Početna stranica Početna stranica

Ferrum Sandoz
gvožđe(III)-hidroksid saharoza kompleks

UPUTSTVO ZA LEK


Ferrum Sandoz, 100 mg/5 mL, rastvor za injekciju/infuziju gvožđe(III)-hidroksid saharoza kompleks


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ferrum Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Ferrum Sandoz

 3. Kako se primenjuje lek Ferrum Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ferrum Sandoz

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Ferrum Sandoz i čemu je namenjen

  Ferrum Sandoz je lek koji sadrži gvožđe(III)-hidroksid saharoza kompleks kao aktivnu supstancu.


  Lekovi koji sadrže gvožđe koriste se kada nemate dovoljno gvožđa u organizmu. To se naziva „deficijencija gvožđa”.


  Lek Ferrum Sandoz se primenjuje kada:

  • ne možete uzimati preparate gvožđa putem usta – kada ne podnosite, na primer, tablete gvožđa

  • ste uzimali gvožđe u tabletama – ali one nisu delovale

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Ferrum Sandoz Lek Ferrum Sandoz ne smete primati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • ukoliko ste doživeli ozbiljne alergijske reakcije (preosetljivost) na druge preparate gvožđa koji se primenjuju putem injekcije.

  • ukoliko imate anemiju koja nije uzrokovana nedostatkom gvožđa.

  • ukoliko imate preveliku količinu gvožđa u organizmu ili stanje u kojem je poremećeno iskorišćavanje gvožđa.


   Ukoliko se bilo šta od gorenavedenog odnosi na Vas ne smete primiti lek Ferrum Sandoz. Ukoliko niste sigurni posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što primite lek Ferrum Sandoz.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte se sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Ferrum Sandoz ukoliko:

   • ste nekada imali alergiju na bilo koji lek

   • imate sistemski eritemski lupus

   • imate reumatoidni artritis

   • imate tešku astmu, ekcem ili druge alergije

   • imate bilo kakvu infekciju

   • imate probleme sa jetrom.

    Ukoliko niste sigurni da se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primite lek Ferrum Sandoz.


    Drugi lekovi i Ferrum Sandoz


    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. To uključuje i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, uključujući i biljne lekove.


    To je zbog toga što lek Ferrum Sandoz može uticati na delovanje drugih lekova. Takođe neki drugi lekovi mogu uticati na delovanje leka Ferrum Sandoz.


    Posebno obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate:

   • lekove koji sadrže gvožđe koje uzimate putem usta. Oni možda neće delovati ukoliko se uzimaju istovremeno sa lekom Ferrum Sandoz.


   Trudnoća i, dojenje i plodnost


   Nema podataka o primeni gvožđa saharoze kod trudnica u toku prvog trimestra. Važno je da obavestite svog lekara ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni, ili planirate trudnoću.

   Ukoliko ostanete trudni tokom lečenja, morate pitati svog lekara za savet. Vaš lekar će odlučiti da li treba da primate ovaj lek.


   Ukoliko dojite, posavetujte se sa svojim lekarom pre nego što primite lek Ferrum Sandoz.

   Ukoliko ste trudni ili dojite, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Možete osećati nesvesticu, konfuziju ili omaglicu nakon što primite lek Ferrum Sandoz. Ukoliko se to dogodi nemojte voziti, koristiti alate ili rukovati mašinama. Ukoliko niste sigurni, obratite se svom lekaru.


 3. Kako se primenjuje lek Ferrum Sandoz

  Vaš lekar će odlučiti koliko će Vam dati leka Ferrum Sandoz. Odlučiće takođe koliko često i koliko dugo će Vam primenjivati lek. Vaš lekar će izvršiti analize krvi što će mu pomoći u određivanju doze.


  Lek Ferrum Sandoz će Vam dati lekar ili medicinska sestra na jedan od sledećih načina:

  • sporom injekcijom u venu – 1 do 3 puta nedeljno

  • infuzijom (kap po kap) u venu – 1 do 3 puta nedeljno

  • tokom dijalize - u vensku liniju vantelesne cirkulacije

  Lek Ferrum Sandoz će se primenjivati u ustanovama koje omogućavaju brzo i odgovarajuće lečenje imunoalergijskih događaja.


  Nakon svake primene leka, Vaš lekar ili medicinska sestra će Vas posmatrati tokom najmanje 30 minuta. Lek Ferrum Sandoz je braon tečnost pa će i injekcija ili infuzija biti braon boje.

  Primena kod dece


  Ferrum Sandoz se ne preporučuje za primenu kod dece.


  Ako ste primili više leka Ferrum Sandoz nego što treba

  Pošto Vam lekar daje ovaj lek, malo je verovatno da ćete primiti previsoku dozu. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da primite lek Ferrum Sandoz

  Pošto Vam lekar daje ovaj lek, malo je verovatno da ćete propustiti da primite dozu. Ukoliko brinete o tome, obratite se Vašem lekaru.


  Ako naglo prestanete da primate lek Ferrum Sandoz


  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Alergijske reakcije (mogu da se jave kod njviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Ukoliko imate alergijsku reakciju, odmah obavestite svog lekara ili medicinsku sestru. Simptomi mogu biti:

  • Nizak krvni pritisak (osećaj vrtoglavice, omaglice ili gubitak svesti)

  • Oticanje lica

  • Otežano disanje

   Odmah obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ukoliko mislite da imate alergijsku reakciju.


   Ostala neželjena dejstva uključuju:


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • promena ukusa, kao što je osećaj metalnog ukusa. To obično ne traje jako dugo.

   • nizak ili visok krvni pritisak

   • osećaj mučnine

   • reakcije na mestu primene injekcije/infuzije kao što su bol, iritacija, svrab, hematom (krvni podliv) ili prebojenost kože usled isticanja rastvora na mestu primena injekcije.


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • glavobolja i osećaj vrtoglavice

   • bol u stomaku ili proliv

   • mučnina (povraćanje)

   • otežano disanje, zviždanje u grudima

   • svrab, osip

   • grčevi ili bol u mišićima

   • peckanje ili trnci i bockanje

   • smanjen osećaj dodira

   • zapaljenje vena

   • crvenilo, osećaj pečenja

   • zatvor

   • bol u zglobovima

   • bol u rukama i nogama

   • bol u leđima

   • drhtavica,

   • slabost, umor

   • oticanje šaka i stopala

   • bol

   • povišene vrednosti enzima jetre (ALT, AST, GGT) u krvi

   • povišene vrednosti feritina u serumu


    Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • nesvestica

   • pospanost ili ošamućenost

   • osećaj lupanja srca (palpitacije)

   • promena boje mokraće

   • bol u grudima

   • pojačano znojenje

   • groznica

   • povišena vrednost laktatne dehidrogenaze u krvi


  Ostala neželjena dejstva sa nepoznatom učestalošću uključuju: osećaj smanjene budnosti; osećaj zbunjenosti; gubitak svesti;uznemirenost; drhtavicu; oticanje lica, usana, jezika ili grla što može uzrokovati teškoće pri disanju; oslabljen puls; ubrzan puls; cirkulatorni kolaps; zapaljenje vena koje uzrokuje formiranje krvnog ugruška; akutno suženje disajnih puteva; svrab; koprivnjača; osip ili crvenilo kože; hladan znoj; opšte loše stanje; bledilo kože; iznenadne, po život opasne alergijske reakcije.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara,farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Ferrum Sandoz

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Ferrum Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pkovanju nakon

  ,,Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.


  Nakon otvaranja, lek se mora upotrebiti odmah.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Ferrum Sandoz

- Aktivna supstanca je gvožđe (III) (u obliku gvožđe(III)-hidroksid saharoza kompleksa).

Jedan mililitar rastvora za injekciju/infuziju sadrži 20 mg gvožđa (III) (u obliku gvožđe(III)-hidroksid saharoza kompleksa).

Jedna ampula (5 mL) rastvora za injekciju/infuziju sadrži 100 mg gvožđa (III) (u obliku gvožđe(III)- hidroksid saharoza kompleksa).* Faktor 2,4 = 0,0034 (sadržaj gvožđa u hemoglobinu = 0,34%) x 0,07 (zapremina krvi = 7% telesne mase) x 1000 (pretvaranje [g] u [mg]) x 10


Ukupna količina leka Ferrum Sandoz za primenu (u mL) = ukupni deficit gvožđa (mg)

20 mg gvožđa/mL


Ukupna količina leka Ferrum Sandoz (mL) koju je potrebno primeniti na osnovu telesne mase, izmerenog nivoa Hb i željenog nivoa Hb*:Telesna masa

Ukupna količina leka Ferrum Sandoz (20 mg gvožđa po mL) koju treba primeniti

Hb 6,0 g/dL

Hb 7,5 g/dL

Hb 9,0 g/dL

Hb 10,5 g/dL

30 kg

47,5 mL

42,5 mL

37,5 mL

32,5 mL

35 kg

62,5 mL

57,5 mL

50 mL

45 mL

40 kg

67,5 mL

60 mL

55 mL

47,5 mL

45 kg

75 mL

65 mL

57,5 mL

50 mL

50 kg

80 mL

70 mL

60 mL

52,5 mL

55 kg

85 mL

75 mL

65 mL

55 mL

60 kg

90 mL

80 mL

67,5 mL

57,5 mL

65 kg

95 mL

82,5 mL

72,5 mL

60 mL

70 kg

100 mL

87,5 mL

75 mL

62,5 mL

75 kg

105 mL

92,5 mL

80 mL

65 mL

80 kg

112,5 mL

97,5 mL

82,5 mL

67,5 mL

85 kg

117,5 mL

102,5 mL

85 mL

70 mL

90 kg

122,5 mL

107,5 mL

90 mL

72,5 mL


*ispod 35 kg telesne mase: željeni nivo Hb = 13 g/dL

35 kg telesne mase i više: željeni nivo Hb = 15 g/dL


Za pretvaranje nivoa Hb izraženog u [mM] u [g/dL], pomnožite isti sa 1,6.

Ukoliko ukupna potrebna doza prelazi maksimalnu dozvoljenu pojedinačnu dozu, treba je podeliti u više doza.


Doziranje


Odrasli

  1. mL leka Ferrum Sandoz (100 – 200 mg gvožđa) 1 do 3 puta nedeljno.


   Za vreme potrebno za primenu i odnos u kojem se vrši razblaživanje videti deo ,,Način primene”.


   Pedijatrijska populacija:

   Upotreba leka Ferrum Sandoz nije adekvatno ispitana kod dece, stoga se primena leka Ferrum Sandoz ne preporučuje kod dece.

   Način primene:


   Lek Ferrum Sandoz se primenjuje isključivo intravenski. Može se primenjivati kao spora intravenska injekcija, intravenska infuzija kap po kap ili direktno u vensku liniju vantelesne cirkulacije.


   Intravenska infuzija kap po kap:


   Lek Ferrum Sandoz se može razblaživati isključivo sa sterilnim 0,9% m/V rastvorom natrijum-hlorida (NaCl). Razblaživanje se mora obaviti neposredno pre infuzije i rastvor treba primeniti na sledeći način:


   Doza leka Ferrum Sandoz

   (mg gvožđa)

   Doza leka Ferrum Sandoz

   (mL leka Ferrum Sandoz)

   Najveća zapremina sterilnog 0,9% m/V rastvora NaCl u kome se vrši razblaživanje

   Minimalno vreme infuzije

   100 mg

   5 mL

   100 mL

   15 min

   200 mg

   10 mL

   200 mL

   30 min


   Iz razloga stabilnosti, razblaživanje leka Ferrum Sandoz do nižih koncentracija nije dozvoljeno.


   Intravenska injekcija


   Lek Ferrum Sandoz se može primeniti putem spore intravenske injekcije brzinom od 1 mL nerazblaženog rastvora po minutu i ne prelazeći 10 mL leka Ferrum Sandoz (200 mg gvožđa) po injekciji.


   Injekcija u vensku liniju vantelesne cirkulacije


   Lek Ferrum Sandoz se može primeniti tokom postupka hemodijalize direktno u vensku liniju vantelesne cirkulacije pod istim uslovima kao i za intravensku injekciju.


   Kontraindikacije


   Primena leka Ferrum Sandoz je kontraindikovana u sledećim slučajevima:

   • Preosetljivosti na aktivnu supstancu, lek Ferrum Sandoz ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci

   • Poznate ozbiljne preosetljivosti na druge parenteralne preparate gvožđa

   • Anemija koja nije uzrokovana deficijencijom gvožđa

   • Dokazno propterećenje gvožđem ili nasledni poremećaji iskorišćenja gvožđa


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Parenteralno primenjeni preparati gvožđa mogu da uzrokuju reakcije preosetljivosti, uključujući ozbiljne i potencijalno smrtonosne anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije. Reakcije preosetljivosti takođe su zabeležene posle prethodnih primena parenteralnih preparata kompleksa gvožđa uključujući gvožđe saharozu koje su prošle bez ikakvih problema. Međutim, u nekoliko studija sprovedenih na pacijentima sa prethodnim podacima o reakcijama preosetljivosti na gvožđe dekstran ili gvožđe glukonat, se pokazala dobra podnošljivost gvožđe(III)-hidroksid saharoza kompleksa. Za poznatu preosetljivost na druge parenteralne preparate gvožđa videti odeljak Kontraindikacije.


Rizik od reakcija preosetljivosti je povećan kod pacijenata sa poznatim alergijama, uključujući alergije na lekove i kod pacijenata sa teškom astmom, ekcemom i drugim atopijskim alergijama u istoriji bolesti.


Povećan je i rizik od reakcija preosetljivosti na komplekse parenteralnog gvožđa kod pacijenata sa imunološkim ili zapaljenskim stanjima (npr. sistemski eritemski lupus, reumatoidni artritis).

Ferrum Sandoz se sme primenjivati samo u slučaju da na raspolaganju odmah stoji osoblje obučeno za procenu i delovanje u slučaju pojave anafilaktičkih reakcija, u okruženju u kome je dostupna puna oprema za reanimaciju. Svakog pacijenta treba nadzirati kako bi se uočila neželjena reakcija najmanje 30 minuta od primene svake injekcije leka Ferrum Sandoz. Ako se prilikom primene pojave reakcije preosetljivosti ili znaci netolerancije, primena leka se mora odmah prekinuti. Na raspolaganju treba uvek da stoji oprema za kardiopulmonalnu reanimaciju, kao i oprema za lečenje akutnih anafilaktičkih/anafilaktoidnih reakcija, uključujući rastvor za injekciju adrenalina u odnosu 1:1000. Po potrebi, treba primeniti i dodatno lečenje antihistaminicima i/ili kortikosteroidima.


Kod pacijenata sa poremećajem funkcije jetre, gvožđe za parenteralnu primenu treba dati isključivo nakon pažljive procene odnosa koristi i rizika. Parenteralnu primenu gvožđa treba izbegavati kod pacijenata sa poremećajem funkcije jetre gde je preopterećenje gvožđem precipitirajući faktor, posebno kod bolesti kao što je kasna kožna porfirija (Porphyria cutanea tarda (PCT)). Preporučuje se pažljivo praćenje statusa gvožđa kako bi se izbeglo preopterećenje gvožđem.


Preparati gvožđa za parenteralnu upotrebu moraju se koristiti sa oprezom u slučaju akutne ili hronične infekcije. Preporučuje se da se obustavi primena leka Ferrum Sandoz kod pacijenata sa bakterijemijom. Kod pacijenata sa hroničnom infekcijom potrebno je izvršiti procenu procenu rizika i koristi.


Paravenski gubitak mora se izbeći s obzirom na to da isticanje (engl. leakage) rastvora leka Ferrum Sandoz na mestu primene injekcije može izazvati bol, zapaljenje, nekrozu tkiva i braon prebojenost kože.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Kao i sve parenteralne preparate gvožđa, lek Ferrum Sandoz, ne treba primenjivati istovremeno sa oralnim preparatima gvožđa, s obzirom na to da se resorpcija oralnih preparata smanjuje. Stoga, terapiju oralnim preparatima gvožđa treba započeti najmanje 5 dana nakon poslednje injekcije leka Ferrum Sandoz.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća


Nema podataka o primeni gvožđa saharoze kod trudnica u toku prvog trimestra. Podaci (303 ishoda trudnoća) o primeni gvožđe(III)-hidroksid saharoza kompleksa kod trudnica u drugom i trećem trimestru ne ukazuju da postoji bezbednosni rizik za majku i novorođenče. Pre primene leka tokom trudnoće potrebna je pažljiva procena odnosa rizika i koristi, a lek Ferrum Sandoz se ne sme primenjivati tokom trudnoće, ako primena nije preko potrebna (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa u prvom trimestru trudnoće u mnogim slučajevima se može lečiti oralnim preparatima gvožđa. Lečenje lekom Ferrum Sandoz treba svesti na drugi i treći trimestar trudnoće ukoliko se proceni da korist prevazilazi potencijalni rizik za majku i fetus.


Studije na životinjama ne pokazuju direktne ili indirektne štetne efekte u odnosu na reproduktivnu toksičnost (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka Sažetka karakteristika leka).


Dojenje

Postoje ograničene informacije o ekskreciji gvožđa u humano mleko nakon intravenske primene gvožđa saharoze. U jednoj kliničkoj studiji, 10 zdravih dojilja sa nedostatkom gvožđa primilo je 100 mg gvožđa u obliku gvožđa saharoze. Četiri dana nakon lečenja, sadržaj gvožđa u majčinom mleku nije povećan i nije bilo razlike u odnosu na kontrolnu grupu (n=5). Ne može se isključiti mogućnost da će novorođenčad/odojčad biti izloženi gvožđu, koje potiče iz leka Ferrum Sandoz, preko majčinog mleka, stoga treba izvršiti procenu odnosa rizika i koristi.


Pretklinički podaci ne ukazuju na direktne ili indirektne štetne efekte za odojče. Kod pacova u laktaciji tretiranih sa 59Fe-obeleženim gvožđe saharozom, je primećeno nisko izlučivanje gvožđa u mleko i prenošenje gvožđa na mladunce. Mala je verovatnoća da nemetabolisano gvožđe saharoza prelazi u majčino mleko.

Plodnost

Nisu primećeni efekti gvožđe saharoze na plodnost i parenja kod pacova.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


U slučaju simptoma vrtoglavice, konfuzije ili omaglice nakon primene leka Ferrum Sandoz pacijenti ne treba da upravljaju vozilom ili da rukuju mašinama do prestanka simptoma.


Neželjena dejstva


Najčešća prijavljena neželjena reakcija u kliničkim studijama, u kojima je primenjivan gvožđe(III)-hidroksid saharoza kompleks, je disgeuzija koja se javlja u 4,5 slučajeva na 100 ispitanika. Najznačajnije, ozbiljne neželjene reakcije na lek povezane sa primenom leka Ferrum Sandoz su reakcije preosetljivosti koje se javljaju sa stopom od 0,25 događaja na 100 ispitanika u kliničkim studijama.


Neželjene reakcije na lek prijavljene nakon primene gvožđe(III)-hidroksid saharoza kompleksa kod 4064 ispitanika u kliničkim studijama, kao i one zabeležene u postmarketinškom periodu predstavljene su u sledećoj tabeli:


Klasifikacija

Često (1/100,

Povremeno

Retko

Nepoznate učestalosti

sistema organa

<1/10)

(1/1000,

(1/10000,

(ne može se proceniti

<1/100)

<1/1000)

na osnovu dostupnih

podataka1)

Poremećaji imunskog sistema

Preosetljivost

Anafilaktoidne reakcije, angioedem

Poremećaji

Disgeuzija

Glavobolja,

Sinkopa,

Smanjen nivo svesti,

nervnog sistema

vrtoglavica,

somnolencija

konfuzija, gubitak

parestezija,

svesti, anksioznost,

hipoestezija

tremor

Kardiološki poremećaji

Palpitacije

Bradikardija, tahikardija

Vaskularni poremećaji

Hipotenzija, hipertenzija

Crvenilo, flebitis

Cirkulatorni kolaps, tromboflebitis

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Dispnea

Bronhospazam

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Hromaturija

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina

Povraćanje, abdominalni bol, dijareja, konstipacija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Pruritus, raš

Urtikarija,eritem

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Grčevi u mišićima, mialgia, artralgija, bol u ekstremitetima, bol u leđima


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Reakcije na mestu primene injekcije/infuzije

2

Drhtavica, astenija, zamor, periferni edem, bol

Bol u grudima, hiperhidroza, pireksija

Hladan znoj, malaksalost, bledilo

Ispitivanja

Povišena vrednost alanin aminotransfe- raze, povišena vrednost aspartat aminotransfe- raze, povišena vrednost gama- glutamiltransfe

-raze, povišena vrednost serumskog feritina.

Povišena vrednost laktatne dehidrogenaze u krvi

 1. Spontani izveštaji u postmarketinškom periodu

 2. Najčešće su prijavljeni: bol na mestu davanja injekcije/infuzije, ekstravazacija, iritacija, reakcija, diskoloracija, pruritus


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Predoziranje može dovesti do akutnog opterećenja gvožđem koje se može manifestovati kao hemosideroza. Predoziranje treba zbrinuti, u zavisnosti od procene nadležnog lekara, helirajućim agensima za gvožđe ili u skladu sa uobičajenom medicinskom praksom.


Lista pomoćnih supstanci


Natrijum-hidroksid Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Rok upotrebe


3 godine.

Nakon otvaranja, lek se mora upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Lek čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.


Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je ampula (staklo tip I) u kojoj se nalazi 5 mL rastvor za injekciju/infuziju. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 ampula sa 5 mL rastvora za injekciju/infuziju i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Lek Ferrum Sandoz, rastvor za injekciju/infuziju sme da se razblažuje samo sa 0,9% rastvorom NaCl i ne sme se mešati sa bilo kojim drugim rastvaračem ili lekom zbor rizika od precipitacije ili interakcije.


Poznata je kompatibilnost razblaženog rastvora samo sa ambalažom napravljenom od stakla ili PVC-a.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.