Početna stranica Početna stranica

Oikamid
piracetam

UPUTSTVO ZA LEK


Δ Oikamid, kapsula, tvrda, 400 mg, 60 kom


Proizvođač: PLIVA Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000, Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, 11 000 Beograd, Srbija


Δ Oikamid, kapsula, tvrda, 60x400 mg INN: Piracetam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Oikamid, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oukamid,

 3. Kako se upotrebljava lek Oikamid,

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Oikamid,

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OIKAMID I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Oikamid kao aktivnu supstancu sadrži piracetam, koji pripada grupi lekova koji se nazivaju psihostimulansi.

  Koristi se u lečenju:


  • mioklonusa (nevoljni pokreti prouzrokovani mišićnim kontrakcijama) sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima;

  • afazije (poremećaj sposobnosti govora) uz intenzivne logopedske vežbe;

  • disleksije (poremećaj čitanja i pisanja) kod dece.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OIKAMID


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Oikamid ne smete koristiti:


  • Preosetljivost na piracetam, druge derivate pirolidona ili nek od pomoćnih supstanci (videti deo „Šta sadrži lek Oikamid”)

  • Hantingtonova horea

  • Ako imate teško oštećenje bubrega (klirens kreatinina manji od 20 ml/min)

  • Ako imate oslabljenu funkciju jetre

  • Kod dece čija je telesna masa manja od 30 kg

  • Ako ste imali moždani udar (izliv krvi u mozak).


   Kada uzimate lek Oikamid posebno vodite računa:


   Obavezno upozorite svog lekara:


  • Ako imate epilepsiju;

  • Ako imate poremećaj zgrušavanja krvi;

  • Ako ste imali veću operaciju ili teško krvarenje;

  • Ako imete poremećenu funkciju bubrega.


   Primena drugih lekova


   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Potreban je oprez kada se lek primenjuje istovremeno sa:

  • Kortikosteroidima (lekovima koji se koriste u terapiji upalnih, alergijskih i kožnih bolesti);


  • Hormonima koji se koriste kod lečenja poremećaja štitne žlezde,

  • Acenokumarolom (pripada grupi lekova koji se koriste u sprečavanju zgrušavanja krvi).


  Uzimanje leka Oikamid sa hranom ili pićima


  Nema posebnih naznaka.


  Primena leka Oikamidu periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Bezbednost upotrebe piracetama u toku trudnoće nije potvrđena, stoga se ne savetuje upotreba ovog leka u trudnoći.

  S obzirom da se lek izlučuje u mleko majke, njegova primena se ne preporučuje tokom dojenja. Mlađe ženske osobe, za vreme trajanja terapije lekom Oikamid, treba da koriste odgovarajuća

  kontraceptivna sredstva.


  Uticaj leka Oikamidna upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti.

  Kod uzimanja leka Oikamid, mogu se javiti hiperkinezija (nevoljni pokreti mišića), pospanost, nervoza ili depresija. U slučaju pojave navedenih simptoma nemojte upravljati motornim vozilima i rukovati mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Oikamid


  Ovaj lek sadrži boju Azorubin (E 122) koja može izazvati alergijske reakcije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OIKAMID


  Vaš lekar će odrediti koju dozu Oikamid kapsula ćete uzimati i koliko često. Pridržavajte se uputstva Vašeg lekara i uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao.


  Doza i učestalost primene se prilagođavaju svakom pacijent ponaosob.


  Odrasli:


  Obično se počinje sa dozom od 7.2 g dnevno, koja se povećava svaka 3 do 4 dana za 4.8 g dnevno (4 kapsule 3 puta na dan) do maksimalne doze od 20 g dnevno podeljeno u 2 ili 3 doze.

  Hronična afazija (narušena sposobnost govora) se leči piracetamom u dozama od 4.8 g (12 kapsula)

  dnevno u kombinaciji s intenzivnim logopedskim vežbama tokom nekoliko meseci.


  Deca (telesna masa veća od 30 kg)

  Uobičajena doza je 50-100 mg/kg/dan, uglavnom 4 kapsule dva puta na dan.

  Terapijski efekat leka piracetam u terapiji hroničnih poremećaja i poremećaja kod dece, se postiže sporo i lečenje može trajati mesecima.


  Lek Oikamid ne smete koristiti kod dece čija je telesna masa manja od 30 kg.


  Ako ste uzeli više leka Oikamid nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Oikamid nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Čak i nakon primene oralnih doza od 14 g dnevno, lek Oikamid nije izazvao toksične efekte.

  U slučaju da dođe do predoziranja, trebalo bi preduzeti simptomatsku terapiju. Opšte stanje pacijenta bi trebalo pažljivo pratiti. Posebnu pažnju treba obratiti na hidrataciju pacijenta i praćenje protoka urina.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Oikamid


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka Oikamid, uzmite je čim se setite, a sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Oikamid


  Lečenje lekom Oikamid se ne sme prekidati naglo, odluku o tome treba da donese Vaš lekar.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Oikamid može da izazove neželjena dejstva.


  Neželjena dejstva su niže navedena i razvrstana po organskim sistemima i učestalosti i to kao: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek),

  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  učestalost nije poznata.


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Nije poznato: abdominalni bol, proliv, mučnina, povraćanje.


  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene: Povremena: astenija (opšta slabost organizma) Poremećaji imunog sistema:

  Nije poznato: anafilaktoidne reakcije, preosetljivost.


  Metabolički i poremećaji ishrane: Česta: porast telesne mase.


  Poremećaji nervnog sistema:

  Česta: hiperkinezija (preterana pokretljivost)

  Povremena: vrtoglavica

  Nije poznato: vrtoglavica, ataksija (poremećaj koordinacije pokreta), poremećaj ravnoteže, pogoršanje epilepsije, glavobolja, nesanica, sanjivost.


  Psihijatrijski poremećaji: Česta nervoze Povremena: depresija

  Nije poznato: uznemirenost, nervoza, konfuzija, halucinacije.


  Poremećaji kože i potkožnih tkiva:

  Povremena: angioneurotski edem, dermatitis (zapaljenje kože), svrab, urtrikarija (koprivnjača), osip.


  Nakon primene velikih doza opisuju se nervoza, povećan libido i seksualna stimulacija, hipotrihoza (pojačana dlakavost) i pojačano znojenje.


 5. KAKO ČUVATI LEK OIKAMID


  Držati lek Oikamid van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek treba čuvati na temperaturi do 25º C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kao kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Oikamid

Jedna kapsula sadrži 400 mg piracetama.


Pomoćne supstance:

sadržaj kapsule: talk, magnezijum-stearat;

Kapsula: Telo: želatin, titan-dioksid (E 171)

Kapa: želatin, titan-dioksid (E 171), boja Azorubin (E 122).


Kako izgleda lek Oikamid i sadržaj pakovanja


Tvrde, želatinske kapsule belo/roze boje, veličina No 0, sa belim do bledožutim granulama.


PVC/Aluminijumski blister; 6 blistera, svaki sa po 10 kapsula, tvrdih Jedno pakovanje sadrži 60 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:


TEVA Serbia d.o.o Makenzijeva 24

11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25 10000 Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7316-12-001 od 14.05.2013.