Početna stranica Početna stranica

Propofol 1% Fresenius
propofol

UPUTSTVO ZA LEK


Propofol 1% Fresenius, 10 mg/mL, emulzija za infuziju/injekciju propofol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Kako izgleda lek Propofol 1% Fresenius i sadržaj pakovanja


Bela homogena emulzija.


Propofol 1% Fresenius, 10mg/mL, 5 x 20 mL

Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena ampula (tip I) od 20 mL.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 staklenih ampula sa 20 mL emulzije i Uputstvo za lek.


Propofol 1% Fresenius, 10mg/mL, 1 x 50 mL

Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena boca (tip II) od 50 mL sa bromobutil gumenim zatvaračem. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena boca sa 50 mL emulzije i Uputstvo za lek.


Propofol 1% Fresenius, 10mg/mL, 1 x 100 mL

Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena boca (tip II) od 100 mL sa bromobutil gumenim zatvaračem. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena boca sa 100 mL emulzije i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

FRESENIUS KABI D.O.O. BEOGRAD

Bulevar Milutina Milankovića 9ž, Beograd


Proizvođač:

FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

Hafnerstrasse 36, Graz, Austrija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2018.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Propofol 1% Fresenius, 10mg/mL, 5 x 20 mL: 515-01-03803-17-001 od 26.03.2018.

Propofol 1% Fresenius, 10mg/mL, 1 x 50 mL: 515-01-03804-17-001 od 26.03.2018.

Propofol 1% Fresenius, 10mg/mL, 1 x 100 mL: 515-01-03807-17-001 od 26.03.2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------


SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


KLINIČKI PODACI


Terapijske indikacije


Propofol 1 % Fresenius je intravenski kratkodelujući opšti anestetik za:


-indukciju (uvođenje) i održavanje opšte anestezije kod odraslih i dece starije od 1 meseca

-sedaciju odraslih i dece starije od 1 meseca kod hirurških i dijagnostičkih procedura, kao monoterapija ili u kombinaciji sa lokalnom ili regionalnom anestezijom

-sedaciju ventiliranih pacijenata na veštačkoj ventilaciji starijih od 16 godina u jedinici intenzivne nege


Doziranje i način primene


Propofol 1% Fresenius sme da se primeni samo u bolnici ili adekvatno opremljenoj jedinici za dnevno lečenje, i mora ga primeniti anesteziolog ili lekar obučen za negu pacijenata u jedinici intenzivne nege. Cirkulatorne i respiratorne funkcije (npr. EKG, pulsna oksimetrija) moraju se konstantno pratiti, a uređaji za održavanje prohodnosti disajnih puteva, veštačku ventilaciju i drugi uređaji za reanimaciju treba da budu dostupni u svakom trenutku.


Za sedaciju tokom hirurških ili dijagnostičkih procedura Propofol 1% Fresenius ne bi trebalo da primenjuje ista osoba koja će vršiti hiruršku ili dijagnostičku proceduru.


Doziranje Propofol 1% Fresenius, emulzije za injekciju/infuziju, individualno se prilagođava prema odgovoru pacijenta i korišćenju premedikacije.

Uz lek Propofol 1% Fresenius uglavnom je potrebna dodatna primena analgetika.


DoziranjeKada se Propofol 1% Fresenius koristi za sedaciju pacijenata na veštačkoj ventilaciji u jedinici intenzivne nege preporučuje se primena leka u obliku kontinuirane infuzije. Dozu je potrebno prilagoditi u skladu sa željenom dubinom sedacije. Obično se željena dubina sedacije postiže kada je brzina primene u opsegu od 0,3-4 mg propofola po kg telesne mase/h. Ne preporučuje se brzina infuzije veća od 4 mg propofola/kg telesne mase/h (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Primena leka Propofol 1% Fresenius tehnikom ciljano kontrolisane infuzije (engl. Target Controlled Infusion

– TCI) ne preporučuje se za sedaciju u jedinicama intenzivne nege.


Način upotrebe


Za intravensku upotrebu.


Propofol 1% Fresenius se može koristiti za infuziju kao nerazblažen ili razblažen intravenskim infuzionim 5% rastvorom glukoze ili intravenskim infuzionim 0,9% rastvorom natrijum-hlorida, u staklenim bocama.


Kada se lek Propofol 1% Fresenius koristi nerazblažen za održavanje anestezije, preporučuje se da se za kontrolu infuzije uvek koristi oprema kao što su birete, brojači kapi, špric pumpe ili volumetrijske infuzione pumpe za kontrolu brzine infuzije.

Pre upotrebe promućkati.

Koristiti samo homogeni lek iz neoštećenog pakovanja.


Pre upotrebe ampulu ili gumeni zatvarač trebalo bi očistiti alkoholom. Nakon upotrebe otvoreno pakovanje treba odbaciti.


Propofol 1% Fresenius je emulzija masti koja ne sadrži antimikrobne konzervanse i zbog toga može doći do brzog rasta mikroorganizama.


Posle otvaranja ampule ili boce emulzija se mora u aseptičim uslovima preneti u sterilan špric ili set za infuziju i odmah primeniti.


Aseptične uslove treba održavati tokom celog perioda infuzije i za emulziju Propofol 1% Fresenius i za opremu za infuziju. Istovremena primena sa drugim lekovima ili rastvorima se vrši blizu mesta plasiranja kanile, preko Y- konektora ili trokrake slavine.


Propofol 1% Fresenius se ne sme mešati sa drugim rastvorima za infuziju ili injekciju. Istovremena primena 5% rastvora glukoze, 0,9% rastvora natrijum-hlorida ili 0,18% rastvora natrijum-hlorida sa 4% rastvorom glukoze može da se izvrši preko odgovarajućih dodataka na mestu plasiranja kanile.


Propofol 1% Fresenius se ne sme primeniti kroz mikrobiološki filter.


Emulzija Propofol 1% Fresenius i bilo koji set za infuziju koji sadrži Propofol 1% Fresenius su namenjeni za jednokratnu upotrebu kod individualnog pacijenta. Nakon upotrebe, preostali rastvor Propofol 1% Fresenius se mora odbaciti.


Infuzija nerazblaženog leka Propofol 1% Fresenius


Kao što je uobičajeno za emulzije masti, infuzija Propofol 1% Fresenius kroz jedan infuzioni set ne sme da traje duže od 12 sati. Nakon ovog vremena infuzioni set, kao i rezervoar Propofol 1% Fresenius je potrebno isprazniti ili zameniti.

Infuzija razbalaženog leka Propofol 1% Fresenius


Pri primeni razblažene emulzije Propofola 1 % Fresenius uvek bi trebalo koristiti birete, brojač kapi ili volumetrijsku infuzionu pumpu u cilju kontrole brzine infuzije i kako bi se izbegao rizik od slučajnog nekontrolisanog infundiranja većih količina ovog rastvora. Mora se uzeti u obzir rizik kod odlučivanja o maksimalnom razblaženju u bireti.


Maksimalna razblaženja ne smeju da pređu odnos 1 deo Propofol 1% Fresenius prema 4 dela infuzionog 5% rastvora glukoze ili 0,9% rastvora NaCl (najmanja koncentracija od 2 mg propofola po mL). Razblaženje treba da se vrši u aseptičnim uslovima neposredno pre upotrebe i primena treba da se završi u okviru 6 sati posle rastvaranja.


Propofol 1% Fresenius se ne sme mešati sa drugim infuzionim ili injekcionim rastvorima. Ipak, istovremena primena 5% rastvora glukoze, 0,9% rastvora NaCl ili zajedničkog infuzionog 4% rastvora glukoze/ 0,18% rastvora NaCl sa lekom Propofol 1% Fresenius vrši se preko Y- konektora blizu mesta plasiranja kanile.


U cilju smanjenja bola na mestu primene Propofol 1% Fresenius, može se primeniti lidokain neposredno pre upotrebe leka Propofol 1% Fresenius (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”). Alternativno, Propofol 1% Fresenius može da se meša, neposredno pre upotrebe, sa injekcijom lidokaina koji ne sadrži konzervans (20 delova leka Propofol 1% Fresenius i 1 deo 1% lidokainskog rastvora za injekcije) pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima. Mešavina se mora primeniti u okviru 6 h od pripreme. Mišićni relaksansi kao što su atrakurijum i mivakurijum se mogu dati posle ispiranja preko infuzionog mesta koje je upotrebljeno za davanje emulzije Propofol 1% Fresenius.

Lek Propofol 1% Fresenius se takođe može primeniti i tehnikom ciljano kontrolisane infuzije, koja je moguća jedino uz upotrebu infuzionih pumpi koje u sebi imaju integrisan softver sa odgovarajućim farmakokinetičkim modelom (TCI). S obzirom na to da su na tržištu dostupni različiti algoritmi za preporuke doziranja, potrebno je proučiti uputstva za upotrebu proizvođača medicinskog sredstva.


Dužina primene


Primena ne bi trebalo da bude duža od 7 dana.


Kontraindikacije


Propofol 1% Fresenius je kontraindikovan kod pacijenata sa poznatom preosetljivošću na propofol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku: „Lista pomoćnih supstanci”.


Propofol 1% Fresenius sadrži ulje soje i ne sme se primenjivati kod pacijenata koji su preosetljivi na kikiriki ili soju.


Primena leka Propofol 1% Fresenius je kontraindikovana u cilju sedacije u jedinicima intenzivne nege kod pacijenata mladjih od 16 godina (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Lek Propofol 1% Fresenius sme primenjivati samo obučen i iskusan anesteziolog (ili kada je potrebno, lekari specijalizovani za zbrinjavanje u jedinicama intenzivne nege).


Stanje pacijenata treba kontinuirano pratiti, a uređaji za održavanje prohodnosti disajnih puteva, veštačku ventilaciju i drugi uređaji za reanimaciju treba da budu dostupni u svakom trenutku. Lek Propofol 1% Fresenius ne bi trebalo da primenjuje ista osoba koja će vršiti hiruršku ili dijagnostičku proceduru.


Prijavljena je zloupotreba leka Propofol 1% Fresenius, pre svega od strane zdravstvenih radnika. Kao i sa drugim opštim anesteticima, primena leka Propofol 1% Fresenius bez adekvatnog zbrinjavanja disajnih puteva može dovesti do respiratornih komplikacija sa smrtnim ishodom.

Kada se lek primenjuje u svrhu sedacije tokom hirurških intervencija ili dijagnostičkih procedura,

pacijente bi trebalo kontinuirano nadzirati kako bi se uočili rani znaci hipotenzije, opstrukcije disajnih puteva i desaturacije kiseonika.


Kao i pri primeni drugih sedativa, tako se i pri primeni leka Propofol 1% Fresenius za sedaciju u toku hirurških intervencija, mogu pojaviti nevoljni pokreti. Tokom zahvata koji zahtevaju potpunu nepomičnost, ovakvi pokreti mogu da budu opasni za operativno polje.


Potrebno je da prođe određen vremenski period pre otpuštanja pacijenta, kako bi bili sigurni u njegov potpuni oporavak posle primene leka Propofol 1% Fresenius. Vrlo retko primena leka Propofol 1% Fresenius može da bude povezana sa razvojem postoperativne nesvestice, koja može biti praćena povećanjem mišićnog tonusa. Ovom stanju može, ali i ne mora, prethoditi period budnog stanja. Iako je oporavak spontan, treba na odgovarajući način zbrinuti pacijenta bez svesti.


Oštećenja izazvana lekom Propofol 1% Fresenius se generalno ne detektuju nakon više od 12 sati. Treba uzeti u obzir efekte leka Propofol 1% Fresenius, proceduru, istovremeno primenjene lekove, godine i stanje pacijenta, prilikom savetovanja pacijenta u vezi sledećeg:

Odloženi epileptični napadi se mogu javiti čak i kod pacijenata koji nemaju epilepsiju, a odloženi period varira - od nekoliko sati do nekoliko dana.


Specijalne grupe pacijenata


Srčana, cirkulatorna ili pulmonalna insuficijencija i hipovolemija

Kao i kod drugih intravenskih anestetika, treba biti posebno oprezan kod pacijenata sa smanjenjem funkcije srca, pluća, bubrega ili jetre, kao i kod hipovolemičnih, ili iznemoglih pacijenata.

Klirens leka Propofol 1% Fresenius zavisi od cirkulacije, pa će zato istovremeno primenjeni lekovi koji smanjuju srčani volumen smanjiti i klirens leka Propofol 1% Fresenius.


Srčanu, cirkulatornu ili pulmonalnu insuficijencija i hipovolemiju bi trebalo kompenzovati pre početka primene propofola.


Kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom ili bilo kojim drugim teškim oboljenjem miokarda propofol bi trebalo primenjivati samo uz visoke mere opreza i intenzivni monitoring pacijenta.


Zbog veće doze koja se primenjuje kod pacijenata koji su preterano gojazni, trebalo bi uzeti u obzir i rizik od hemodinamičkih efekata na kardiovaskularni sistem.


Propofol 1% Fresenius nema vagolitičku aktivnost i njegova primena je bila povezana sa slučajevima bradikardije (ponekad duboke) i asistolije. Zato pre uvođenja i tokom održavanja anestezije treba razmotriti intravensku primenu antiholinergičkih lekova, posebno kod pacijenata kod kojih se može očekivati predominacija vagusa ili ako se Propofol 1% Fresenius kombinuje sa lekovima koji mogu izazvati bradikardiju.


Epilepsija

Kada se propofol primenjuje kod pacijenata koji boluju od epilepsije, postoji rizik od razvoja konvulzija.


Kod pacijenata koji boluju od epilepsije mogu se javiti odloženi epileptični napadi, a odloženi period varira - od nekoliko sati do nekoliko dana.

Pre uvođenja u anesteziju pacijenata koji boluju od epilepsije, trebalo bi proveriti da li je pacijent primio antiepileptičnu terapiju. Iako je nekoliko istraživanja pokazalo efikasnost pri lečenju statusa epileptikusa, primena propofola kod ovih pacijenata, može dovesti do povećanja rizika za nastanak napada.


Korišćenje propofola se ne preporučuje sa elektrokonvulzivnom terapijom.


Pacijenti sa poremećenim metabolizmom masti

Posebne mere opreza potrebne su kod pacijenata sa poremećajima u metabolizmu masti i u drugim stanjima kada uljane emulzije treba koristiti uz oprez.


Pacijenti sa visokim intrakranijalnim pritiskom

Trebalo bi posvetiti posebnu pažnju pacijentima sa visokim intrakranijalnim pritiskom i niskim srednjim arterijskim pritiskom, budući da postoji rizik za značajno smanjenje itracerebralnog perfuzionog pritiska.


Pedijatrijska populacija

Primena leka Propofol 1% Fresenius se ne preporučuje kod novorođenčadi, pošto nije potpuno ispitana u ovoj populaciji pacijenata. Farmakokinetički podaci (videti odeljak: „Farmakokinetički podaci” iz Sažetka karakteristika leka) pokazuju da je klirens značajno smanjen kod novorođenčadi i da postoji velika interindividualna varijabilnost. Do relativnog predoziranja može doći prilikom primene doza preporučenih za stariju decu, što može dovesti do ozbiljne kardiovaskularne depresije.


Propofol 1 % Fresenius se ne preporučuje za opštu anesteziju kod dece mlađe od mesec dana.

Propofol ne sme da se koristi kod pacijenata mlađih od 16 godina za sedaciju u jedinici intenzivne nege, budući da bezbednost, kao i efikasnost propofola za sedaciju u ovoj starosnoj grupi nije dokazana (videti odeljak: „Kontraindikacije”).


Saveti u vezi zbrinjavanja u jedinicama intenzivne nege


Upotreba emulzije propofola za infuziju u jedinicama intenzivne nege u svrhu sedacije, povezana je sa skupom različitih medaboličkih poremećaja, kao i insuficijencijom funkcije različitih organa, što može dovesti do smrti. Kod odraslih pacijenata su zabeležene kombinacije sledećih neželjenih reakcija: metabolička acidoza, rabdomioliza, hiperkalemija, hepatomegalija, renalna insuficijencija, hiperlipidemija, srčana aritmija, Brugada promene na EKG-u (povišeni ST segment i izvrnut T talas) i rapidno progresivna srčana insuficijencija koja obično ne reaguje na terapiju inotropnim lekovima. Kombinacije ovih neželjenih događaja se nazivaju Propofol Infuzioni Sindrom. Ovi događaji su primećeni uglavnom kod pacijenata sa teškim povredama glave i kod dece sa infekcijama respiratornog trakta, koji su primili veće doze od preporučenih za odrasle pacijente za sedaciju u jedinicama intenzivne nege.


Glavni faktori rizika za razvoj ovih događaja su: smanjena isporuka kiseonika u tkivima, ozbiljna neurološka povreda i/ili sepsa, visoke doze jednog ili više sledećih farmakoloških agenasa vazokonstriktori, steroidi, inotropni lekovi i/ili Propofol 1% Fresenius (obično u dozama većim od 4 mg/kg/h tokom više od 48h).


Lekari koji propisuju ovu terapiju treba da budu pripremljeni na ove događaje kod pacijenata sa prethodno nevedenim faktorima rizika i treba odmah da razmotre smanjenje doze leka Propofol 1% Fresenius ili prestanak primene leka na prvi znak pojave ovih simptoma. Svi lekovi koji se daju u jedinicama intenzivne nege, uključujući Propofol 1% Fresenius, treba da budu titrirani tako da se održava optimalna isporuka kiseonika i hemodinamski parametri. Kod pacijenata sa povećanim intrakranijalnim pritiskom neophodno je prethodno obezbediti i održavati adekvatnu perfuziju mozga.


Ukoliko je moguće, ne treba prekoračiti dozu od 4 mg/kg/h.


Posebne mere opreza potrebne su kod pacijenata sa poremećajima u metabolizmu masti i u drugim stanjima kada uljane emulzije treba koristiti sa oprezom.

Preporučuje se da se koncentrcija lipida u krvi nadgleda ako se propofol daje pacijentima za koje se smatra da imaju poseban rizik od preopterećenja mastima. Dozu propofola treba adekvatno prilagoditi ako rezultati analiza ukazuje na to da se masti neadekvatno uklanjaju iz tela. Ako pacijent istovremeno prima druge

intravenske lipide, potrebno je smanjenjiti količine i uzeti u obzir lipide infundirane kao deo formulacije propofola; 1,0 mL Propofol 1% Fresenius sadrži približno 0,1 g masti.


Dodatna upozorenja

Neophodan je oprez pri lečenju pacijenata sa mitohondrijalnom bolešću, s obzirom na to da ovi pacijenti mogu biti podložni pogoršanjima poremećaja tokom procesa uvođenja u anesteziju, hirurške intervencije, kao i tokom zbrinjavanja u jedinicama intenzivne nege. Za ove pacijente je preporučljivo održavanje normotermije, obezbeđivanje adekvatne količine ugljenih hidrata, kao i dobre hidratacije. Rani znaci pogoršanja mitohondrijalne bolesti i “propofol infuzionog sindroma” mogu biti slični.


Propofol 1% Fresenius ne sadrži antimikrobne konzervanse i zbog toga može doći do brzog rasta mikroorganizama.


Propofol 1% Fresenius se mora primeniti odmah nakon otvaranja ampule ili boce, aseptičkim aspiriranjem u sterilni špric ili odgovarajući infuzioni set. Lek se tada mora primeniti odmah bez odlaganja. Aseptični uslovi se moraju održavati tokom celog infuzionog perioda i za lek Propofol 1% Fresenius i za kompletan infuzioni set. Bilo koja infuziona tečnost koja se dodaje liniji leka Propofol 1% Fresenius, mora se primeniti blizu mesta plasiranja kanile infuzionog seta. Propofol 1% Fresenius se ne sme primenjivati preko mikrobiološkog filtera.


Propofol 1% Fresenius, kao i sterilni špricevi koji sadrže ovaj lek su za jednokratnu upotrebu kod individualnog pacijenta. U skladu sa smernicama za primenu drugih uljanih emulzija, primena infuzije propofola ne sme trajati duže od 12h. Na kraju primene leka ili po isteku 12h, u zavisnosti od toga šta pre nastupi, infuzioni set sa ‘rezervoarom’ leka Propofol 1% Fresenius se mora odbaciti i adekvatno zameniti.


Bol na injekcionom mestu

Kako bi se smanjio bol na mestu primene injekcije tokom procesa indukcije anestezije lekom Propofol 1% Fresenius, može se primeniti injekcija lidokaina pre primene emulzije propofola (videti odeljak: „Doziranje i način primene”).

Lidokain se ne sme koristiti kod pacijenata sa naslednom akutnom porfirijom.


Lek Propofol 1% Fresenius sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma na 100 mL, odnosno “suštinski ne sadrži natrijum”.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Propofol 1% Fresenius se koristi pri spinalnoj ili epiduralnoj anesteziji, kao i sa lekovima koji se često koriste u premedikaciji, sa neuromuskularnim blokatorima, inhalacionim i analgetskim lekovima; nisu opisane farmakološke inkompatibilnosti. Niže doze leka Propofol 1% Fresenius mogu biti potrebne kada se opšta anestezija izvodi kombinovano sa regionalnom anestezijom.


Prijavljeni su slučajevi izrazite hipotenzije tokom uvođenja u anesteziju propofolom kod pacijenata koji su primali terapiju rifampicina.


Prijavljeni su slučajevi gde je istovremena primena propofola sa benzodijazepinima, parasimpatoliticima ili inhalacionim anesteticima dovela do produžetka trajanja anestezije i smanjenja respiratorne brzine.


Nakon dodatne premedikacije opioidima, može se javiti pojačani i produženi sedativni efekat propofola, kao i povećana mogućnost pojave i dužeg trajanja apneje.


Trebalo bi uzeti u obzir da istovremena primena propofola sa lekovima koji se koriste u premedikaciji, inhalacionim lekovima ili analgeticima može dovesti do pojačanog anestetičkog dejstva i posledica po kardiovaskularni sistem. Istovremena primena sa CNS depresorima (npr. alkohol, opšti anestetici, narkotični alnalgetici) će dovesti do njihovog pojačanog sedativnog efekta. Kada se Propofol 1% Fresenius kombinuje sa parenteralno primenjenim CNS depresorima, može doći do razvoja teške respiratorne i kardiovaskularne depresije.

Nakon primene fentanila, koncentracija propofola u krvi može biti privremeno povišena i praćena povećanjem stepena apneje.


Bradikardija i srčani zastoj mogu nastati nakon primene propofola sa suksametonijumom ili neostigminom. Leukoencefalopatija je zabeležena kod pacijenata koji su primili lipidne emulzije kao što je Propofol 1% Fresenius, a dobijali su ciklosporine.

Primećeno je da je potrebno smanjiti dozu propofola kod pacijenata koji koriste valproate. Kod istovremene primene, mora se uzeti u obzir smanjenje doze propofola.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Bezbednost upotrebe leka Propofol 1% Fresenius tokom trudnoće nije potvrđena. Zbog toga, lek Propofol 1% Fresenius ne bi trebalo koristiti kod trudnica, sem ako je apsolutno neophodan. Propofol 1% Fresenius prolazi kroz placentu i može da izazove respiratornu depresiju kod novorođenčeta. Propofol 1% Fresenius se može primeniti u proceduri prekida trudnoće.Visoke doze (veće od 2,5 mg popofola/kg telesne mase za uvođenje u anesteziju ili 6 mg propofola/kg telesne mase/h za održavanje anestezije) bi trebalo izbegavati.


Dojenje

Studije su pokazale da se kod dojilja mala količina leka Propofol 1% Fresenius izlučuje mlekom. Zato ne bi trebalo dojiti 24 sata nakon primene leka Propofol 1% Fresenius. Mleko koje se produkuje u tom periodu treba odbaciti.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Pacijente treba upozoriti da će njihova sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama biti oštećena neko vreme nakon primene propofola.


Nakon primene leka Propofol 1% Fresenius, pacijenta bi trebalo zadržati pod observacijom odgovarajući vremenski period. Pacijente bi trebalo upozoriti da ne bi smeli da voze, rukuju mašinama ili da rade u potencijalno opasnim okruženjima. Pacijentu se ne sme dozvoliti da ide kući bez pratnje drugog lica i treba ga upozoriti da ne konzumira alkohol.

Oštećenje ovih sposobnosti izazvano lekom Propofol 1% Fresenius se generalno ne primećuje nakon perioda od 12 sati (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Neželjena dejstva


Uvođenje i održavanje anestezije ili sedacije je uglavnom lagano sa minimalnom eksitacijom. Najčešće prijavljena neželjena dejstva na lek su farmakološki predvidive neželjene reakcije anestetika/sedativa, kao što je hipotenzija. Priroda, ozbiljnost i incidenca prijavljenih neželjenih dejstava na lek kod pacijenata koji primaju Propofol 1% Fresenius mogu biti povezane sa stanjem pacijenta i procedurama koje se sprovode.


Neželjene reakcije su prema učestalosti javljanja definisane na sledeći način: veoma česte (≥1/10); česte (≥1/100 do <1/10); povremene (≥1/1000 do <1/100); retke (≥1/10000 do <1/1000), veoma retke (<1/10000) i nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Tabela neželjenih dejstava na lek


Organski sistem

Učestalost

Neželjeni efekti

Poremećaji imunog sistema

Veoma retko

Anafilaksa – može uključiti angioedem, bronhospazam, eritem i hipotenziju

Poremećaji metabolizma i ishrane

Nepoznate učestalosti (9)

Metabolička acidoza (5), hiperkalemija

(5), hiperlipidemija (5)


Psihijatrijski poremećaji

Nepoznate učestalosti

(9)

Euforično raspoloženje, zloupotreba leka i zavisnost(8)

Poremećaji nervnog sistema

Često

Glavobolja za vreme oporavka

Retko

Epileptiformni pokreti, uključujući konvulzije i opistotonus za vreme uvođenja, održavanja anestezije i oporavka

Vrtoglavica, drhtanje i osećaj hladnoće tokom oporavka

Veoma retko

Postoperativno nesvesno stanje

Nepoznate učestalosti (9)

Nevoljni pokreti

Kardiološki poremećaji

Često

Bradikardija (1) i tahikarrdija tokom indukcije

Vrlo retko

Edem pluća

Nepoznate učestalosti (9)

Srčana aritmija (5), srčana insuficijencija (5), (7)

Vaskularni poremećaji

Često

Hipotenzija (2)

Povremeno

Tromboza i flebitis

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Često

Prolazna apneja, kašalj i singultus tokom uvođenja u

anesteziju

Nepoznate učestalosti

(9)

Respiratorna zavisna)

depresija

(dozno

Gastrointestinalni poremećaji

Često

Mučnina i povraćanje tokom oporavka

Veoma retko

Pankreatitis

Hepatobilijarni poremećaji

Nepoznate učestalosti

(9)

Hepatomegalija (5)

Poremećaji mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

Nepoznate učestalosti

(9)

Rabdomioliza (3), (5)

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Veoma retko

Promena boje urina nakon produžene primene

Nepoznate učestalosti

(9)

Renalna insuficijencija (5)

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma često

Bol na mestu primene (4)

Vrlo retko

Tkivna nekroza (10) usled slučajne ekstravaskularne primene leka

Nepoznate učestalosti

(9)

Lokalni bol, otok, usled slučajne ekstavaskularne primene leka

Ispitivanja

Nepoznate učestalosti

(9)

Brugada tip EKG (5), (6)

Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

Veoma retko

Postoperativna groznica

1 Teška bradikardija je retka. Prijavljeni su izolovani slučajevi progresije bradikardije do asistole.

2 Povremeno, hipotenzija može zahtevati primenu intravenskih tečnosti i smanjenje brzine primene leka Propofol 1% Fresenius

3 Veoma retko je prijavljena rabdomioliza kada je Propofol 1% Fresenius primenjivan u dozama većim od 4 mg/kg/h za sedaciju u jedinicama intenzivne nege.

4 Može se minimizirati aplikovanjem leka Propofol 1% Fresenius u velike vene podlaktice i pregiba lakta. Lokalni bol se može smanjiti istovremenom upotrebom leka Propofol 1% Fresenius sa lidokainom.

5 Kombinacija ovih događaja, pod nazivom ‘Propofol infuzioni sindrom’, može se javiti kod ozbiljno bolesnih pacijenata koji često imaju multiple faktore rizika za razvoj ovih događaja, videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza

6 Brugada promene u EKG-u: povišen ST segment i izvrnut T talas u EKG-u.

7 Progresivna srčana insuficijencija (u nekim slučajevima sa fatalnim ishodom) kod odraslih, koja obično ne odgovara na suportivnu terapiju inotropnim lekovima.

8 Zloupotreba leka, pre svega od strane zdravstvenih radnika.

9 Nije poznato, pošto ne može biti procenjeno na osnovu dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja.

10 Nekroza je prijavljena onda kada je integritet tkiva bio narušen


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

  1. ail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


   Predoziranje


   Slučajno predoziranje može izazvati kardiorespiratornu depresiju. Respiratornu depresiju treba tretirati veštačkom ventilacijom kiseonikom. Kardiovaskularna depresija zahteva da je pacijent u horizontalnom položaju, a u teškim slučajevima i primenu plazma ekspandera i lekova za podizanje pritiska.


   FARMACEUTSKI PODACI


   Lista pomoćnih supstanci


   • ulje soje

   • fosfolipidi jajeta, prečišćeni

   • glicerol

   • oleinska kiselina

   • natrijum-hidroksid

   • voda za injekcije


Inkompatibilnost

Propofol 1% Fresenius se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku:

„Posebne mere opreza pri „odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom) ”.


Rok upotrebe

Rok upotrebe je 3 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah.


Infuzioni sistem za primenu nerazblaženog Propofol 1% Fresenius bi trebalo da bude zamenjen nakon 12 sati primene.


Razbalaženje 5% rastvorom glukoze ili 0,9% rastvorom NaCl ili sa 1% rastvorom lidokaina bez konzervanasa (najmanje 2 mg propofola po mL) treba pripremiti u aseptičnim (u kontrolisanim i validiranim uslovima) uslovima neposredno pre primene, a takav rastvor primeniti do 6 sati nakon razlaženja.


Ostatke leka nakon upotrebe treba baciti.


Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati.

Za uslove čuvanja nakon razblaživanja leka, videti odeljak: „Rok upotrebe”.

Priroda i sadržaj pakovanja i posebne opreme za upotrebu, primenu ili implantaciju leka


Propofol 1% Fresenius, 10mg/mL, 5 x 20 mL

Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena ampula (tip I) od 20 mL.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 staklenih ampula sa 20 mL emulzije i Uputstvo za lek.


Propofol 1% Fresenius, 10mg/mL, 1 x 50 mL

Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena boca (tip II) od 50 mL sa bromobutil gumenim zatvaračem. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena boca sa 50 mL emulzije i Uputstvo za lek.


Propofol 1% Fresenius, 10mg/mL, 1 x 100 mL

Unutrašnje pakovanje je bezbojna staklena boca (tip II) od 100 mL sa bromobutil gumenim zatvaračem. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 staklena boca sa 100 mL emulzije i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Propofol 1% Fresenius ne bi trebalo pre primene mešati sa drugim injekcijama ili infuzijama, osim sa 5% rastvorom glukoze ili 0,9% rastvorom natrijum-hlorida ili 1% injekcionim rastvorom lidokaina bez konzervanasa (videti odeljak: „Doziranje i način primene”). Finalna koncentracija mora biti ispod 2 mg/mL.


Za jednokratnu upotrebu.


Ampulu/bocu treba promućkati pre upotrebe.

Ako se nakon mućkanja vide dva sloja, emulzija ne treba da se koristi. Koristiti samo homogenu emulziju u neoštećenom pakovanju.


Pre upotrebe ampulu ili gumeni zatvarač treba očistiti alkoholom.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.