago lokalno anestetičko dejstvo i deluje na receptore za hladnoću u sluznici.


  Lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa se koristi za ublažavanje simptoma infekcije usne duplje i ždrela.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa Lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa ne smete uzimati:

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na 2,4–dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, levomentol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa.


   Lek ne treba davati deci mlađoj od 6 godina, zbog rizika od davljenja.


   Ukoliko se tokom primene leka stanje pogoršava ili nakon 3 dana primene ovog leka ne dođe do poboljšanja simptoma ili je potrebna primena duže od 3 dana, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


   Drugi lekovi i lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

   Nisu poznate klinički značajne interakcije.


   Uzimanje leka Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa sa hranom i pićima


   Nemojte uzimati hranu i tečnost neposredno nakon primene leka, jer se na taj način može ubrzati uklanjanje leka sa mesta dejstva, što može smanjiti efikasnost leka.


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Ne preporučuje se upotreba leka Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa lozengi tokom trudnoće.

   Nije poznato da li se aktivne supstance leka ili njihovi produkti razgradnje izlučuju u majčino mleko. Iz tog razloga se ne može isključiti rizik po novorođenče/odojče.

   Nije poznato da lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa utiče na plodnost.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

   Važne informacije o nekim sastojcima leka

  • Ovaj lek sadrži saharozu (1,496 g po lozengi) i glukozu (1,013 g po lozengi). Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata sa dijabetes melitusom. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  • Ovaj lek sadrži veoma malu koncentraciju glutena (iz pšeničnog skroba). Smatra se da je "bez glutena" i malo je verovatno da će uzrokovati probleme ako imate celijakiju. Jedna lozenga sadrži ne više od 20,26 mikrograma glutena.

  • Ako imate alergiju na pšenicu (što je stanje koje se razlikuje od celijakije) ne smete da koristite ovaj lek.

  • Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, tj. suštinski je „bez natrijuma”.

  • Ovaj lek sadrži sulfite (sumpor-dioksid (E220), prisutan u glukozi, tečnoj), koji retko mogu uzrokovati teške reakcije preosetljivosti i bronhospazam.

  • Ovaj lek sadrži aromu koja u svom sastavu sadrži d-limonen, koji može uzrokovati alergijske reakcije.


 3. Kako se uzima lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje

  Najmanju efektivnu dozu treba primenjivati tokom najkraćeg perioda potrebnog za kontrolu simptoma.


  Odrasli

  Jednu lozengu polako otapati u ustima na svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi u toku 24 časa.


  Pedijatrijska populacija


  Adolescenti i deca starija od 6 godina

  Doziranje kao kod odraslih.


  Deca mlađa od 6 godina

  Lek nije prikladan za primenu kod dece mlađe od 6 godina.


  Starije osobe

  Nije neophodno smanjenje doze. Način primene

  Lek je namenjen za oromukozalnu upotrebu. Lek polako otapati u ustima.

  Ukoliko se simptomi ne poboljšaju ili se pogoršaju tokom 3 dana od početka primene leka, konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom (videte odeljak “Upozorenja i mere opreza”).


  Ako ste uzeli više leka Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu. Uzimanje veće doze može izazvati gastrointestinalne tegobe. Lečenje je simptomatsko.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu, već nastavite sa uzimanjem lozengi na uobičajen način.

  Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Navedena lista neželjenih dejstava uključuje ona koja su se javila pri kratkotrajnoj primeni 2,4- dihlorbenzilalkohola i amilmetakrezola u dozama dostupnim bez lekarskog recepta.

  Neželjena dejstva su grupisana prema klasi sistema organa i učestalosti ispoljavanja. Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  Poremećaji imunskog sistema: preosetljivost.

  Gastrointestinalni poremećaji: bol u stomaku, mučnina, osećaj nelagodnosti u usnoj duplji, koji se može ispoljiti kao iritacija u grlu, trnjenje i oticanje usana i bol u predelu jezika.


  Ako imate bilo kakvu preosetljivost na ovaj lek, npr. svrab, osećaj peckanja, i/ili nelagodnost u usnoj duplji, teškoće pri disanju, otok lica, vrata, jezika ili grla, koprivnjaču ili osip ( ozbiljne alergijske reakcije), prestanite sa uzimanjem ovog leka i konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Ne smete koristiti lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa


Jedna lozenga sadrži aktivne supstance: 1,2 mg 2,4-dihlorbenzilalkohola, 0,6 mg amilmetakrezola i 8,0 mg levomentola.

Pomoćne supstance: saharoza, tečna; glukoza, tečna (sadrži pšenični skrob (sadrži gluten)) i sulfite – sumpor-dioksid (E220)); vinska kiselina; ulje eukaliptusa (sadrži d-limonen); indigo karmin (E 132).


Kako izgleda lek Strepsils sa mentolom i ukusom eukaliptusa i sadržaj pakovanja


Okrugle lozenge plave boje, karakterističnog ukusa, sa utisnutom oznakom koja podseća na S u krugu, znakom sa obe strane lozenge.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC/Al blister koji sadrži 12 lozengi.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 24 lozenge) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

NELT CO. DOO BEOGRAD

Maršala Tita 226B, Dobanovci, Surčin


Proizvođač:

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

Nottingham, Nottingham Site, Thane Road, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-02919-21-001 od 15.11.2022.