Početna stranica Početna stranica

Fluimucil 100
acetilcistein

UPUTSTVO ZA LEKFluimucil 100, 100 mg, granule za oralni rastvor acetilcistein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fluimucil 100 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fluimucil 100

 3. Kako se uzima lek Fluimucil 100

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fluimucil 100

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Fluimucil 100 i čemu je namenjen

  Lek Fluimucil 100 sadrži aktivnu supstancu acetilcistein i pripada grupi lekova za iskašljavanje – mukolitika, koji pomažu u izbacivanju sekreta iz disajnih puteva.


  Lek Fluimucul 100, namenjen je za lečenje poremećaja disajnih organa praćenih prekomernim stvaranjem gustog i viskoznog sekreta. Ovaj lek smanjuje gustinu sekreta u disajnim putevima i potpomaže iskašljavanje u stanjima akutnog i hroničnog respiratornog oboljenja praćenog stvaranjem gustog sekreta i otežanim iskašljavanjem kao što su: akutni bronhitis, hronični bronhitis i njegove egzacerbacije, emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija.


  Ukoliko posle 5 do 10 dana simptomi i dalje traju ili se stanje pogoršava, morate se obratiti svom lekaru. Terapiju dužu od 10 dana mora da propiše lekar.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fluimucil 100 Lek Fluimucil 100 ne smete uzimati:

  • ako ste preosetljivi (alergični) na acetilcistein, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka

   (navedene u odeljku 6);

  • ako ste trudni ili dojite (vidite odeljak Trudnoća i dojenje);

  • ovaj lek ne smete primenjivati kod dece mlađe od dve godine.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Fluimucil 100.


   Uzimajte ovaj lek oprezno i pod lekarskim nadzorom ako:

  • patite od bronhijalne astme. Odmah prekinite lečenje i obratite se lekaru ukoliko se jave poteškoće sa disanjem, ili grčenje bronhijalnih mišića (bronhospazam). Obavestite lekara ukoliko ste ranije imali navedene simptome;

  • imate intoleranciju na histamin: u slučaju terapije lekom Fluimucil 100 mogu se javiti alergijske reakcije (preosetljivost);

  • imate ili ste imali čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu ili ako istovremeno uzimate lekove za koje je poznato da nadražuju sluzokožu gastrointestinalnog trakta.


   Ovaj lek naročito na početku terapije, može dovesti do razvodnjavanja, a time i do povećanja količine bronhijalnog sekreta. Ako imate poteškoća sa iskašljavanjem, obratite se lekaru koji će preporučiti način za uklanjanje sekreta (posturalna drenaža i bronhijalna aspiracija).


   Blag miris sumpora je karakterističan za aktivnu supstancu leka, acetilcistein, i ne ukazuje ni na kakvu promenu samog leka.


   Interakcije sa rezultatima laboratorijskih testova

   Acetilcistein, aktivna supstanca leka Fluimucil 100, može uticati na rezultate nekih testova krvi i urina (kolorimetrijske analize salicilata i određivanje ketonskih tela u urinu). Obavestite svog lekara da uzimate ovaj lek pre nego što Vas uputi na laboratorijsko ispitivanje.


   Deca

   Lek Fluimucil 100 ne smete primenjivati kod dece mlađe od 2 godine jer može dovesti do bronhijalne opstrukcije i onemogućiti normalno disanje.


   Drugi lekovi i lek Fluimucil 100

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uziimati bilo koje druge lekove.

   Nemojte uzimati lek Fluimucil 100 ukoliko koristite:

   • antitusike (lekove za ublažavanje kašalja) jer može doći do zastoja sekreta kao posledice smanjenog refleksa kašlja.


    Obavestite svog lekara ako uzimate neke od sledećih lekova:

   • aktivni ugalj, koji se koristi za lečenje digestivnih poremećaja ili eliminaciju intestinalnih gasova (meteorizam), jer može smanjiti dejstvo leka Fluimucil 100;

   • antibiotike je najbolje uzimati odvojeno od acetilcisteina u intervalu od najmanje dva sata razmaka. Ovo se ne odnosi na lorakarbef;

   • nitroglicerin, jer istovremena upotreba sa lekom Fluimucil 100 izaziva značajan pad krvnog pritiska i proširenje temporalne arterije što dovodi do pojave glavobolje.


   Trudnoća i dojenje

   Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, ili dojite, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Ukoliko ste trudni ili dojite, ovaj lek uzimajte samo ako Vam propiše Vaš lekar i uvek pod direktnim medicinskim nadzorom.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Fluimucil 100 nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


   Lek Fluimucil 100 sadrži sorbitol

   Lek Fluimucil 100 sadrži 775 mg sorbitola po dozi/kesici. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je lekar rekao da Vi (ili Vaše dete) imate intoleranciju na neke šećere ili ako Vam je dijagnostikovana nasledna intolerancija na fruktozu, retki genetski poremećaj kod kojeg pacijent ne može da razgradi fruktozu, obratite se svom lekaru pre nego što Vi (ili Vaše dete) uzmete (uzme) ovaj lek.

   Ukoliko se ovaj lek primenjuje u maksimalnoj dozi (4 kesice) kod dece sa telesnom masom manjoj od 22 kg, može izazvati gastrointestinalne tegobe i blago laksativno dejstvo.


   Lek Fluimucil 100 sadrži aspartam

   Lek Fluimucil 100 sadrži 25 mg aspartama po dozi/kesici. Aspartam je izvor fenilalanina. Može Vam naškoditi ako bolujete od fenilketonurije, retkog genetskog poremećaja kod kog dolazi do nakupljanja fenilalanina, jer ga telo ne može ukloniti na odgovarajući način.


   Lek Fluimucil 100 sadrži glukozu i laktozu (u sastavu arome pomorandže)

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Fluimucil 100


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Rastvoriti sadržaj kesice u pola čaše vode, promešati kašičicom ako je potrebno i popiti bez prekomernog odlaganja. Maloj deci, starijoj od dve godine, tako pripremljen rastvor se može davati kašičicom ili u bočici za hranjenje.


  Odrasli

  2 kesice leka Fluimucil 100 rastvorenog prema uputstvu, 2-3 puta dnevno.


  Deca od 6 do 12 godina:

  2 kesice leka Fluimucil 100 rastvorenog prema uputstvu, 2 puta dnevno.


  Deca od 2 do 6 godina:

  1 kesicu leka Fluimucil 100 rastvorenog prema uputstvu, 3 puta dnevno.

  Kod akutnih simptoma lečenje se primenjuje 5 do 10 dana.

  Ako se simptomi zadrže ili se počnu češće javljati ili ako primetite neke druge promene ili pogoršanje, obratite se svom lekaru.


  Ne preporučuje se mešanje rastvora leka Fluimucil 100 sa drugim lekovima.


  Ako ste uzeli više leka Fluimucil 100 nego što treba

  Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja. Simptomi predoziranja mogu uključiti mučninu, povraćanje i proliv. Ukoliko ste slučajno uzeli ovaj lek, ili ste uzeli veću dozu leka, odmah obavestite svog lekara ili idite u najbližu bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fluimucil 100

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): preosetljivost (alergijska reakcija), glavobolja, zujanje u ušima (tinitus), ubrzan rad srca (tahikardija), povraćanje, proliv (dijareja), zapaljenje sluzokože usta (stomatitis), bol u stomaku, mučnina, koprivnjača, osip, oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla koji mogu izazvati teškoće sa gutanjem ili disanjem (angioedem), svrab, groznica (povišena telesna temperatura), smanjenje krvnog pritiska.


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): grčenje bronhijalne muskulature (bronhospazam), otežano disanje (dispneja), gastrointestinalni poremećaji (dispepsija-otežano varenje hrane).


  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): teške alergijske rakcije (anafilaktički šok, anafilaktička/anafiloidna reakcija), krvarenje (hemoragija).


  Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka): bronhijalna opstrukcija, oticanje (edem) lica.


  Prijavljeni su veoma retki slučajevi ozbiljnih poremećaja kože, kao što su Stevens-Johnson i Lyellov sindrom, koji su bili povezani sa uzimanjem acetilcisteina. U slučaju pojave bilo kakvih promena na koži i sluzokoži, treba odmah da prekinete sa primenom ovog leka i obratite se Vašem lekaru.


  Odmah prestanite sa uzimanjem leka i obratite se lekaru ako imate poremećaj krvi – produženo vreme krvarenja (nastaje usled smanjenja agregacije trombocita).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Fluimucil 100

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Fluimucil 100 posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju („Važi do: “). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja: pripremljen rastvor upotrebiti odmah.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Fluimucil 100

Aktivna supstanca je acetilcistein.

Jedna kesica (1 g granula za oralni rastvor) sadrži 100 mg acetilcisteina.

Pomoćne supstance su: aspartam (E951); aroma pomorandže (sadrži glukozu i laktozu); sorbitol (E420).


Kako izgleda lek Fluimucil 100 i sadržaj pakovanja

Granule za oralni rastvor.

Kesica sadrži granule bele boje karakterističnog mirisa na pomorandžu, sa blagim mirisom na

sumpor. Nakon rastvaranja granula nastaje opalescentni rastvor, karakterističnog mirisa na pomorandžu, slabog mirisa na sumpor.


Unutrašnje pakovanje je troslojna kesica (papir/aluminijum/polietilen) koja sadrži 1 g granula za oralni rastvor.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 30 kesica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

BONIFAR DOO NOVI BEOGRAD, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd


Proizvođač:

ZAMBON SWITZERLAND LTD, Via Industria 13, Cadempino, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Mart, 2023.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-01084-22-001 оd 14.03.2023.