Početna stranica Početna stranica

Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže
2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol, askorbinska kiselina, natrijum-askorbat

UPUTSTVO ZA LEK


Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže, 1,2 mg/0,6 mg/33,5 mg/74,9 mg, lozenge

2,4-dihlorbenzilalkohol/amilmetakrezol/askorbinska kiselina/natrijum-askorbat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut.


Upozorenja i mere opreza


Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže.


Ukoliko se simptomi ne poboljšaju ili pogoršaju tokom 3 dana od početka primene leka, konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Drugi lekovi i lek Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


Nisu poznate klinički značajne interakcije.


Uzimanje leka Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže sa hranom i pićima

Nemojte uzimati hranu i tečnost neposredno nakon primene leka, jer se na taj način može ubrzati uklanjanje leka sa mesta dejstva, što može smanjiti efikasnost leka.


Trudnoća, dojenje i plodnost


Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne preporučuje se upotreba leka Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže lozengi tokom trudnoće.

Nije poznato da li se aktivne supstance leka ili njihovi metaboliti izlučuju u majčino mleko. Iz tog razloga se ne može isključiti rizik po novorođenče/odojče.

Nije poznato da lek Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže utiče na plodnost.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Ne postoji ili nije poznat uticaj leka Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže na upravljanje vozilima ili rukovanje mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima ovog leka 1. Kako se uzima lek Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to obajsnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite saVašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje

  Najmanju efektivnu dozu treba primenjivati tokom najkraćeg perioda potrebnog za kontrolu simptoma.


  Odrasli

  Jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi u toku 24 časa.


  Pedijatrijska populacija

  Lek nije namenjen za primenu u pedijatrijskoj populaciji.


  Starije osobe

  Nije neophodno smanjenje doze.


  Način primene

  Lek je namenjen za oromukozalnu upotrebu. Lek polako otapati u ustima.

  Preporučuje se upotreba najduže 3 dana, ukoliko simptomi traju i nakon 3 dana od početka terapije, obratite se Vašem lekaru (videte odeljak “Upozorenja i mere opreza”.).

  Preporuka je da pacijenti ne uzimaju hranu i tečnost neposredno nakon primene leka, jer se na taj način može ubrzati uklanjanje leka sa mesta dejstva, što može smanjiti efikasnost leka


  Ako ste uzeli više leka Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu. Uzimanje veće doze može izazvati gastrointestinalne tegobe. Lečenje je simptomatsko.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu, već nastavite sa uzimanjem lozengi na uobičajen način.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Navedena lista neželjenih dejstava uključuje ona koja su se javila pri kratkotrajnoj primeni 2,4- dihlorbenzilalkohola, amilmetakrezola, askorbinske kiseline i natrijum askorbata u dozama dostupnim bez lekarskog recepta.

  Neželjena dejstva su grupisana prema klasi sistema organa i učestalosti ispoljavanja.


  Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  Poremećaji imunskog sistema: preosetljivost.

  Gastrointestinalni poremećaji: osećaj nelagodnosti u usnoj duplji, koji se može ispoljiti kao iritacija u grlu, trnjenje i oticanje usana i bol u predelu jezika.


  Ako imate bilo kakvu preosetljivost na ovaj lek, npr. svrab, osećaj peckanja, i/ili nelagodnost u usnoj duplji, teškoće pri disanju, otok lica, vrata, jezika ili grla, koprivnjaču ili osip ( ozbiljne alergijske reakcije), prestanite sa uzimanjem ovog leka i konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 3. Kako čuvati lek Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Ne smete koristiti lek Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže


Aktivne supstance:

Jedna lozenga sadrži: 1,2 mg 2,4-dihlorbenzilalkohola, 0,6 mg amilmetakrezola, 33,5 mg askorbinske kiseline i 74,9 mg natrijum-askorbata.


Pomoćne supstance: levomentol; vinska kiselina; Blood Orange PHL105288 (sadrži citral, citronelol, d- limonen, geraniol i linalol); propilenglikol; boja Sunset Yellow (E 110); boja Ponceau 4R (E 124) (sadrži natrijum); glukoza, tečna (sadrži pšenični skrob (sadrži gluten) i sulfite – sumpor-dioksid (E220)); saharoza, tečna.

Kako izgleda lek Strepsils sa vitaminom C i ukusom pomorandže i sadržaj pakovanja


Okrugle lozenge narandžaste boje, karakterističnog ukusa na pomorandžu i mentol, sa utisnutom oznakom koja podseća na latinično slovo S u krugu, sa obe strane.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC/ Al blister koji sadrži 12 lozengi.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 24 lozenge) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole

NELT CO. DOO BEOGRAD, Maršala Tita 226B, Dobanovci, Surčin


Proizvođač

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

Nottingham, Nottingham Site, Thane Road, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2023.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-02918-21-001 od 31.01.2023.